Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AKTUÁLNÍ VÝVOJ V ROP SČ 05/10/2010 Mnichovo Hradiště JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AKTUÁLNÍ VÝVOJ V ROP SČ 05/10/2010 Mnichovo Hradiště JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 AKTUÁLNÍ VÝVOJ V ROP SČ 05/10/2010 Mnichovo Hradiště JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D.

2 Stav čerpání ROP SČ (stav k 6.9.2010) 2 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY WWW.ROPSTREDNICECHY.CZ Prioritní osa / Oblast podpory Alokace podpory za období 2007-2013 (CZK) Prostředky kryté Smlouvou (CZK) Proplacené prostředky příjemcům (CZK) 1.1 Regionální dopravní infrastruktura 1 754 030 031 1 165 921 992 1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy 301 897 024 175 001 740 1 Doprava2 055 927 056 1 340 923 732 2.1 Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu 213 179 737 127 512 177 2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu 767 936 192 465 098 913 2.3 Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje 98 364 202 36 298 951 2 Cestovní ruch1 079 480 132 628 910 041 3.1 Rozvoj regionálních center26 008 200 25 202 537 3.2 Rozvoj měst2 261 146 586 743 371 077 3.3 Rozvoj venkova1 528 568 546 636 921 468 3 Integrovaný rozvoj území3 815 723 331 1 405 495 082 4 Technická pomoc554 790 086 328 756 446 279 792 930 ROP NUTS II Střední Čechy celkem 16 382 240 0977 279 886 9643 655 121 784

3 Pokrok v realizaci ROP SČ Prioritní osa Počet výzev alokace EU (Kč) alokace RR (Kč) počet schválených projektů celková výše dotace z rozpočtu RR příspěvek EU (Kč) příspěvek RR (Kč) 15 + 1 3 760 000 000440 640 00016902 982 662853 120 06349 862 599 23 + 1 800 000 00042 460 0001162 901 16957 004 1845 896 985 38 + 1 2 387 017 555256 610 000911 681 101 6581 532 189 363148 912 295 Celkem PO1 až 3 16 + 3 6 947 017 555739 710 0001182 646 985 4892 442 313 610204 671 879 R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 3 přehled vypsaných výzev od 09/2009 do 09/2010 (v CZK)

4 Aktuální situace VRR 9.9.2010 schválil 29 projektů v celkové výši 1,446 mld. Kč z výzev č. 44, 46, 48, 50, 51, 52, 91, 92 1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy (celkem 3 projekty): výzva 44: 328 800 000,- Kč a výzva 46: 47 987 520,- Kč, 2.3 Propagace a řízení turistických destinací (výzva 48): 4 projekty: 11 034 482,77 Kč 3.2 Rozvoj měst a 3.3 Rozvoj venkova: celkem 13 projektů (výzvy č. 50, 51, 52): 631 839 623,22 Kč 3.1 Rozvoj regionálních center (kontinuální výzva č. 91): celkem 5 projektů: 249 835 272,70 Kč 1.1 Regionální dopravní infrastruktura (kontinuální výzva č. 92): 4 projekty: 177 164 056,44 Kč Výbor Regionální rady schválil také nové metodické pokyny č. 31, 32, 33 R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 4

5 Pokrok v realizaci ROP SČ Proplacené prostředky od 9/2009 do 9/2010 (v CZK) R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 5 Oblast podporyDotace RRz toho EU 1.1701 785 381645 916 748 1.2112 897 075104 102 205 PO 1814 682 456750 018 953 2.170 585 36959 997 564 2.2279 230 270249 909 003 2.322 255 04819 871 789 PO 2372 070 687329 778 356 3.123 312 36221 422 171 3.2530 243 862482 028 885 3.3516 868 941473 332 990 PO 31 070 425 165976 784 046 Celkem PO1 až PO32 257 178 3082 056 581 355

6 Revize ROP SČ Aktivity ÚRR s cílem změny ROP SČ oficiální žádost na změnu ROP SČ předložena EK v lednu 2010 předpokládaný podpis říjen – listopad 2010, návazně vypsání výzev listopad – prosinec 2010 realokace prostředků do prioritní osy 3 (viz. dále) rozšíření aktivity týkající se výstavby, rekonstrukcí a modernizací místních komunikací, které zajišťují nebo vylepšují přístup k existujícím nebo potenciálním lokalitám hospodářského rozvoje vazba na dokument Agenda 2020 R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY WWW.ROPSTREDNICECHY.CZ 6

