Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozpočtová odpovědnost a rozpočtová kázeň 25. dubna 2016 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy 29.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozpočtová odpovědnost a rozpočtová kázeň 25. dubna 2016 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy 29."— Transkript prezentace:

1 Rozpočtová odpovědnost a rozpočtová kázeň 25. dubna 2016 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy 29

2 Osnova 1.Rozpočtová odpovědnost x rozpočtová kázeň 2.Rozpočtová odpovědnost 3.Rozpočtová odpovědnost na úrovni Evropské unie 4.Rozpočtová odpovědnost v České republice 5.Rozpočtová kázeň 2

3 1. Rozp. odpovědnost x rozp. kázeň 3 Rozpočtová odpovědnost odpovědná rozpočtová politika zásada dlouhodobé vyrovnanosti veřejných rozpočtů „Rozpočtovou odpovědností se rozumí transparentnost, účelnost, hospodárnost a efektivnost vynakládání veřejných prostředků.“ Rozpočtová kázeň nakládání s peněžními prostředky poskytnutými z veřejného rozpočtu v souladu se zákonem

4 2. Rozpočtová odpovědnost na úrovni Evropské unie – nadměrné schodky - čl. 126 Smlouvy o fungování Evropské unie + Protokol o postupu při nadměrném schodku – Pakt o stabilitě a růstu – požadavky na rozpočtové rámce členských států – Smlouva o stabilitě, koordinaci a řízení v hospodářské a měnové unii (tzv. Fiskální pakt) na národní úrovni – fiskální pakt? – rozpočtová ústava? 4

5 3.Rozpočtová odpovědnost na úrovni EU I.Pakt o stabilitě a růstu II.Nadměrné schodky III.Rozpočtové rámce IV.Fiskální pakt 5

6 I. Pakt o stabilitě a růstu 6 navazuje na čl. 121 a 126 Smlouvy o fungování Evropské unie soubor pravidel, která mají zajistit, že země Evropské unie budou své veřejné finance udržovat v dobrém stavu a budou koordinovat své fiskální politiky

7 I. Pakt o stabilitě a růstu 7 preventivní složka – nařízení Rady (ES) č. 1466/1997 o posílení dohledu nad stabilitou rozpočtů a nad koordinací hospodářských politik nápravná složka – nařízení Rady (ES) č. 1467/1997 o urychlení a vyjasnění postupů při nadměrném schodku – postup při nadměrném schodku

8 I. Pakt o stabilitě a růstu 8 prosazování pravidel (státy s eurem) – nařízení EP a Rady č. 1173/2011 o účinném prosazování rozpočtového dohledu v eurozóně – varování a pokuty makroekonomická nerovnováha (státy s eurem) – nařízení EP a Rady č. 1174/2011 o donucovacích opatřeních k nápravě nadměrné makroekonomické nerovnováhy v eurozóně – nařízení EP a Rady č. 1176/2011 o prevenci a nápravě makroekonomické nerovnováhy – nápravná opatření, finanční sankce

9 II. Nadměrné schodky základní pravidlo – Členské státy se vyvarují nadměrných schodků veřejných financí sledování vývoje rozpočtové situace – 3 % – 60 % řízení o nadměrném schodku – zpráva Komise – stanovisko Komise – rozhodnutí Rady – doporučení Rady 9

10 II. Nadměrné schodky 10 ČLENSKÝ STÁT Nedodržuje kritéria Rozhodnutí o existenci nadměrného schodku RADA Stanovisko o existenci nebo riziku vzniku schodku KOMISE Zpráva Existuje nebo může vzniknout nadměrný schodek Doporučení pro členský stát Přijme opatření ve lhůtě Nepřijme opatření ve lhůtě Výzva k učinění opatření Rozhodnutí o použití nebo zesílení opatření Nepřijme opatření ve lhůtě Doporučení

11 III. Rozpočtové rámce 11 směrnice Rady 2011/85/EU o požadavcích na rozpočtové rámce členských států podrobná pravidla pro rozpočtové rámce pro zajištění vyvarování se nadměrných schodků implementační lhůta do 31. prosince 2013

12 IV. Fiskální pakt Smlouva o stabilitě, koordinaci a řízení v hospodářské a měnové unii účel – zpřísnění rozpočtové disciplíny pomocí rozpočtového paktu – posílení koordinace hospodářských politik členských států Unie – zlepšení správy eurozóny působnost – státy eurozóny – ostatní členské státy EU přijata v březnu 2012, platnost 1. ledna 2013 12

13 IV. Fiskální pakt právní povaha smlouvy – mezinárodní smlouva uzavřená mimo rámec unijního práva – jednotlivá ustanovení smlouvy mohou být vykládána a aplikována pouze v souladu s právem EU (čl. 2 odst.1) – působnost orgánů EU (Komise, Rada, Soudní dvůr EU) fiskální pakt a Česká republika – vláda schválila 24. března 2014 – momentálně projednáván Parlamentem Senát schválil 27. srpna 2014 Poslanecká sněmovna zatím ne (předloženo 11. dubna 2014) 13

14 IV. Fiskální pakt 14 zlaté pravidlo – veřejné rozpočty smluvních stran musí být vyrovnané nebo přebytkové – povinnost dodržovat střednědobý cíl – strukturální schodek nižší 0,5 % HDP – pokud je poměr veřejného dluhu k HDP výrazně nižší než 60 %, může strukturální schodek dosahovat výše až 1 % HDP

