Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PŘEDSTAVENÍ SEKCE 7 MPSV SEKCE SOCIÁLNĚ POJISTNÝCH SYSTÉMŮ (7) ZABEZPEČUJE ZEJMÉNA: -řízení a kontrolu výkonu státní správy v sociálním zabezpečení, -řízení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PŘEDSTAVENÍ SEKCE 7 MPSV SEKCE SOCIÁLNĚ POJISTNÝCH SYSTÉMŮ (7) ZABEZPEČUJE ZEJMÉNA: -řízení a kontrolu výkonu státní správy v sociálním zabezpečení, -řízení."— Transkript prezentace:

1 PŘEDSTAVENÍ SEKCE 7 MPSV SEKCE SOCIÁLNĚ POJISTNÝCH SYSTÉMŮ (7) ZABEZPEČUJE ZEJMÉNA: -řízení a kontrolu výkonu státní správy v sociálním zabezpečení, -řízení České správy sociálního zabezpečení, -posuzování pracovní schopnosti a zdravotního stavu pro účely pojistných a nepojistných systémů, -úkoly související s dalším rozvojem sociálního zabezpečení (koncepční práce), -vypracování věcných záměrů právních předpisů -analýzy demografického vývoje a jeho dopady na pojistné systémy, -projekce systémů sociálního pojištění a provádí související projekce příjmů a výdajů, -vypracování pravidelných pojistně-matematických zpráv -úkoly vyplývající z mezinárodních smluv v sociálním zabezpečení SEKCE 7 SE ČLENÍ NA 3 ÚTVARY oddělení koordinace sociálního zabezpečení, odbor sociálního pojištění a odbor posudkové služby VÝBĚR NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH AKTIVIT V ROCE 2013 -pokračování důchodové reformy (zejména agenda související s tzv. II. pilířem), -dorovnání česko-slovenských důchodů (zajištění souladu judikatury ÚS a SD EU), -procesy a změny související s projektem jednoho inkasního místa ŘÍZENÍ ČSSZ VYPLÝVAJÍCÍ Z ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU MPSV

2 Odbor SP – Hlavní aktivity 2014 1.REALIZACE ROZHODNUTÍ O VALORIZACI DŮCHODŮ OD LEDNA 2015 -V roce 2013 a 2014 byla provedena snížená valorizace (zohlednění pouze 1/3 růstu cen) -Dle současného právního stavu by tato dočasně snížená valorizace měla proběhnout i od ledna 2015 (od roku 2016 opět dle principu plně dle cen plus 1/3 růstu mezd) -Je připraven návrh zákona, který obnoví standardní valorizaci plně podle nárůstu cen a podle 1/3 nárůstu mezd od 1. 1. 2015 a navrhuje zmocnění vlády, aby mohla rozhodnout o vyšším navýšení procentní výměry. -Návrh zákona dále stanoví minimální valorizaci v lednu 2015 na 1,8 % (odpovídá cca 200 Kč u průměrného starobního důchodu)

3 Odbor SP – Hlavní aktivity 2014 2.DŮCHODOVÁ REFORMA – USTAVENÍ PRACOVNÍ SKUPINY (KOMISE) PRO PŘÍPRAVU ZMĚN V SYSTÉMU DŮCHODOVÉHO ZABEZPEČENÍ Ustavení subjektu, kde by mělo dojít k diskusi a vypracování konkrétních návrhů úprav pro oblast důchodového pojištění, je zakotveno v koaliční smlouvě Předpokládá se širší účast napříč politickým spektrem a zároveň participace zástupců RHSD i expertů (snaha o robustní a stabilní dlouhodobý konsensus přesahující více volebních cyklů) Výstupem by měly být průběžně návrhy konkrétních opatření (úkolem expertního aparátu MPSV a MF bude kvantifikace dopadů a vytvoření odborného zázemí)

