Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informační zabezpečení doktorandského studia na Provozně ekonomické fakultě MENDELU Elektronické informační zdroje 27. listopadu 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informační zabezpečení doktorandského studia na Provozně ekonomické fakultě MENDELU Elektronické informační zdroje 27. listopadu 2015."— Transkript prezentace:

1 Informační zabezpečení doktorandského studia na Provozně ekonomické fakultě MENDELU Elektronické informační zdroje 27. listopadu 2015

2 Obsah Elektronické informační zdroje oborové Elektronické informační zdroje multioborové Základy tvorby rešeršního dotazu Ebsco Discovery Service Správce bibliografických citací – EndNote basic Vyhledávání plných textů Databáze pro výběr časopisů dle oborů vhodných pro publikování výsledků  Journal Citation Reports  SCImago Journal & Country Rank  ERIH Plus

3 Elektronické informační zdroje na MENDELU Přístup na adrese: http://uvis.mendelu.cz/elektronicke-informacni- zdroje (www stránky MENDELU  Knihovna a informační zdroje  Informační centrum a Ústřední knihovna  Elektronické informační zdroje)

4 Elektronické informační zdroje oborové Ekonomika, obchod, marketing a mangement v zemědělství, potravinářství a dalších oborech spojených se zemědělstvím CAB Abstracts (CABI Publishing)CABI Publishing CAB eBooks (CABI Publishing)CABI Publishing Food Science and Technology Abstracts (International Food Information Service (IFIS))International Food Information Service

5 CAB Abstracts sleduje odborné časopisy, knihy, sborníky z konferencí obory: živočišná a rostlinná výroba, fyziologie rostlin a živočichů, rybářství a hydrobiologie, ochrana rostlin, genetika, ekologie, lesní inženýrství, dřevařství, rozvoj venkova, turistika, zemědělská ekonomika, obchod, management, veterinární medicína, lidská výživa atd. např. Smutka, L. a J. Burianova. The competitiveness of Czech agrarian trade within the context of the global crisis. Agricultural Economics (Zemedelska Ekonomika). 2013, 59(4), 183-193. ISSN 0139-570X. retrospektiva na MENDELU od roku 1910 –

6 CAB eBooks plné texty knih ve formátu pdf zemědělství a příbuzné obory vč. zemědělské ekonomiky, marketingu a managementu např. retrospektiva na MENDELU od roku 1999 –

7 Food Science and Technology Abstracts sleduje okolo 4 600 odborných časopisů a další relevantní zdroje - Seznam časopisů sledovaných FSTASeznam časopisů sledovaných FSTA obory: mikrobiologie, toxikologie a hygiena, ekonomika, statistika, management, strojírenství, balení potravin, alkoholické a nealkoholické nápoje, ovoce, zelenina, mléko a mléčné výrobky, maso a masné výrobky, atd. např. Ratinger, T. a I. Boskova. Strategies and effects of milk producers' organisations in the Czech Republic. Agricultural Economics (AGRICECON). 2013, 59 (3), 113-124. ISSN 0139-570X retrospektiva na MENDELU od roku 1969 –

8 Elektronické informační zdroje oborové Ekonomie, obchod marketing, management,... v EIZ společensko-vědního zaměření EconLit with Full Text (EBSCO)EBSCO Business Source Complete (EBSCO)EBSCO Regional Business News (EBSCO)EBSCO FAOSTAT (FAO)FAO

9  ECON LIT with FULL TEXT ekonomie a finance, kapitálové trhy, ekonometrie, monetární teorie, atd. více než 600 časopisů v plném textu, např. American Economic Review, Journal of Economic Literature, and Journal of Economic Perspectives plné texty neanglických časopisů  BUSINESS SOURCE COMPLETE světová databáze zaměřená na obchod plné texty nebo abstrakta předních odborných periodik retrospektiva od r. 1886  REGIONAL BUSINESS NEWS obsahuje více jak 80 regionálních obchodně zaměřených publikací pokrývající metropolitní a venkovské oblasti USA

10 FAOSTAT http://faostat3.fao.org/faostat-gateway/go/to/home/E statistická databáze organizace FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) obsahuje statistická data a faktografické informace z oblasti zemědělství a potravinářství:  produkce komodit rostlinných a živočišných  export a import zemědělských produktů  bezpečnost potravin, spotřeba potravin, výroba a obchod, složení stravy, přístup k potravinám, potravinová pomoc a dětská výživa, statistické zprávy zemí o pokroku při dosahování snížení hladu  ceny