7 Revize ROP SČ realokaci finančních prostředků ve výši více než 1 mld Kč do prioritní osy 3 Integrovaný rozvoj území: z prioritní osy 1 Doprava,resp. z oblasti podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura v celkové výši 20 986 173,- € (EU zdroje 17 838 247,- € + národní zdroje 3 147 926,- €) (celkově cca 520 mil Kč) z prioritní osy 2 Cestovní ruch v celkové výši 20 986 172,- € (EU zdroje 17 838 246,- € + národní zdroje 3 147 926,- €) (celkově cca 520 mil Kč) –z oblasti podpory 2.1 Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu ve výši 6 295 850,- € (EU zdroje 5 351 473,- € + národní zdroje 944 377,- €) (celkově cca 156 mil Kč) –z oblasti podpory 2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu ve výši 12 591 704,- € (EU zdroje 10 702 948,- € + národní zdroje 1 888 756,- €) (celkově cca 321 mil Kč) –z oblasti podpory 2.3 Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje ve výši 2 098 618,- € (EU zdroje 1 783 825,- € + národní zdroje 314 793,- €) (celkově cca 52 mil Kč) R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 7

8 Vazba revize ROP na Agendu 2020 V prioritní ose 3 Integrovaný rozvoj území zejména: Vzdělávání –vazba na potřeby trhu práce –moderní technologie a inovace, informační a komunikační technologie, technické obory Zdravotnictví –nové zdravotnické technologie, neonatologie, zdravá a aktivní stárnoucí populace Sociální oblast –zlepšení péče o obyvatele regionu ohrožených a postižených sociální exkluzí, a tím jejich opětovného začlenění na trh práce R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 8

9 Pravidla ROP SČ Změna výběrových (hodnotících) kritérií - MV dne 20.5.09 –posílení hlediska ekonomičnosti projektů –potřebnost a relevance projektu, snižování disparit regionu od 15.7.2009 v Pokynech pro žadatele a příjemce : garance udržitelnosti, kriteria hodnocení ZŘ - cena min. 75% váha, změny v přílohách projektu – DIŽ – doplněna část k hodnocení potřebnosti projektu nemožnost přesouvat finanční prostředky mezi hlavními položkami rozpočtu a to nehledě na výši přesouvaných prostředků (MP č. 26) Zhodnocení a zkušenosti se změnami –celkové úspory díky opatření: přes 372 milionů Kč R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY WWW.ROPSTREDNICECHY.CZ 9

10 Novinky v pravidlech ROP SČ Kontrola zadávacích řízení na ÚRR –kontrola zadávací dokumentace na hlavní předmět projektu před zahájením zadávacího řízení –kontrola zadávací dokumentace po ukončení zadávacího řízení na hlavní předmět projektu před uzavřením smlouvy s dodavatelem –smlouva s dodavatelem se předkládá ke kontrole až v rámci žádosti o platbu –zadávací řízení na související zakázky se kontrolují v rámci předložení žádosti o platbu –ZŘ již zkontrolováno u cca 100 projektů Systém korekcí 10 R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY WWW.ROPSTREDNICECHY.CZ

11 Novinky v pravidlech ROP SČ Modifikované ex-post platby –Pro projekty předložené do jarních výzev 2009 (od výzvy č. 27) –Příjemce si nemusí brát kontokorentní úvěry, platba bude ze strany ŘO provedena i za vystavené, ale dosud nezaplacené faktury –Nutnost nastavení delší doby splatnosti min. 60 dnů –Týká se pouze plateb za stavební práce, dodávky či služby prováděné v průběhu realizace projektu –Řešeno Metodickým pokynem č. 22 –Dosud předloženo 11 žop v tomto režimu R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY WWW.ROPSTREDNICECHY.CZ 11

12 Další aktuality Stanovování max. výše dotace v jednotlivých výzvách dle žadatelů a oblasti investic –Snížení míry podpory u finančně silnějších subjektů –Podpora většího počtu projektů Směřování dotací do nejméně rozvinutých oblastí regionů a do oblastí a obcí, kde se čerpání dotací nedaří –Podpora dosud neaktivních žadatelů z řad obcí (akce „Bílá místa“) –Podpora potenciálních žadatelů formou vzorových žádostí na webových stránkách ROP SČ R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY WWW.ROPSTREDNICECHY.CZ 12

