Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Od mapování ke zvládání povodňových rizik – další krok implementace „Povodňové směrnice“ v ČR Ing. Josef Reidinger oddělení ochrany před povodněmi, odbor.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Od mapování ke zvládání povodňových rizik – další krok implementace „Povodňové směrnice“ v ČR Ing. Josef Reidinger oddělení ochrany před povodněmi, odbor."— Transkript prezentace:

1 Od mapování ke zvládání povodňových rizik – další krok implementace „Povodňové směrnice“ v ČR Ing. Josef Reidinger oddělení ochrany před povodněmi, odbor ochrany vod MŽP reidinger@mzp.cz XXX. setkání vodohospodářů v Kutné Hoře 2015

2 Systémová prevence (hl. II, § 24 až § 26 VZ) –v 6-letých cyklech –předběžné hodnocení povodňového rizika –vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem –mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik –Plány pro zvládání povodňových rizik (Labe, Odry a Dunaje) Operativní opatření (hl. IX, § 65 až § 76 VZ) –přípravná –při nebezpečí povodně a za povodně –po povodni Ochrana před povodněmi

3 Rozdělení plánování ochrany před povodněmi Plánování podle Rámcové směrnice 2000/60/ES – druhý plánovací cyklus Mezinárodní plány povodí (3) Národní plány povodí (3) Plány dílčích povodí (10) kapitola V – Ochrana před povodněmi a vodní režim krajiny Plánování podle Povodňové směrnice 2007/60/ES – první plánovací cyklus Mezinárodní plány pro zvládání povodňových rizik (3) Plány pro zvládání povodňových rizik (3) Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem (187) Vyhláška MZe a MŽP č. 24/2011 Sb. o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik (5) Cíle ke snížení nepříznivých účinků povodní stanoví zejména standardy ochrany před povodněmi pro území, která nejsou vymezena jako oblasti s významnými povodňovými riziky. Stanovené standardy ochrany území jsou podkladem pro návrh opatření do plánů povodí. (6) Cíle pro zvládání povodňových rizik se stanoví pro jednotlivé oblasti s významným povodňovým rizikem s ohledem na zmírnění nepříznivých účinků povodní na lidské zdraví, životní prostředí, kulturní dědictví a hospodářskou činnost, a pokud se to považuje za vhodné, na nestrukturální opatření nebo snížení pravděpodobnosti zaplavení. návrh opatření

4 Harmonogram podávání zpráv Evropské komisi Předmět reportováníProvádíTermín dokončení Termín pro reportování Další termín frekvence Transpozice směrnice do národní legislativy členské státy 26. 11. 2009 - Určení kompetentních orgánů členské státy 26. 5. 2010 3 měsíce po jakékoli změně Předběžné hodnocení povodňového rizika členské státy 22. 12. 201122. 3. 201222. 12. 2018 každých 6 let Mapy povodňového nebezpečí a rizika členské státy 22. 12. 201322. 3. 201422. 12. 2019 každých 6 let Plány pro zvládání povodňového rizika členské státy 22. 12. 201522. 3. 201622. 12. 2021 každých 6 let Implementační report Evropské komise Evropská komise 22. 12. 2018každých 6 let Guidance document No. 29 for Reporting under the Flood Directive

5 Oblasti s významným povodňovým rizikem

6 Mapový server – Centrální datový sklad http://cds.chmi.cz

7 Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe, Odry a Dunaje  Aktuální stav  Zveřejněn k připomínkám veřejnosti od 22.12.2014 do 22.6.2015 na stránkách http://www.povis.cz/html/  Připomínky lze podávat písemně na adresu Ministerstva životního prostředí nebo elektronicky pzpr@mzp.cz  Současně probíhá proces SEA a  Příprava procesu vydání plánu formou opatření obecné povahy

8 Obsah Plánu pro zvládání povodňových rizik 1.Úvodní informace o problematice zvládání povodňových rizik 2.Členění a struktura plánu pro zvládání povodňových rizik 3.Závěry předběžného hodnocení povodňových rizik 1.Charakterizace území relevantní pro povodňovou problematiku 2.Vymezení oblastí s významnými povodňovými riziky 4.Mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik 1.Závěry, které lze z map vyvodit 5.Popis cílů v rámci zvládání povodňových rizik 6.Souhrn opatření pro zvládání povodňových rizik 1.Principy pro návrh a hodnocení opatření 2.Popis stanovení priorit a sledování pokroku při provádění plánu 7.Doplňující údaje (akce pro informování veřejnosti)  Přílohy Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem (odkaz) Mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik (odkaz do CDS) Seznam opatření z předchozích období Seznam nově navrhovaných opatření Listy jednotlivých opatření (odkaz)

