Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odbor regionálního rozvoje oddělení grantů Jana Patočková 20. června 2012 Tento seminář je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odbor regionálního rozvoje oddělení grantů Jana Patočková 20. června 2012 Tento seminář je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem."— Transkript prezentace:

1 Odbor regionálního rozvoje oddělení grantů Jana Patočková 20. června 2012 Tento seminář je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PROCESY A PRAVIDLA FINANČNÍHO ŘÍZENÍ

2 IDENTIFIKACE VÝZVY Celková částka pro 2. výzvu OP VK 1.1: 146 357 864 Kč 2

3 LIMITY FINANČNÍ PODPORY Minimální výše podpory na 1 projekt: 800 000 Kč Maximální výše podpory na 1 projekt: 10 000 000 Kč 3

4 FORMA A MÍRA FIN. PODPORY I. -podpora je poskytována formou nevratné finanční pomoci (dotace) -výše podpory projektu dosahuje 100% způsobilých výdajů projektu -85% spolufinancuje Evropský sociální fond (ESF) -15% spolufinancuje státní rozpočet ČR 4

5 FORMA A MÍRA FIN. PODPORY II. -financování projektů je zálohové – 1. zálohová platba ve výši 25% bude poskytnuta po podpisu Smlouvy o realizaci projektu -další finanční prostředky budou vypláceny průběžně maximálně do výše 90% celkové částky projektu -10% tzv. „zádržné“ 5

6 PŘÍMÉ NÁKLADY -jsou náklady, které jsou zpravidla přímo přiřaditelné k určité konkrétní aktivitě projektu -jsou vykazovány a ověřovány dle standardních postupů pravidel způsobilosti 6

7 NEPŘÍMÉ NÁKLADY I. -2. výzva 2. GG využívá metodiku tzv. „nepřímých nákladů“ (NN), tzn. zjednodušené vykazování výdajů formou nepřímých nákladů -náklady, které nejsou nebo nemohou být jednoznačné spojené s konkrétní aktivitou daného projektu -NN zahrnují zejména náklady spojené s administrací projektu 7

8 8 NEPŘÍMÉ NÁKLADY II. -NN jsou hrazeny formou paušálu, resp. příslušným procentem k celkovým prokázaným způsobilým výdajům bez nákladů spadajících do křížového financování Objem způsobilých výdajů (bez nákladů spadajících do křížového financování) Nepřímé náklady ≤ 4 mil. Kč18 %

9 9 NEPŘÍMÉ NÁKLADY III.

10 PROJEKTOVÝ ÚČET -příjemce podpory je povinen zřídit samostatný bankovní účet – tzv. „projektový účet“ -příjemce podpory nesmí „projektový účet“ zrušit dříve, než dojde k finančnímu vypořádání projektu -viz Příručka pro příjemce (s. 30-32) 10

11 ROZPOČET I. -rozpočet je nedílnou součástí každého projektu -přípravě rozpočtu je třeba věnovat dostatečnou pozornost -do rozpočtu projektu spadají následující kapitoly: 11

12 ROZPOČET II. -kap. č. 1 – Osobní výdaje -kap. č. 2 – Cestovní náhrady -kap. č. 3 – Zařízení 25% -kap. č. 4 – Místní kancelář 8% -kap. č. 5 – Nákup služeb 49% -kap. č. 6 – Stavební úpravy -kap. č. 7 – Přímá podpora 20% -kap. č. 8 – Náklady ze Smlouvy 12

13 ZPŮSOBILÉ VÝDAJE I. -jsou výdaje, které byly uskutečněné v souladu s podmínkami stanovenými v Právním aktu o poskytnutí podpory -jsou výdaje, které lze hradit z prostředků OPVK -tzv. „způsobilé výdaje“ musí splňovat následující kritéria: 13

14 ZPŮSOBILÉ VÝDAJE II. -musí být přiměřené (musí odpovídat cenám v místě, oboru a čase obvyklým) -musí být hospodárné (minimalizace výdajů při respektování cílů projektu) -musí být účelné (přímá vazba na projekt a nezbytnost pro realizaci projektu) 14

15 ZPŮSOBILÉ VÝDAJE III. -musí být efektivní (maximalizace poměru mezi vstupy a výstupy projektu) -musí být prokazatelné (musí být identifikovatelné a prokazatelné a doloženy účetními doklady) -musí být časové způsobilé (vznik a úhrada výdaje v průběhu realizace projektu) 15

16 ZPŮSOBILÉ VÝDAJE IV. -více o tzv. „způsobilých výdajích“ viz Příručka pro příjemce (s. 33-34) -tzv. „způsobilé výdaje“ projektu dle kapitol rozpočtu projektu: Osobní výdaje, Cestovní náhrady, Zařízení, Místní kancelář, Nákup služeb, Stavební úpravy, Přímá podpora, Náklady ze Smlouvy 16

17 KAP. Č. 1 – OSOBNÍ VÝDAJE I. Způsobilé osobní výdaje zahrnují: -mzdové výdaje pracovníků, kteří jsou zaměstnání výhradně pro projekt -příslušnou část mezd/platů zaměstnanců, kteří se na realizaci projektu podílejí pouze částí svého úvazku -výdaje na odměnu zaměstnanců, kteří jsou v rámci projektu zaměstnáni na DPČ nebo DPP 17

18 KAP. Č. 1 – OSOBNÍ VÝDAJE II. Způsobilé osobní výdaje zahrnují: -autorské honoráře -zákonné odvody na sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem -doporučené výše mzdových nákladů jsou uvedeny v Metodickém dopise č. 4 (www.msmt.cz)www.msmt.cz -viz Příručka pro příjemce (s. 35-39) 18

