Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metodická porada zpracovatelů přestupkové agendy 28.04.2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metodická porada zpracovatelů přestupkové agendy 28.04.2016."— Transkript prezentace:

1 Metodická porada zpracovatelů přestupkové agendy 28.04.2016

2 Obsah metodické porady I.Upozornění na připravované změny v právní úpravě II.Zákon č. 204/2015 Sb., kterým se mění zákon číslo 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony III.Zákon č. 318/2015 Sb. – změna zákona o evidenci obyvatel IV.Upozornění na pochybení zjištěná v rámci odvolacího řízení a poznatky z kontrolní činnosti V.Odpovědi na dotazy

3 I. Upozornění na připravované změny v právní úpravě sněmovní tisky č. 554 (návrh zákona o některých přestupcích) a č. 555 (návrh zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich) – aktuální stav k 28.04.2016: garanční ústavně právní výbor tzv. doprovodný zákon - revize společných ustanovení o správních deliktech ve všech zákonech - zařazen do Plánu legislativních prací vlády na rok 2016 návrh na změnu vyhlášky č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladu řízení o přestupcích - zvýšení paušální částky v případě přibrání znalce návrh na změnu zákona o evidenci obyvatel – v případě adresy místa TP na adrese sídla ohlašovny nebo adrese sídla zvláštní matriky je tento údaj označen jako adresa úřadu

4 II. Zákon č. 204/2015 Sb. Změna zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, a zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů § odst. 2, § 16 i) ZoRT - evidence přestupků – ISEP § 88 ZoP – postup při zápisu do ISEP § 91 ZoP – jaké přestupky se zapisují do ISEP Harmonogram projektu ISEP dle Ministerstva spravedlnosti: - termín pro podání nabídek k veřejné zakázce: 31.03.2016 - uzavření smlouvy s dodavatelem ISEP: 05/2016 - tvorba a implementace ISEP: 06/2016 - 09/2016

5 Přerušení roční prekluzivní lhůty (§ 20 odst. 2 a 3), nová roční promlčecí lhůta počíná běžet dnem zahájení řízení o přestupku (§ 67 a § 68 zákona o přestupcích) a dnem vydání rozhodnutí o vině přestupek však nelze projednat, uplynuly-li od jeho spáchání dva roky nutno aplikovat od 01.10.2015 a to pouze na přestupky spáchané po 01.10.2015 stavění prekluzivní lhůty není totéž, co její přerušení (úkony TŘ) – „prodlužuje“ se i lhůta 2 roky

6 Společné řízení - § 57 jestliže se pachatel dopustil více přestupků, jejichž skutková podstata se týká porušení právních povinností vyskytujících se ve stejné oblasti veřejné správy a které je příslušný projednávat týž orgán….. bude vydáno stanovisko odboru legislativy a koordinace předpisů (stejná oblast veřejné správy) ve společném řízení se neprojedná přestupek, který byl spáchán po zahájení řízení o jiném přestupku

7 Odložení věci § 66 odst. 3 písm. f) nově zní: „… nebyl podán návrh na zahájení řízení o přestupku, jde-li o přestupek, který může být projednán jen na návrh (§ 68 odst. 1 - 3)“ Nový důvod pro odložení věci se použije i na přestupky spáchané před 01.10.2015, pokud návrh nebyl podán, a tříměsíční lhůta pro podání proběhla po 01.10.2015 Účinnost od 01.10.2016 - § 66 odst. 4 nově zní: „ o odložení věci podle odst. 1 až 3 se vydá usnesení, které se pouze poznamená do spisu….“

8 Zastavení řízení v § 76 odst. 1 - za písm. j) se vkládají nová písm. k) až m) k) návrh byl podán opožděně l) návrh byl podán osobou, která nebyla k podání návrhu oprávněna m) v řízení z moci úřední vyšlo najevo, že jde o přestupek, který lze projednat jen na návrh  nové znění písm. k) a l) se použije i na přestupky spáchané před 01.10.2015, pokud návrh byl podán po 01.10.2015  nové písm. m) se použije i na přestupky spáchané před 01.10.2015, pokud řízení bylo zahájeno po 01.10.2015

9 § 76 odst. 1 písm. k) – návrh byl podán opožděně  i opožděný návrh má účinky zahájení řízení, které však bude zastavováno a to bez předchozího procesu (bez projednávání)  prvním úkonem je vydání rozhodnutí o zastavení řízení, které se oznamuje navrhovateli a obviněnému (účastníkům řízení);  proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat Dosavadní písm. k) a l) se označují jako n) a o).

10 Změna postupu při zastavení řízení § 76 odst. 3 zní: „Správní orgán zastaví řízení podle odst. 1 písm. a), b), c), j) a k) rozhodnutím ve věci. V ostatních případech zastavení řízení se usnesení pouze poznamená do spisu a účastníci se o tom vyrozumějí“. Toto ustanovení se použije i na přestupky spáchané před 01.10.2015, pokud řízení bylo zahájeno po 01.10.2015.