9 Cíle plánu pro zvládání povodňových rizik Strategickým cílem implementace Směrnice 2007/60/ES je snížit riziko povodní a zvýšit odolnost proti jejich negativním účinkům na lidské zdraví, životní prostředí, kulturní dědictví, hospodářskou činnost a infrastrukturu. Cíl 1: Zabránění vzniku nového rizika a snížení rozsahu ploch v nepřijatelném riziku. Naplnění tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím:  Zohledňování principů povodňové prevence již v územně plánovací dokumentaci (ÚPD) obcí, zejména nevytvářením nových ploch v nepřijatelném riziku, nezvyšováním hodnoty majetku v plochách v nepřijatelném riziku a případně snižováním rozsahu ploch v nepřijatelném riziku změnou ÚPD.  Postupné realizace konkrétních opatření pro ochranu zastavěných území obcí, zčásti pocházejících již z předchozích dokumentů (plánů oblastí povodí, krajských koncepcí povodňové ochrany a ostatních dostupných materiálů).

10 Cíle plánu pro zvládání povodňových rizik Cíl 2: Snížení míry povodňového nebezpečí. Naplnění tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím:  Postupné realizace konkrétních opatření v povodí pro zachycení nebo snížení povodňových průtoků, nově navrhovaných nebo pocházejících z předchozích dokumentů (plánů oblastí povodí, krajských koncepcí protipovodňové ochrany a ostatních dostupných materiálů).  Zvyšování retenční schopnosti krajiny a zachování, případně obnova krajinných prvků pozitivně ovlivňujících vodní režim (mokřady).  Uplatňováním vhodných způsobů hospodaření na zemědělské a lesní půdě, vedoucích k většímu zachycení vody v půdě a omezení erozních jevů.

11 Cíle plánu pro zvládání povodňových rizik Cíl 3: Zvýšení odolnosti obyvatel, objektů, infrastruktury obcí a ekonomických aktivit vůči negativním účinkům povodní. Naplnění tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím:  Zpracování a aktualizace kvalitních povodňových plánů obcí a vybraných nemovitostí, a zajištěním dostatečného vybavení pro provádění nouzových operativních opatření pro ochranu obyvatelstva a zabezpečení základních funkcí obcí i při průchodu povodní větších než Q 100.  Dalšího zdokonalování předpovědní povodňové služby a zajištěním fungující hlásné povodňové služby na úrovni obcí, včetně systémů pro informování a varování obyvatelstva.  Zabezpečení nemovitostí, nacházejících se v územích ohrožených rozlivy, jejich vlastníky proti vzniku vlastních škod a případnému ohrožení jiných území, objektů nebo životního prostředí (odplavení materiálu, únik nebezpečných látek).

12 Obecná opatření nestrukturálního charakteru Aspekt zvládání – Prevence rizik: 1.1.1Pořízení nebo změnu územního plánu obcí (definování nezastavitelných ploch a ploch s omezeným využitím z důvodu ohrožení povodní) 1.1.2Využití výstupů povodňového mapování (mapy povodňového ohrožení a povodňového rizika) jako limitu v územním plánování a územním řízení 1.3.1Zabezpečení ohrožených objektů a aktivit (zvýšení jejich odolnosti při zaplavení), snížení nepříznivých účinků povodní na budovy a komunální infrastrukturu 1.3.2Individuální protipovodňová opatření vlastníků nemovitostí (zamezení vniknutí vody, zajištění majetku, zajištění odplavitelných předmětů, odvodnění po povodni) 1.4.1 Individuální posouzení povodňového rizika a zranitelnosti objektů Aspekt zvládání – Připravenost: 3.1.1Zlepšení hlásné, předpovědní a výstražné povodňové služby (zřízení a modernizace srážkoměrných a vodoměrných stanic, lokální výstražné systémy) 3.2.1Vytvoření nebo aktualizace povodňových plánů územních celků (digit. forma) 3.2.2Vytvoření nebo aktualizace povodňových plánů nemovitostí Uplatnění ve všech dotčených obcích a městech

