Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jan Jedlička manažer EU Office/Knowledge Centre ČS Staré Město, 9. června 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jan Jedlička manažer EU Office/Knowledge Centre ČS Staré Město, 9. června 2015."— Transkript prezentace:

1 Jan Jedlička manažer EU Office/Knowledge Centre ČS Staré Město, 9. června 2015

2 1.Kapacity a výkony odvětví cestovního ruchu 2.Přínosy cestovního ruchu pro trh práce 3.Přínosy cestovního ruchu pro HDP 4.Srovnání s ostatními státy EU 5.Nové dotační období 2014-2020 Obsah prezentace

3 1. Kapacity a výkony cestovního ruchu

4 Relativně jezdí nejvíce turistů do Prahy… vysoká návštěvnost  předpoklad pro výrazný přínos cestovního ruchu ekonomice

5 … a absolutně je také Praha na 1. místě vyšší podíl turistů ze zahraničí  v průměru výraznější přínos cestovního ruchu ekonomice

6 Z hlediska dynamiky hostů je ZK v TOP 3 nárůst počtu turistů  potenciál pro zvýšení přínosu cestovního ruchu ekonomice

7 Nejdéle turisté zůstávají v Karlových Varech delší turistické pobyty (lázeňství)  výraznější přínos cestovního ruchu pro ekonomiku

8 Nižší kategorie ubytování v ZK oproti ČR vyšší kategorie ubytování  vyšší přidaná hodnota  silnější přínos cestovního ruchu pro ekonomiku

9 2. Přínosy cestovního ruchu pro trh práce

10 Podíl zaměstnanosti v CR nejnižší v ZK vyšší zaměstnanost v cestovním ruchu  delší pobyty, vyšší kategorie ubytování, doplňkové služby,…

11 Zaměstnanost v CR dlouhodobě klesá Hlavní příčiny: zvyšování produktivity? větší růst v jiných odvětvích?

12 Největší zaměstnanost v pohostinství Na dalších místech: ubytování + související odvětví (mapy, suvenýry, nemovit...)

13 3. Přínosy cestovního ruchu pro HDP

14 Podíl HDP v CR dlouhodobě klesá Hlavní příčiny: větší růst v jiných odvětvích - automotive? (absolutní nárůst)

15 Největší tvorba HDP v nabídce ubytování Vysoká produktivita práce a přidaná hodnota (příspěvek k HDP) v poskytování ubytování

16 4. Srovnání s ostatními státy EU

17 Podíl HDP v CR v ČR je průměrný Největší podíl na ekonomice v jižním křídle EU a Rakousku

18 Zaměstnanost v CR v ČR je podprůměrná Největší podíl na ekonomice v jižním křídle EU a Irsku

19 5. Nové dotační období 2014-2020

20 Politika soudržnosti EU 2014–2020: 1/3 rozpočtu EU v programovém období 2007-2013 to bylo 35 % 1 082 miliard EUR Celkový rozpočet EU na období 2014-2020 Ostatní politiky EU, zemědělství, výzkum, vnější atd. 730,2 miliard EUR 67,5%32,5% 351,8 miliard EUR Financování politiky soudržnosti Růst Kohezní politika nejvýznamnější položkou EU rozpočtu, ale klesá… Zdroj: Evropská komise

21 Pět strukturálních a investičních fondů Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova Evropský sociální fond Evropský fond pro regionální rozvoj Evropský námořní a rybářský fond Součást rozpočtu Společné zemědělské (a rybářské) politiky Fond soudržnosti

22 Oblasti financování politiky soudržnosti 2014–2020 (351,8 mld. eur) 182,2 mld. EUR 35,4 mld. EUR 54,3 mld. EUR 10,2 mld. EUR 0,4 mld. EUR 3,2 mld. EUR 63,3 mld. EUR 1,6 mld. EUR 1,2 mld. EUR Méně rozvinuté regiony Přechodové regiony Rozvinutější regiony Evropská územní spolupráce Inovační městská opatření Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí Fond soudržnosti Nejvzdálenější a řídce obydlené regiony Technická podpora HDP < 75 % Ø EU HDP 75-90 % Ø EU HDP > 90 % Ø EU Nejvíce dotací na méně rozvinuté regiony

23 Výrazně nižší počet OP v Česku v 2014+ OPAlokaceŘídící orgánCíl programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 4 331,1 MPO Dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené na znalostech a inovacích. Výzkum, vývoj a vzdělávání 2 779,6 MŠMT Rozvoj lidských zdrojů pro znalostní ekonomiku a udržitelný rozvoj v sociálně soudržné společnosti. Životní prostředí 2 636,6 MŽP Ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel ČR, podpora efektivního využívání zdrojů, eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zmírňování dopadů změny klimatu. Doprava 4 695,8 MD Zajištění kvalitní dopravní infrastruktury v celé ČR včetně postupného vyrovnávání kvality dopravní sítě ČR se „starými“ zeměmi EU. Integrovaný regionální program 4 629,2 MMR Umožnění vyváženého rozvoje území, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech. Technická pomoc 233,7 MMR Financování administrativy, podpory absorpční a administrativní kapacity a doplňkových činností nutných pro zdárný chod celého systému čerpání z fondů. Zaměstnanost 2 145,7 MPSV Zlepšení lidského kapitálu obyvatel ČR a veřejné správy v ČR, tedy základních prvků konkurenceschopnosti. Praha - pól růstu ČR 201,6 Magistrát hl.m. Prahy Zajištění plnění Tematických cílů a efektivní realizace investic v Praze, které povedou ke zvýšení konkurenceschopnosti Prahy. Program rozvoje venkova 2 170,3 MZe Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství prostřednictvím zejména agroenvironmentálních opatření. Rybářství 31,1 MZe Udržitelná a konkurenceschopná akvakultura založená na inovacích, konkurenceschopnosti, znalostech a účinnějším využití zdrojů. Celkem 23 844,7 Zdroj: Dohoda o partnerství Operační programy ČR v programovacím období 2014-2020 (alokace v mil. eur) vůči 2007-2013 snížení o 11 % v €

24 Možné dotační tituly pro CR v ČR IROP – ochrana kulturního dědictví Program rozvoje venkova – agroturistika Interreg V (SR a ČR) – přeshraniční aktivity OP ŽP – zateplování veřejných budov (muzea) OP Zaměstnanost – vzdělávání Operační programy MMR: Národní program podpory cestovního ruchu  Podprogram Cestování dostupné všem (např. odpočívadla, hygienické zázemí u cyklostezek, naučné stezky, infotabule, stojany na kola, nájezdové plošiny, navigační systémy) Národní programy

25 Možné dotační tituly pro CR v EU LIFE – CR a ekologie (např. ekoturistika, udržitelný turismus, ochrana ŽP před turisty,…) Horizon 2020 – CR a vývoj/výzkum (např. vývoj systému monitoringu návštěvníků v jeskyních) Cosme – CR a konkurenc. podniků  MSP (např. studie proveditelnosti na cyklostezku „Iron Curtain Trail“: AT, DE, CZ, PL,…) Creative Europe Program – nadnárodní aktivity kulturních institucí (např. spolupráce kulturních festivalů) Erasmus+ – CR a stáže/výměna studentů,… Komunitární programy

26 Kontakt Děkuji Vám za pozornost !


Stáhnout ppt "Jan Jedlička manažer EU Office/Knowledge Centre ČS Staré Město, 9. června 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google