Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY."— Transkript prezentace:

1 AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY

2 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky organizační složka státu zřízená MŽP a hlavním posláním je péče o přírodu a krajinu na území České republiky. Státní správa v ochraně přírody a krajiny - výkon státní správy na území CHKO, odborná podpora výkonu státní správy Monitoring - sledování stavu a změn vybraných biotopů a populací ohrožených druhů a krajiny, inventarizace Dokumentace ochrany přírody a krajiny - sběr a správa dat a jejich následné poskytování Péče o přírodu a krajinu a správa pozemků/majetku ve vlastnictví státu - realizace praktických opatření, správa pozemků Mezinárodní spolupráce v ochraně přírody a krajiny - členství a spolupráce s řadou evropských i mezinárodních organizací - vědecký orgán Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin (CITES) v ČR Publikační činnost - Vedení veřejné odborné knihovny, vydávání odborných periodik a publikací

3 AOPK ČR má 630 zaměstnanců, kteří pracují na ředitelství v Praze a na regionálních pracovištích, 13 krajských střediscích a 24 správách CHKO Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Organizační struktura AOPK ČR Ředitel Ekonomicko – provozní sekce Sekce ochrany přírody a krajiny Sekce informatiky Regionální pracoviště Sekce dokumentace přírody a krajiny Odbor majetku Odbor účtárny Odbor zvláštní ochrany přírody Odbor péče o přírodu a krajinu Odbor péče o přírodu a krajinu Odbor obecné ochrany přírody Odbor monitoringu Odbor koncepcí Odbor provozní informatiky Odbor dokumentace Odbor informačních systému Sekretariát ředitele Krajská střediska 13 Krajská střediska 13 Správy CHKO 24 Správy CHKO 24 Oddělení práce s veřejností Oddělení práce s veřejností Poradci ředitele Vnitřní audit

4 Chráněná území České republiky celkový počet ZCHÚ 2 213, 1 248 457,6 ha, 15,8 % ČR Národní park - 4, 119 489 ha, 1,5% Chráněná krajinná oblast - 25, 1 086 737 ha, 13,8% Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Národní přírodní rezervace - 112, 28 198 ha, 0,35% Národní přírodní památka - 104, 2 772 ha, 0,03% Přírodní rezervace - 778, 36 562 ha, 0,46% Přírodní památka - 1 190, 27 179 ha, 0,34%

5 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Státní správa v ochraně přírody a krajiny AOPK ČR vykonává státní správu a pečuje o: 24 chráněných krajinných oblastí 731 zvláště chráněných území v kategoriích národní přírodní rezervace (NPR), národní přírodní památka (NPP), přírodní rezervace (PR) a přírodní památka (PP). AOPK ČR - SCHKO jsou orgánem ochrany přírody pro silně a kriticky ohrožené zvláště chráněné druhy na území ČR (vyjma národních parků a vojenských újezdů) NPP Bořek

6 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Péče o přírodu a krajinu Program péče o krajinu (mimo ZCHÚ – „volná krajina“) Realizace neinvestičních opatření ročně přibližně 780 akcí za 60 mil. Kč Program péče o krajinu (podprogram péče o zvláště chráněné části přírody a ptačí oblasti ) Realizace neinvestičních opatření – příjemcem dotací je AOPK ČR a správy NP; AOPK ČR realizuje okolo 1 440 akcí za cca 90 mil. Kč Správa nezcizitelného státního majetku v ZCHÚ Realizace péče o majetek AOPK ČR – 19,5 mil. Kč AOPK ČR je vlastníkem pozemků v přírodovědně nejcennějších územích. Ke konci roku 2006 vlastnila téměř 11 224 ha pozemků v účetní hodnotě téměř 700 mil. Kč.

7 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Operační program životní prostředí 2007-2013 Osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny Jedná se o následující oblasti podpory: 6.1 - Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 6.2 - Podpora biodiverzity 6.3 - Obnova krajinných struktur 6.4 - Optimalizace vodního režimu krajiny 6.5 - Podpora regenerace urbanizované krajiny 6.6 - Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod Odborná stanoviska k vybraným dotacím - OP Rybářství, vybrané dotační tituly MZe Hřensko – řícení, skalní sesuvy Nadregionální biokoridor Brod nad Dyjí Péče o přírodu a krajinu

8 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Mezinárodní spolupráce Naplňování legislativy Evropských společenství (ES) v ochraně přírody a spolupráce s odbornými institucemi ES Natura 2000 Sledování stavu biotopů a druhů Člen Evropského tématického střediska biologické rozmanitosti (ETC/BD) Naplňování mezinárodních mnohostranných a dvoustranných úmluv a dohod AOPK ČR působí od r. 1997 jako národní vědecký orgán CITES Ramsarská úmluva (mokřady), Bonnská úmluva (stěhovaví živočichové), Úmluva o biologické rozmanitosti Úmluva o biologické rozmanitosti - www.chm.nature.czwww.chm.nature.cz Spolupráce s mezinárodními mezivládními a nevládními organizacemi Člen Federace EUROPARC, IUCN – Světového svazu ochrany přírody, Eurosite, Planta Europa, Evropského střediska ochrany přírody (ECNC) spolupráce s Radou Evropy a odbornými institucemi OSN (kupř. UNESCO)

9 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Dokumentace Sběr informací a dat (pořízení), jejich správa/garance a následné poskytování - DRÚSOP - nálezová data ochrany přírody - vrstva mapování biotopů ČR - Natura 2000 - evropsky významné lokality a ptačí oblasti - … Správa a poskytování dat z pověření MŽP - tvorba, poskytování a aktualizace údajů o území pro potřeby pořízení územně analytických podkladů - Nadregionální Územní systém ekologické stability - mezinárodní ochrana přírody – biosférické rezervace UNESCO, lokality mokřadů mezinárodního významu (Ramsarská úmluva…) - … Interpretace dat, tvorba hodnocení - interpretace datových sad pro koncepční potřeby (např. Optimalizace ZCHÚ) - tvorba hodnocení vybraných fenoménů, popř. území (trasy silničních koridorů, …) - Poskytování dat orgánům ochrany přírody a úřadům územního plánování včetně jejich metodického vedení Územně analytické podklady - poskytování a aktualizace údajů o území úřadům územního plánování (stavební zákon)


Stáhnout ppt "AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY."

Podobné prezentace


Reklamy Google