4 Odbor SP – Hlavní aktivity 2014 3.ANALÝZA NEZBYTNÝCH ÚPRAV SOUVISEJÍCÍCH S PŘEDPOKLÁDANOU TRANSFORMACÍ DŮCHODOVÉHO SPOŘENÍ (TZV. ZRUŠENÍ II. PILÍŘE) Nutno úzce spolupracovat s MF (MF bylo tvůrcem a je gestorem zákona) Zároveň bude nutné zasáhnout do předpisů v gesci MPSV Cílem zamýšleného manévru/transformace musí být maximální snaha o nepoškození klientů a rovněž legislativně/ústavně konformní řešení z hlediska vztahu stát - poskytovatel

5 Odbor SP – Hlavní aktivity 2014 4.PRAVIDELNÉ POSUZOVÁNÍ NASTAVENÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU VE VAZBĚ NA OČEKÁVANÝ VÝVOJ STŘEDNÍ DÉLKY ŽIVOTA Proces zvyšování důchodového věku probíhá již téměř 20 let a je pevně nastaven v zákoně (současný stav) v zásadě v souladu s demografickou prognózou; nevytváří nepřiměřený tlak na trh práce (zvyšuje se i zaměstnanost osob 50+) Zvyšování důchodového věku „bez konce“ neumožňuje „automatické“ otevření diskuse o dalším nastavení Úvahy o ustavení procesu stanovujícího pravidelné posouzení (mimo jiné i doporučení EK „přizpůsobit věk odchodu do důchodu střední délce života“) Úpravy s dostatečným předstihem Posílení jistoty pojištěnců Cílem je: Zachování jednoduchosti a předvídatelnosti procesu zvyšování věku a zajištění souladu s demografickým trendem při zachování politické diskuze, nikoliv dosažení pevné vazby na konkrétní parametr

6 Odbor SP – Hlavní aktivity 2014 5.ROZHODNUTÍ O ZABEZPEČENÍ PŘI PRACOVNÍM ÚRAZU A NEMOCI Z POVOLÁNÍ (KONCEPCE ÚRAZOVÉHO POJIŠTĚNÍ) Složitá situace z důvodu existence (provizorní) úpravy z roku 1992 (pojištění odpovědnosti za škodu), zároveň existuje platný zákon z roku 2006 (ale s několikrát odsunutou účinností) a návrh zákona zpracovaný MF; v úvahu připadá i varianta řešení pomocí zákoníku práce Subjekty zainteresované na řešení i současném či případně budoucím provádění úrazového pojištění mají rozdílné/mnohdy protichůdné preference a představy MPSV připravuje analýzu a rozhodovací materiál do vlády k výběru varianty pro následnou realizaci (podle varianty v gesci MF nebo MPSV)

7 Odbor posudkové služby Činnost LPS OSSZ/PSSZ – tři základní oblasti posuzování 1. posuzování zdravotního stavu pro pojistné sociální systémy - invalidita (40%) 2. posuzování zdravotního stavu pro nepojistné sociální systémy - stupeň závislosti, průkaz OZP, příspěvky na zvláštní pomůcku (40%) 3. kontrolní činnost v oblasti posuzování dočasné pracovní neschopnosti (20%)

8 Odbor posudkové služby Činnost LPS OSSZ/PSSZ a LPS ČSSZ 2011 – 2013 rok počet posudků počet kontrol DPN pojistné nepojistnécelkem OSSZČSSZ NŘ 2011172 32010 589253 792436 701107 398 2012179 173 9 394244 755433 322163 659 2013166 067 7 836227 532401 435178 083 Vysvětlivky: NŘ - námitkové řízení ve věcech důchodového pojištění DPN - dočasná pracovní neschopnost

9 Odbor posudkové služby Činnost PK MPSV 2012 mírný meziroční pokles počtu došlých žádostí způsobený „zpožděním“ za I. instancí 2013 nárůst počtu žádostí přes 2 tis. měsíčně, poté mírný pokles a stabilizace stavu předpoklad pro rok 2014 – lze očekávat nárůst počtu žádostí v agendě průkazu OZP v souvislosti se změnou legislativy