11 Společné stanovisko odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality + odboru legislativy a koordinace předpisů MV k formě zavinění na pokutových blocích forma zavinění na bloku nemusí být uvedena (§ 85 ods.4 x § 77 ZoP), absence formy zavinění není důvodem pro zrušení rozhodnutí v přezkumném řízení v evidenci přestupků se v případě blokového řízení uvede, že byl přestupek spáchán z nedbalosti, nejde-li o přestupek, u něhož zákon vyžaduje úmyslné zavinění návrh zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich počítá s údajem o formě zavinění v příkazovém bloku (§ 92 odst. 2 písm. f) – sněmovní tisk č. 555)

12 III. Zákon č. 318/2015 Sb. – změna zákona o evidenci obyvatel Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel Od 01.01.2016 vložen § 10c: „Ohlašovna, v jejímž sídle má fyzická osoba trvalý pobyt, zajistí vhodné místo, kde bude možné uložit oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením.“

13 IV. Pochybení zjištěná v rámci odvolacího řízení a poznatky z kontrolní činnosti blanketní odvolání v souladu s judikaturou (viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 1 As 4/2009 – 53) je třeba v případě blanketního odvolání postupovat v souladu s ust. § 37 odst. 3 a § 82 odst. 2 SŘ, tj. vyzvat odvolatele k odstranění vad podání a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu chybějící podpis na odvolání anonymní podání trpí podstatnou vadou, pro kterou je nelze považovat za podání ( viz závěr PS MV č. 50/2006)

14 určení místní příslušnosti kompetenční spory dle ust. § 11 odst. 2 SŘ (mezi orgány obcí dvou různých krajů) – zasílat neformálním přípisem na MV, nikoli krajskému úřadu výslech svědků mimo ústní jednání zásada ústnosti v přestupkovém řízení = nelze některé důkazy (např. výslech svědků) provádět mimo ústní jednání s odkazem na ust. § 51 odst. 2 SŘ, neboť ust. § 74 odst. 1 ZoP je lex specialis k obecné úpravě správního řízení = o přestupku koná správní orgán v první stupni ústní jednání (viz např. rozsudek NSS 2 As 70/2010-63)

15 doručovací adresa dle ust. § 19 odst. 3 SŘ - „na požádání účastníka řízení správní orgán doručuje na adresu pro doručování nebo elektronickou adresu, kterou mu účastník řízení sdělí..“ (není adresa ze spisu PČR – nelze fikci, zapsat do protokolu); k doručování na elektronickou adresu sdělenou účastníkem řízení – rozsudek NSS 8 As 55/2015-26 vhazování písemností do schránky při doručování - § 23 odst. 4 SŘ: „…je-li to možné a nevyloučil-li to správní orgán, písemnost se po uplynutí 10 dnů vloží do domovní schránky nebo na jiné vhodné místo, jinak se vrátí správnímu orgánu…“ (NSS, VOP) náklady řízení – zvažovat důvody zvláštního zřetele hodné (nelze automaticky upouštět či snižovat např. v případě důchodce)

16 uvádět v rozhodnutí veřejnoprávní smlouvu, na základě které je správní orgán příslušný projednávat přestupky za jinou obec (POZOR na skončení platnosti VPS) náležité poučení k návrhovému přestupku tříměsíční lhůta k podání návrhu:  Dle rozsudku NSS ze dne 24.02.2016, č.j. 6 As 8/2014 – „na konec tříměsíční lhůty pro podání návrhu na projednání přestupku je nutné aplikovat pravidlo počítání času podle ust. 40 odst. 1 písm. c) SŘ, pokud konec lhůty připadá na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den“

17 nařízení obcí - přestupky x správní delikty -zastavovací důvod dle ust. § 76 odst. 1 písm. o) = věc byla postoupena podle § 71 po zahájení řízení - v tomto případě dle ust. § 71 c) správnímu orgánu příslušnému k projednání skutku, který je jiným správním deliktem než přestupkem -nezastavovat dle ust. § 76 odst. 1 písm. a) = skutek, o němž se vede řízení, se nestal nebo není přestupkem (jednalo by se o překážku věci rozhodnuté)

18 podání vysvětlení: kdy po něm lze a nelze věc odložit delegace v případě podjatosti – nelze postupovat dle ust. § 131 odst. 5 správního řádu, brání tomu ust. § 14 odst. 4 téhož zákona účast poškozeného v řízení – provést důkaz listinou protokol o ústním jednání – vyplňovat, co platí (např. obviněný má – nemá dotazy ke svědkovi) poučení o odvolání – u více obviněných či více přestupků rozlišovat rozsah práva na odvolání úkony je třeba činit v sídle správního orgánu

19 § 106 odst. 3 SŘ - pro exekuci, vybírání a evidenci peněžitých plnění se uplatní postup pro správu daní – z.č. 280/2009 Sb., daňový řád (§ 2 odst. 3 písm. b) DŘ - daní se pro účely tohoto zákona rozumí peněžité plnění, pokud zákon stanoví, že se při jeho správě postupuje podle tohoto zákona) § 163 DŘ – způsoby placení daně - výrok rozhodnutí, kterým je uložena pokuta a povinnost nahradit náklady řízení, nesmí způsoby platby omezit:  bezhotovostním převodem (uvést č. účtu, variabilní symbol)  poštovní poukázkou (vhodné přiložit)  v hotovosti na pokladně (úřední osobě)

20 Děkujeme za pozornost. Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor správní a Krajský živnostenský úřad oddělení přestupků, správy poplatků a vymáhání


Stáhnout ppt "Metodická porada zpracovatelů přestupkové agendy 28.04.2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google