Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PŘEDSTAVENÍ SEKCE 7 MPSV SEKCE SOCIÁLNĚ POJISTNÝCH SYSTÉMŮ (7) ZABEZPEČUJE ZEJMÉNA: -řízení a kontrolu výkonu státní správy v sociálním zabezpečení, -řízení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PŘEDSTAVENÍ SEKCE 7 MPSV SEKCE SOCIÁLNĚ POJISTNÝCH SYSTÉMŮ (7) ZABEZPEČUJE ZEJMÉNA: -řízení a kontrolu výkonu státní správy v sociálním zabezpečení, -řízení."— Transkript prezentace:

1 PŘEDSTAVENÍ SEKCE 7 MPSV SEKCE SOCIÁLNĚ POJISTNÝCH SYSTÉMŮ (7) ZABEZPEČUJE ZEJMÉNA: -řízení a kontrolu výkonu státní správy v sociálním zabezpečení, -řízení České správy sociálního zabezpečení, -posuzování pracovní schopnosti a zdravotního stavu pro účely pojistných a nepojistných systémů, -úkoly související s dalším rozvojem sociálního zabezpečení (koncepční práce), -vypracování věcných záměrů právních předpisů -analýzy demografického vývoje a jeho dopady na pojistné systémy, -projekce systémů sociálního pojištění a provádí související projekce příjmů a výdajů, -vypracování pravidelných pojistně-matematických zpráv -úkoly vyplývající z mezinárodních smluv v sociálním zabezpečení SEKCE 7 SE ČLENÍ NA 3 ÚTVARY oddělení koordinace sociálního zabezpečení, odbor sociálního pojištění a odbor posudkové služby VÝBĚR NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH AKTIVIT V ROCE pokračování důchodové reformy (zejména agenda související s tzv. II. pilířem), -dorovnání česko-slovenských důchodů (zajištění souladu judikatury ÚS a SD EU), -procesy a změny související s projektem jednoho inkasního místa ŘÍZENÍ ČSSZ VYPLÝVAJÍCÍ Z ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU MPSV

2 Odbor SP – Hlavní aktivity REALIZACE ROZHODNUTÍ O VALORIZACI DŮCHODŮ OD LEDNA V roce 2013 a 2014 byla provedena snížená valorizace (zohlednění pouze 1/3 růstu cen) -Dle současného právního stavu by tato dočasně snížená valorizace měla proběhnout i od ledna 2015 (od roku 2016 opět dle principu plně dle cen plus 1/3 růstu mezd) -Je připraven návrh zákona, který obnoví standardní valorizaci plně podle nárůstu cen a podle 1/3 nárůstu mezd od a navrhuje zmocnění vlády, aby mohla rozhodnout o vyšším navýšení procentní výměry. -Návrh zákona dále stanoví minimální valorizaci v lednu 2015 na 1,8 % (odpovídá cca 200 Kč u průměrného starobního důchodu)

3 Odbor SP – Hlavní aktivity DŮCHODOVÁ REFORMA – USTAVENÍ PRACOVNÍ SKUPINY (KOMISE) PRO PŘÍPRAVU ZMĚN V SYSTÉMU DŮCHODOVÉHO ZABEZPEČENÍ Ustavení subjektu, kde by mělo dojít k diskusi a vypracování konkrétních návrhů úprav pro oblast důchodového pojištění, je zakotveno v koaliční smlouvě Předpokládá se širší účast napříč politickým spektrem a zároveň participace zástupců RHSD i expertů (snaha o robustní a stabilní dlouhodobý konsensus přesahující více volebních cyklů) Výstupem by měly být průběžně návrhy konkrétních opatření (úkolem expertního aparátu MPSV a MF bude kvantifikace dopadů a vytvoření odborného zázemí)

