Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Způsob financování GP a způsobilé výdaje Seminář pro žadatele o finanční podporu z OP VK, oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání Liberec.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Způsob financování GP a způsobilé výdaje Seminář pro žadatele o finanční podporu z OP VK, oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání Liberec."— Transkript prezentace:

1 Způsob financování GP a způsobilé výdaje Seminář pro žadatele o finanční podporu z OP VK, oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání Liberec 9. 4. 2010

2 Financování GP  Forma financování– nenávratná přímá dotace podle zákona 250/2000Sb., poskytnutá na základě Smlouvy o realizaci grantového projektu  Evropský sociální fond a státní rozpočet ČR  Celková výše dotace: 100 % celkových způsobilých výdajů  Podíl EU: 85 %  Podíl SR: 15 %

3 Financování GP  Financování GP je zálohové  První záloha ve výši 20 % z CZV  Další zálohy vždy po kontrole realizace a čerpání předchozí části dotace  Součet všech poskytnutých záloh činí 90 % z celkového rozpočtu

4 Rozpočet projektu  Rozpočet projektu je nedílnou součástí projektového záměru  Rozpočet je kvalifikovaným odhadem budoucích výdajů  V průběhu realizace lze provádět dílčí změny rozpočtu  Rozpočet je závazný a nelze nikdy překročit  Rozpočet projektu musí být provázán s aktivitami projektu  Kriteria pro způsobilost výdajů z hlediska podmínek OP VK

5 Způsobilé výdaje způsobilé výdaje.  Z veřejných prostředků OP VK mohou být financovány pouze tzv. způsobilé výdaje. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ:  Charakter výdaje - výdaj musí být přiměřený, hospodárný, účelný a efektivní  Účel výdaje – v souladu s pravidly OP VK, dané výzvy a plánovány v projektové žádosti  Prokazatelnost výdaje – doložitelné účetními doklady, zachycené v účetnictví, proplacené ze zvláštního účtu (s výjimkou odpisů a nepřímých nákladů)  Datum uskutečnění výdaje – v průběhu realizace projektu

6 Přímé a nepřímé náklady  Přímé náklady  přiřaditelné ke konkrétní aktivitě projektu  dokládají se účetním dokladem a výpisem z účtu  slouží jako základ pro výpočet nepřímých nákladů  Nepřímé náklady – stanovují se % z doložených přímých nákladů po odečtení nákladů na křížové financování  nejsou spojené s konkrétní aktivitou jednoznačně  převážně spojeny s administrací projektu  nemusí se prokazovat účetními doklady  nejsou jimi dotčeny účetní postupy organizace

7 Struktura rozpočtu podle kapitol 1.Osobní výdaje 2.Služební cesty zahraniční 3.Zařízení (max. 25 % CZV) 4.Nákup služeb (max. 49 % CZV) 5.Stavební úpravy 6.Přímá podpora (max. 20 % CZV) 7.Náklady vyplývající přímo ze Smlouvy 8.Přímé způsobilé výdaje ( ř.1+2+3+4+5+6+7) 9.Nepřímé způsobilé výdaje ( % z přímých ZV bez KF) 10.Celkové způsobilé výdaje ( ř.8 + 9) 11.Celkové nezpůsobilé výdaje ( neuvádí se) 12.Celkové výdaje projektu ( ř. 10+ 11) 13.Příjmy projektu celkem 14.Zdroje připadající na nezpůsobilé výdaje 15.Křížové financování ( počítá se automaticky podle KF v ř. 3 a 5)

8 1. Osobní výdaje  Mzdové výdaje osob majících v rámci projektu uzavřen pracovně právní vztah a jsou zapojeni do realizace projektu (vč. všech zákonných odvodů hrazených zaměstnavatelem);  Nesmí přesahovat výši v daném oboru, místě a čase obvyklou;  Metodický dopis č. 4. upravuje doporučenou výši mezd

9 Rozpočtové položky  1.1.1. Náklady na odborné zaměstnance Výdaje na zaměstnance, kteří odborně zajišťují náplň projektu ( např. odborný garant, lektor apod.)  1.1.1.1 Platy – výdaje na odborné zaměstnance zaměstnané pro projekt na základě pracovní smlouvy  1.1.1.2. Odměny z dohod DPČ – v rámci projektu DPČ, max. 0,5 úvazku  1.1.1.3 Odměny z dohod DPP – v rámci projektu DPP, max. 150 hod/rok u jednoho zaměstnavatele  1.1.1.4 Autorský honorář – autorské smlouvy dle zákona č. 121/2000 o právu autorském  1.1.2. Náklady na administrativní zaměstnance -výdaje na zaměstnance, kteří řídí nebo administrují projekt (např. manažer projektu, asistentka apod.)

10  1.2 Sociální pojištění Povinně hradí zaměstnavatel z platů a DPČ, dopočítává se automaticky  1.3 Zdravotní pojištění Povinně hradí zaměstnavatel z platů a DPČ, dopočítává se automaticky  1.4 FKSP Pouze pro organizace s povinností hradit FKSP, 2% z hrubých mezd, nezapočítávají se DPP ani DPČ  1.5 Jiné povinné výdaje Uvádí se zákonné pojištění zaměstnavatele z platů a mezd a DPČ dle vyhlášky 125/1993 Sb.