13 Zrychlení administrativního procesu Garance délky administrace Žádostí o poskytnutí dotace max. v délce 3 – 4 měsíců Zkrácení délky administrace Zjednodušených žádostí o platbu ze 60 na 30 pracovních dnů R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY WWW.ROPSTREDNICECHY.CZ 13

14 Budoucnost ROP SČ R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY WWW.ROPSTREDNICECHY.CZ 14 Spolufinancování ROPů rozhodnutí vlády zrušit spolufinancování ROPů ve výši 7,5 procenta ze státního rozpočtu - dopis předsedů VRR vládě Výzvy v ROP SČ výzvy do konce období, resp. do 2015 – kontinuální s maximálním limitem 120 – 150% alokace, ukončení výzvy bude oznámeno 2 měsíce před skončením příjmu žádostí

15 Podzimní výzvy R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 15 Schváleny VRR 9.9.2010 Vypsány 15.9.2010 jako kontinuální Příjem žádostí bude zastaven při 120% alokace

16 Podzimní výzvy – 54 a 55 Přehled alokovaných prostředků na podzimní výzvy 2010 R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 16 Výzva č.Oblast podpory a zaměření výzvyAlokace Min. přípustná výše CZV na 1 projekt Max. celková výše dotace z ROP SČ Max. výše podpory z rozpočtu RR - % CZV Příjemci podpory 54 1.2 - Udržitelné formy veřejné dopravy - (podporován typ projektů: 1.P+R, B+R, cyklodoprava - cyklostezky) 235 000 000,- Kč1 000 000,- Kč 1.2 - 20 000 000,- Kč (P+R, B+R), 1.3 - není stanovena 60% - P+R 80% B+R 80% cyklo Středočeský kraj, Obce, podle zákona č.128/2000 Sb., Organizace zřizované nebo zakládané Středočeským krajem, Organizace zřizované nebo zakládané obcemi, podle §23 a dalších zákona č. 250/2000 Sb., Dobrovolné svazky obcí, podle §46 a dalších zákona č. 128/2000 Sb. 55 2.1 - Podnikatelská infrastruktura CR (všechny podporované aktivity, ubytování (ubytovací kapacity) bude podporováno dle Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení ČR, do třídy Standard ***) 425 000 000,- Kč2 000 000,- Kč 45 000 000,- Kč 46 - 55 Podnikatelé, podle § 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, kteří splňují definici malého a středního podniku, vykonávají podnikatelskou činnost min. 2 roky a podnikají v oblasti CR, Podnikatelé, podle § 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, kteří splňují definici malého a středního podniku, podnikají v oblasti CR a mají podnikatelskou historii kratší než 2 roky (pouze u projektů realizovaných v obcích nad 2 000 obyv.)

17 Podzimní výzvy – 56 a 57 Výzva č. Oblast podpory a zaměření výzvy Alokace Min. přípustná výše CZV na 1 projekt Max. celková výše dotace z ROP SČ Max. výše podpory z rozpočtu RR - % CZV Příjemci podpory 56 2.3 - Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje 100 000 000,- Kč2.3 - 500 000,- KčNení stanovena80 Středočeský kraj a organizace jím zřízené a založené 57 2.3 - Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje 40 000 000,- Kč2.3 - 500 000,- Kč2.3 - 5 000 000,- Kč80 Obce, podle zákona č.128/2000 Sb. o obcích, Organizace zřizované nebo zakládané obcemi, podle §23 a dalších zákona č. 250/2000 Sb., Dobrovolné svazky obcí, podle §46 a dalších zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, Zájmová sdružení právnických osob, podle §20 až § 20i občanského zákoníku, Hospodářská komora ČR a její sloužky, podle §3 zákona č. 301/1992Sb., Veřejné výzkumné instituce podle zákona č. 341/2005 Sb. R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 17

18 Fondy EU po roce 2013 Střední Čechy v období 2014 – 2021: Cíl 1 nebo cíl 2? Centrální nebo regionální úroveň programu? –zkušenosti v ČR –zkušenosti v Itálii, Španělsku Priority čerpání evropských fondů –inovace –boj se nezaměstnaností –změna klimatu R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 18

19 Děkuji za pozornost JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. Ředitel Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy tel.: 222 749 770 e-mail: novotny@ropsc.cz 05/10/2010 Mnichovo Hradiště


Stáhnout ppt "AKTUÁLNÍ VÝVOJ V ROP SČ 05/10/2010 Mnichovo Hradiště JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google