19 KAP. Č. 2 – CESTOVNÍ NÁHRADY I. Tuzemsko: -vzhledem k faktu, že 2. výzva 2. GG využívá metodiku Nepřímých nákladů (NN), jsou výdaje ze zmíněné kapitoly Cestovní náklady zahrnuty a vykazovány pod Nepřímými náklady (NN) 19

20 KAP. Č. 2 – CESTOVNÍ NÁHRADY II. Zahraničí: -výdaje na pracovní cesty osob zapojených do realizace projektu (jízdné, ubytování, stravné …) -při vyúčtování zahraničních cest se postupuje dle Vyhlášky ministerstva financí – 459/2009 Sb. O stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného 20

21 KAP. Č. 3 – ZAŘÍZENÍ I. -výdaje na nákup zařízení, které je nezbytné pro realizaci projektu -tzv. „křížové financování“ – umožňuje v projektech financovaných z ESF realizovat některé výdaje, které jsou způsobilé pouze v rámci pravidel financování z ESF pro reg. rozvoj -„křížovým financováním“ je možné hradit pouze výdaje nezbytné pro dosažení cílů projektu 21

22 KAP. Č. 3 – ZAŘÍZENÍ II. -výdaje v položce „křížového financování“ může uplatnit pouze příjemce, který daný majetek daňově neodepisuje -příjemce, který daný majetek daňově odepisuje, nemá možnost využít „křížové financování“, ale v případě pořízení vybavení nad 40 000 Kč uplatňuje daňové odpisy -Viz Příručka pro příjemce (s. 49-52) 22

23 KAP. Č. 3 – ZAŘÍZENÍ III. Křížové financování – neinvestiční: -Je možné z něj realizovat, výdaje spojené s pořízením nábytku v pořizovací ceně do 40 000 Kč Křížové financování – investiční: -Je možné z něj realizovat, výdaje spojené s pořízením nábytku a vybavení v pořizovací ceně nad 40 000 Kč 23

24 KAP. Č. 3 – ZAŘÍZENÍ IV. -Příjemce musí před zahájením čerpání ze zmíněné kapitoly posoudit, jaká je přepokládaná cena zařízení a zda se zakládá povinnost realizovat zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách (aktualizace k 1. dubnu 2012) 24

25 KAP. Č. 4 – MÍSTNÍ KANCELÁŘ -vzhledem k faktu, že 2. výzva 2. GG využívá metodiku Nepřímých nákladů (NN), jsou výdaje ze zmíněné kapitoly Místní kancelář zahrnuty a vykazovány pod Nepřímými náklady (NN) -do kapitoly spadají následující položky: spotřební zboží a provozní materiál, telefon, poštovné, fax, nájemné, spotřeba vody, paliv, energie … 25

26 KAP. Č. 5 – NÁKUP SLUŽEB -nákup služeb musí být v souladu s cíli projektu a musí přispívat k jejich naplňování -nákup služeb musí bezprostředně souviset s realizací projektu (časově a místně) -do kapitoly spadají následující položky: publikace, odborné služby (studie, výzkum), konference, kurzy … 26

27 KAP. Č. 6 – STAVEBNÍ ÚPRAVY -Součástí projektu mohou být stavební úpravy, které bezprostředně souvisejí s realizovaným projektem -Stavební úpravy lze provádět pouze na majetku příjemce, nikoli na majetku, který má příjemce v pronájmu -Více viz Příručka pro příjemce (s. 56- 58) 27

28 KAP. Č. 7 – PŘÍMÁ PODPORA -výdaje týkající se přímo cílové skupiny projektu, resp. výdaje spojené se zapojením cílové skupiny do projektových aktivit (praxe, stáže, exkurze, školení …) -výdaje na ubytování, cestovné a stravné jsou hrazeny dle Kapitoly č. 2 Cestovní náhrady 28

29 KAP. Č. 8 – NÁKLADY ZE SMLOUVY -výdaje projektu, které souvisí s povinnostmi příjemce, stanovenými Právním aktem uzavřeným s poskytovatelem podpory -do kapitoly spadají následující položky: audit projektu, publicita, ostatní … 29

30 NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE -výdaje, které nelze hradit z prostředků OPVK -výdaje, které nejsou vynaloženy v souladu s cíli projektu -výdaje, které nejsou přiměřené a nejsou vynaloženy v souladu principy hospodárnosti, efektivity apod. -případný vznik „nezpůsobilých výdajů“ hradí příjemce ze svých zdrojů 30

31 KONTAKTY Bc. Martina Doležalová (dolezalovam@kr-s.cz) Projektová a finanční manažerka pro OP 1.1 Bc. Veronika Knobová (knobova@kr-s.cz) Projektová a finanční manažerka pro OP 1.1 Ing. Jan Kratochvíl (kratochvilj@kr-s.cz) Projektový a finanční manažer pro OP 1.1 Bc. Eva Schwarzová (schwarzova@kr-s.cz) Projektová a finanční manažerka pro OP 1.1 Ing. Jitka Součková (souckovaj@kr-s.cz) Projektová a finanční manažerka pro OP 1.1 Mgr. Jana Zacharová (zacharova@kr-s.cz) Projektová a finanční manažerka pro OP 1.1 31

32 32 Děkuji vám za pozornost Mgr. Bc. Jana Patočková Projektová a finanční manažerka OP 1.1 e-mail: patockovaj@kr-s.cz


Stáhnout ppt "Odbor regionálního rozvoje oddělení grantů Jana Patočková 20. června 2012 Tento seminář je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem."

Podobné prezentace


Reklamy Google