Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávací oblast:Ekonomické vzdělávání Tematická oblast:Podnik a podnikání Název vyučovací oblasti:Životní cyklus podniku Ročník / obor studia:II. – III.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávací oblast:Ekonomické vzdělávání Tematická oblast:Podnik a podnikání Název vyučovací oblasti:Životní cyklus podniku Ročník / obor studia:II. – III."— Transkript prezentace:

1 Vzdělávací oblast:Ekonomické vzdělávání Tematická oblast:Podnik a podnikání Název vyučovací oblasti:Životní cyklus podniku Ročník / obor studia:II. – III. r./ Hotelnictví a turismus Vypracoval:Ing. Kovač Lukáš Škola: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice (do 31.08.2012 – SŠHGS) Ověřeno : I. a II. pololetí šk. r. 2012/2013 DUM 616 Klíčová slova: Podnik, založení a vznik podniku, růst podniku, stabilizace podniku, krize podniku, sanace, fůze, transformace, konsolidace, zánik podniku. Anotace: Odborná prezentace pro podporu výkladu učitele s využitím praktických příkladů a cvičení na téma: Životní cyklus podniku.

2 Životní cyklus podniku

3 Existence podniku jako podnikatelského subjektu je časově ohraničena začátkem a ukončením jeho podnikatelské činnosti = životní cyklus = je odrazem vlivu vnějšího a vnitřního okolí podniku (aktivita konkurenčních firem, fiskální politika státu, inovační aktivity podniku, kvalifikace pracovních sil, atd.). Vypovídá o stupni rozvoje podniku a jeho postavení na trhu.

4 Fáze životního cyklu podniku Základní fáze životního cyklu podniku: založení, růst, stabilizace, Krize, zánik

5 Fáze životního cyklu podniku Jsou odrazem: vývoje makroekonomického prostředí  ve kterém podniky fungují (tempo růstu HDP, fiskální politika státu, očekávané úrokové sazby, vývoj inflace, devizové kurzy, právní prostředí), příslušnosti k odvětví  (cyklická, neutrální a anticyklická odvětví), konkurence (regulace ze strany státu, bariéry vstupu do odvětví) vlastní výkonnosti podniku (efektivnost).

6 Založení podniku Založení podniku je cílevědomý proces řízený člověkem, vlastníkem, podnikatelem. Jedná se o vytvoření základních předpokladů pro plnění funkcí podniku. Fáze založení podniku: příprava založení podniku  podnikatelský záměr,  sebeanalýza osobních vlastností, schopností a rodinného zázemí podnikatele,  analýza příležitostí na trhu – analýza trhu, vlastní rozhodnutí o podnikání a posléze  shromáždění potřebných dokladů a dokumentace,  volba právní formy podnikání,  analýza potřeb (prostor pro podnikání, jaké zaměstnance, stroje, materiál,… vlastní založení podniku  získání živnostenského oprávnění,  zápis do OR,  zahájení podnikání, …

7 Růst podniku Pro růst podniku je typické, že se podnik prosazuje na trhu, zvyšuje svůj obrat – to se projevuje v růstu velikosti podniku. Růst podniku se projevuje: zvětšováním objemu produkce, diverzifikací produkce, zvětšováním pozic na domácím trhu, expanzí na zahraniční trhy, růstem organizační struktury, stabilizací cen produktů a služeb, poklesem nákladů na výrobu, růstem zisku.

8 Stabilizace podniku Fáze, kdy podnik dosáhne optimální velikosti s ohledem na příležitosti trhu odpisy=investice  v období růstu investice vždy rostou rychleji než odpisy,  v období stabilizace se odpisy rovnají investicím).

9 Krize podniku Fáze, kdy aktivity podniku začaly klesat. Jedná se o delší časové období, kdy dochází k nepříznivému vývoji výkonnostního potenciálu podniku, radikálnímu snížení objemu tržeb, poklesu čistého obchodního jmění, snížení likvidity… Management se pokouší nežádoucí vývoj zvrátit (prostředkem k tomu je sanace). Nepodaří-li se mu to, dostane se podnik do trvalé krize, která končí zpravidla zánikem.

10 Způsoby zvratu krize podniku Sanace  opatření přijímaná vedením podniku, jejichž smyslem je zásadní ozdravení a obnova finanční výkonnosti a prosperity podniku. Transformace  přeměna podniku na jinou právní formu nebo jeho rozdělení, nastává právní a formální zánik podniku, ale ne materiální. Fúze  způsob záchrany podniku, kdy podnik splývá s jiným podnikem, je to formální zánik podniku bez jeho likvidace. Konsolidace  podnik se zachová co do předmětu, velikosti, organizace, mění se management podniku, styl řízení, metody kontroly, vedou ji většinou specializované firmy.

11 Zánik podniku Podnik zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. Věcně a časově zániku předchází jeho zrušení. Zrušení společnosti (§68 obchodního zákoníku) likvidací  (mimosoudní vyrovnání majetkových vztahů zanikající společnosti) bez likvidace  (obchodní jmění společnosti přechází na právního nástupce – sloučení, splynutí nebo rozdělení)

12 Příklad k procvičení: U následujícího obrázku správně určete chybějící část textu (fáze, popis os), která je označena křížkem:

13 Kontrolní otázky: 1. Popište přípravu na založení podniku. 2. Jakými způsoby se projevuje růst podniku? 3. Jaký je rozdíl mezi sanací a konsolidací? 4. Vyjmenujte a popište příčiny krize podniku.

14 Použitá literatura KOČÍ, Jana a Lenka ŠAMŠOVÁ. Základy ekonomiky: pro střední a vyšší hotelové školy. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2009, 143 s. ISBN 978-80- 7373-059-8. ŠVARCOVÁ, Jena. Ekonomie stručný přehled: Teorie a praxe aktuálně a v souvislostech. 1. vyd. Zlín: CEED nakladatelství, 2002, 279 s. ISBN 80-902-5526-4.


Stáhnout ppt "Vzdělávací oblast:Ekonomické vzdělávání Tematická oblast:Podnik a podnikání Název vyučovací oblasti:Životní cyklus podniku Ročník / obor studia:II. – III."

Podobné prezentace


Reklamy Google