11 2. Služební cesty zahraniční  Tuzemské služební cesty -výdaje na pracovní cesty zaměstnanců žadatele a osob zapojených do realizace projektu, které mají v rámci projektu uzavřen pracovně právní vztah spadají pod nepřímé náklady.  2. Zahraniční služební cesty – jen v odůvodněných případech, zdůvodnění v projektové žádosti. Tuto položku nelze navyšovat.

12 3. Zařízení související s realizací GP  Výdaje na pořízení vybavení a zařízení, které je nezbytné pro realizaci projektu, smí činit max. 25 % celkových způsobilých výdajů ( spolu s % podílem KF )

13 Křížové financování  3.8 Křížové financování  výše KF upravena výzvou – max. 9% ( stavební úpravy v rámci KF položka 5.2)  v KF uplatňuje pouze příjemce, který daňově neodepisuje  zahrnuje celkovou pořizovací cenu majetku  Výdaje spadající do KF  DHM s pořizovací cenou vyšší než 40 tis. Kč  Výdaje na nábytek bez ohledu na pořizovací cenu pro cílovou skupinu  Vybavení a zařízení pro realizační tým – na jeden přepočtený úvazek je výše max. 15 tis. Kč  Stavební úpravy, které jsou rekonstrukcí nebo modernizací a převýší za zdaňovací období v úhrnu 40 tis. Kč a jsou prováděny za účelem usnadnění přístupu osobám zdravotně postiženým nebo úpravy výukových prostor pro práci s cílovou skupinou  3.8.1 Investiční část –výdaje na nákup DHM v pořizovací ceně vyšší než 40. tis. Kč  3.8.2 Neinvestiční část – výdaje na nákup nábytku pro potřeby cílové skupiny

14 Místní kancelář  Výdaje na zabezpečení provozu projektové kanceláře, které vznikají v souvislosti se zajištěním realizace projektu. Náklady na místní kancelář spadají pod nepřímé náklady.

15 4. Nákup služeb  Podíl výdajů vynaložených na nákup služeb smí činit max. 49 % celkových způsobilých výdajů (nezapočítávají se výdaje, které vyplývají přímo ze Smlouvy o realizaci GP – Kapitola č. 7);  Výdaje spojené s nákupem služeb nezbytných pro realizaci projektu  Povinnost provést výběrové řízení dle pravidel daných Příručkou pro žadatele/příjemce nebo zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

16  4.1 Publikace/školící materiály/manuály výdaje na externí zpracování publikací, školících materiálů, učebnic, zhotovení multimediálních pomůcek atd.  4.2 Odborné služby/Studie a výzkum zpracování studií, analýz atd.  4.3 Náklady na konference/kurzy výdaje související s pronájmem školících místností a zajištěním výpočetní techniky v souvislosti s konferencemi a kurzy konanými v rámci projektu, lektorné externích lektorů  4.4 Podpora účastníků (stravné, ubytování) výdaje na občerstvení účastníků konferencí v souvislosti s realizovaným projektem – limit Kč 300,-- na celodenní akci (tzn. akce, jež trvá 8 běžných hodin); výdaje na ubytování – limit Kč 1 500,-- za osobu a noc nebo dle interních předpisů organizace  4.5 Jiné výdaje

17 5. Stavební úpravy  5.1 Drobné stavební úpravy nesmí přesáhnout částku za všechny dokončené stavební úpravy v jednom zdaňovacím období v úhrnu 40 tis. Kč na každou jednotlivou účetní položku majetku  5.2 Stavební úpravy v rámci KF musí být provedena v souvislosti s úpravou pracovního místa nebo úpravou přístupu pro osoby se zdravotním postižením nebo úpravy výukových, tréninkových nebo pracovních prostor používaných na realizaci aktivit s cílovou skupinou

18 6. Přímá podpora  Podíl výdajů na „Přímou podporu“ jednotlivců smí činit max. 20 % celkových způsobilých výdajů;  6.1 Mzdové příspěvky výdaje týkající se přímo cílové skupiny; náhrada mzdy zaměstnavateli pro pedagogické, akademické a další pracovníky ve školství po dobu jejich účasti na dalším vzdělávání  6.2 Ubytování a stravování občerstvení max. 300 Kč osoba/den; ubytování max. 1500 Kč osoba/noc.