13 Konkrétní opatření stavebního charakteru 2.1.Řízení povodí a odtoku přírodě blízkými opatřeními 2.1.2 – protierozní opatření v povodí 2.1.3 – podpora zasakování dešťových vod 2.1.4 – přerušení drah soustředěného odtoku 2.1.9 – ochrana a obnova území určených k přirozeným rozlivům 2.1.10 – management údolních niv za účelem zpomalení odtoku 2.1.11 – revitalizace vodních toků 2.2.Ovlivnění průtoků ve vodních tocích 2.2.1 – výstavba suchých nádrží 2.2.2 – výstavba vodních nádrží 2.2.4 – úprava stávajících vodních děl 2.3.Opatření v korytech vodních toků 2.3.1 – zkapacitnění koryt vodních toků 2.3.2 – výstavba ochranných hrází podél koryt vodních toků (včetně mobilních prvků) 2.3.4 – prověření funkčnosti objektů v korytě a možnost jejich odstranění 2.3.5 – zvýšení průtočné kapacity objektů v korytě a v inundačním území 2.3.6 – budování opěrných zdí (nábřeží) 2.3.7 – odlehčovací obtokové kanály 2.3.8 – ostatní terénní úpravy

14 Příklad konkrétních opatření stavebního charakteru Poř. číslo Kód opatření Název opatřeníVodní tokŘešená lokalitaKraj Aspekt opatř. - ochrana Náklady (mil. Kč) PrioritaPoznámka Morava a přítoky Váhu (MOV) 2MOR217005 Protipovodňová opatření v lokalitě Loštice MoravaLošticeM 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.9, 2.1.10, 2.1.11, 2.2.1 2 obec Loštice, zpracovává se DUR 3MOV217002Kouty nad Desnou - Šumperk Desná, Morava Rapotín, Vikýřovice, Šumperk, Velké Losiny M 2.3.1, 2.3.2, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 2.1.11 4641 svazek obcí údolí Desné, studie proveditelnosti 4MOV217001Desná, poldr Velké Losiny Desná, Losinka Rapotín, Vikýřovice, Šumperk, Velké Losiny M2.2.11501 III.etapa PPO 129264 5MOV217003Merta, poldr Sobotín Merta, Desná Sobotín, Rapotín, Vikýřovice, Šumperk M2.2.11691 III.etapa PPO 129264 6MOV217006Morava, Litovel - PPO 1. etapaMoravaLitovel, ČervenkaM 2.3.1, 2.3.2, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.8, 2.1.11 4642 III. etapa PPO 129265 7MOV217007 Morava, Olomouc - zvýšení kapacity koryta II. etapa B MoravaOlomoucM 2.3.1, 2.3.2, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.8, 2.1.11 8901 III. etapa PPO 129265

15 Opatření obecné povahy  Návrh opatření obecné povahy k vydání závazných částí PpZPR stanovené cíle (příloha 1) a souhrn opatření (příloha 2) orgány veřejné správy ve spolupráci se správci povodí v rámci zabezpečení stanovených cílů realizují jim příslušná opatření pro zvládání povodňových rizik (příloha 2) vlastníci dotčených nemovitostí přijímají potřebná opatření k zabezpečení svého majetku v koordinaci s orgány veřejné správy a spolupracují s orgány veřejné správy na opatřeních souvisejících s jejich majetkem v souladu se stanovenými cíli (příloha 1) a navrženými opatřeními (příloha 2)  Projednání návrhu s dotčenými orgány MZe, MMR, MZd, MD, MV, MO, MPO, MF, MK - 20. března 2015  Rozeslání veřejné vyhlášky k návrhu opatření obecné povahy dotčeným obcím (Labe - 618, Odra - 63, Dunaj - 196) - 10. dubna 2015 uplatnit připomínky nejpozději do 22. června 2015  Vydání opatření obecné povahy po schválení PpZPR vládou v prosinci 2015

