Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nesrovnalosti v projektech Seminář pro příjemce GP GG OP VK Ústí nad Labem 25.11.2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nesrovnalosti v projektech Seminář pro příjemce GP GG OP VK Ústí nad Labem 25.11.2013."— Transkript prezentace:

1 Nesrovnalosti v projektech Seminář pro příjemce GP GG OP VK Ústí nad Labem 25.11.2013

2 Definice nesrovnalosti „Nesrovnalostí se rozumí porušení právních předpisů ES nebo předpisů ČR v důsledku jednání nebo opomenutí hospodářského subjektu, které vede nebo by mohlo vést ke ztrátě v souhrnném rozpočtu EU nebo ve veřejném rozpočtu ČR, a to započtením neoprávněného výdaje do souhrnného rozpočtu EU nebo do veřejného rozpočtu ČR.“ /MFTK 2007-2013/ Hospodářským subjektem se rozumí subjekt zapojený do realizace programů nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU.

3 Výchozí podmínky Příručka pro příjemce ve znění uvedeném ve smlouvě Metodika MI Smlouva o realizaci GP včetně Prohlášení o změnách – Příloha č. 2 Smlouvy Schválený rozpočet po úpravách

4 Prohlášení o změnách – Příloha č. 2 Smlouvy Specifikace výstupů na základě doporučení/rozhodnutí Výběrové komise Specifikace jednotlivých položek rozpočtu (jejich konkretizace – stanovení jednotkových cen/počtu kusů apod.) Specifikace/Popis veřejných zakázek JE ZÁVAZNÉ PRO REALIZACI

5 Osobní náklady Nejčastější pochybení Nekonkrétní náplň práce –Jednoznačně a konkrétně nedefinované/neurčené činnosti pracovníka pro projekt Nekonkrétní výkazy práce –Zcela nekonkrétní činnost studium „čehokoliv“ Komunikace s cílovou skupinou/firmami Činnosti ve výkaze neodpovídající náplni práce

6 Osobní náklady Duplicitní náplně práce na stejných pozicích –Nutno jednoznačně specifikovat a vyloučit duplicitní činnosti –Specifikace pracovní náplně daného pracovníka Kopírování výkazů práce –Mezi jednotlivými pracovníky projektu –Z měsíce na měsíc

7 Osobní náklady Metodický dopis č. 4 v aktuálním znění Regionální statistika výdělků http://portal.mpsv.cz/sz/stat/vydelky/ust http://portal.mpsv.cz/sz/stat/vydelky/ust příklad: –Zaměstnanec příjemce – např. ekonom v rámci HPP mimo projekt 1,0 úvazek = 18 000 Kč –Stejný zaměstnanec ale finanční manažer v projektu = DPČ 0,5 úvazku = 18 000 Kč = 36 000 Kč hrubá mzda = ZDŮVODNĚNÍ rozdílnosti pracovní činnosti /náplně práce

8 Osobní náklady Sledování 1,5 úvazku pro příjemce a PARTNERY projektu –ředitel školy = vždy 1,00 úvazku –škola jako nefinanční partner – ředitel zaměstnán u příjemce na 0,5 úvazku = v projektu je počítáno 1,5 úvazku ( HPP jako ředitel + 0,5 projekt) –Přezaměstnanost !!!!! Zapojení v jiných projektech Sečíst si výkon práce ve všech projektech za 1 den Každý podepisuje Čestné prohlášení na pracovním výkaze.

9 Zařízení a vybavení EFEKTIVNOST – HOSPODÁRNOST - VYUŽITÍ PRO AKTIVITY PROJEKTU Nejčastější pochybení Nejednoznačně prokazatelný průzkum cen –Nákup zařízení Tabulky/ doplněná cena pouze s razítky bez např. hlavičkového papíru dodavatele Podpis do razítka Nedoložení emailové komunikace

10 Zařízení a vybavení PROKAZATELNOST Prokazatelný a VĚROHODNÝ průzkum před objednávkou /vyhlášením VŘ –Printscreeny z eshopů v případě nákupu zařízení –Emailová komunikace v případě služeb Prokazatelné odeslání mailu příjemcem na potencionálního dodavatele a prokazatelná odpověď –Schválený rozpočet není dogma = nutno prokázat pořizovací cenu v čase a místě obvyklou

