Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Počátky moderního práva Ladislav Vojáček. Středověké právo - vychází z nerovnosti před zákonem právní partikularismus právní partikularismus - je z velké.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Počátky moderního práva Ladislav Vojáček. Středověké právo - vychází z nerovnosti před zákonem právní partikularismus právní partikularismus - je z velké."— Transkript prezentace:

1 Počátky moderního práva Ladislav Vojáček

2 Středověké právo - vychází z nerovnosti před zákonem právní partikularismus právní partikularismus - je z velké části nepsané (právní obyčeje, volné nalézání práva) - upravuje užší okruh společenských vztahů - poskytuje malou míru právní jistoty

3 České země v 17. a 18. století

4 I. fáze = absolutismus: základní tendence vývoje právního řádu hlavním pramenem práva královská nařízení vliv římského práva přirozenoprávní koncepce (racionalismus) unifikace (trestní, soukromé a ostatní veřejné právo) vláda psaného práva (+ panovnické akty, zejména kodifikace + soukromé a úřední sbírky právních předpisů) aplikace odborníky (+ zásada zákonnosti v trestním právu (+ samostatná úprava civilního a trestního procesu)

5 Soukromé a úřední sbírky zákonů oficiální úřední sbírky zákonů pro celé soustátí Sbírka justičních zákonů (J.G.S., od roku 1780) Sbírka politických zákonů (P.G.S., od roku 1790) provinciální sbírky zákonů (od druhého desetiletí 19. století)

6 I. fáze = absolutismus: základní tendence vývoje právního řádu hlavním pramenem práva královská nařízení vliv římského práva přirozenoprávní koncepce (racionalismus) unifikace (trestní, soukromé a ostatní veřejné právo) vláda psaného práva (+ kodifikace + soukromé a úřední sbírky právních předpisů) aplikace odborníky (+ zásada zákonnosti v trestním právu (+ samostatná úprava civilního a trestního procesu)

7 II. fáze: léta 1848 – 1918 revoluce 1848 – 1849 revoluce 1848 – 1849 bachovský neoabsolutismus bachovský neoabsolutismus únorová (Schmerlingova) ústava 1861 únorová (Schmerlingova) ústava 1861 rakousko-uherské vyrovnání a prosincová ústava (1867) rakousko-uherské vyrovnání a prosincová ústava (1867)

8 Revoluce 1848-1849 Hlavní impulsy: zrušení poddanství (vlastnické poměry, správa, soudnictví) zrušení poddanství (vlastnické poměry, správa, soudnictví) povzbuzení ekonomiky povzbuzení ekonomiky ústavní úprava výkonu státní moci ústavní úprava výkonu státní moci občanské svobody (rovnost práv, tisková svoboda, spolčovací právo a d.) občanské svobody (rovnost práv, tisková svoboda, spolčovací právo a d.) úprava trestního řízení úprava trestního řízení

9 II. Právo v letech 1848-1918 1. čtyři poznámky na úvod 2. prameny jednotlivých právních odvětví /3. základní instituty jednotlivých právních odvětví 4. uherské právo/

10 Poznámky na úvod 1. Nejdůležitější rysy právní úpravy 2. Pojetí rakouského práva 3. Tvorba práva 4. Publikace právních předpisů

11 1. Nejdůležitější rysy právní úpravy a) v soukromém i trestním právu již bylo to nejpodstatnější vykonáno b) padesátá léta 19. století představují druhou nejvýznamnější etapu ve vývoji moderního právního řádu habsburského soustátí c) vliv obnovení konstitučního režimu d) rozvoj průmyslového podnikání a obchodu e) vstup dělnictva do politického života f) snaha přizpůsobovat rakouský právní řád předpisům platným Prusku (Německu)

12 Franz Stadion Alexander Bach

13 2. Pojetí rakouského práva výchozí princip = rovnost před zákonem výchozí princip = rovnost před zákonem X zachování instituce šlechtictví, omezení volebního práva, postavení čeledi a služebnictva a d.