16 Sledování pokroku při provádění plánu Ukazatele dosažení cílů v oblasti snižování povodňového ohrožení a rizika (1,2): -změna plochy území v nepřijatelném riziku (zejména v kategorii BY) -změna počtu obyvatel v nepřijatelném riziku -změna počtu objektů v nepřijatelném riziku -individuální posouzení citlivých objektů a změny kategorie jejich ohrožení Ukazatele dosažení cíle v oblasti zvyšování odolnosti (cíl 3): -změna počtu povodňových plánů obcí a nemovitostí, případně individuální hodnocení změny jejich kvality (digitální forma, připravenost na povodeň větší než Q 100 ) -změna počtu územních plánů obcí, případně individuální hodnocení změny jejich kvality -změna počtu hlásných profilů, případně předpovědních profilů -změna počtu obcí s jednotným systémem varování a vyrozumění Reporty pro Evropskou komisi o postupu implementace směrnice 2007/60/ES. Informování veřejnosti o pokroku při provádění PpZPR a hodnocení realizace a účinnosti provedených, např. prostřednictvím Zpráv o stavu vodního hospodářství ČR.

17 –přípravná –při nebezpečí povodně a za povodně –po povodni Operativní protipovodňová opatření Vodní zákon – hlava IX, § 65 až § 76

18 Stanovení záplavových území http://www.dppcr.cz

19 Povodňové plány např. riziková území při přívalových povodních http://www.dppcr.cz

20 DUBENKVĚTEN úterý1 čtvrtek1 středa2 pátek2 čtvrtek3 sobota3 pátek4 neděle4 sobota5 pondělí5 neděle6 úterý6Moravskoslezský pondělí7 středa7Jihočeský úterý8Středočeskýčtvrtek8 středa9 pátek9 čtvrtek10Karlovarskýsobota10 pátek11 neděle11 sobota12 pondělí12 neděle13 úterý13Ústecký pondělí14 středa14Pardubický úterý15 čtvrtek15Královehradecký středa16Olomouckýpátek16 čtvrtek17Prahasobota17 pátek18Plzeňskýneděle18 sobota19 pondělí19 neděle20 úterý20 pondělí21 středa21 úterý22 čtvrtek22Zlínský středa23 pátek23Liberecký čtvrtek24 sobota24 pátek25 neděle25 sobota26 pondělí26 neděle27 úterý27Vysočina pondělí28 středa28Praha úterý29 čtvrtek29 středa30 pátek30 sobota31 Příprava účastníků povodňové ochrany např. „Odborná podpora pro omezování povodňových rizik“

21 Směrodatné limity stupňů povodňové aktivity

22 Hlásná a předpovědní povodňová služba http://hydro.chmi.cz/hpps

23 Přenos výstražných informací ČHMÚ OPIS GŘ HZS KOPIS HZS CPP ČHMÚ KRAJORP OBEC Ústřední orgány VHD POVODÍ Schéma přenosu výstražných informací (PVI, IVNJ), které vydává centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ předání informace z CPP ČHMÚ záložní předání informace ČHMÚ přenos plného textu informace HZS oznámení o vydání informace HZS (při dohodě obce s KOPIS) postoupení informace podle rozhodnutí ORP MŽP Prezentace na WEB

24 Operativní údaje na internetu ČHMÚ Systém integrované výstražné služby ČHMÚ  Výstrahy pro média/veřejnost  Textové informace  SMS zprávy (SMS infokanál)  XML formát http://www.chmi.cz

25 Operativní údaje na internetu ČHMÚ Informace z hlásných a předpovědních profilů Údaje z vybraných stanic jsou aktualizovány každých 10 minut

26 Operativní údaje na internetu ČHMÚ Aktuální srážky – sdružená srážková informace

27 Operativní údaje na internetu ČHMÚ Indikátor přívalových povodní

28 Operativní údaje na internetu ČHMÚ Informace o zásobách vody ve sněhu

29 Vyhodnocení významných povodňových situací http://voda.chmi.cz/pov/index.html

30 Operační program životní prostředí 2014 – 2020 Prioritní osa 1 SC 3: Zajistit povodňovou ochranu intravilánu  alokace 230,6 mil. EUR  zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů, hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu, obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně SC 4: Podpořit preventivní protipovodňová opatření  alokace 76,8 mil. EUR  analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření, budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální i celostátní úrovni, digitální povodňové plány. http://www.opzp.cz

31 Všechny potřebné předpisy, podklady a odkazy jsou dostupné na www.dppcr.cz a na www.povis.cz


Stáhnout ppt "Od mapování ke zvládání povodňových rizik – další krok implementace „Povodňové směrnice“ v ČR Ing. Josef Reidinger oddělení ochrany před povodněmi, odbor."

Podobné prezentace


Reklamy Google