Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Povodňová ochrana Ing. Eva Valterová odbor životního prostředí a zemědělství oddělení vodního hospodářství tajemník krajské povodňové komise KRAJSKÝ ÚŘAD.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Povodňová ochrana Ing. Eva Valterová odbor životního prostředí a zemědělství oddělení vodního hospodářství tajemník krajské povodňové komise KRAJSKÝ ÚŘAD."— Transkript prezentace:

1 Povodňová ochrana Ing. Eva Valterová odbor životního prostředí a zemědělství oddělení vodního hospodářství tajemník krajské povodňové komise KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství

2 Ochrana před povodněmi Ochrana před povodněmi: opatření k předcházení a zamezení škod při povodních na životech a majetku občanů, společnosti a na životním prostředí Ochranu před povodněmi řeší zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění, hlava IX, § 63 až § 87

3 Související legislativa - Odborné pokyny pro hlásnou povodňovou službu, vydané MŽP a MZe K dispozici: http://hydro.chmi.cz/ - Povodňová službahttp://hydro.chmi.cz/ - Metod. pokyn MŽP č. 15/2005: Předpovědní a hlásná služba uveřejněn ve Věstníku MŽP v roce 2005 – částka 9 http://www.env.cz/AIS/web.nsf/pages/mzp - Periodika http://www.env.cz/AIS/web.nsf/pages/mzp - Odvětvová technická norma vodního hospodářství: Povodňové plány (z června 2006) TNV 75 29 31 Distribuce: HYDROPROJEKT CZ a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4, fax: 261 102 309, tel: 261 102 440

4 Povodně Přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může působit škody. Povodeň, ve smyslu vodního zákona, začíná vyhlášením druhého nebo třetího stupně povodňové aktivity a končí jejich odvoláním.

5 Povodňové orgány: Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány: Mimo povodeň: orgány obcí obecní úřady obcí s rozšířenou působností krajské úřady Ministerstvo životního prostředí Po dobu povodně: povodňové komise obcí povodňové komise obcí s rozšířenou působností povodňové komise kraje Ústřední povodňová komise

6 Povodňové orgány obcí Obecní rada může k zřídit povodňovou komisi, pokud tak neučiní, plnění úkolů při ochraně před povodněmi zajišťuje obecní rada. Předsedou povodňové komise je starosta obce. Další členy jmenuje z členů obecního zastupitelstva a z fyzických a právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření případně pomoci při ochraně před povodněmi. Povodňové orgány obce jsou podřízeny povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností. Činnosti a povinnosti povodňových orgánů obcí jsou uvedeny v § 78 vodního zákona.

7 Ostatní účastníci ochrany před povodněmi - Správci povodí - Povodí Labe, státní podnik - Správci vodních toků – Povodí Labe, státní podnik, ZVHS, Lesy, s.p., KRNAP - Vlastníci vodních děl – vlastníci vodních nádrží, MVE, jezů, ČOV - Vlastníci pozemků a staveb, které se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně

8 Povodňové plány Ochrana před povodněmi je zabezpečována podle povodňových plánů. Povodňové plány jsou dokumenty, které obsahují způsob zajištění včasných a spolehlivých informací o vývoji povodně, možnosti ovlivnění odtokového režimu, organizaci a přípravu zabezpečovacích prací, způsob zajištění včasné aktivizace povodňových orgánů, zabezpečení hlásné a hlídkové služby a ochrany objektů, přípravy a organizace záchranných prací a zajištění povodní narušených základních funkcí v objektech a v území. Dále obsahuje směrodatné limity stupňů povodňové aktivity. Povodňové plány zpracovávají povodňové orgány obcí, krajů, MŽP a vlastníci staveb, případně pozemků, které se nacházejí v záplavovém území a které mohou zhoršit průběh povodně.

9 Povodňové plány Povodňový plán po zpracování se předkládá : - správcům povodí a správcům vodních toků k posouzení a vydání odborného stanoviska, - nadřízenému povodňovému orgánu k vydání potvrzení o souladu věcné a grafické části povodňového plánu Potvrzením souladu povodňového plánu nadřízeným povodňovým orgánem se stává věcná a grafická část závaznou. K platnosti takového povodňového plánu již není třeba dalšího schválení.

