Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Novela zákona o místních poplatcích účinná od 1.1.2016 JUDr. Zdeňka Jirásková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Novela zákona o místních poplatcích účinná od 1.1.2016 JUDr. Zdeňka Jirásková."— Transkript prezentace:

1 Novela zákona o místních poplatcích účinná od 1.1.2016 JUDr. Zdeňka Jirásková

2 OZV o MP za provoz syst. „nakládání s KO“ Od 1.1.2016 nabývá účinnosti novela zákona o místních poplatcích (s výjimkou čl.I bodu 4 a čl.II bodu 2) Obce by měly vydat nové OZV o místním poplatku „za provoz systému s KO“ s účinností od 1.1.2016 Novela upravuje místní poplatek v § 10b, jinak obsahuje úpravu procesních ustanovení

3 OZV = schvaluje zastupitelstvo obce Obsahové náležitosti (zejména): - konkrétní sazbu poplatku - vznik a zánik poplatkové povinnosti - lhůty pro plnění ohlašovací povinnosti - splatnost - úlevy -popř. osvobození od poplatků Řízení vykonává obecní úřad.

4 Obecné vymezení ohlašovací povinnosti -povinnosti nepeněžitého charakteru -prostředek k zajištění zásady součinnosti s daňovým subjektem -povinnost vyplývající pro daňový subjekt ze zákona -povinnost sdělit správci daně bez výzvy vznik, popř. zánik poplatkové povinnosti a sdělit údaje mající vliv na její výši - uvést nárok na osvobození, popř. úlevu ( nezaměňovat s doložením skutečností)

5 Ohlašovací povinnost, ohlášení identifikace poplatníka nebo plátce, včetně obecného identifikátoru, místo pobytu nebo sídlo, popř. adresu pro doručování, osoby,kt. jsou oprávněny jednat za PO bankovní účet, včetně poskytovatelů platebních služeb užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, pokud předmět poplatku jde-li o poplatku související s podnikáním plátce nebo poplatníka údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti poplatník nebo plátce,kt. nemá sídlo nebo bydliště na území EU uvede svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování povinnost ohlásit změny údajů – do 15 dnů – zákonná lhůta

6 U ohlašovací povinnosti je uplatňována zásada proporcionality v daňovém řízení Ust. § 5 odst. 3 „Správce daně šetří práva a právem chráněné zájmy daňových subjektů a třetích osob v souladu s právními předpisy a používá při vyžadování plnění jejich povinností jen takové prostředky, které je nejméně zatěžují a ještě umožňují dosáhnout cíle správy daní.“ V rámci ohlašovací povinnosti by měl být nahlášen nárok na osvobození ve smyslu ust. § 10b odst. 3 novely ZMP

7 1. V § 10b se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: „(3) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy, (§ 215 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních) b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého, (42 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně - právní ochraně dětí) c) jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo (§ 48 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.“. (§ 34 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.

8 Povinnost platit poplatek v alikvotní části V § 10b odst. 5 se za slovo „domu“ vkládají slova „nebo změny umístění podle odstavce 3“ a slova „nebo vlastnictví“ se nahrazují slovy „vlastnictví nebo umístění“. Změna v oblasti osvobození je promítnuta i do povinnosti platit místní poplatek podle počtu měsíců a podle stavu k poslednímu dni rozhodujícího měsíce. Je zohledněna skutečnost, že poplatkovým obdobím je kalendářní rok a poplatek lze platit v alikvotní části.

9 Vyměření místního poplatku- ust. § 12 Stávající úprava: „Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za zaplacení poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně; zákonný zástupce má v takovém případě stejné procesní postavení jako poplatník. Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vyměří obecní úřad poplatek jednomu z nich.“

10 Nová úprava § 12: (1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník. (2) V případě podle odstavce 1 vyměří obecní úřad poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka. (3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

11 -Nedoplatek vzniká ode dne splatnosti – termín stanovený v OZV pro zaplacení poplatku -Poplatková povinnost přechází z nezletilého na ZZ nebo opatrovníka spravujícího jmění nezletilého -ZZ a opatrovník má procesní postavení poplatníka -Po termínu splatnosti nelze poplatek nezletilému vyměřit (není ovšem vyloučeno, aby nezletilý uhradil poplatek do termínu stanoveného OZV nebo dle § 164 odst. 4 DŘ) - Společná a nerozdílná povinnost více ZZ nebo opatrovníků

12 Za § 16 se vkládají nové § 16a a § 16b, které znějí: „§ 16a Obecní úřad může na žádost poplatníka důvodu odstranění tvrdosti právního předpisu zcela nebo částečně prominout poplatek podle § 10b nebo jeho příslušenství, lze-li to s přihlédnutím k okolnostem daného případu ospravedlnit.

