Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Klepnutím lze upravit styl předlohy podnadpisů. STRATEGIE PMDP prezentace generálního ředitele pro představenstvo 26.10.2011 Mgr. Michal Kraus 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Klepnutím lze upravit styl předlohy podnadpisů. STRATEGIE PMDP prezentace generálního ředitele pro představenstvo 26.10.2011 Mgr. Michal Kraus 1."— Transkript prezentace:

1 Klepnutím lze upravit styl předlohy podnadpisů. STRATEGIE PMDP prezentace generálního ředitele pro představenstvo 26.10.2011 Mgr. Michal Kraus 1

2  Chceme navrhnout zřizovateli varianty řešení, ve vztahu ke stávajícímu uspořádání MVD, které sníží náklady MVD a očekávaný růst FK.  Hledáme pro akcionáře optimální variantu, která umožní i v rámci budoucích podmínek realizovat efektivní službu obyvatelům města Plzně.  Chceme se ucházet o vyšší formu spolupráce s akcionářem, protože jedině tak můžeme snížit očekávaný růst FK.  Chceme se společně připravit na období rozpočtové nouze.  Nechceme se divit tomu, co se stane! Proto zavádíme systém „Řízení současnosti z budoucnosti“ a jsme schopni vytvořit dynamický model pro plánování FK se zahrnutím všech podstatných podmínek. Proč se zabýváme strategií 2

3 Jak jsme přistoupili k tvorbě strategie – dva rozměry strategie STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KONKURENČNÍ VÝHODA TRVALE UDRŽITELNÁ STRATEGICKÁ ARCHITEKTURA FIRMY INTERAKČNÍ PODNIKATELSKÁ STRATEGIE KONCEPTY METODY NÁSTROJE PROCESY ZPŮSOBI- LOSTI PROJEKTY HODNOTA PRO CESTUJÍCÍ PŘITAŽLIVOST PRO AKCIONÁŘE I ZAMĚSTNANCE OPTIMALIZACE ÚPZ PROJEKTY PRIORITY ROZVOJE PMDP ŘÍZENÍ SOUČASNOSTI Z BUDOUCNOSTI

4 Stavíme na řízení současnosti z budoucnosti- díváme se dále než dohlednou druzí – dynamický model 4 VNĚJŠÍ PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ PMDP-DNES SILOVÉ POLE V JAKÝCH PODMÍNKÁCH BUDOU PMDP PODNIKAT V ROCE 2020 ? TVOŘÍME DYNAMICKÝ MODEL PRO VÝPOČET ÚPZ. OCEŇUJEME, EFEKTY STRATEGIÍ V DYNAMICKÉM MODELU Pro založení dobré strategie by scénáře měly přinést kvalifikované odpovědi na strategické otázky: 4) Jaký bude vývoj cen energií? 5) Jaké budou legislativní podmínky pro provozování MVD? 6) Jaké budou existovat zdroje financování? 7) Jaká bude konkurence v MVD? 1) Jaký bude zájem o MVD? 2) Jaká bude velikost, struktura území a požadavky na obslužnost? 3) Jaká bude ochota/ schopnost magistrátu se podílet na spolufinancování?

5 Výchozí situace – PMDP v roce 2010/2011 5 PMDP V ROCE 2010 Tržby z MHD 273 mil. KčNáklady MHD pro výpočet ÚPZ 977 mil.Kč Počet zaměstnanců 1022 Výrobní, nevýrobní a ost.tržby 141 mil.Kč Úhrada prokazatelné ztráty ÚPZ 689 mil.Kč

6 6 Jak bude vypadat podnikatelské prostředí POSKYTOVATELE SLUŽBY MĚSTSKÉ VEŘEJNÉ DOPRAVY V PLZNI A BLÍZKÉM OKOLÍ v roce 2020? Nejpravděpodobnější scénáře EU funkční po zvládnutí několika státních bankrotů, zvládnutelné ceny paliv a energií, dobrá výkonnost ekonomiky ČR, rozšíření elektromobilů a alternativních pohonů, volná soutěž ve veřejné dopravě, MMP má kontrolu nad IDS, stagnace zájmu o MVD, kvalita a komfort služby není rozhodující, nové levnější dopravní prostředky EU štíhlejší a funkční, úsporné dopravní prostředky, velký nárůst cen paliv a energií, ČR před vstupem do eurozóny, MVD je prioritou MMP i díky vysoké poptávce, tlak EU na otevřenou soutěž, podpora financování MVD, nároky cestujících na kvalitu a obsluhu i okrajových částí, silní hráči v MVD i z řad integrátorů, silná pozice „tvůrců podmínek“ Ekonomické problémy v EU i v ČR, výrazný nárůst cen elektřiny oproti naftě,nízká kupní síla obyvatel,výrazné škrty v rozpočtu MMP, odliv cestujících, vznik nových levnějších způsobů přepravy, odprodej majetku MMP, zrušení trolejbusové dopravy, malí podnikatelé v dopravě „Maršrutky“, není regulace dopravců Nefunkční EU, nárůst cen paliv a energií, zátěž rodinných rozpočtů, propad ekonomiky ČR, poptávka po MVD, tlak EU na vytvoření otevřených podmínek, společné odbavovací systémy, MVD není prioritou státu, zpoplatnění vjezdu aut do města, rozdrobení systému MVD, město objednává jen výkony na páteřních linkách, nové služby a noví konkurenti, rozšíření integrátorů snižujících náklady městu