4 Odbor SP – Hlavní aktivity ANALÝZA NEZBYTNÝCH ÚPRAV SOUVISEJÍCÍCH S PŘEDPOKLÁDANOU TRANSFORMACÍ DŮCHODOVÉHO SPOŘENÍ (TZV. ZRUŠENÍ II. PILÍŘE) Nutno úzce spolupracovat s MF (MF bylo tvůrcem a je gestorem zákona) Zároveň bude nutné zasáhnout do předpisů v gesci MPSV Cílem zamýšleného manévru/transformace musí být maximální snaha o nepoškození klientů a rovněž legislativně/ústavně konformní řešení z hlediska vztahu stát - poskytovatel

5 Odbor SP – Hlavní aktivity PRAVIDELNÉ POSUZOVÁNÍ NASTAVENÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU VE VAZBĚ NA OČEKÁVANÝ VÝVOJ STŘEDNÍ DÉLKY ŽIVOTA Proces zvyšování důchodového věku probíhá již téměř 20 let a je pevně nastaven v zákoně (současný stav) v zásadě v souladu s demografickou prognózou; nevytváří nepřiměřený tlak na trh práce (zvyšuje se i zaměstnanost osob 50+) Zvyšování důchodového věku „bez konce“ neumožňuje „automatické“ otevření diskuse o dalším nastavení Úvahy o ustavení procesu stanovujícího pravidelné posouzení (mimo jiné i doporučení EK „přizpůsobit věk odchodu do důchodu střední délce života“) Úpravy s dostatečným předstihem Posílení jistoty pojištěnců Cílem je: Zachování jednoduchosti a předvídatelnosti procesu zvyšování věku a zajištění souladu s demografickým trendem při zachování politické diskuze, nikoliv dosažení pevné vazby na konkrétní parametr

6 Odbor SP – Hlavní aktivity ROZHODNUTÍ O ZABEZPEČENÍ PŘI PRACOVNÍM ÚRAZU A NEMOCI Z POVOLÁNÍ (KONCEPCE ÚRAZOVÉHO POJIŠTĚNÍ) Složitá situace z důvodu existence (provizorní) úpravy z roku 1992 (pojištění odpovědnosti za škodu), zároveň existuje platný zákon z roku 2006 (ale s několikrát odsunutou účinností) a návrh zákona zpracovaný MF; v úvahu připadá i varianta řešení pomocí zákoníku práce Subjekty zainteresované na řešení i současném či případně budoucím provádění úrazového pojištění mají rozdílné/mnohdy protichůdné preference a představy MPSV připravuje analýzu a rozhodovací materiál do vlády k výběru varianty pro následnou realizaci (podle varianty v gesci MF nebo MPSV)

7 Odbor posudkové služby Činnost LPS OSSZ/PSSZ – tři základní oblasti posuzování 1. posuzování zdravotního stavu pro pojistné sociální systémy - invalidita (40%) 2. posuzování zdravotního stavu pro nepojistné sociální systémy - stupeň závislosti, průkaz OZP, příspěvky na zvláštní pomůcku (40%) 3. kontrolní činnost v oblasti posuzování dočasné pracovní neschopnosti (20%)

8 Odbor posudkové služby Činnost LPS OSSZ/PSSZ a LPS ČSSZ 2011 – 2013 rok počet posudků počet kontrol DPN pojistné nepojistnécelkem OSSZČSSZ NŘ Vysvětlivky: NŘ - námitkové řízení ve věcech důchodového pojištění DPN - dočasná pracovní neschopnost

9 Odbor posudkové služby Činnost PK MPSV 2012 mírný meziroční pokles počtu došlých žádostí způsobený „zpožděním“ za I. instancí 2013 nárůst počtu žádostí přes 2 tis. měsíčně, poté mírný pokles a stabilizace stavu předpoklad pro rok 2014 – lze očekávat nárůst počtu žádostí v agendě průkazu OZP v souvislosti se změnou legislativy