19 7. Náklady vyplývající přímo ze Smlouvy  7.1 Audit povinnost zpracovat závěrečný audit u projektů s náklady vyššími než 3 mil. Kč  7.2 Ostatní

20 Tvorba rozpočtu s NN  Rozpočet přímých nákladů  Do přímých nesmí být zahrnuty nepřímé náklady  Nepřímé náklady budou hrazeny formou paušálu ve výši konkrétního procenta stanoveného ve výzvě  Výše nepřímých nákladů je zahrnuta do rozpočtu do pole nepřímých nákladů  2. výzva – výše NN Objem přímých nákladů (bez nákladů na KF) % z přímých nákladů Přímé náklady ≤ 4 mil. Kč 18% Přímé náklady > 4 mil. Kč ≤ 4 310 344 Kč 16%

21 Nepřímé náklady 2. výzva  4 310 344,84………………maximální výše přímých nákladů, pokud nebude uplatňováno křížové financování  0………..………………..křížové financování  689 655,16…………………nepřímé náklady  5 000 000 Kč…………………Rozpočet celkem  3 855 932,20…………………maximální výše přímých nákladů, když bude uplatňována max. výše křížového financování  450 000,00…………………křížové financování  694 067,80…………………nepřímé náklady  5 000 000 Kč ………………Rozpočet celkem  Výše KF a limity kapitol se počítají k celkovým způsobilým výdajům

22 Příklad pro vytvoření rozpočtu s NN  2 500 000 …………………………. Celkové způsobilé přímé náklady  - 150 000 …………………………. Výdaje na KF  2 350 000 …………………………. Základ pro výpočet NN 18% z přímých nákladů = nepřímé náklady  423 000 ……………………………nepřímé náklady  2 773 000 ………………………….. CELKOVÉ ZPUSOBILÉ VÝDAJE

23 9. Nepřímé náklady - příklady  Náklady na odměňování pracovníků Vedení účetnictví včetně vedení mezd pracovníků, vedení rozpočtu, personalistika Zajištění školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v režimu stanoveném právními předpisy ČR Zajištění ostrahy, zajištění úklidu a čištění, zajištění opravy a údržby zařízení, vybavení a využívaných nemovitostí  Zajištění publicity pomoci z ESF Inzerce, výroba propagačních předmětů, letáků  Spotřební zboží a provozní materiál Kancelářský materiál pro administraci projektu (papír, tonery, šanony, psací potřeby)  Správa počítačových sítí a internetových stránek, včetně aktualizace internetových stránek  Tisk pro administraci projektu a pro publicitu  Kopírování

24 Nepřímé náklady  veškeré cestovní náhrady realizačního týmu  nájem kanceláře a dalších prostor využívaných k administraci projektu  náklady na nákup vody paliv a energie v prostorech využívaných k realizaci projektu výdaje na vodné, stočné, el. energii,plyn, teplo  odpisy budov a vybavení využívaných pro realizaci projektu;  náklady na nájem či operativní leasing zařízení či vybavení, které slouží k administraci projektu  telefon, poštovné, fax poplatky za internetové a telefonické připojení, fax, poštovné, dopravné, balné  bankovní poplatky  náklady na realizaci výběrových řízení nezbytných pro projekt (inzerce, poradenství atd.).

25 DPH Obecně jsou všechny daně a cla nezpůsobilými výdaji, výjimka pro DPH  Plátce DPH DPH je způsobilým výdajem jen pokud neexistuje zákonný nárok na odpočet daně u přijatého zdanitelného plnění u Finančního úřadu příjemce podpory, pokud prokazatelně poskytuje svoje služby v rámci projektu bez úplaty, nemá nárok na přijatá zdanitelná plnění (nakoupené zboží a služby) uplatnit odpočet DPH u FÚ; DPH je poté součástí rozpočtu projektu a proplácí se jako způsobilý výdaj; na osobu se pak pohlíží jako na neplátce DPH  Neplátce DPH DPH je způsobilým výdajem v rámci projektu, jelikož žadatel si nemůže nárokovat odpočet DPH na Finančním úřadu

26 Nezpůsobilé výdaje  Nelze je hradit z veřejných prostředků, protože nesplňují pravidla způsobilosti (výdaje, které zcela zřetelně nesouvisí s projektem, nelze je doložit písemným dokladem, nesplňují princip hospodárnosti, účelnosti a efektivity, nebo výdaje vzniklé mimo časový rámec způsobilosti)  Příjemce je vždy plně hradí ze svých prostředků;  Příjemce je neuvádí do projektové žádosti.

27 Chyby v projektových žádostech  Neprovázanost rozpočtu s aktivitami projektu  Překročení doporučených hodnot mezd/platů bez zdůvodnění  Překročení limitů kapitol rozpočtu  Nezpůsobilé výdaje v rozpočtu  Porušování pravidel křížového financování  Nepřímé náklady zařazené do přímých nákladů  Chybné procento nepřímých nákladů stanovených výzvou

28  Podrobná pravidla pro jednotlivé skupiny způsobilých výdajů naleznete v Příručce pro příjemce finanční podpory z OP VK (verze 3).  Příručka pro žadatele o finanční podporu OP VK (verze 6) obsahuje pouze informativní přehled.

29 Děkuji Vám za pozornost Kontakt: opvk@kraj-lbc.cz Petra Kašparová odbor regionálního rozvoje a evropských projektů oddělení řízení grantových schémat


Stáhnout ppt "Způsob financování GP a způsobilé výdaje Seminář pro žadatele o finanční podporu z OP VK, oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání Liberec."

Podobné prezentace


Reklamy Google