7 7 CO NÁM NAPOVÍ OBRAZY BUDOUCNOSTI – SCÉNÁŘE MODELY TRHŮ - INTERPRETACE SCÉNÁŘŮ Zachovat si vždy dominantní postavení při obsluze Obyvatel předměstí a sídlišť a Obyvatel centra Plzně. Obyvatele okrajových částí Plzně – výrazné zaměření pokud nastanou scénáře „Kvalitní dravci“ a „Nová MVD“- optimalizace obsluhy,nové služby a inovace přístupu. Systematicky dostávat obyvatele z aut do MVD.

8 8 CO NÁM NAPOVÍ OBRAZY BUDOUCNOSTI – kde je další potenciál pro MVD

9 Navržené alternativní strategie – všechny jsou proaktivní a jsou nerealizovatelné bez těsné spolupráce s Magistrátem města Plzně 9 PMDP AKTIVNÍ PARTNER (UPEVNĚNÍ POZIC, VÝZNAMNÁ SPOLUPRÁCE S MĚSTEM) INTEGRÁTOR ROZŠÍŘENÍ OUTSOURCINGU (nové pozice v IDS, kontrola nad realizací MVD) PÁTEŘNÍ SPECIALISTA ( garance efektivní přepravy většiny zákazníků, "vyzobávač" příležitostí, úzké zaměření ) HLAVNÍ RYSY STRATEGIÍ Exkluzivní postavení v MVD i ve vztahu k magistrátu, pozice akceptovaného aktivního specialisty, který přináší zajímavá a užitečná řešení. Udržení pozice v rámci IDS (PPP smlouva znamená oslabení pozice v IDS). Komplexní zajištění spolehlivé, dostupné, přiměřeně komfortní a bezpečné veřejné dopravy na území města Plzně a v přilehlém okolí. Získání magistrátu pro akce snižující provozní náklady. Propojování s magistrátem ve společných projektech. Systematické posilování konkurenceschopnosti. Vytváření bariér pro vstup jiných subjektů, prosazování náročných standardů a příprava na otevřené konkurenční prostředí. Optimalizace investic a provozních nákladů, možné dílčí omezení trolejbusů a případné zúžení na dvě trakce při výrazném nárůstu cen elektrické energie oproti PHM. Investice do vozového parku s cílem výrazně snížit provozní náklady. Postupný outsourcing vybraných činností do společných podniků s PM nebo i mimo - údržba, provozování dopravních prostředků, dodání přepravních výkonů, atd. Špičkový dispečink i pro spolupracující subjekty, velmi efektivní řízení všech procesů i těch integrovaných, včetně řízení rizik. Organizace služeb spojených s MVD na nové kvalitativní úrovni, výrazná role integrátora všech subjektů, zapojujících se do MVD a navazujících služeb. Tvrdý výběr dodavatelů. Ponechat si kontrolu nad procesy vytvářející podmínky pro realizaci MVD. Být zdrojem inovací a rozvoje i pro nové subjekty, vytváření nových byznys modelů. Rozšíření činností mimo PM a získání výkonných pozic v IDS při jeho řízení a realizaci umožňujících procesů. Ponechat si jen výběrové lukrativní linky s velkým počtem přepravovaných osob, které umožní získat dotace za počet přepravených osob a budou ekonomicky dobře provozovatelné. Ponechat si provozování lukrativních tramvajových linek, případně trolejbusů, reagovat na velký nárůst cen ropy. Strategie promyšleného „vyzobávání“ příležitostí postavená na schopnosti domýšlet ekonomické modely. Vysoký standard na vybraných linkách - ostatní zajištěno subdodavatelsky s přijatým snížením standardu - využití jiných dopravců - vysoutěžení. Páteřní integrátor. Snížení vozového parku, subjekty z IDS se ve větší míře dostávají za hradby města. Naopak PMDP na některých výhodných páteřích expandují vně. Peníze (inkaso dopravného a FK) jdou přes PMDP do spolupracujících firem. Žádné nové služby, jen čistá veřejná doprava. Informace částečně získávány od provozovatele IDS. PMDP je garantem spolehlivé realizace MVD pro největší počet obyvatel Plzně a blízkého okolí.

