Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KOMUNÁLNÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV Bubeneč. Zákony v ČR Hospodaření a nakládání s vodou se v ČR řídí těmito zákony: o Zákon č. 254/2001 Sb., Vodní zákon.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KOMUNÁLNÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV Bubeneč. Zákony v ČR Hospodaření a nakládání s vodou se v ČR řídí těmito zákony: o Zákon č. 254/2001 Sb., Vodní zákon."— Transkript prezentace:

1 KOMUNÁLNÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV Bubeneč

2 Zákony v ČR Hospodaření a nakládání s vodou se v ČR řídí těmito zákony: o Zákon č. 254/2001 Sb., Vodní zákon o Zákon č. 274/2001 Sb., Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

3 Vodní zákon 1/2 Zákon č. 254/2001 Sb., Vodní zákon Ze dne 28.6.2001 Ze dne 28.6.2001 Účel zákona: o Chránit povrchové a podzemní vody. o Stanovit podmínky pro hospodárné využívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových a podzemních vod.

4 Vodní zákon 2/2 o Přispívat k ochraně vodních ekosystémů a na nich přímo závisejících suchozemských ekosystémů. o Vytvořit podmínky pro snižování nepříznivých účinků povodní a sucha a zajistit bezpečnost vodních děl v souladu s právem Evropské unie.

5 Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 1/2 Zákon č. 274/2001 Sb., Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Ze dne 10. července 2001 Účel zákona: o Upravuje vztahy vznikající při rozvoji, výstavbě a provozu vodovodů a kanalizací sloužících veřejné potřebě.

6 Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 2/2 o Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu.

7 Vodoprávní úřad o Speciální stavební úřad při odborech životního prostředí místně příslušných Městských úřadů s rozšířenou působností. Vydává povolení k vypouštění odpadních vod do recipientu. Vydává povolení k vypouštění odpadních vod do recipientu.

8 Čistírna odpadních vod (ČOV) 1/4 o Typy odpadních vod: průmyslové, ze zemědělství, komunální, smíšené (komunální a průmyslové). o Množství znečištění přiváděného na městskou ČOV se vyjadřuje jako počet ekvivalentních obyvatel (EQ, EO). o EQ: množství znečištění na jednoho obyvatele za den. Např.: čtyřčlenná rodina = 4 EQ; nutné počítat s domovní čistírnou o 2 EQ vyšší (návštěvy apod).

9 Čistírna odpadních vod (ČOV) 2/4 ČOV se dělí podle: o Podle velikosti a typu čistírenského procesu. o Velké ČOV: procesy mechanické, biologické i chemické. o Nejčastější typ v ČR: mechanicko biologická čistírna odpadních vod. ČOV Bubeneč

10 Čistírna odpadních vod (ČOV) 3/4 o Nádrže čistírny řazeny sériově nebo paralelně. o Technologické stupně kaskádovitě za sebou (přepad vody). o U velkých ČOV technické stupně zdvojeny (kontinuální provoz).

11 Čistírna odpadních vod (ČOV) 4/4 o ČOV má funkci předčištění. o Dočištění probíhá v recipientu (přirozený vodní tok). o V areálu čistírny jsou zřizována přídatná zařízení na odstraňování přebytečných kalů a jiných látek vzniklých při procesu čištění. Vyhnívací nádrže

12 Stupně čištění odpadní vody I. Mechanický stupeň čištění: 1 česle 2 lapák písku 3 usazovací nádrž II. Biologický čistící stupeň: 4 aktivační nádrž 5 dosazovací nádrž III. Chemický čistící stupeň: 6 zásobník srážedla 7 flokulační nádrž

13 Převzato Richter M., Technologie ochrany životního prostředí, Ochrana čistoty vody, 2005

14 Obecné schéma procesu čištění Mechanický stupeň Mechanický stupeň česla česla lapák písku lapák písku I. sedimentace I. sedimentace povrchový odpad povrchový odpad mechanicky vyčištěná voda mechanicky vyčištěná voda surový kal surový kal biologický (aerobní) stupeň biologický (aerobní) stupeň mineralizace mineralizace aerobní respirace aerobní respirace amonifikace amonifikace nitrifikace nitrifikace imobilizace imobilizace Převzato:23.12.2007 http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cist%C3%ADrna_odpadn% C3%ADch_vod detoxifikace II. sedimentace aktivovaný kal vratný aktivovaný kal přebytečný aktivovaný kal vyčištěná odpadní voda aktivovaný kal vratný aktivovaný kal přebytečný aktivovaný kal Biologický (anaerobní) stupeň vyhnilý kal bioplyn

15 Procesy čištění o 1. Mechanické předčištění o 2. Biologické čištění o 3. Terciární čištění Šnekovitá čerpadla

16 1. Mechanické předčištění 1/6 A) Česle B) Lapák písku, lapák tuků C) Lapák štěrku D) Usazovací nádrž Přítok odpadní vody do ČOV

17 1. Mechanické čištění 2/6 o Voda do ČOV přiváděna hlavní stokovou sítí. o Voda nejprve prochází přes česle - odstranění hrubých plovoucích nečistot (peněženky, pneumatiky, kusy jídel). Tento odpad se skladuje či pálí. Česle

