Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pracovní schůzka ekonomů neškolských příspěvkových organizací 13. 6. 2012 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pracovní schůzka ekonomů neškolských příspěvkových organizací 13. 6. 2012 1."— Transkript prezentace:

1 Pracovní schůzka ekonomů neškolských příspěvkových organizací 13. 6. 2012 1

2 Program  Vývoj rozpočtu JMK v roce 2012 (OE - Ing. Dušková)  Návrh rozpočtu na rok 2013 (OE – Ing. Dušková)  Nejvýznamnější změny pro PO v rámci účetnictví státu v roce 2012 (OE – Ing. Vyroubalová)  Časové rozlišení výnosů a nákladů (OE - Ing. Vyroubalová)  Odpisování od 1.1.2013, ČÚS č. 708 (OE – Ing. Vyroubalová)  Dary a příspěvky (OE – Ing. Horáková)  Předávání účetních výkazů do CSÚIS (OE – Ing. Minář)  Informace o nejčastějších konkrétních nedostatcích zjištěných při kontrolách PO (OKP - Fiedlerová)  Zákon o zadávání veřejných zakázek (OSV – Mgr. Lipovský)  Aktuální problémy při financování ROP – (ÚRR – Ing. Matejov)  Diskuze 22

3 Informace o plnění rozpočtu JMK k 31.3.2012 (v tis. Kč) 3

4 Plnění daňových výnosů JMK k 31.5.2012 (v mil. Kč) SCHVÁLENÝ ROZPOČET 20124 466 SKUTEČNOST k 31.12.20114 433 SKUTEČNOST 5/20101 851 SKUTEČNOST 5/20111 858 SKUTEČNOST 5/20121 894 ROZDÍL skutečnost 2012 – skutečnost 201043 ROZDÍL skutečnost 2012 – skutečnost 201136 4

5 5

6 Materiály o hospodaření JMK předložené k projednání na zasedání ZJMK dne 21.6.2012  Závěrečný účet Jihomoravského kraje za rok 2011  Informace o vývoji rozpočtu JMK za 1. čtvrtletí 2012  Rozpočtový výhled JMK na období 2013 – 2015 Materiály budou zveřejněny na www.Jihomoravsky.cz 66

7 Úvěr od EIB  Dne 7.6.2012 RJMK schválila Poslední aktualizaci Seznamu projektů zařazených do Investičního úvěrového programu JMK financovaného EIB  Úvěrový rámec2 000 mil. Kč  Celkové náklady projektu 5 988 mil. Kč  Požadavky na úvěr2 064 mil. Kč  Dosud čerpány 4 tranše 843 mil. Kč  Poslední možný termín čerpání 31.12.2013 77

8 Úvěr od EIB 88

9 Návrh rozpočtu JMK na rok 2013  RJMK dne 31.5.2012 schválila Zásady pro zpracování návrhu rozpočtu JMK na rok 2013 a harmonogram přípravy rozpočtu JMK na rok 2013.  Odvětvové odbory byly vyzvány k předložení podkladů pro zpracování návrhu rozpočtu v termínu do 29.6.2012  I. varianta návrhu rozpočtu by měla být pojednána do 30.9.2012.  V období po volbách do ZJMK budou práce pokračovat na základě pokynů nově zvolené RJMK. 9

10 Princip sestavení návrhu rozpočtu JMK na rok 2013  Návrh zdrojů kraje (příjmy kraje, zapojení prostředků z minulých let, čerpání úvěru od EIB) mínus  Prostředky vyčleněné pro pokrytí následujících potřeb kraje :  Příspěvky na provoz zřízeným PO (v celkovém objemu)  Výdaje na Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB  Výdaje na financování projektů EU  Rezervy (rezerva na krytí potřeb kraje v případě ekologických a přírodních katastrof, rezerva na platu DPH) = disponibilní zdroje k pokrytí dalších výdajů kraje 10

11 Algoritmus výpočtu stanovení celkového objemu finančních prostředků pro PO v jednotlivých oblastech  Schválený rozpočet na rok 2012  +, - legislativní a organizační změny a další vlivy trvalého charakteru ovlivňující hospodaření PO  - mimořádné vlivy roku 2012 (opravy velkého rozsahu, jednorázové nákupy)  -objem účetních odpisů roku 2012  Objem účetních odpisů na rok 2013 bude vyčíslen zvlášť  Inflační nárůst nebude zohledněn 11

12 Návrh rozpočtu jednotlivých PO PO vypracují tabulky, které jim zašlou odvětvové odbory:  Návrh rozpočtu – plán hospodaření  Vývoj výnosů a nákladů  Plán tvorby a čerpání peněžních fondů  Výpočet odpisů (kvalifikovaným odhadem se zapracováním připravovaných změn v odpisovém plánu)  Plán investic 12

13 Výnosy příspěvkových organizací  Zapojit veškeré předpokládané výnosy za vstupné, za poskytnuté služby, z pronájmů, za prodané vlastní výrobky, příjmy z úroků.  Zapojit investiční a rezervní fond.  PO v oblasti zdravotnictví a sociální péče zapojí předpokládaný objem dotace ze SR na zabezpečení sociálních služeb (dle zákona č. 108/2006 Sb.) a předpokládané výnosy od zdravotních pojišťoven.  Nezapojovat výnosy na pronájem majetku nad dobu 1 roku pokud jsou nájemní smlouvy uzavřené jménem JMK.  Nezapojovat výnosy z předpokládaného prodeje svěřeného movitého majetku. 13

14 Náklady příspěvkových organizací  Spotřeba materiálu a energií, na údržbu a opravy a nákup ostatních služeb na úrovni roku 2012.  Zohlednit legislativní a organizační změny a další vlivy trvalého charakteru ovlivňující hospodaření PO.  Vyloučit mimořádné vlivy roku 2012 (opravy velkého rozsahu, mimořádné nákupy).  Ke zvýšení nákladů může dojít v odůvodněných případech, které odsouhlasí odvětvový odbor.  Inflace nebude zohledněna.  Mzdové náklady – na základě platových tarifů a ostatních nárokových složek platu a osobního ohodnocení.  Osobní ohodnocení max. ve výši 15% tarifních platů u nemocnic, 25% u ZZS, 20% u ostatních PO vyjma SÚS JMK. 14

15 Děkuji za pozornost duskova.marcela@kr-jihomoravsky.cz 15


Stáhnout ppt "Pracovní schůzka ekonomů neškolských příspěvkových organizací 13. 6. 2012 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google