14 3. Tvorba práva zákonodárce = zastupitelské sbory ve spolupráci s panovníkem zákonodárce = zastupitelské sbory ve spolupráci s panovníkem = moc pochází z lidu právo = výraz vůle politicky aktivního obyvatelstva, jehož podíl v populaci postupně rostl právo = výraz vůle politicky aktivního obyvatelstva, jehož podíl v populaci postupně rostl

15 4. Publikace právních předpisů Říšský zákoník (ř. z., Reichsgesetzblatt, R. G. Bl.) Říšský zákoník (ř. z., Reichsgesetzblatt, R. G. Bl.) zemské zákoníky zemské zákoníky český zemský zákoník (č. z. z.)český zemský zákoník (č. z. z.) společný moravsko-slezský zemský zákoník (m. z. z.), později odděleněspolečný moravsko-slezský zemský zákoník (m. z. z.), později odděleně

16 Obnovená zřízení zemská (1627, 1628) šlechtické právo krok k unifikaci (subsidiární platnost Koldínova zákoníka) modernizace vliv římského práva, zejm. Novelae et declaratoriae (1640, 1650)

17 Městské právo a další zvláštní práva městské právo = nástroj unifikace horní a lenní právo opírala se stále o starší české předpisy udržela si své specifické postavení až do začátku druhé poloviny 19. století

18 Pobělohorské změny v trestním právu Obnovená zemská zřízení zvýšená ochrana panovníka zásada oficiality písemnost instrukce selské řády a instrukce

19 Kodifikace trestního práva Trestní zákoník Josefa I. (CCJ, 1707/1708) Trestní zákoník Josefa I. (CCJ, 1707/1708) Constitutio criminalis Theresiana (CCT, 1768/1769) Constitutio criminalis Theresiana (CCT, 1768/1769) Trestní zákoník Josefa II. (1787) Trestní zákoník Josefa II. (1787) Zákoník o zločinech a těžkých policejních přestupcích (1803) Zákoník o zločinech a těžkých policejních přestupcích (1803) Trestní zákoník 1852 Trestní zákoník 1852

20 Constitutio criminalis Theresiana (1768/1769) středověké přežitky: středověké přežitky: vágnostvágnost krutostkrutost presumpce vinypresumpce viny zákonná důkazní teoriezákonná důkazní teorie čarodějnictvíčarodějnictví torturatortura X vliv racionalismu X vliv racionalismu

21 Trestní zákoník Josefa II. (1787) + kriminální řád (1788) = trestní proces zásada zákonnosti úplnost, vytříbenost a stručnost výčet polehčujících a přitěžujících okolností stanoveny podmínky zániku trestnosti pachatele trestný i pokus trestného činu výchovná funkce trestání (C. Beccaria) zrušení trestu smrti nedostatky: kruté tělesné tresty, dlouhé tresty odnětí svobody

22 Cesare Beccaria (1738-1794)

23 Trestní zákoník Josefa II. (1787) zásada zákonnosti úplnost, vytříbenost a stručnost výčet polehčujících a přitěžujících okolností stanoveny podmínky zániku trestnosti pachatele trestný i pokus trestného činu výchovná funkce trestání (C. Beccaria) zrušení trestu smrti nedostatky: kruté tělesné tresty, dlouhé tresty odnětí svobody

24 Zákoník o zločinech a těžkých policejních přestupcích (1803) neznalost zákona neomlouvá neznalost zákona neomlouvá moderní principy trestního práva a řízení moderní principy trestního práva a řízení základ pozdější úpravy z roku 1852 základ pozdější úpravy z roku 1852 X opět upravil hmotné i procesní právo společně X opět upravil hmotné i procesní právo společně

25 Trestní zákon z roku 1852 = modernizující revize hmotněprávních ustanovení zákoníku z roku 1803 = modernizující revize hmotněprávních ustanovení zákoníku z roku 1803 dva díly: - o zločinech dva díly: - o zločinech - o přečinech a přestupcích liberální zásady (zákonnost, zákaz retroaktivity) liberální zásady (zákonnost, zákaz retroaktivity) pregnantní formulace skutkových podstat pregnantní formulace skutkových podstat (X přežívání dobou překonaných institutů) (X přežívání dobou překonaných institutů)

26 Doplnění trestního zákona tiskový zákon (1863, novelizace 1868) tiskový zákon (1863, novelizace 1868) zákon o policejním dohledu 1873 zákon o policejním dohledu 1873 = postih tuláctví a žebroty zákon proti obecně nebezpečnému užívání třaskavin 1885 zákon proti obecně nebezpečnému užívání třaskavin 1885 = postih anarchistické činnosti

27 Vojenský trestní zákon 1855 (č. 19/1855 ř.z.) pro osoby podléhající vojenským soudům pro osoby podléhající vojenským soudům obsahoval i skutkové podstaty běžných (nevojenských) deliktů obsahoval i skutkové podstaty běžných (nevojenských) deliktů

28 Trestní proces prozatímní trestní řád z roku 1850 prozatímní trestní řád z roku 1850 v duchu revolučních postulátův duchu revolučních postulátů trestní řád z roku 1853 trestní řád z roku 1853 v duchu bachovského absolutismuv duchu bachovského absolutismu trestní řád z roku 1873 trestní řád z roku 1873 návrat k principům z roku 1850návrat k principům z roku 1850