11 Elektronické informační zdroje multioborové WEB of SCIENCE (Thomson Reuters)Thomson Reuters SCOPUS (ELSEVIER B.V.)ELSEVIER B.V. ACADEMIC SEARCH COMPLETE (EBSCO)EBSCO PROQUEST CENTRAL (ProQuest)ProQuest SCIENCE DIRECT (ELSEVIER B.V.)ELSEVIER B.V. SPRINGER LINK (SPRINGER)SPRINGER WILEY ONLINE LIBRARY (John Wiley & Sons)John Wiley & Sons JSTOR (ITHAKA)ITHAKA EBRARY (ProQuest)ProQuest VERSITA (VERSITA)VERSITA DOAJ (Directory of Open Access Journals)Directory of Open Access Journals

12 Web of Science Web of Science Core Collection Current Contents Connect

13 Web of Science abstraktová a citační databáze více než 12 000 impaktovaných časopisů včetně časopisů s tzv. „Open Access“ databáze WEB of SCIENCE má retrospektivu od roku 1900 cca 160 000 sborníků z konferencí na MENDELU retrospektiva od roku 1945 – současnost osm databází:  Science Citation Index Expanded (oblast přírodních a technických věd; okolo 8 500 periodik; 1945-);  Social Sciences Citation Index (společenské vědy; 2 697 periodik napříč 55 obory; 1977-);  Arts & Humanities Citation Index (humanitní a společenské vědy; okolo 1 700 periodik; 1977-)  Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S)-- (1990 –)  Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH)-- (1990 – )  Book Citation Index (okolo 50 000 titulů s roč. nárůstem 10 tis. titulů ročně; 2005 – )  Index Chemicus (organická chemie; 1993 –) Index Chemicus  Current Chemical Reactions (chemické reakce; 1986 –) Current Chemical Reactions

14 Current Contents Connect abstraktová, multioborová databáze více než 9 600 titulů časopisů aktualizace denně na MENDELU retrospektiva od roku 1998 – současnost sedm edičních řad a dvě kolekce: Ediční řady:  Arts & Humanities  Agriculture, Biology & Environmental Sciences  Clinical Medicine  Engineering, Computing & Technology  Life Sciences  Physical, Chemical & Earth Sciences  Social & Behavioral Sciences Kolekce:  Business Collection  Electronics and Telecommunications Collection

15 Scopus abstraktová a citační databáze sleduje odborné časopisy, knihy, konference, firemní literaturu okolo 22 000 peer-reviewed časopisů od 5.000 vydavatelů z toho:  okolo 20 800 peer-reviewed časopisů (včetně Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis), kdy v režimu Gold Open Access jich je 2 600 titulů  cca 367 titulů firemní literatury  cca 370 edičních řad 6,4 mil. příspěvků z konferencí součástí jsou i tzv. "Articles-in-Press" – více než 3.850 titulů časopisů Více než 40 tis. knih (seznam)seznam 25,2 mil. patentů z 5 patentových úřadů (US Patent & Trademark Office, European Patent Office, Japan Patent Office, World Intellectual Property Organization, UK Intellectual Property Office) na MENDELU retrospektiva od roku 1960 – současnost

16 Academic Search Complete ● multioborová plnotextová a citační databáze ● cca 9 000 časopisů v plném textu ● více než 7 700 recenzovaných (peer-reviewed) periodik ● indexuje více než 13 600 časopisů ● na MENDELU retrospektiva plných textů už od r. 1887

17 ProQuest Central plnotextová, multimediální databáze typy publikací: vědecké časopisy, knihy, sborníky z konferencí, disertační práce (plný text okolo 70 tis.), noviny (např. Wall Street Journal, The New York Times, Financial Times), atd. tržní zprávy z různých odvětví a zemí, profily firem a prům. odvětví tematické kolekce databází ze 160 oborů, např.: ■ Science & Technology ■ Health & Medicine ■ Arts ■ History ■ Business ■ Social Sciences ■ Literature & Language

18  Science Direct ● přes 2.500 titulů peer-reviewed časopisů v plných textech ● obory: přírodní a společenské vědy, technické obory, … ● na MENDELU retrospektiva: různá dle titulu časopisu  Springer ● přes 2 719 titulů časopisů, z toho 2 045 dostupných na univerzitě v plném textu ● obory: přírodní a společenské vědy, technické obory, … ● na MENDELU retrospektiva od roku 1997 – současnost  Wiley ● 1 500 titulů peer-reviewed časopisů ● na MENDELU retrospektiva: různá (přístup k plným textům článků všech předplacených časopisů od r. 1997, někdy i starší)