11 Zařízení a vybavení Metodický dopis č. 23 je závazný –Nedodržení – Ano, ALE Prokazatelné zdůvodnění vyšších parametrů pro účely práce s CS nebo pro CS NE pro realizační tým Nákup zařízení a vybavení pro RT –Nutnost prokázat využití v plném úvazku – 2x DPČ 0,5 úvazku = 1 notebook –1x DPČ 0,5 úvazku = uznatelnost ½ pořizovací ceny pro projekt

12 Zařízení a vybavení Neoprávněné nákupy Tablety bez vazby na potřeby projektu Smart telefon pro řízení projektu ?? Vysoké technické parametry NB nebo PC pro realizační tým Vždy je nutné prokázat z čeho se pořizovací cena skládá Pořizovací cena NB + rozšířená záruka atd. Instalace OS ??? !!! ??? Ale je součástí dodávky Instalace kancelářského balíčku v řádu hodin ??

13 Zařízení a vybavení Majetek –Evidence majetku Inventární číslo Značka a typ ( např. Nokia xy + výrobní/seriové číslo) Kdo má majetek v užívání

14 Nákupy služeb Službu nelze zadat dodavateli, když je statutární orgán/jednatel členem realizačního týmu Člen realizačního týmu = kdokoliv kdo je hrazen z Kapitoly 1

15 Výstupy projektu Nad rámec žádosti ANO, ale jen pokud je to nezbytné pro projekt a v souladu s aktivitami a cíly projektu, vždy se souhlasem poskytovatele

16 Nepřímé náklady Nepřímé náklady jsou svojí povahou neinvestiční. Z nepřímých nákladů nemohou být hrazeny investiční výdaje ani nákup nábytku.

17 Mylná platba Mylnou platbou se rozumí převod finančních prostředků z projektového na jiný bankovní účet a jejich navrácení příjemcem na účet projektu ihned po zjištění tohoto pochybení. Prostředky, dotčené chybným převodem, nejsou uplatněny v žádosti o platbu. Provedení mylné platby je nesrovnalostí a je řešeno jako porušení rozpočtové kázně.

18 Neinvestice x Investice Investiční výdaje musí být hrazeny z investičních finančních prostředků a neinvestiční výdaje musí být hrazeny z neinvestičních finančních prostředků. Úhrada investic z neinvestičních finančních prostředků a naopak je porušením rozpočtové kázně.

19 Cílová skupina Podle oblasti podpory –Žáci = např. Třídní kniha/třída-třídní učitel- ředitel Škola-třída-jméno-podpis příp. kopie třídní knihy –Pracovníci škol Přihláška/souhlas se zapojením do projektu = souhlas zaměstnavatele

20 Cílová skupina Pedagogičtí pracovníci Přihláška/souhlas se zapojením do projektu = souhlas zaměstnavatele Vztah k odbornosti = to co ve skutečnosti vyučuje a má sloužit k rozšíření kvalifikace Popis CS v žádosti !!!!!!! při realizaci musí být v souladu Nutné jednoznačně prokázat

21 Cílová skupina Účastníci dalšího vzdělávání (GG 3.2) –NE žáci SŠ v „nástavbě“ = denní/dálkové studium = žáci SŠ = počáteční vzdělávání –Po prvním vstupu na trh práce Lektoři dalšího vzdělávání –Pracovníci vzdělávacích institucí nebo např. OSVČ

22 Udržitelnost Majetek –Prokázat jak se využívá Výstupy –Prokázat jejich využívání V 1.1 často vztah na ŠVP DVD, pracovní listy, e-learning = používání v jakých předmětech Prezenční listiny – škola, třída, jméno, podpis, den, rozsah = od-do a téma (exkurze = místo) –Podpis pg. dozoru/ředitele/lektora

23 Udržitelnost GG 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání Prokázat realizaci výstupu (modul/školení/kurz/program) 1x ročně včetně počtu proškolených osob (kopie osvědčení) Prokázat nabízení výstupu CS (web, letáky, ÚP apod) Prokázat oprávněnost CS = vyloučit žáky SŠ

24 Udržitelnost Uchování dokumentace a archivace Kontrola ex-post do roku 2025 Stejná dokumentace jako v MZ Ex-post kontrola ze strany poskytovatele –Shoda s MZ + Monit 7+/Benefit 7 Ex-post kontrola externí (MŠMT, NKÚ…) –Shoda se soubory v Monit 7+/Benefit 7

25 Umět si PROKAZATELNĚ obhájit/zdůvodnit proč je to správně

26 Za pozornost a vstřícnost děkujeme


Stáhnout ppt "Nesrovnalosti v projektech Seminář pro příjemce GP GG OP VK Ústí nad Labem 25.11.2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google