29

30 Kodifikace občanského práva Codex Theresianus kazuistika nejednotnost Občanskoprávní předpisy Josefa II. manželský patent (č. 117/1783 J.G.S.) patent o dědické posloupnosti (548/1786 J.G.S.) první díl občanskoprávní kodifikace (591/1786 J.G.S., Všeobecná práva městská. Díl první.) občanský soudní řád (1781) = civilní proces Všeobecný občanský zákoník (ABGB) z roku 1811 Všeobecný občanský zákoník (ABGB) z roku 1811

31 Všeobecný občanský zákoník (ABGB) – příprava po smrti Josefa II. novelizace prvního dílu občanského zákoníka (1791) Západohaličský zákoník Všeobecný občanský zákoník (ABGB; č. 946/1811 J.G.S.)

32 Karl Anton Martini Zeiller, Franz von

33 Všeobecný občanský zákoník – struktura Úvod (O občanských právech vůbec) 1. Práva osob 2. Práva k věcem, dědické a závazkové právo 3. Společná ustanovení (zajištění práv, změny a zrušení práv a závazků, promlčení a vydržení)

34 Odkazy na přirozené právo ne mnoho, ale dodávají mu jeho nezaměnitelný rozměr ne mnoho, ale dodávají mu jeho nezaměnitelný rozměr § 16: „Každý člověk má vrozená, již rozumem poznatelná práva, a jest ho tedy považovati za osobu. Otroctví nebo nevolnictví a výkon moci k nim směřující nejsou v těchto zemích dopuštěny.“ § 16: „Každý člověk má vrozená, již rozumem poznatelná práva, a jest ho tedy považovati za osobu. Otroctví nebo nevolnictví a výkon moci k nim směřující nejsou v těchto zemích dopuštěny.“ využíván jako základní interpretační pravidlo u řady ustanovení zákoníku.využíván jako základní interpretační pravidlo u řady ustanovení zákoníku. § 7 ukládá soudci, aby v případě nejasností pozitivního práva rozhodl „podle přirozených zásad právních“ („nach den natürlichen Rechtsgrundsätzen“) § 7 ukládá soudci, aby v případě nejasností pozitivního práva rozhodl „podle přirozených zásad právních“ („nach den natürlichen Rechtsgrundsätzen“)

35 Úpravy textu a některá doplnění pozůstatky pozemkově vrchnostenských vztahů (zejm. dělené vlastnictví) pozůstatky pozemkově vrchnostenských vztahů (zejm. dělené vlastnictví) manželské vztahy katolíků (čl.10 konkordátu z roku 1855; tzv. květnové zákony1868) manželské vztahy katolíků (čl.10 konkordátu z roku 1855; tzv. květnové zákony1868) dědické a rodinné právo (zákon o řízení nesporném) dědické a rodinné právo (zákon o řízení nesporném) dědické právo (notářský řád 1855, nově 1871) dědické právo (notářský řád 1855, nově 1871) novelizace 1914, 1915 a 1916 novelizace 1914, 1915 a 1916

36 Vztahy související s podnikáním a obchodem směnečné právo (1850) směnečné právo (1850) obchodní právo (1863), živnostenské právo (1859) obchodní právo (1863), živnostenské právo (1859) zákony o pozemkových knihách zákony o pozemkových knihách předpisy omezující vlastníky ve veřejném zájmu nebo v oprávněném zájmu jiných vlastníků předpisy omezující vlastníky ve veřejném zájmu nebo v oprávněném zájmu jiných vlastníků předpisy precizující odpovědnost za škody, způsobené v souvislosti s podnikáním předpisy precizující odpovědnost za škody, způsobené v souvislosti s podnikáním

37 Směnečné právo do 17. století prakticky výlučně právní obyčeje do 17. století prakticky výlučně právní obyčeje 1717 císařský reskript (vzor = Slezská Vratislav) 1717 císařský reskript (vzor = Slezská Vratislav) 1763 česko-rakouský směnečný řád 1763 česko-rakouský směnečný řád (soustava směnečných a merkantilních soudů) 1850 směnečný řád (51/1850 ř. z.) 1850 směnečný řád (51/1850 ř. z.) pro celé území Německého spolkupro celé území Německého spolku směnky = abstraktní cenné papíry, obsahující závazek k peněžitému plněnísměnky = abstraktní cenné papíry, obsahující závazek k peněžitému plnění

