Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název SŠ:SOU Uherský Brod Autor:Mgr. Marie Havránková Název prezentace (DUMu): Odborný styl – popis osoby a charakteristika Název sady:Funkční styly pro.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název SŠ:SOU Uherský Brod Autor:Mgr. Marie Havránková Název prezentace (DUMu): Odborný styl – popis osoby a charakteristika Název sady:Funkční styly pro."— Transkript prezentace:

1 Název SŠ:SOU Uherský Brod Autor:Mgr. Marie Havránková Název prezentace (DUMu): Odborný styl – popis osoby a charakteristika Název sady:Funkční styly pro 2. ročník, obor Opravář zemědělských strojů, Mechanik opravář mot. vozidel Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0369 Datum vzniku:srpen 2012 Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak, jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

2 ANOTACE: V této prezentaci mají žáci pochopit, č eho si všímá popis osoby, č eho si všímá charakteristika a jaký je mezi nimi rozdíl. Dále se seznámí s charakteristikou p ř ímou a nep ř ímou a s využitím jazykových prost ř edk ů v obou slohových útvarech.

3 POPIS OSOBY A CHARAKTERISTIKA

4 POPIS OSOBY zvláštní druh popisu všímá si vn ě jších znak ů, tj. stá ř í, postavy, obli č eje, vlas ů a jiných typických znak ů, ale i zp ů sobu ch ů ze, stylu oblékání, ř e č i aj. má být p ř esný, postupn ě uspo ř ádaný sleduje nejd ř íve základní a nejnápadn ě jší rysy za č íná celkovým vzhledem, pak se p ř echází k jednotlivostem postupuje se od nápadných znak ů k mén ě nápadným podle vn ě jšího popisu lze č áste č n ě usuzovat i na povahu a zvyky, nap ř. podle toho, jak se tvá ř í, pohybuje, jak se obléká apod.

5 POPIS OSOBY Jazykové a stylistické prost ř edky: r ů zná p ř ídavná jména – ozna č ují vlastnosti p ř ímo, nap ř. postava m ů že být malá, vyšší, st ř ední, štíhlá, statná, plnoštíhlá, urostlá, drobná atd.; ch ů ze m ů že být pomalá, rychlá, kolébavá, loudavá, zpomalená atd. m ů žeme klást i n ě kolik p ř ídavných jmen za sebou, nap ř. má statnou, dob ř e rostlou postavu; velké jasné modré o č i apod.

6 POPIS OSOBY p ř irovnání – ozna č ují vlastnosti nep ř ímo, nap ř. urostlý jako jedle, štíhlá jako la ň r č ení, nap ř. je jako za groš kudla (= hubený) vhodná podstatná jména, která už mnohdy sama o sob ě nazna č ují ur č itou vlastnost, nap ř. silák, krasavice, mr ň ous r ů zná slovesa

7 CHARAKTERISTIKA vystihuje povahu (charakter) č lov ě ka, a to z jeho chování, z č in ů, tedy podle toho, jak mluví a jedná všímá si duševních a povahových vlastností a) charakteristika vn ě jší – popisuje vzhled osoby (jak osoba vypadá) b) charakteristika vnit ř ní – popisuje duševní vlastnosti (povahové rysy, schopnosti, zájmy), které se projevují ve vztahu k lidem, v jednání, ve vztahu k práci apod. mnohdy se ob ě vzájemn ě prolínají, bývá mezi nimi však v ě cná souvislost, vyjad ř ování je obrazné, n ě kdy jen v náznacích

8 CHARAKTERISTIKA Vlastnosti se vyjad ř ují p ř ímo (konstatováním), a to vhodnými p ř ídavnými a podstatnými jmény, nap ř. je milý, hodný, dobrosrde č ný, dobrák, samotá ř ) = p ř ímá charakteristika nep ř ímo (popisem ř e č i, chování, jednání v ur č ité situaci, které o povaze osoby hodn ě napovídá), nap ř. vždy je ochoten pomoci; nebyla schopná mluvit potichu – ona prost ě k ř i č ela apod. = nep ř ímá charakteristika (je p ř esv ě d č iv ě jší) m ů žeme využívat srovnání s jinou osobou, p ř ípadn ě formu vypráv ě ní (pokud pomáhá blíže vystihnout charakter popisované osoby

9 CHARAKTERISTIKA Kompozice vhodný postup (uvést p ř ízna č né rysy) nejd ř ív první informace (stá ř í, celkový vzhled, zam ě stnání) rysy povahy (kladné i záporné) : temperament, nadání, schopnosti (je se č t ě lý, zajímá se o literaturu, hudbu, tanec, sport, vyniká v matematice, má t ě žkosti s…, je cílev ě domý X povrchní, nestálé zájmy, zanedbává zevn ě jšek, nemá jasný životní cíl) vn ě jší projevy povahy (popisné prvky –výraz obli č eje, pohyby, gesta, zp ů sob ř e č i, ch ů ze) zp ů sob jednání s lidmi, vztah k lidem (prostý, skromný, nenáro č ný X domýšlivý, ješitný; spole č enský, srde č ný, vlídný, zdvo ř ilý X bezohledný, hrubý, samotá ř ský, ob ě tavý, iniciativní X pohodlný, vzdorný, kritický apod.) vztah k práci (sv ě domitý, pilný, snaživý, zodpov ě dný X nestálý, lhostejný, lenivý, nezodpov ě dný)