19  JSTOR ● Arts & Sciences I – ekonomie, obchod, politické vědy, sociologie, vzdělávání, historie, jazykověda a literatura Arts & Sciences I ● Arts & Sciences II – ekonomie, obchod, politické vědy, sociologie, historie Arts & Sciences II ● Arts & Sciences VI – ekonomie, obchod, politické vědy, vzdělávání Arts & Sciences VI ● Arts & Sciences IX – ekonomie, obchod, politické vědy Arts & Sciences IX ● Arts & Sciences X – ekonomie, obchod, vzdělávání, sociologie Arts & Sciences X ● Business I Collection – ekonomie, management, … Business I Collection ● Business II Collection – ekonomie, obchod, … Business II Collection ● Business III Collection – všechny časopisy z této kolekce jsou obsaženy v Arts & Sciences IX a Arts & Sciences X Business III Collection ● Mathematics & Statistics – matematika, statistika Mathematics & Statistics  archiv digitalizovaných plných textů  časopisy digitalizované od 1. čísla 1. ročníku až po pohyblivou hranici (moving wall) 2 – 5 let do současnosti

20 ebrary ● od r. 2011 součástí společnosti ProQuest ● knihy od renomovaných vydavatelů (Emerald Group, John Wiley & Sons, Cambridge University Press, MIT Press, Elsevier,...) ● trvalý nákup – knihy z oblasti zemědělství, potravinářství, ekonomie a managementu ● půjčování na čtečky

21 Časopisy v režimu tzv. otevřeného přístupu  Versita ● vydavatel vědeckých časopisů a knih ● jen v angličtině ● dostupné online v plném textu ● dva modely přístupů:  předplatné (časopisy vydané nakladatelstvím Springer a knihy pod nakladatelstvím de Gruyter)  otevřený přístup (open access)

22 Časopisy v režimu tzv. otevřeného přístupu  DOAJ (Directory of Open Access Journals) ● vědecké oponované časopisy ● dostupné online v plném textu ● různé obory v mnoha jazycích ● v současnosti (21. 11. 2015) 10 747 titulů časopisů

23 Základy tvorby rešeršního dotazu 1. stanovit klíčová slova – deskriptory (descriptors, keywords, subject headings) 2. upřesnit je pomocí tezauru databáze (pokud existuje) Broader terms – hierarchicky nadřazený deskriptor Narrower terms – hierarchicky podřazený deskriptor Related terms – asociovaný deskriptor (souvisí s jiným deskriptorem, ale neexistuje mezi nimi vztah ekvivalence ani hierarchie) Used for – ekvivalentní vztah 3. sestavit vyhledávací profil pomocí booleovských operátorů (AND, OR, NOT), proximitních operátorů (ADJ, SAME,...), wildcards (*, $,...) 4. málo (hodně) vyhledaných záznamů  zpřesnit dotaz

24 ZÁKLADY TVORBY REŠERŠNÍHO DOTAZU - BOOLEOVSKÉ OPERÁTORY AND ABC

25 ZÁKLADY TVORBY REŠERŠNÍHO DOTAZU - BOOLEOVSKÉ OPERÁTORY OR A B

26 ZÁKLADY TVORBY REŠERŠNÍHO DOTAZU - BOOLEOVSKÉ OPERÁTORY NOT A B C

27 Základy tvorby rešeršního dotazu – wild cards *, $ Např. manage* = manage, manageability, managed, management, manager,... wom$n = woman, women

28 Ebsco Discovery Service (EDS) Producent: EBSCOEBSCO ● discovery systém ● na jedné platformě můžeme najednou prohledávat různé zdroje (EIZ, knihovní katalogy,...) ● vyrušení duplicitních záznamů ● při tvorbě dotazu použití Booleovských operátorů (AND, OR, NOT) ● hledání přesné fráze – dotaz dáme do uvozovek ● vyhledané a následně vybrané záznamy lze uložit na pevný disk, na server vydavatele – k vyhledaným záznamům se dostaneme odkudkoliv a kdykoliv (připojení k internetu) nebo si poslat na mail, export do správce bibliografických citací ● u některých záznamů přímý link do plného textu ● možnost generovat citaci určité publikace ● A to Z publikace – seznam časopisů s přístupem do plného textu