10 Odbor posudkové služby Priority 2014 zajištění plynulosti, včasnosti a kvality posuzování pro potřeby jednotlivých systémů sociálního zabezpečení - ročně OSSZ cca 400 tis. posudků, PK MPSV cca 23 tis. posudků kontinuita a stabilita lékařské posudkové činnosti v oblasti - posuzování invalidity - posuzování stupně závislosti - posuzování pro účely průkazů a dávek pro osoby se zdravotním postižením - kontroly posuzování dočasné pracovní neschopnosti implementace nového způsobu posuzování pro účely průkazů OZP od plynulá výměna průkazů MV za průkazy OZP do (cca 200 tisíc posudků navíc)

11 Oddělení koordinace – Hlavní aktivity 2014 MEZINÁRODNÍ SMLOUVY O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ Dokončené smlouvy před vstupem v platnost: Indie - dokončena a zbývá pouze vyměnit ratifikační listiny Rusko – smlouva je podepsána, zbývá pouze podpis Správního ujednání a následná výměna ratifikačních listin Sýrie – dokončena, ale vzhledem k válečnému stavu nelze vstup v platnost odhadnout Mongolsko – na expertní úrovni smlouva dokončena Tunisko – text smlouvy byl dokončen, čeká se na vyjádření Tuniska k zapracování připomínek, připravuje se text Správního ujednání USA – předložení ke schválení Doplňkové smlouvy Parlamentem ČR Probíhající jednání: s Běloruskem, Ázerbájdžánem, Bosnou a Hercegovinou, Albánií, Čínou a Tuniskem Zájem o sjednání, sondáže: Republika Kosovo, Jihoafrická republika, Mexiko, Brazílie a Argentina

12 Oddělení koordinace – Hlavní aktivity 2014 Koordinace sociálního zabezpečení na úrovni EU Pokračují zejména práce na projektu Elektronické výměny údajů v rámci EU (EESSI) - termín se kvůli technickým problémům oddaluje, v současné době se předpokládá dokončení cca v r Na MPSV a ČSSZ je potřeba vybudovat přístupová místa do evropské sítě a zajistit napojení na národní databáze prostřednictvím tzv. přístupových bodů (Access Pointů)

13 ČSSZ – Hlavní aktivity 2014 PRIORITNÍ ÚKOLY ČSSZ V ROCE EFEKTIVNÍ PLNĚNÍ ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ ČSSZ PŘI REALIZACI DŮCHODOVÉHO A NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ Měření výkonnosti při naplňování specifických cílů a prioritních úkolů nebo jejich hodnocení podle klíčových ukazatelů výkonu Realizace strategických, resp. specifických cílů je z podstatné části závislá na výši rozpočtových prostředků -VYSOKÁ EFEKTIVITA ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU AGEND Včasné informování klientů o stavu jejich nároku jako předpoklad pro hladké správní řízení u důchodového pojištění Přijetí změn v agendách, které povedou k zjednodušení administrativy při vyřizování oprávněných nároků

14 ČSSZ – Hlavní aktivity 2014 PRIORITNÍ ÚKOLY ČSSZ V ROCE UDRŽET KVALITU ROZHODOVÁNÍ PŘI ZRYCHLENÍ PROCESU Zkrácení doby vyřizování centralizovaných agend -ZEFEKTIVNIT KOMUNIKACI S VEŘEJNOSTÍ – ORIENTACE NA KLIENTA Snižování objemu dat požadovaných od klientů ČSSZ jinou než el. formou a zjednodušení přístupu k poskytovaným službám a informacím -DOKONČIT CENTRALIZACI DAT Základní předpoklad pro zefektivnění segmentu procesu důchodového a nemocenského pojištění a výběru pojistného Zajištění průběžné modernizace technických prostředků a infrastruktury integrovaného informačního systému ČSSZ v souladu s nejnovějšími technologickými trendy.

15 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "PŘEDSTAVENÍ SEKCE 7 MPSV SEKCE SOCIÁLNĚ POJISTNÝCH SYSTÉMŮ (7) ZABEZPEČUJE ZEJMÉNA: -řízení a kontrolu výkonu státní správy v sociálním zabezpečení, -řízení."

Podobné prezentace


Reklamy Google