10 KLÍČOVÉ ZPŮSOBILOSTI – kořeny konkurenčních výhod PMDP, nezbytné pro ÚSPĚCH strategií (vybudovat a rozvíjet) 10 KLÍČOVÉ ZPŮSOBILOSTI PMDP kořeny konkurenčních výhod Potřebnost pro alternativní strategie PMDP AKTIVNÍ PARTNER IINTEGRÁTOR ROZŠÍŘENÍ OUTSOURCIN GU PÁTEŘNÍ SPECIALISTA 1) PROCESNÍ DOKONALOST – lépe než druzí zvládnout organizaci a řízení procesů potřebných pro spolehlivé zajištění MVD v nákladech nižších než konkurence *** 2) BUDOVÁNÍ VZTAHŮ – schopnost budovat a udržet vztahy s PM, vytvářet společné projekty na podporu pozice PMDP a podpořit exkluzivitu v MVD. ** * 3) PRÁCE S INFORMACEMI – schopnost získat informace o tocích, vytíženosti linek, potřebách zákazníků a vytvářet modely pro optimalizaci linek. **** 4) NOVÉ PRODUKTY A SLUŽBY – tvorba vysoce prodejných inovací produktů a služeb, které zaujmou velké skupiny zákazníků a přinesou zcela nové hodnoty a standardy do MVD **** 5) INTEGRÁTOR – schopnost vytvářet, řídit a rozvíjet spolehlivé sítě dodavatelů „PMDP GUARANTEED“ při zajištění výhodného outsourcingu nebo nových služeb. *** 6) SPOLUTVŮRCE IDS – schopnost nabídnou a zrealizovat služby potřebné pro rozvoj a fungování IDS na nových kvalitativních parametrech ( dispečink, billing, standardy, pružné jízdní řády,…) **** 7) VELKOKAPACITNÍ DOPRAVA – schopnost provozovat dopravu o velkých objemech a frekvencích s větší efektivitou a spolehlivostí než druzí ***

11 ÚPZ a další efekty strategií 11  Všechny strategie mají v sobě zahrnuty náklady procesu údržba v optimalizované podobě, reagující na velikost přepravního výkonu.  PPP projekt by určitě neměl být celkově dražší.  Předpokládáme přizpůsobení procesu Údržba velikosti a kvalitě využívaného vozového parku.  Předpokládáme, že budou akceptovány snížené požadavky na údržbu v důsledku další optimalizace procesů a že se nový partner bude podílet na optimalizaci společných procesů.

12 Volba nosné strategie – rozhodovací analýza 12

13 Doporučení k volbě nosné strategie a alternativních strategií 13 Management PMDP doporučuje začít intenzivně realizovat jako nosnou strategii „PMDP AKTIVNÍ PARTNER“. Proč? : a)Vykazuje největší vážený užitek ze všech strategií i největší prostý součet užitkovosti bez vah. b)Vykazuje poměrně nízkou hodnotu FK při všech scénářích vývoje vnějšího podnikatelského prostředí. c)Je z nově navržených aktivních strategií nejméně riziková. d)Zakládá budování klíčových způsobilostí potřebných pro přechod na jiné alternativní strategie díky vývoji vnějšího prostředí i díky rozvoji či nerozvoji aktivní spolupráce s MMP na jejím prosazování. e)V případě dobré spolupráce s MMP a naplnění předpokladů může být i strategií cílovou, která bude dále rozvíjet i novými směry klíčové způsobilosti, jejichž systematické budování se nyní založí. Strategie „PÁTEŘNÍ SPECIALISTA“ je v podstatě aktivní strategie reagující na velké problémy v rozpočtu města nebo problémy se získáním FK. Je to strategie, ze které se nelze vrátit do původních pozic. Strategie „INTEGRÁTOR – ROZŠÍŘENÍ OUTSOURCINGU“ ukazuje cestu, pokud se z různých důvodů bude prosazovat outsourcing. Je velmi náročná na vybudování nových klíčových způsobilostí i na udržení rozhodovací pravomoci o outsourcingu v racionální podobě. Je minimálně náročná na získávání velkých objemů investičních prostředků, ale současně i velmi riziková z hlediska spolehlivého fungování a dosažení cílů.

