Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komunikace rizika. Hodnocení rizik zahrnuje Určení nebezpečnosti Vyhodnocení vztahů mezi dávkou a odpovědí Hodnocení expozice Charakterizace rizika Řízení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komunikace rizika. Hodnocení rizik zahrnuje Určení nebezpečnosti Vyhodnocení vztahů mezi dávkou a odpovědí Hodnocení expozice Charakterizace rizika Řízení."— Transkript prezentace:

1 Komunikace rizika

2 Hodnocení rizik zahrnuje Určení nebezpečnosti Vyhodnocení vztahů mezi dávkou a odpovědí Hodnocení expozice Charakterizace rizika Řízení rizika Komunikace rizika Vnímání rizika

3 Komunikace o riziku je: cílevědomá výměna informací o riziku, intenzivní, nepřetržitý a otevřený tok informací o průběhu a výsledcích hodnocení a řízení rizik, subjektivní pochopení existence rizika, proces sdělování nebo předávání informací mezi zainteresovanými stranami (státní organizace, průmyslové podniky, odbory, média, vědecké organizace, profesní organizace, zájmové nevládní organizace, veřejnost, jednotlivci).

4 Veřejnost Veřejnost není homogenní (jednolitá) masa osob, ale je strukturovaná, tj. zahrnuje různé třídy a sociální skupiny, instituce, organizace, místní komunity, obce apod. Prostorové vymezení veřejnosti – místní, národní, evropská… Tematické členění veřejnosti - (politická,zaměstnanecká,genderová,rodičovská, kulturní, sportovní, odborná, zájmová, odborářská)

5 Test 1.„Riziko klimatických změn.“ 2.„Terorismus a hrozba válek, zbraně hromadného ničení.“ 3.„Šíření chorob, ptačí chřipka, AIDS apod.“ 4.„Nedostatek surovin a energií.“ 5. Jiné Stupnice 1 nezávažné – 5 velmi závažné

6 Mezi ostatní rizika patřila problematika srážky Země s jiným kosmickým tělesem, nekontrolovatelná migrace obyvatelstva, přelidnění, nedostatek pitné vody, produkce odpadů, kácení deštných pralesů, vymírání živočišných druhů a rostlin či ekonomické problémy ve formě tržního selhání. 2007

7 Vnímání rizika Vnímání rizika je posouzením nebezpečí (Hazard Perception) Risk - představuje podle Furediho (Culture of Fear) pravděpodobnost určité škody, zranění, onemocnění, smrti či jiného neštěstí spojeného se situací rizika. Risk = Hazard x Exposure – pravděpodobnost škody je riziko x expozice Potraviny, trails, jádro (Černobyl),doprava, dětská hřiště, AIDS

8 Drezína a filozofie Představte si železniční trať ve tvaru písmene "Y". Na jednom rameni pracuje jeden dělník, na rameni druhém pět dělníků. Dělníci nic netuší. Po rovné části trati se blíží neovladatelná drezína. A v odvětvení trati je výhybka. Otázka na vás zní: Jak se rozhodnete, musíte-li se rozhodnout? Kam ji přehodíte? Většina lidí řekne, že výhybku přehodí tak, že drezína zabije jednoho člověka, a tím zachrání pět dalších životů. Opět železniční trať – je rovná, opět na ní pracuje pět nic netušících dělníků, na trati je můstek a na můstku zády k vám stojí statný člověk. Shodíte-li ho dolů, jeho tělo zastaví drezínu. Zahyne, pět lidí přežije. Na přímý dotaz většina lidí odpoví, že by neměli sílu toho člověka přímo shodit dolů, což je paradoxní, protože v obou případech je výsledek stejný – oběť jednoho života za pět životů. Vždy je přítomno subjektivní vnímání situace, osobnost, dimenze optimismus- pesimismus atd. Zabije matka dítě, aby zachránila skupinu?

9 Přijatelnost rizika Přijatelnost rizika (Acceptabity of Risk) je porovnáním nebezpečí a přínosů. Co za stávajících technických, organizačních, ekonomických a sociálních podmínek se ještě považuje za únosné. Časové působení: stálé………… málo četné Důsledek: katastrofický………..téměř žádný = Stanovení míry bezpečnosti : nepřijatelné – nežádoucí – mírné – přijatelné riziko „Přebírejte pouze přijatelná rizika“

10 dopad rizikakatastrofální významný střední nízký nevýznamný minimálnínízká střednívysokáznačná Pravděpodobnost výskytu rizika

11 Co modifikuje přijatelnost rizika? Přijatelnější nepřijatelnější Dobrovolné / nedobrovolné Kontrolovaný / nekontrolovaný proces Patrné výhody / žádné výhody (osobní prospěch) Přírodní / průmyslová katastrofa Známý jev / neznámý jev Fér jednání / nefér jednání (spravedlivá distribuce rizika) Běžný / katastrofický následek Důvěryhodné / nedůvěryhodné zdroje Ohrožení dospělých / ohrožení i dětí

12 Hodnocení rizika závisí na: - vzdělání, –hodnotovém žebříčku, –předchozích zkušenostech, –zvycích –způsobu myšlení, –pohlaví –…….