15 IV. Fiskální pakt odchýlení se od střednědobého cíle – možné pouze dočasně v případě výjimečných okolností – závažné odchýlení - mechanismus nápravy povinnost začlenit pravidla do národních právních řádů – příslušné předpisy musí nabýt účinnost do 1 roku od platnosti smlouvy – speciální režim pro zavedení mechanismu nápravy – přezkum dodržení povinnosti SDEU - sankce 15

16 IV. Fiskální pakt dluhové kritérium – jestliže poměr veřejného dluhu k HDP překračuje 60 %, je smluvní stát povinen tento poměr snižovat průměrným tempem jedné dvacetiny za rok – o existenci nadměrného schodku se rozhodne podle čl. 126 SFEU další pravidla postupu při nadměrném schodku – program rozpočtového a hospodářského partnerství – povinnost smluvních států podporovat doporučení Komise v rámci postupu při nadměrném schodku 16

17 IV. Fiskální pakt koordinace hospodářských politik a konvergence – závazek koordinace hospodářských politik – projednání a vzájemná koordinace zásadních reforem hospodářské politiky správa eurozóny – vrcholné schůzky eurozóny 17

18 4. Rozpočtová ústava I.Základní informace II.Obsah III.Dluhová brzda IV.Hospodaření územních samosprávných celků V.Národní rozpočtová rada VI.Výbor pro rozpočtové prognózy 18

19 I. Základní informace tři zákony v PSP 1.ústavní zákon o rozpočtové odpovědnosti (ST 411) 2.zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (ST 412) 3.zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti (ST 413) stav projednávání – předloženy PSP 25. února 2015 – 1. čtení 11. března 2015 a 8. dubna 2015 – před 2. čtením – navrhovaná účinnost 1. ledna 2016… 19

20 II. Obsah základní princip: stát a územní samosprávné celky dbají o zdravé a udržitelné veřejné finance (čl. 1 odst. 1 ÚZRO) sektor veřejných institucí pravidlo dluhové brzdy pravidla pro územní samosprávné celky Národní rozpočtová rada 20

21 III. Dluhová brzda stát, ÚSC a další veřejné instituce dbají o takový vývoj dluhu sektoru veřejných institucí, který nenarušuje dlouhodobě udržitelný stav veřejných financí (čl. 3 ÚZRO) pokud výše dluhu sektoru veřejných institucí překročí 55 % HDP – uplatní se opatření podle ZPRO vedoucí k dlouhodobě udržitelnému stavu veřejných financí 21

22 IV. Hospodaření ÚSC v zájmu zdravých a udržitelných veřejných financí územní samosprávný celek hospodaří tak, aby výše jeho dluhu nepřekročila mez stanovenou zákonem o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (čl. 5 ÚZRO) – překročí-li dluh ÚSC 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 roky = musí ÚSC v následujícím roce snížit dluh o 5 % (z rozdílu dluhu a 60 %) nesníží-li = pozastavení převodu jeho podílu na výnosu daní 22

23 V. Národní rozpočtová rada nezávislý odborný orgán, který působí v oblasti fiskální a rozpočtové politiky činnost – sleduje vývoj hospodaření sektoru veřejných institucí a dodržování pravidel rozpočtové odpovědnosti a hodnotí je 3 členové voleni PSP na 6 let – návrh vlády, Senátu a ČNB Úřad NRR 23

24 VI. Výbor pro rozpočtové prognózy pravidelně posuzuje markoekonomické prognózy připravené MF veřejné instituce při přípravě rozpočtů a výhledů povinny vycházet z prognóz, které Výbor schválil 7 členů jmenuje vláda na návrh NRR čestná funkce 24

25 5. Rozpočtová kázeň I.Porušení rozpočtové kázně II.Odvod za porušení rozpočtové kázně 25

26 I. Porušení rozpočtové kázně porušení pravidel nakládání s peněžními prostředky veřejných rozpočtů – neoprávněné použití peněžních prostředků – neoprávněné zadržení peněžních prostředků – porušení povinnosti v souvislosti s poskytnutím dotace nebo návratné finanční výpomoci (zejm. porušení účelu poskytnutí) – porušení povinnost učinit odvod stanovené zákonem právní úprava – § 44 a násl. rozpočtových pravidel – § 22 rozpočtových pravidel územních rozpočtů 26

27 II. Odvod za PRK sankční následek porušení rozpočtové kázně cílem je vrácení prostředků do veřejného rozpočtu výše odvodu a její stanovení – se rovná výši porušení rozpočtové kázně – odvozena procentem od výše dotace nebo výše porušení rozpočtové kázně vznik odvodu penále 27

28 II. Odvod za PRK proces správy odvodů působnost k ukládání odvodu – rozpočtová pravidla – rozpočtová pravidla územních rozpočtů promíjení 28

29 e-mail: bohac@prf.cuni.cz web: www.radimbohac.cz tel.: +420221005530 25. dubna 2016 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy 29


Stáhnout ppt "Rozpočtová odpovědnost a rozpočtová kázeň 25. dubna 2016 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy 29."

Podobné prezentace


Reklamy Google