10 Odbor posudkové služby Priority 2014 zajištění plynulosti, včasnosti a kvality posuzování pro potřeby jednotlivých systémů sociálního zabezpečení - ročně OSSZ cca 400 tis. posudků, PK MPSV cca 23 tis. posudků kontinuita a stabilita lékařské posudkové činnosti v oblasti - posuzování invalidity - posuzování stupně závislosti - posuzování pro účely průkazů a dávek pro osoby se zdravotním postižením - kontroly posuzování dočasné pracovní neschopnosti implementace nového způsobu posuzování pro účely průkazů OZP od 1. 1. 2014 plynulá výměna průkazů MV za průkazy OZP do 31. 12. 2015 (cca 200 tisíc posudků navíc)

11 Oddělení koordinace – Hlavní aktivity 2014 MEZINÁRODNÍ SMLOUVY O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ Dokončené smlouvy před vstupem v platnost: Indie - dokončena a zbývá pouze vyměnit ratifikační listiny Rusko – smlouva je podepsána, zbývá pouze podpis Správního ujednání a následná výměna ratifikačních listin Sýrie – dokončena, ale vzhledem k válečnému stavu nelze vstup v platnost odhadnout Mongolsko – na expertní úrovni smlouva dokončena Tunisko – text smlouvy byl dokončen, čeká se na vyjádření Tuniska k zapracování připomínek, připravuje se text Správního ujednání USA – předložení ke schválení Doplňkové smlouvy Parlamentem ČR Probíhající jednání: s Běloruskem, Ázerbájdžánem, Bosnou a Hercegovinou, Albánií, Čínou a Tuniskem Zájem o sjednání, sondáže: Republika Kosovo, Jihoafrická republika, Mexiko, Brazílie a Argentina

12 Oddělení koordinace – Hlavní aktivity 2014 Koordinace sociálního zabezpečení na úrovni EU Pokračují zejména práce na projektu Elektronické výměny údajů v rámci EU (EESSI) - termín se kvůli technickým problémům oddaluje, v současné době se předpokládá dokončení cca v r. 2016 Na MPSV a ČSSZ je potřeba vybudovat přístupová místa do evropské sítě a zajistit napojení na národní databáze prostřednictvím tzv. přístupových bodů (Access Pointů)

13 ČSSZ – Hlavní aktivity 2014 PRIORITNÍ ÚKOLY ČSSZ V ROCE 2014 -EFEKTIVNÍ PLNĚNÍ ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ ČSSZ PŘI REALIZACI DŮCHODOVÉHO A NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ Měření výkonnosti při naplňování specifických cílů a prioritních úkolů nebo jejich hodnocení podle klíčových ukazatelů výkonu Realizace strategických, resp. specifických cílů je z podstatné části závislá na výši rozpočtových prostředků -VYSOKÁ EFEKTIVITA ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU AGEND Včasné informování klientů o stavu jejich nároku jako předpoklad pro hladké správní řízení u důchodového pojištění Přijetí změn v agendách, které povedou k zjednodušení administrativy při vyřizování oprávněných nároků

14 ČSSZ – Hlavní aktivity 2014 PRIORITNÍ ÚKOLY ČSSZ V ROCE 2014 -UDRŽET KVALITU ROZHODOVÁNÍ PŘI ZRYCHLENÍ PROCESU Zkrácení doby vyřizování centralizovaných agend -ZEFEKTIVNIT KOMUNIKACI S VEŘEJNOSTÍ – ORIENTACE NA KLIENTA Snižování objemu dat požadovaných od klientů ČSSZ jinou než el. formou a zjednodušení přístupu k poskytovaným službám a informacím -DOKONČIT CENTRALIZACI DAT Základní předpoklad pro zefektivnění segmentu procesu důchodového a nemocenského pojištění a výběru pojistného Zajištění průběžné modernizace technických prostředků a infrastruktury integrovaného informačního systému ČSSZ v souladu s nejnovějšími technologickými trendy.

15 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "PŘEDSTAVENÍ SEKCE 7 MPSV SEKCE SOCIÁLNĚ POJISTNÝCH SYSTÉMŮ (7) ZABEZPEČUJE ZEJMÉNA: -řízení a kontrolu výkonu státní správy v sociálním zabezpečení, -řízení."

Podobné prezentace


Reklamy Google