10 Povodňové plány Obsah povodňových plánů (povinné členění): - Věcná část (obsahuje potřebné údaje o území, objektech, povodí, vodních tocích apod.) - Organizační část (obsahuje jmenné seznamy, adresy, způsob spojení účastníků před povodněmi, úkoly jednotlivých účastníků ochrany před povodněmi, organizace hlásné a hlídkové služby apod.) - Grafická část (obsahuje mapy se zákresem záplavových území, evakuační trasy, místa soustředění, hlásné profily apod.)

11 Předpovědní povodňová služba Předpovědní povodňová služba informuje povodňové orgány, případně další účastníky ochrany před povodněmi o možnosti vzniku povodně a o dalším nebezpečném vývoji. Předpovědní povodňovou službu zabezpečuje ČHMÚ ve spolupráci se správcem povodí.

12 Hlásná povodňová služba Hlásná povodňová služba zabezpečuje informace povodňovým orgánům pro varování obyvatelstva v místě očekávané povodně a v místech ležících níže na vodním toku, informuje o vývoji situace, předává zprávy, zpracovává hlášení a další. Hlásnou povodňovou službu organizují povodňové orgány obcí a povodňové orgány pro správní obvody obcí s rozšířenou působností. K zabezpečení hlásné služby mohou obce zřizovat hlídkovou službu.

13 Povodňové záchranné práce Povodňovými záchrannými pracemi jsou technická a organizační opatření prováděná za povodně v bezprostředně ohrožených nebo již zaplavených územích k záchraně životů a majetku. Mezi takové patří např. evakuace osob a péče o ně po nezbytně nutnou dobu.

14 Povodňové zabezpečovací práce Povodňovými zabezpečovacími pracemi jsou technická opatření prováděná při nebezpečí povodně a za povodně ke zmírnění průběhu povodně a jejich škodlivých následků. Např.: - Odstraňování překážek ve vodním toku - Rozrušování ledových celin a zácp na vodním toku - Ochrana koryta a břehů proti narušování pov. průtokem - Opatření proti přelití nebo protržení ochranných hrází - Opatření proti znečištění vod - Instalace protipovodňových zábran

15 Dokumentace a vyhodnocení povodní Účel: zabezpečení průkazných a objektivních záznamů o průběhu povodně a provedených opatřeních, údaje o příčině vzniku a velikosti škod. Za povodně: záznamy v povodňové knize Po povodni: zpráva z povodně (povinnost zpracovat do jednoho měsíce po povodni)

16 Náklady na opatření na ochranu před povodněmi Právnické a fyzické osoby nesou náklady, které jim vzniknou vlastními opatřeními k ochraně jejich majetku před povodněmi. Náklady na zabezpečovací práce na vodních tocích hradí jejich správci. Vlastníci vodních děl hradí náklady na zabezpečovací práce na vodních dílech. Náklady na záchranné práce hradí obce, kraje, stát. Majetkovou újmu vzniklou v důsledku činnosti nebo opatření uložených v době povodně hradí povodňová komise, která opatření uložila nebo provedla.

17 Odkazy a spojení: Povodňový plán ČR a Povodňový plán Královéhradeckého kraje www.dppcr.cz (z povodňového plánu Královéhradeckého kraje je odkaz na databáze povodňových komisí obcí, krajů a Ústřední pov. kom.) Spojení na povodňové orgány Královéhradeckého kraje a Krajského úřadu Královéhradeckého kraje: Povodnova_sluzba@kr-kralovehradecky.cz Tel. 736 521 907 (24-hod. služba)

18

19 Co tvoří dPP kraje  Vlastní povodňový plán na DVD nosiči Internetová databáze povodňových komisí

20

21 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Povodňová ochrana Ing. Eva Valterová odbor životního prostředí a zemědělství oddělení vodního hospodářství tajemník krajské povodňové komise KRAJSKÝ ÚŘAD."

Podobné prezentace


Reklamy Google