13 Snížení rizika Při rozhodování o způsobech snížení rizika je třeba respektovat: –Opatření by neměla být orientována převážně na jednotlivá rizika, ale respektovat celý soubor identifikovaných rizik s uvažováním jejich vzájemných vazeb –Každé opatření na snížení rizika vyvolá určité náklady, takže je třeba posuzovat nejen míru snížení rizika, ale i náklady spojené s tímto opatřením –Obvykle nejde proto o minimalizaci rizika, ale o jeho snížení na ekonomicky účelnou míru, tj. jde o určitou optimalizaci rizika –Možná opatření mohou být vzájemně závislá, tj. je třeba uplatňovat při jejich výběru a realizaci systémový přístup

14 Důvěra a spoléhání Souvisí s hodnocení nejistot a neurčitosti Předmětem důvěry jsou dvě osoby, jedna vyjadřuje ochotu být vystavena účinkům jednání druhé osoby Spoléhání je stav mysli, založený na zkušenosti či pozorování a zakládá domněnku, že budoucnost bude probíhat podle očekávání. Předmětem jsou jevy

15 Krizová situace …je pokračování standardní komunikace v nestandardní situaci. a)je v časovém tlaku b)jde o práci s emocemi, udržet naše emoce a zklidnit emoce protějšku. Z hlediska public relations není opravdovou krizí to, co se skutečně stalo, ale to, co si lidé myslí, že se stalo. nejzásadnější sdělení nejsou ta, o kterých si myslíte, že byste je měli říct, ale ta, která od vás lidé očekávají. Novinář volá: Co se stalo? - Mohu odpovědět? Ano. Pozor na nahrávání a autorizaci. Ne. Kdo může odpovědět. Předat kontakt.

16 Krizová komunikace s médii REASON OF INCIDENT ….jaké byly důvody? CONTRIVANCE OF INCIDENT... jak se to stalo ? EXAT LOCATION... kde se to stalo? TIME OF INCIDENT... kdy se to stalo? MY CALL SING... identifikuj se? TYPE OF INCIDENT... co se stalo? Hazards - Může se něco stát? Access – Jak se tam dostanete? Number and Severity - Kolik osob je postiženo? Emergency servis - Kdo je povolaný, kdo zasahuje? Co, kdo, kdy, kde, jak proč

17 Zástupci médii vyžadují od zdroje včasné, přesné, podložené, krátké, stručné, zhuštěné informace zaujatost, „z první ruky“, grafické, statistické zpracování, informace od opinion leaderů Fáze katastrofy v komunitě 1. Impact – do 36 hodin (ticho, ochromení) 2. Emoce – obavy, úzkost 3.Vztek, hněv – 4 až 5 den

18 Emoce v krizové komunikaci Apatie Lhostejnost Znepokojení Strach Hrůza Panika Popření

19 Sedm základních pravidel komunikace o riziku 1.pravidlo: akceptujte veřejnost jako legitimního partnera. Má právo se podílet, zahrňte je do rozhodovacího procesu 2.pravidlo: pečlivě plánujte a vyhodnocujte účinnost komunikace. Každá skupina veřejnosti je jiná, musíte akceptovat její specifika. Cíle: poskytnutí základních informací veřejnosti, motivování jednotlivců k určité aktivitě, odpovědnosti za bezpečnost, Zvolte dobrého mluvčího! 3. pravidlo: naslouchejte veřejnosti. Lidé chtějí vidět: důvěra, spolehlivost, kompetentnost, spravedlivost, souvislosti, ne detaily a vědecké zprávy. Nestanovujte si sami, co lidé chtějí vědět. 4.pravidlo: buďte slušní, upřímní a otevření (kredit) 5.pravidlo: koordinujte svou práci a spolupracujte s dalšími stranami Nejhorší je poznatek veřejnosti, že mezi různými důvěryhodnými stranami existují neshody. 6.pravidlo: vyjděte vstříc potřebám médií Média hrají klíčovou roli při ovlivňování společnosti. Pozor: politika má přednost před otázkami zdravotních rizik! Media zjednodušují, ne komplexní přístup, důraz na nebezpečnost než na bezpečnost. 7.pravidlo: vyjadřujte se jasně a pochopitelně Technický jazyk a odborný žargon patří odborníkům. U veřejnosti vytvářejí bariéru pro úspěšnou komunikaci.

