Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Životní cyklus podniku Příjmy / výdaje Růst Založení, vznik Stabilizace Krize Zánik Čas.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Životní cyklus podniku Příjmy / výdaje Růst Založení, vznik Stabilizace Krize Zánik Čas."— Transkript prezentace:

1 Životní cyklus podniku Příjmy / výdaje Růst Založení, vznik Stabilizace Krize Zánik Čas

2 Základní fáze životního cyklu podniku: založení, růst, stabilizace, krize a zánik Jsou odrazem -vývoje makroekonomického prostředí, ve kterém podniky fungují (tempo růstu HDP, fiskální politika státu, očekávané úrokové sazby, vývoj inflace, devizové kurzy, právní prostředí), -příslušnosti k odvětví (cyklická, neutrální a anticyklická odvětví), konkurence (regulace ze strany státu, bariéry vstupu do odvětví) -vlastní výkonnosti podniku (efektivnost).

3 1) Založení podniku Zakladatelský projekt – řeší komplexně co vyrábět (příležitosti na trhu) a jak (a na jakém zařízení) vyrábět; – výsledkem je informace pro podnikatele, zda daný projekt je reálný, proveditelný a jaký efekt mu zajistí z investovaného kapitálu; – součástí je zakladatelský rozpočet, který je důležitý pro vlastní rozhodování podnikatele i potenciálních věřitelů

4 Základní charakteristiky projektů, které bezprostředně souvisí s mírou rizika: doba životnosti podnikatelského projektu (  doba životnosti  míra rizika); zapojení cizího kapitálu do podnikání (  zapojení CK  míra rizika); pružnost projektu, tj. univerzálnost technologií, strojů, zařízení (  specializace  pružnost  míra rizika); diverzifikace podnikatelského projektu (  diverzifikace  míra rizika); citlivost projektu na změnu vnějších parametrů (  citlivost  míra rizika); postupná realizace projektu (etapová příprava a realizace projektu snižuje riziko).

5 Volba právní formy podniku způsob a rozsah ručení (podnikatelské riziko); oprávnění k řízení (tj. zastupování podniku navenek, vedení podniku, možnost spolurozhodování apod.); počet zakladatelů; nároky na počáteční kapitál; administrativní náročnost založení podniku a rozsah výdajů spojených se založením a provozováním podniku; účast na zisku / ztrátě; finanční možnosti, zvláště přístup k cizím zdrojům; daňové zatížení; zveřejňovací povinnost.

6 2) Růst podniku Fáze, kdy podnik zvyšuje objem výroby, prodeje a poskytování služeb (trh má zájem o jeho produkci nebo služby, management je úspěšný ve své práci, podnik je ziskový). Klíčovým měřítkem růstu podniku je tempo růstu tržeb (obratu). Růst financovaný z interních zdrojů – míra růstu tržeb, při které nevznikají další dodatečné nároky na externí financování podniku (růst je financován ze zisku, odpisů, ze zdrojů získaných odprodejem majetkových částí…)

7 Kvantifikace růstu podniku g = P * R * A * T g - tempo růstu podniku ( trvale udržitelné ) P - rentabilita tržeb ( Zisk / Tržby ) R - aktivační poměr ( 1 – Dividenda / Čistý zisk na akcii ) A - obrat aktiv ( Tržby / Aktiva ) T - finanční páka ( Aktiva / Vlastní jmění ) Platí za zjednodušujících předpokladů: - tempo růstu podniku shodné s růstem celého trhu, - konstantní kapitálová struktura podniku, - konstantní míra reinvestic do podniku.

8 Růst financovaný z externích zdrojů – dodatečné nároky na externí financování podniku jsou řešeny pomocí externích zdrojů financování (např. u akciové společnosti zvýšení základního kapitálu). Jiné formy řešení růstu podniku: fúze – forma sloučení nebo splynutí dvou různých podniků s cílem získání dodatečné kapacity, trhu, know-how apod. (synergický efekt); rozštěpení původního podniku na dva (nebo více) podniků, z nichž jeden podnik zaniká a jeho aktiva jsou rozprodána.

9 3) Stabilizace podniku Fáze, kdy podnik dosáhne optimální velikosti s ohledem na příležitosti trhu (odpisy=investice; v období růstu investice vždy rostou rychleji než odpisy, v období stabilizace se odpisy rovnají investicím) 4) Krize a sanace podniku Fáze, kdy aktivity podniku začaly klesat. Management se pokouší nežádoucí vývoj zvrátit (prostředkem k tomu je sanace). Nepodaří-li se mu to, dostane se podnik do trvalé krize, která končí zpravidla zánikem.

10 Sanace – opatření přijímaná vedením podniku, jejichž smyslem je zásadní ozdravení a obnova finanční výkonnosti a prosperity podniku. Krize podniku –delší časové období dochází k nepříznivému vývoji výkonnostního potenciálu podniku, radikálnímu snížení objemu tržeb, poklesu čistého obchodního jmění, snížení likvidity…

11 Going concern princip – podnik musí být kromě finanční úspěšnosti trvale orientován na zákazníka (poznání jeho potřeb se musí odrazit v modifikaci cílů, změně koncepce a načasování nových procesů, jejichž implementace pak zajistí jeho trvalou existenci). Reengineering – management řízení změn v podmínkách globalizace ekonomiky, růstu informatizace a zejména nepřetržité změny.

12 5) Zrušení a zánik podniku Podnik zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. Věcně a časově zániku předchází jeho zrušení. Zrušení společnosti (§68 obchodního zákoníku) a)s likvidací (mimosoudní vyrovnání majetkových vztahů zanikající společnosti) b)bez likvidace (obchodní jmění společnosti přechází na právního nástupce – sloučení, splynutí nebo rozdělení)

13 Obecné důvody ke zrušení podniku - uplynutí doby, na kterou byl založen, - dosažení účelu, pro který byl zřízen, - rozhodnutí společníků o zrušení, - rozhodnutí soudu o zrušení, - rozhodnutí o sloučení, splynutí nebo přeměně v jinou společnost nebo družstvo.

14 Zvláštní důvody ke zrušení podniku - smrt společníka, - zánik právnické osoby, která je společníkem, - zbavení nebo omezení právní způsobilosti společníka, - výpověď společníka (v případě založení společnosti na dobu neurčitou), - prohlášení konkurzu nebo zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku.


Stáhnout ppt "Životní cyklus podniku Příjmy / výdaje Růst Založení, vznik Stabilizace Krize Zánik Čas."

Podobné prezentace


Reklamy Google