38 Vztahy související s podnikáním a obchodem směnečné právo (1850) směnečné právo (1850) obchodní právo (1863), živnostenské právo (1959) obchodní právo (1863), živnostenské právo (1959) zákony o pozemkových knihách zákony o pozemkových knihách předpisy omezující vlastníky ve veřejném zájmu nebo v oprávněném zájmu jiných vlastníků předpisy omezující vlastníky ve veřejném zájmu nebo v oprávněném zájmu jiných vlastníků předpisy precizující odpovědnost za škody, způsobené v souvislosti s podnikáním předpisy precizující odpovědnost za škody, způsobené v souvislosti s podnikáním

39 Všeobecný obchodní zákoník (1861, resp. 1862/1863) vznikl na široké bázi Německého spolku vznikl na široké bázi Německého spolku upravil pravidla obchodního styku (obchody)upravil pravidla obchodního styku (obchody) stanovil podmínky vzniku a fungování obchodních společnostístanovil podmínky vzniku a fungování obchodních společností Antonín rytíř Randa

40 Živnostenské právo živnostenský řád č. 227/1859 ř. z. organizační formy, … živnostenský řád č. 227/1859 ř. z. organizační formy, … + pracovněprávní ustanovení živnost (nedefinována, ale) živnost (nedefinována, ale) jakákoliv právně a morálně dovolená výdělečná činnostjakákoliv právně a morálně dovolená výdělečná činnost provozovaná pravidelně, resp. trvale, na odbyt a za účelem dosažení zisku (pokud se na ni nevztahovaly jiné předpisy)provozovaná pravidelně, resp. trvale, na odbyt a za účelem dosažení zisku (pokud se na ni nevztahovaly jiné předpisy) novely novely

41 Novelizace živnostenského řádu řemeslnická novela (1883) = zúžení volnosti živnostenského podnikání řemeslnická novela (1883) = zúžení volnosti živnostenského podnikání dělnická novela 1885 dělnická novela 1885 organizační novela 1907 organizační novela 1907

42 Vztahy související s podnikáním a obchodem směnečné právo (1850) směnečné právo (1850) obchodní právo (1863), živnostenské právo (1859) obchodní právo (1863), živnostenské právo (1859) zákony o pozemkových knihách zákony o pozemkových knihách předpisy omezující vlastníky ve veřejném zájmu nebo v oprávněném zájmu jiných vlastníků předpisy omezující vlastníky ve veřejném zájmu nebo v oprávněném zájmu jiných vlastníků předpisy precizující odpovědnost za škody, způsobené v souvislosti s podnikáním předpisy precizující odpovědnost za škody, způsobené v souvislosti s podnikáním

43 Úprava pracovněprávních vztahů pečeť dřívější úpravy cechovních poměrů pečeť dřívější úpravy cechovních poměrů neupraveny jednotně neupraveny jednotně posuny (zaměstnávání dětí, stávky, dělnická novela živnostenského zákona, nedělní a sváteční klid, všeobecné nemocenské pojištění, úrazové pojištění a d.) posuny (zaměstnávání dětí, stávky, dělnická novela živnostenského zákona, nedělní a sváteční klid, všeobecné nemocenské pojištění, úrazové pojištění a d.) spory řešily živnostenské soudy (1869) spory řešily živnostenské soudy (1869)

44 Řízení v civilněprávních věcech občanské soudní řízení z josefínské doby občanské soudní řízení z josefínské doby nesporné řízení 1854 nesporné řízení 1854 mandátní (příkazní) řízení 1855 mandátní (příkazní) řízení 1855 rozhodování o nepatrných (bagatelních) záležitostech 1873 rozhodování o nepatrných (bagatelních) záležitostech 1873 nový občanský soudní řád 1895 nový občanský soudní řád 1895 jurisdikční norma + exekuční řád + uvozovací zákonyjurisdikční norma + exekuční řád + uvozovací zákony

45 Občanský soudní řád 1895 rovnost před zákonem rovnost před zákonem oddělení soudnictví od správy oddělení soudnictví od správy samostatnost a nezávislost soudců samostatnost a nezávislost soudců odborné právnické vzdělání odborné právnické vzdělání kombinace zásady ústnosti s písemností řízení kombinace zásady ústnosti s písemností řízení soudní řízení veřejné soudní řízení veřejné dispoziční a projednací zásada dispoziční a projednací zásada zásada volného hodnocení důkazů zásada volného hodnocení důkazů možnost odvolání možnost odvolání formálnost formálnost

46 Děkuji za pozornost. Ladislav Vojáček, K-DSP PF MU v Brně

47 Děkuji za pozornost. Ladislav Vojáček K-DSP PF MU v Brně


Stáhnout ppt "Počátky moderního práva Ladislav Vojáček. Středověké právo - vychází z nerovnosti před zákonem právní partikularismus právní partikularismus - je z velké."

Podobné prezentace


Reklamy Google