Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Scénáře budoucího vývoje regionu: socioekonomický výzkum dopadů vývoje JE Dukovany Založeno na výsledcích projektu „Scénáře budoucího vývoje mikroregionu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Scénáře budoucího vývoje regionu: socioekonomický výzkum dopadů vývoje JE Dukovany Založeno na výsledcích projektu „Scénáře budoucího vývoje mikroregionu."— Transkript prezentace:

1 Scénáře budoucího vývoje regionu: socioekonomický výzkum dopadů vývoje JE Dukovany Založeno na výsledcích projektu „Scénáře budoucího vývoje mikroregionu jaderné elektrárny Dukovany s využitím přístupu Territorial Impact Assessment“ Seminář „Možné socioekonomické dopady v případě ukončení provozu JE Dukovany, aneb proč je důležitá dostavba 5. bloku JE Dukovany“ Poslanecká sněmovna PČR, Praha, 25. listopadu 2014 Doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D. RNDr. Petra Špačková, Ph.D. a kolektiv projektu TAČR Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Urbánní a regionální laboratoř

2 Základní údaje o projektu  Název projektu: Scénáře budoucího vývoje mikroregionu jaderné elektrárny Dukovany s využitím přístupu Territorial Impact Assessment  Poskytovatel: Technologická agentura ČR  Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích OMEGA  Doba trvání projektu: 2014-2015  Hlavní řešitel: Doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta  Spoluřešitel: Vítězslav Jonáš, Energetické Třebíčsko

3 Představení projektu Cílem projektu je vytvořit tři scénáře vývoje spádového regionu JE Dukovany zaměřené na dopady v sociálním a ekonomickém prostředí zohledňující: (i) odstavení JE Dukovany (ii) zachování stávajícího výkonu (iii) vybudování 5. bloku elektrárny. Hlavními úkoly je posoudit dopady na počet a strukturu pracovních příležitostí v regionu, dopady na firmy napojené na fungování EDU a dopady na obce a jejich fungování. Hodnocení geografické měřítko a umožňuje vnímat klady a zápory navrhovaných variant rozvoje z hlediska lokálních potřeb obcí, širšího regionu i celospolečenské dopady na úrovni celého státu.

4 Dílčí cíle projektu  DC01 - Aplikace metody Territorial Impact Assessment (TIA)  DC02 - Analýza dostupných statistických dat v širším zázemí EDU  DC03 - Terénní šetření ekonomických subjektů navázaných na EDU  DC04 - Vytvoření specializovaných map zachycujících stav sociálních a ekonomických podmínek v mikroregionu EDU  DC05 - Terénní šetření v dotčených obcích a mezi dalšími klíčovými aktéry veřejné sféry  DC06 - Tvorba interaktivního softwarového nástroje  DC07 - Scénáře budoucího socioekonomického vývoje v širším zázemí EDU  DC08 - Prezentace výsledků aplikovaného výzkumu a jejich implementace v praxi IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII 2014 DC01 DC02 DC03 DC04 2015 DC05 DC06 DC07 DC08

5 Metodika pro hodnocení Territorial Impact Assessment  Vychází především ze zahraničních zkušeností (tradice Německo, Rakousko)  rozšíření TIA od poloviny 90. let minulého století na úrovni EU v souvislosti se snahou komplexně postihnout územní dopady politik a legislativních opatření realizovaných Evropskou komisí  Dopady v oblasti zaměstnanosti, firemních sítí, fungování dotčených obcí apod.  Hlavní důraz je kladen na kvalitu života obyvatel širšího zázemí firmy. V metodice budou navrženy způsoby, techniky a data, kterými budou kauzální vztahy měřeny a hodnoceny  Metodika bude využitelná pro různé typy firem. Studie EDU bude jejím pilotním ověřením.

6 Základní charakteristika metodiky  Posouzení dopadů změn v podniku na:  Trh práce  Ekonomická základna  Obyvatelstvo (mobilita a stabilita)  Správa území  Vybavenost  Důraz zejména na regionální a lokální dopady  Kombinace kvalitativních a kvantitativních metod výzkumu  Výzkum od stolu (statistické a další analytické práce) (5)  Dotazníková šetření (3)  Řízené rozhovory (4)

7 Přehled zdrojů dat, informací a metod Trh práce Ekonomická základna Stabilita obyvatelstva Správa územíVybavenost Představitelé zaměstnavatele Řízený rozhovor s představiteli zaměstnavatele Firmy napojené na zaměstnavatele (subdodavatelé) Dotazníkové šetření a řízený rozhovor mezi firmami napojenými na zaměstnavatele Zástupci dalších zaměstnavatelů v daném odvětví Řízený rozhovor se zástupci dalších významných zaměstnavatelů v daném odvětví Zaměstnanci zaměstnavatele a dalších významných subjektů Dotazníkové šetření pracovníků zaměstnavatele a napojených firem Správa území (vč. obcí) Řízený rozhovor se zástupci veřejné správy Experti Řízený rozhovor s experty Statistická data Analýza trhu práce Analýza ekonomické základny Analýza migračního chování Analýza rozpočtů veřejné správy Analýza vybavenosti

