Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento."— Transkript prezentace:

1 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 1 GS01 Nauka o krajině Pedogeneze, klasifikace půd ČR

2 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 2 GS01 Nauka o krajině Pedogeneze – vznik a vývoj půdy Půdy vznikají ze zvětralin svrchní části zemské kůry, produktů metabolismu různých organismů žijících v půdě i na jejím povrchu, zbytků jejich mrtvých těl a produktů jejich rozkladu. Půda tedy vzniká v dynamickém působení faktorů a procesů, které je ve své podstatě značně složité i s úvahou časového faktoru. Definice půdy: Půda je přírodní útvar, vzniklý na rozhraní litosféry s atmosférou nebo s hydrosférou. Je biologicky oživená a členěná na horizonty.

3 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 3 GS01 Nauka o krajině Pedogenetické faktory Matečný substrát - Výchozí materiál, z něhož vznikají půdy. Mohou jím být nezvětralé i zvětralé horniny, zeminy, organické a organominerální látky. Matečný substrát ovlivňuje základní vlastnosti vznikající půdy: - hloubku, u nás max. 3m, - chemii půdy, - propustnost –jílové materiály Podnebí - Vznik a tvorba půdy je silně ovlivňována teplotou a vlhkostí.

4 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 4 GS01 Nauka o krajině Organismy fytoedafon, zooedafon Vznik půdy je spojen s počátkem životní činnosti organismů. Na sterilních horninách nastupují nejprve bakterie, řasy, lišejníky a nakonec vegetace. Organismy rozrušují svou činností celistvé horniny a přispívají ke vzniku nových minerálů, přeměňují organické zbytky v humus a zároveň se zvětraliny mísí s produkty činnosti všech organismů. Hmotnost živé organické hmoty v půdě je o 50 až 100 % větší, než hmotnost nadzemních částí rostlin.

5 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 5 GS01 Nauka o krajině Reliéf terénu a podzemní voda sklonem a tvarem svahů expozicí nadmořskou výškou spolu s geologickou stavbou krajiny vlivem na hloubku hladiny podzemní vody. Těmito vlastnostmi je ovlivněna vlhkost, tepelný režim a mocnost půdy a možnosti translokace látek v půdě.

6 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 6 GS01 Nauka o krajině Činnost člověka Činnost člověka se projevuje dvojím způsobem, jednak působením na jednotlivé pedogenetické faktory (nepřímý vliv), jednak působením na změnu půdních vlastností (přímý vliv). Vliv času Relativní stáří půdy a stupeň zralosti jsou posuzovány podle vývoje a diferenciace půdy na horizonty. U mladých půd, vzniklých na aluviích, stěží rozeznáme diferenciaci na horizonty. Naopak půdy, kde po dlouhé období nedošlo ke změně jednotlivých působících faktorů, jsou výrazné ve stavbě profilu.

7 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 7 GS01 Nauka o krajině Pedogenetické procesy Zvětrávání Horniny jsou stabilní za stabilních podmínek s jejich změnou dochází dochází ke snížení chemické a mechanické stability a probíhají zvětrávací procesy Fyzikální - je vyvoláno působením fyzikálních účinků tepla, vody (popřípadě ledu), větru a vegetace na horniny. Chemické - je uplatněna voda, dále atmosférický kyslík a oxid uhličitý.

8 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 8 GS01 Nauka o krajině Humifikace 1.složky původní organické hmoty 2.produkty životní činnosti organismů 3.organická hmota přeměněná humifikačním pochodem Humus rozdělujeme do dvou základních skupin: 1.nespecifické humusové látky (též nehuminové nebo primární látky) 2.specifické humusové látky (též huminové nebo sekundární látky)

9 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9 GS01 Nauka o krajině Rašelinění V zamokřeném půdním prostředí nebo pod vodou, za nedostatku atmosférického kyslíku, vzniká z organických látek rašelina. Pro vznik rašeliny je charakteristické, že přírůstek organické hmoty je větší než ztráty vyvolané přeměnou organické hmoty rašeliněním. Půda vznikající za těchto charakteristických podmínek se nazývá organozem. Rašelina je organická zemina s více než 50 % spalitelných látek, vzniklá z rostlinných zbytků, jejichž struktura je více či méně zachována.

10 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 10 GS01 Nauka o krajině Translokace a akumulace a vznik půdních novotvarů Pedogenetický proces spojený s migrací částeček a roztoků za vzniku ochuzených a obohacených vrstev

11 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 11 Iniciální půda Surová půda na křemenci A hnědošedá hlinitopísčitá zemina s náznakem drobtovité struktury, drobivá C štěrkovitý a kamenitý rozpad horniny se slabou výplní písčité zeminy M lavicovitě odlučná hornina Obvyklé základní horizonty

12 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 12 GS01 Nauka o krajině Melanické půdy Ranker na křemenciRendzina na vápenci A - tmavošedá, hlinitopísčitá a kamenitá zemina drobtové struktury drobivá C1 - kamenitý rozpad horniny se slabou výplní písčité humózní zeminy C2 - balvanitý rozpad horniny Ac a – tmavošedá, jílovitohlinitá, skeletovitá, vápnitá, zemina drobtové struktury C ca1 – hrubě kamenitý rozpad silně vápnité horniny s výplní jílovitohlinité zeminy C ca2 – rozpukaná silně vápnitá hornina

13 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 13 GS01 Nauka o krajině

14 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 14 GS01 Nauka o krajině Molické půdy

15 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 15 GS01 Nauka o krajině Luvizem

16 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 16 GS01 Nauka o krajině Černozem Hnědozem Ilimerizovaná půda

17 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 17 GS01 Nauka o krajině Kambizemě

18 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 18 GS01 Nauka o krajině Fluvizemě

19 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 19 GS01 Nauka o krajině Fluvizem nivní půda Kambizem hnědá půda

20 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 20 GS01 Nauka o krajině

21 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 21 GS01 Nauka o krajině Sprašový půdní profil

22 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 22 GS01 Nauka o krajině Cicvár ve spraši

23 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 23 GS01 Nauka o krajině PŮDNÍ FOND ČR: 7,9 mil. ha a)půda zemědělská – 54%, orná půda, vinice, sady, pastviny, zahrady, ……. b)půda nezemědělská – 46%, lesy, vodní plochy, stavební parcely

24 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 24

25 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 25 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento."

Podobné prezentace


Reklamy Google