18 1. Mechanické čištění 3/6 o Po česlích následuje lapák písku. o Lapák písku často zkombinován s lapákem tuků. Lapák tuků ale také často spojen s usazovacími nádržemi. Lapák písku

19 1. Mechanické čištění 4/6 o Lapák štěrku-na konci mechanického stupně (zachycení neplovoucích nečistot- kameny, kusy cihel,…). o Separace se děje na základě rozdílných hustot materiálů, využívá se buď gravitační nebo odstředivá síla. Lapák tuků

20 1. Mechanické čištění 5/6 Lapák štěrku

21 1. Mechanické čištění 6/6 o Usazovací nádrž - usazování jemných nerozpuštěných látek a stírání plovoucích nečistot z povrchu nádrže. o Vznik primárního kalu (kalové hospodářství). Dosazovací nádrž

22 2. Biologické čištění o Probíhá v aktivačních nádržích. o Umělé podmínky pro růst heterotrofních mikroorganismů – aktivovaný kal. o V biologickém stupni se především odbourávají sloučeniny dusíku (N) a fosforu (P). o Voda odtéká do dosazovacích nádrží, kde se usazuje přebytečný aktivovaný kal. o Teplota vody nesmí klesnout pod 10 Cº. A) aerobní stupeň A) aerobní stupeň B) anaerobní stupeň B) anaerobní stupeň

23 A) aerobní stupeň 1/3 o Princip: využití aerobních bakterií. o Fosfolipidy se mění na fosforečnany. o Sloučeniny dusíku na dusičnany. o Nitrifikace amonných iontů. o Aktivovaný kal - část jde do procesu anaerobního stupně, část se vrací do biologického stupně (naočkování).

24 A) aerobní stupeň 2/3 o Bakterie: Pseudomonas, Flavobacterium, Achromobacter, Chromobacterium, Azotobacter, Micrococcus, Nocardia. o Houby, plísně, kvasinky. o Nitrifikační bakterie: Nitromonas, Nitrobacter. o Vláknité organismy: Nocardia, Microthrix parvicella – nutno redukovat. o Prvoci: Vorticella, Epistylis – snižují obsah pohyblivých bakterií (zvýšení kvality vody).

25 A) aerobní stupeň 3/3 Nitrifikace: 2 stupně o 1. amoniální dusík oxiduje na dusitany Bakterie Nitrosomonas, Nitrosococcus, Nitrosospina 2NH 3 + 3O 2 ---------2NO 2 - + 2H + + 2H 2 O o 2. vzniklé dusitany oxidovány na dusičnany Bakterie Nitrobacter, Nitrocystis 2NO 2 - + O 2 ------------2NO 3 -

26 B) anaerobní stupeň 1/2 o Biologický rozklad org. látek. o Redukční procesy. o Odstraňování fosforu (P) a zbylého dusíku (N). o Využíváno přebytečného aktivovaného kalu jako živin pro anaerobní bakterie. o Zbylý kal: kompostování, skládkování, pálení. o Bioplyn: oxid uhličitý (40%), metan (60%), desetiny % amoniaku a sulfanu.

27 B) anaerobní stupeň 2/2 Denitrifikace: o Redukce dusičnanů a dusitanů na N 2 nebo NO 2. o Bakterie Micrococcus, Pseudomonas, Denitrobacillus. Odstraněné fosforu a jeho sloučenin: o Poly-P bakterie vychytávají fosfor.

28 An/aerobní systém ČOV Bubeneč

29 3. Terciární čištění o Dočištění odpadní vody, odstranění zbytku P (defosforylace), nerozpustitelných látek a patogenů. o Dávkování srážedel: síran železitý, hlinité soli, vápenné mléko. o Vznik kalu: kompostování Aktivace ČOV Bubeneč

30 Zásobník srážedlaDávkování srážedla a vratného kalu

31 Kontrola a regulace čistírenských procesů o Hlavní sledované hodnoty: BSK, CHSK. o Hodnoty se sledují jak na přítoku OV, tak na odtoku vody vyčištěné. o BSK: biologická spotřeba kyslíku během 5 dnů. o CHSK: chemická spotřeba kyslíku během 5 dnů.

32 Co se nevešlo 1/6 DmychadloDosazovací nádrže

33 Co se nevešlo 2/6 Vybírání písku z usazováku písku Vyhnívací nádrže

34 Co se nevešlo 3/6 Zásobárna vzduchu pro aktivaci Přemisťování kalu z vyhnívacích nádrží

35 Co se nevešlo 4/6 Vysušený kal z vyhnívacích nádržíDosazovací nádrž

36 Co se nevešlo 5/6 Výpusť do Vltavy Zásobárna kalu z vyhnívacích nádrží

37 Co se nevešlo 6/6 VelínProvzdušnění zpětného kalu


Stáhnout ppt "KOMUNÁLNÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV Bubeneč. Zákony v ČR Hospodaření a nakládání s vodou se v ČR řídí těmito zákony: o Zákon č. 254/2001 Sb., Vodní zákon."

Podobné prezentace


Reklamy Google