8 Syntéza získaných informací 1.Analýza výchozího stavu regionu významného zaměstnavatele 2.Vyhodnocení územních dopadů v jednotlivých socioekonomických sférách 3.Syntéza zjištěných dat a expertní posouzení dopadů změny kapacit zaměstnavatele 4.Verifikace a objektivizace vybraných výsledků 5.Sestavení finální výzkumné zprávy

9 Analýza stávajícího stavu – Sada specializovaných map sociálních a ekonomických podmínek  Statistická data zachycující ekonomickou a sociální strukturu obyvatelstva, význam EDU jako zaměstnavatele a ekonomického subjektu  Podklad pro scénáře budoucího vývoje  Dlouhodobý vývoj indikátorů pro obyvatelstvo (1980- 2011)  Bude obsahovat 10 specializovaných map v prostředí GIS  Věk, vzdělanost, migrace, nezaměstnanost, struktura zaměstnanosti, dojížďka, lidský kapitál navázaný na činnost EDU  Síť dodavatelských firem, finanční podpora obcí, vymezení území intenzivních socioekonomických vazeb

10

11

12 mapa migrace

13  Pracovní příležitosti  Dojížďkové vazby

14

15 Šetření firem navázaných na JE Dukovany  Stěžejní část výzkumného postupu  Územní a ekonomické vazby mezi firmami navázanými na EDU, strategie  Sestává ze dvou částí:  Dotazníkové šetření mezi firmami, které jsou na EDU nějakými způsobem napojeny  Řízené rozhovory mezi významnými firmami (firmy z regionu a největší dodavatelé)  V květnu 2014 – první kolo šetření v regionu okolí EDU. S žádostí o vyplnění dotazníku a provedení rozhovoru bylo osloveno 38 firem.  Od října 2014 – druhé kolo dotazníkového šetření v celé ČR. Bylo nebo bude osloveno celkem asi 300 firem a živnostníků.  Velká závislost na spolupráci jednotlivých firem  Návratnost dotazníků je prozatím spíše slabší.  První kolo: 38 oslovených firem, zpět 18 zpracovaných odpovědí  Druhé kolo: probíhá, cca 130 oslovených firem, zpět 16 odpovědí.  Cíl: cca 50 % návratnost.

16 Předběžné dílčí výsledky  Velmi široké spektrum firem a živnostníků, které jsou napojeny na JE Dukovany a to z hlediska  Velikosti (počtu zaměstnanců/obratu)  Zaměření a rozsahu činnosti (od běžné údržby a stravování k vysoce specializovaným činnostem)  Sídla (v regionu, ČR, zahraničí)  Míře závislosti (podílu EDU na celkových tržbách)  Očekávané strategii  Z rozhovorů: firmy většinou ještě ne vytvářejí strategie, které by reagovaly na scénáře vývoje – očekávají, že bude prodloužena životnost.

17 Předběžné dílčí výsledky  Z hlediska budoucnosti lze v případě nepříznivého scénáře vymezit zhruba 5 skupin firem : 1. Vysoce specializované firmy, s nízkou závislostí na EDU (2-15 %), pro které případné uzavření nebude představovat větší problém. 2. Vysoce specializované firmy, středně závislé na EDU (cca 20- 60 %), ale již se snaží nalézt jiné zákazníky (např. v zahraničí) nebo s tím do budoucna počítají. Některé počítají s určitým snížením počtu zaměstnanců. 3.Firmy provádějící údržbu nebo stavební práce, které jsou málo závislé na EDU (cca 20 %), počítají v pokračování činnosti, uplatnění jinde (malé firmy). 4.Firmy provádějící údržbu nebo stavební práce, které jsou středně závislé na EDU (30-50 %), připouští pravděpodobný pokles aktivity a nutnost přesunout činnosti do jiných regionů. 5.Firmy provádějící údržbu nebo stavební práce, které jsou silně závislé na EDU (90-100 %), obvykle zatím strategii nevymýšlejí a čekají, jaký bude další vývoj, uzavření by pravděpodobně znamenalo zánik firmy.

18 Předběžné dílčí výsledky  Předpokládané dopady při uzavření na trh práce/zaměstnanost v případě uzavření EDU.  Vysoce specializované firmy se pravděpodobně nějak většinou udrží a udrží se částečně i zaměstnanost vzdělaných obyvatel (pravděpodobně i v regionu).  Lze ale předpokládat vystěhování části vzdělaných obyvatel z regionu za prací (oslabení lidského kapitálu).  Méně vzdělaní pravděpodobně přijdou o práci ve větší míře, ale pravděpodobně zůstanou v regionu – nezaměstnanost.  Je to ale velmi předběžná domněnka, budeme ověřovat strategie lidí v rámci dotazníkové šetření mezi zaměstnanci EDU a největších zaměstnavatelů (plán na rok 2015).

19 Děkujeme za pozornost Doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D., RNDr. Petra Špačková, Ph.D., RNDr. Marie Feřtrová, Ph.D. RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D., RNDr. David Hána, Mgr. Ivana Přidalová Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Urbánní a regionální laboratoř www.urrlab.cz


Stáhnout ppt "Scénáře budoucího vývoje regionu: socioekonomický výzkum dopadů vývoje JE Dukovany Založeno na výsledcích projektu „Scénáře budoucího vývoje mikroregionu."

Podobné prezentace


Reklamy Google