29 Ebsco Discovery Service (EDS)

30

31

32

33

34 Příliš mnoho záznamů – omezíme např. roky klíčovými slovy zeměpisem typy zdrojů tématy jazyky publikace

35 EndNote basic správce bibliografických citací dostupný online celkový počet uložených citací – cca 10 tis. připojování příloh (plný text) k bibliografickým záznamům (max. 2 GB) přednastavené citační styly vč. ISO 690 – více jak 3 300 přímé vkládání citací z citačního manažeru do Wordu sdílení citací mezi kolegy návod na vyhledávání

36 EndNote basic

37 Prohledávání knihovních katalogů vybraných organizací (Online Search), vložení nového záznamu (New Reference), import záznamů z databází (Import References)

38 EndNote basic Sdílení složek (Manage Sharing), jejich přejmenování (Rename), odstranění (Delete), vytvoření nové složky (New Group)

39 EndNote basic Správa příloh, zjištění dostupné velikosti místa pro ukládání příloh

40 EndNote basic Tvorba bibliografických citací (Bibliography), nainstalování doplňku (Plug-In) pro přímé citování do textového editoru, např. Word (Cite While You Write)

41 Vyhledávání plných textů 1. Souborný katalog MENDELUSouborný katalog MENDELU 2. A to Z publikace (EDS)A to Z publikace (EDS) 3. GOOGLEGOOGLE

42 Databáze pro výběr časopisů dle oborů vhodných pro publikování výsledků Journal Citation Reports SCImago Journal & Country Rank ERIH Plus

43 Journal Citation Reports ● měřítko kvality (významnosti) vědeckých časopisů ● svědčí o celkové kvalitě časopisu, nikoliv o kvalitě (citovanosti) jednotlivých článků (autorů) ● sleduje impact factor časopisů (IF = jak často je „průměrný článek“ publikovaný v časopise, citován v určitém roce) ● vypočítává se dělením počtu současných citací článků, publikovaných ve dvou předcházejících letech, počtem článků publikovaných ve dvou předcházejících letech, tj. např. 160 článků publikováno v časopise v letech 2012-2013 bylo citováno 80  v roce 2014 ● Impact faktor: 80/160 = 0,5 ● 2 části:  JCR Science Edition (od r. 1998)  JCR Social Sciences Edition (od r. 1998)

44 Journal Citation Reports Časopisy můžeme prohlížet (View a group of journals by) podle předmětových kategorií (Subject Category), vydavatele (Publisher) nebo země vydání (Country/Territory). Můžeme hledat IF konkrétního časopisu (Search for a specific journal) či listovat všemi časopisy (View all journals), kdy v JCR Social Sciences Edition (časopisy pro společenské vědy) jich je v současné době 3 154 (ke dni 21. 11. 2015)

45 Pokud má časopis IF např. 3, znamená to, že každý jeho článek byl v období minulých dvou let citován průměrně 3x.

46 Zjišťování IF konkrétního časopisu, např. podle ISSN (International Standard S erial Number)

47 Median impact factor je definován jako střední hodnota impakt faktoru pro daný obor.

48 SCImago Journal & Country Rank SJR = SCImago Journal Rank (http://www.scimagojr.com/)SCImago Journal Rankhttp://www.scimagojr.com/ Metrika databáze SCOPUS Můžeme hledat SJR konkrétního časopisu (Journal Search), listovat všemi časopisy (Journal Rankings), kdy jich je v současné době ze všech vědních oblastí (přírodní i společenské vědy) 22 878 (ke dni 21. 11. 2015), vybírat si ze seznamu časopisů z určitého vědního oboru (Subject Category) nebo podle zemí, kde časopis vychází (Region/Country).

49 ERIH Plus https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/index Humanitní vědy, společenské vědy – seznam časopisů Bodové ohodnocení v rámci RIV Můžeme hledat konkrétní časopis podle názvu nebo ISSN (Search – Title or ISSN), nebo si vybírat ze seznamu časopisů z určitého vědního oboru (Search discipline).

50 Jana Kratochvílová ÚVIS – Informační centrum kratoch@mendelu.cz Děkuji za pozornost Informační zabezpečení doktorandského studia na Provozně-ekonomické fakultě MENDELU Elektronické informační zdroje


Stáhnout ppt "Informační zabezpečení doktorandského studia na Provozně ekonomické fakultě MENDELU Elektronické informační zdroje 27. listopadu 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google