10 CHARAKTERISTIKA Osnova I. Úvod – seznámení s charakterizovanou osobou (skupinou), jméno, pop ř. p ř ezdívka, náš vztah k ní, povšechné údaje – stá ř í, celkový zevn ě jšek, zam ě stnání II. Sta ť (obsahuje vn ě jší i vnit ř ní popis) a) jak osoba vypadá b) povahové rysy (kladné i záporné) c) vn ě jší projevy povahy (výraz obli č eje, gesta, zp ů sob ř e č i, ch ů ze) d) vztah k lidem, zp ů sob jednání s lidmi e) Vztah k práci, p ř írod ě, prost ř edí f) temperament, nadání, schopnosti g) vztah k sob ě, zájmy III. Záv ě r – zobecn ě ní, shrnutí, nap ř. pro č osobu popisujeme, v č em je pro nás vzorem, co kritizujeme, doporu č ujeme

11 CHARAKTERISTIKA Jazyk volba výstižných výraz ů, zvl. hodnotících p ř evaha p ř ídavných jmen (vyjad ř ují vlastnosti), p ř ípadn ě slovesa spojená s p ř ídavnými jmény, n ě kolikanásobné v ě tné č leny nebo postupn ě rozvíjející p ř ívlastek shodný i neshodný (nap ř. je milá, up ř ímná a dobrosrde č ná) č astá p ř irovnání – k vystižení vn ě jších znak ů (má o č i jako pomn ě nky, tvá ř e jako slabiká ř e, je jako ty č ka) r č ení k vystižení povahových rys ů (nap ř. má srdce na dlani, pro druhého by do ohn ě sko č il, jedl vtipnou kaši)

12 ZÁPIS - POPIS OSOBY A CHARAKTERISTIKA Popis osoby si všímá vn ě jších znak ů osoby, má být p ř esný, postupn ě uspo ř ádaný. Postupujeme od nápadných znak ů ke znak ů m mén ě d ů ležitým. Jazykové prost ř edky – vlastnosti ozna č ujeme zejména p ř ídavnými jmény, které vlastnosti ozna č ují p ř ímo, nebo pomocí p ř irovnání a r č ení, které vlastnosti ozna č ují nep ř ímo. Charakteristika vystihuje povahu (charakter) č lov ě ka, všímá si duševních a povahových vlastností. Charakteristika vn ě jší – popisuje, jak osoba vypadá. Charakteristika vnit ř ní – popisuje povahové rysy, schopnosti a zájmy.

13 P ř ímá charakteristika – vyjad ř uje vlastnosti p ř ímo, konstatováním (je milý, hodný…). Nep ř ímá charakteristika – vyjad ř uje vlastnosti nep ř ímo, nap ř. popisem chování, jednání v ur č ité situaci (je vždy ochoten pomoci). Nejd ř íve se seznámíme s charakterizovanou osobou, potom si všímáme rys ů povahy, nap ř. nadání, schopností, vztahu k lidem, vztahu k práci, v záv ě ru poznatky zobecníme, shrneme. Jazykové prost ř edky – užíváme hodnotící výrazy, hlavn ě p ř ídavná jména, slovesa spojená s p ř íd. Jmény, p ř irovnání, r č ení.

14 OTÁZKY PRO OPAKOVÁNÍ 1. Č eho si všímá popis osoby? 2. Jak postupujeme p ř i popisu osoby? 3. Co je charakteristika? 4. Jaký je rozdíl mezi charakteristikou p ř ímou a charakteristikou nep ř ímou? 5. Jak postupujeme p ř i charakteristice? 6. Jaké jazykové prost ř edky užíváme p ř i popisu osoby a p ř i charakteristice?

15 POPIS OSOBY, CHARAKTERISTIKA ZDROJE: SOCHROVÁ Marie. Č eský jazyk v kostce pro st ř. školy. Havlí č k ů v Brod: Fragment, 2007, ISBN 978-253-0189-0 Odmaturuj z č eského jazyka. Brno: Didaktis, 2007, ISBN 80- 7358-082-9 ŠTIKOVÁ Stanislava. Písemná a elektronická komunikace 2 a 3. Nakl. Ing. Stanislava Štiková – Korespondent, Plze ň 2007 HANZOVÁ, Marie, SCHNEIDEROVÁ, Eva. Klí č ke slohu. Praha: Albatros, 2007, ISBN 978–80–00 – 01825 -6


Stáhnout ppt "Název SŠ:SOU Uherský Brod Autor:Mgr. Marie Havránková Název prezentace (DUMu): Odborný styl – popis osoby a charakteristika Název sady:Funkční styly pro."

Podobné prezentace


Reklamy Google