14 Bez aktivní spolupráce s MMP to nepůjde !!! 14  MMP má v rukách velké efekty plynoucí ze zrychlení dopravy, zjednodušení procesů, zefektivnění IDS a pomoci při vytváření podmínek pro realizaci strategie.  Strategie Aktivní Partner je postavena na dosažení úspor ve velikosti ÚPZ oproti pokračování provozování PMDP v současném pojetí.  Po roce 2016 se jedná o úsporu 40-80 mil. Kč a provedení revize.  PMDP chce být v oblasti městské veřejné dopravy pro MMP AKTIVNÍM PARTNEREM a zárukou naplnění veřejné služby s co nejnižšími požadavky na FK.  Bez účinné spolupráce s MMP nelze úspor a efektů dosáhnout!!!!

15 Návrh systému předstihového strategického rozhodování „JESTLIŽE –PAK“ – zahrnuje vnitřní i vnější vlivy (1) 15 Přijata strategie a Strategický rámec PMDP Aktivní partner Je podpora vedení PMDP a MMP, dohodnuty společné projekty s MMP na podporu strategie, založeny změny procesů, je společenská poptávka po rozvoji MVD, objevují se problémy s financováním Trvá podpora MMP, zvládnuty outsourcingové projekty a neohrožují podstatu PMDP, posílena pozice PMDP v IDS Výrazně posílena pozice PMDP v řízení IDS, snaha MMP převést zajišťování procesů MVD do samostatných firem, vybudovány způsobilosti na řízení sítě dodavatelů, rozdělování FK v PMDP Velké problémy s financováním rozpočtu MMP, není podpora AP ze strany MMP, posílení pozice konkurenta v Ab dopravě Není podpora MMP, nedaří se prodávat služby, problémy s rozpočtem, konkurenti v Ab posílili pozice, problémy se zajišťováním zdrojů na investice

16 Návrh systému předstihového strategického rozhodování „JESTLIŽE –PAK“ – zahrnuje vnitřní i vnější vlivy (2) 16 Přijata strategie a Strategický rámec PMDP Aktivní partner Je podpora vedení PMDP a MMP, dohodnuty společné projekty s MMP na podporu strategie, založeny změny procesů, je společenská poptávka po rozvoji MVD, objevují se problémy s financováním Jsou ještě zvládnutelné problémy s financováním MMP, mírně klesá poptávka po MVD, realizováno omezení výkonu MVD, podpora AP ze strany MMP Výrazné problémy s financováním FK a získáním prostředků na investice, pokles poptávky po MVD, začíná scénář MARŠRUTKY, prolomení monopolu PMDP, působení nových konkurentů

17 Priority rozvoje PMDP – systematický a měřitelný rozvoj potřebných způsobilostí 17 CÍLE: *Zrealizovat strategii PMDP AKTIVNÍ PARTNER a snížit velikost roční FK po roce 2016 o 40 až 80 mil.Kč oproti pokračování provozování PMDP v současném pojetí a v tomtéž roce realizovat revizi * Připravit PMDP na zvládnutí situace v zajištění MVD i v případě rozpočtové nouze * Upevnit pozici v IDS a profilovat PMDP do role akceptovaného užitečného specialisty a partnera * Tržby za prodej služeb pro IDS

18 Priority rozvoje PMDP – pilíře jsou tvořeny promyšlenou sadou strategických rozvojových cílů 18 Je nezbytné spustit dva rozvojové projekty P1-PROCESY P2-INOVACE Řeší zajištění hned několika cílů s potřebou spolupráce napříč firmou CÍLE: *Zrealizovat strategii PMDP AKTIVNÍ PARTNER a snížit velikost roční FK po roce 2016 o 40 až 80 mil.Kč oproti pokračování provozování PMDP v současném pojetí a v tomtéž roce realizovat revizi * Připravit PMDP na zvládnutí situace v zajištění MVD i v případě rozpočtové nouze * Upevnit pozici v IDS a profilovat PMDP do role akceptovaného užitečného specialisty a partnera * Tržby za prodej služeb pro IDS


Stáhnout ppt "Klepnutím lze upravit styl předlohy podnadpisů. STRATEGIE PMDP prezentace generálního ředitele pro představenstvo 26.10.2011 Mgr. Michal Kraus 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google