20 Dvoustupňový model toku Masové komunikace (TSFM – Two-step-flow-model) Sdělení je šířeno medii nejprve k názorovým vůdcům (opinion leader - OL) a od nich k méně aktivním složkám obyvatelstva, v 1. etapě dochází k přenosu info z medií k OL v 2. etapě OL ovlivňují své následovníky, masové publikum (MP) Názorové vůdcovství je závislé na: 1| na struktuře osobnosti OL - talent, zkušenosti, schopnosti - čím více se jednotlivec vyzná v tom, jak se zachovat v každé situaci, tím je větší pravděpodobnost, že se stane OL 2| na osobnostech ve skupině 3| na situačním kontextu, v němž dochází k interakci OL s MP

21 Veřejný závazek Povstaň a přihlas se! Přesvědčování veřejnosti pro určitou činnost, záležitost, hnutí nebo instituci Získání veřejné podpory Aktivity předpokládají profesionální úroveň – jsou vykonávány trénovanými odborníky využívajícími znalosti společenských věd

22 Konformita přizpůsobení se dominantním názorům, normám skupiny antikonformita – deviantní chování nonkonformita – dodržování norem s korekcí vlastního rozumu Vyhovění – akceptace (přijetí) – identifikace Velikost skupiny Sociální status členů Narušení jednomyslnosti Veřejný závazek Možnost sankcí za nekonformitu Velikost rozporu uvnitř skupiny Groupthink – krabice návrhů

23 Kognitivní disonance Stav mysli, který reaguje na rozpor mezi dvěma poznáními. Lidé mají vrozenou tendenci jednat v souladu se svými postoji. Je jednodušší změnit své názory a postoje, než by změnili své chování Tlak okolí zvyšuje konformitu Možnost přijmout svoje osobní rozhodnutí - volba snižuje konformitu Paradigma popření přesvědčení, teorie nedostatečné odměny, zdůvodnění (maso, cigareta)

24 „Davová“ psychóza Dav - náhodné nebo úmyslné dočasné shromáždění většího počtu osob ve stejném prostoru - spojeni postojem k určitému problému, osobě či skupině. Mohou být aktivní (lynč, panika) nebo pasivní (posluchači volebních propagací) zvýraznění emocí,sugestibilita,konformita vymizení racionálního chování a sebekontroly,reagují podkorově, pudově podobá se hysterickému záchvatu,transu dav se šíří lavinovitě (sportovní stadión) psychická infekce - první reagují ti stigmatizovaní (koncerty) (Le Bon – Psychologie davu (kolektivní duše): José Ortega y Gasset – Vzpoura davů (neposlouchejme moudré mentory) Dav v kyberprostoru? anonymita Psychogenní panika

25 Další chyby Potvrzující omyl: máme tendenci více důvěřovat těm informacím, které potvrzují to, co už si myslíme. Falešné vzpomínky: Co se děje nám, to považujeme za převládající a nejdůležitější ve světě (nezaměstnanost) Spoléháme na své kritické myšlení !

26 Jak s médii I ? Nikdy neříkejte novináři 1. Nechci s vámi mluvit 2. Nemohu (nesmím) s vámi mluvit 3. Nemám na vás čas 4. Nevím V jednání se zástupci médií musíte být připraveni i na otázky: 1. Proč se to stalo? 2. Kdo konkrétně nese odpovědnost? 3. Kdo vás platí? 4. Kdo za tím stojí? 5.Čí zájem sledujete?

27 Jak s médii II? Interní vs. externí „hlavně to nikomu neříkej“ Držte se domluveného Nepredikujte Nelžete a nevyjadřujte se, když nevíte Nespekulujte No „No comment“ Nerozvíjejte pomluvy Nevatujte Neposkytujte výlučné informace oblíbencům

28 Jak média? Informace jsou kráceny Přizpůsobovány tomu, jaký má být výsledek Linearizovány – převáděny ze složitých informací na jednoduché Selektivní extrapolace – vybírány jen části celku Určité informace posilovány nebo naopak oslabovány Spekulace znamená, že situace nejsou popisovány tak, jaké jsou, ale jaké by mohly být

29 Kdo a jak? Ověřitelné zdroje Neověřitelné zdroje „ nejmenovaný poslanec Informátor za sebe Informátor za někoho nebo z určité pozice Účastník procesu, autorita, expert,obviněný, oběť

30 Postup Vytřídit pryč toxická média Vytvořit jeden univerzální kontakt „ tiskový mluvčí“ Mediální podklady Mediální zprávy Tisková konference – krátce, stručně *Řekněte, co budete říkat,*Řekněte to, * Řekněte, co jste sdělili Vystupování v audiovizuálním médiu

31 Chyby v komunikaci Nechali jste vyhrotit situaci Reagujete příliš stereotypně Padla slova, která tak nebyla míněna Vyumělkované odpovědi (věta by neměla mít více než 13 slov) Nezvládnete nečekanou otázku Vše uzavřete a přesto se jede dál

32 Manipulace s grafy http://technet.idnes.cz/manipulace-grafy-statistika-dgj- /veda.aspx?c=A151023_164547_veda_pkahttp://technet.idnes.cz/manipulace-grafy-statistika-dgj- /veda.aspx?c=A151023_164547_veda_pka


Stáhnout ppt "Komunikace rizika. Hodnocení rizik zahrnuje Určení nebezpečnosti Vyhodnocení vztahů mezi dávkou a odpovědí Hodnocení expozice Charakterizace rizika Řízení."

Podobné prezentace


Reklamy Google