13 Prominutí poplatku podle ust. § 16 - prominout lze pouze poplatek podle § 10b -rozhoduje obecní úřad -podaná žádost (podání splňující náležitosti § 70–73 DŘ) -důvod – odstranění tvrdosti -lze prominout poplatek i příslušenství - zhodnocení okolností konkrétního případu

14 Podání -Úkon směřující vůči správci daně -Je posuzováno podle obsahu nikoliv podle formálně právního označení -Musí mít náležitosti – kdo podání činní - čeho se týká - co se v něm navrhuje -Druhy forem podání – písemné - ústní do protokolu - elektronická – datová zpráva - tzv. neformální

15 Vady podání Podání je procesně nezpůsobilé k projednání, pokud má vady, pro které není k projednání způsobilé Správce daně vyzve k odstranění vad - ve lhůtě - určí vady - následky neodstranění Podání je opraveno ve lhůtě – bylo podáno řádně a včas Vady nejsou odstraněny vůbec nebo po lhůtě – podání se stane neúčinným, SD pořídí úřední záznam a vyrozumí podatele, vyrozumění není třeba, pokud podatel na výzvu neučinil žádný úkon.

16 Daňový řád, § 259 – řízení o prominutí daně nebo přísl. -zákon stanoví pravomoc orgánu veřejné moci -k prominutí může dojít od vzniku daňové povinnosti až do uplynutí lhůty pro placení daně, a to i po té, kdy došlo k její úhradě -po zamítnutí lze podat novou žádost - nejdříve po 60 dnech ode dne oznámení zamítavého rozhodnutí -v nové žádosti je DS povinen uvést jiné důvody, jinak je žádost odložena, o odložení musí být žadatel vyrozuměn - proti rozhodnutí nelze uplatnit opravné prostředky

17 Prominutí místních poplatků z moci úřední § 16b (1) Obecní úřad může z moci úřední poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout při mimořádných, zejména živelních událostech. (2) Rozhodnutím podle odstavce 1 se promíjí poplatek všem poplatníkům, jichž se důvod prominutí týká, a to ode dne právní moci tohoto rozhodnutí. (3) Rozhodnutí oznamuje obecní úřad vyvěšením na své úřední desce a zároveň ho zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.“

18 Pravomoc prominout poplatek z úřední moci není pravomoc neomezená. Poplatek nebo přísl. se promíjí rozhodnutím, jedná se o tzv. generální pardon,z tohoto důvodu se rozhodnutí zveřejňuje na úřední desce. Rozhodnutí musí být odůvodněno a nelze se proti němu odvolat.

19 Prominutí místních poplatků z moci úřední -rozhoduje obecní úřad z moci úřední (bez žádosti) -lze prominout poplatek i příslušenství -z důvodu mimořádných, zvl. živelných událostí -promíjí se všem poplatníkům, kt. se důvod týká -rozhodnutí musí být odůvodněno - nelze se odvolat - rozhodnutí se vyvěsí na úřední desce

20 Čl. II Přechodná ustanovení 1. Pro poplatkové povinnosti u místních poplatků, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije zákon č. 565/1990 Sb. a obecně závazné vyhlášky vydané na základě jeho zmocnění, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 2. Ustanovení § 16a a § 16b zákona č. 565/1990 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti ustanovení Čl. I bodu 4 tohoto zákona, lze použít pro poplatek nebo jeho příslušenství vzniklé před tímto dnem. Čl. III Účinnost Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016 s výjimkou ustanovení čl. I bodu 4 a čl. II bodu 2, která nabývají účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení tohoto zákona.

21 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Novela zákona o místních poplatcích účinná od 1.1.2016 JUDr. Zdeňka Jirásková."

Podobné prezentace


Reklamy Google