Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AKTUÁLNÍ VÝVOJ V ROP SČ 05/10/2010 Mnichovo Hradiště JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AKTUÁLNÍ VÝVOJ V ROP SČ 05/10/2010 Mnichovo Hradiště JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 AKTUÁLNÍ VÝVOJ V ROP SČ 05/10/2010 Mnichovo Hradiště JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D.

2 Stav čerpání ROP SČ (stav k ) 2 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY Prioritní osa / Oblast podpory Alokace podpory za období (CZK) Prostředky kryté Smlouvou (CZK) Proplacené prostředky příjemcům (CZK) 1.1 Regionální dopravní infrastruktura Udržitelné formy veřejné dopravy Doprava Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje Cestovní ruch Rozvoj regionálních center Rozvoj měst Rozvoj venkova Integrovaný rozvoj území Technická pomoc ROP NUTS II Střední Čechy celkem

3 Pokrok v realizaci ROP SČ Prioritní osa Počet výzev alokace EU (Kč) alokace RR (Kč) počet schválených projektů celková výše dotace z rozpočtu RR příspěvek EU (Kč) příspěvek RR (Kč) Celkem PO1 až R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 3 přehled vypsaných výzev od 09/2009 do 09/2010 (v CZK)

4 Aktuální situace VRR schválil 29 projektů v celkové výši 1,446 mld. Kč z výzev č. 44, 46, 48, 50, 51, 52, 91, Udržitelné formy veřejné dopravy (celkem 3 projekty): výzva 44: ,- Kč a výzva 46: ,- Kč, 2.3 Propagace a řízení turistických destinací (výzva 48): 4 projekty: ,77 Kč 3.2 Rozvoj měst a 3.3 Rozvoj venkova: celkem 13 projektů (výzvy č. 50, 51, 52): ,22 Kč 3.1 Rozvoj regionálních center (kontinuální výzva č. 91): celkem 5 projektů: ,70 Kč 1.1 Regionální dopravní infrastruktura (kontinuální výzva č. 92): 4 projekty: ,44 Kč Výbor Regionální rady schválil také nové metodické pokyny č. 31, 32, 33 R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 4

5 Pokrok v realizaci ROP SČ Proplacené prostředky od 9/2009 do 9/2010 (v CZK) R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 5 Oblast podporyDotace RRz toho EU PO PO PO Celkem PO1 až PO

6 Revize ROP SČ Aktivity ÚRR s cílem změny ROP SČ oficiální žádost na změnu ROP SČ předložena EK v lednu 2010 předpokládaný podpis říjen – listopad 2010, návazně vypsání výzev listopad – prosinec 2010 realokace prostředků do prioritní osy 3 (viz. dále) rozšíření aktivity týkající se výstavby, rekonstrukcí a modernizací místních komunikací, které zajišťují nebo vylepšují přístup k existujícím nebo potenciálním lokalitám hospodářského rozvoje vazba na dokument Agenda 2020 R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 6

7 Revize ROP SČ realokaci finančních prostředků ve výši více než 1 mld Kč do prioritní osy 3 Integrovaný rozvoj území: z prioritní osy 1 Doprava,resp. z oblasti podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura v celkové výši ,- € (EU zdroje ,- € + národní zdroje ,- €) (celkově cca 520 mil Kč) z prioritní osy 2 Cestovní ruch v celkové výši ,- € (EU zdroje ,- € + národní zdroje ,- €) (celkově cca 520 mil Kč) –z oblasti podpory 2.1 Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu ve výši ,- € (EU zdroje ,- € + národní zdroje ,- €) (celkově cca 156 mil Kč) –z oblasti podpory 2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu ve výši ,- € (EU zdroje ,- € + národní zdroje ,- €) (celkově cca 321 mil Kč) –z oblasti podpory 2.3 Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje ve výši ,- € (EU zdroje ,- € + národní zdroje ,- €) (celkově cca 52 mil Kč) R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 7

8 Vazba revize ROP na Agendu 2020 V prioritní ose 3 Integrovaný rozvoj území zejména: Vzdělávání –vazba na potřeby trhu práce –moderní technologie a inovace, informační a komunikační technologie, technické obory Zdravotnictví –nové zdravotnické technologie, neonatologie, zdravá a aktivní stárnoucí populace Sociální oblast –zlepšení péče o obyvatele regionu ohrožených a postižených sociální exkluzí, a tím jejich opětovného začlenění na trh práce R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 8

9 Pravidla ROP SČ Změna výběrových (hodnotících) kritérií - MV dne –posílení hlediska ekonomičnosti projektů –potřebnost a relevance projektu, snižování disparit regionu od v Pokynech pro žadatele a příjemce : garance udržitelnosti, kriteria hodnocení ZŘ - cena min. 75% váha, změny v přílohách projektu – DIŽ – doplněna část k hodnocení potřebnosti projektu nemožnost přesouvat finanční prostředky mezi hlavními položkami rozpočtu a to nehledě na výši přesouvaných prostředků (MP č. 26) Zhodnocení a zkušenosti se změnami –celkové úspory díky opatření: přes 372 milionů Kč R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 9

10 Novinky v pravidlech ROP SČ Kontrola zadávacích řízení na ÚRR –kontrola zadávací dokumentace na hlavní předmět projektu před zahájením zadávacího řízení –kontrola zadávací dokumentace po ukončení zadávacího řízení na hlavní předmět projektu před uzavřením smlouvy s dodavatelem –smlouva s dodavatelem se předkládá ke kontrole až v rámci žádosti o platbu –zadávací řízení na související zakázky se kontrolují v rámci předložení žádosti o platbu –ZŘ již zkontrolováno u cca 100 projektů Systém korekcí 10 R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY

11 Novinky v pravidlech ROP SČ Modifikované ex-post platby –Pro projekty předložené do jarních výzev 2009 (od výzvy č. 27) –Příjemce si nemusí brát kontokorentní úvěry, platba bude ze strany ŘO provedena i za vystavené, ale dosud nezaplacené faktury –Nutnost nastavení delší doby splatnosti min. 60 dnů –Týká se pouze plateb za stavební práce, dodávky či služby prováděné v průběhu realizace projektu –Řešeno Metodickým pokynem č. 22 –Dosud předloženo 11 žop v tomto režimu R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 11

12 Další aktuality Stanovování max. výše dotace v jednotlivých výzvách dle žadatelů a oblasti investic –Snížení míry podpory u finančně silnějších subjektů –Podpora většího počtu projektů Směřování dotací do nejméně rozvinutých oblastí regionů a do oblastí a obcí, kde se čerpání dotací nedaří –Podpora dosud neaktivních žadatelů z řad obcí (akce „Bílá místa“) –Podpora potenciálních žadatelů formou vzorových žádostí na webových stránkách ROP SČ R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 12

13 Zrychlení administrativního procesu Garance délky administrace Žádostí o poskytnutí dotace max. v délce 3 – 4 měsíců Zkrácení délky administrace Zjednodušených žádostí o platbu ze 60 na 30 pracovních dnů R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 13

14 Budoucnost ROP SČ R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 14 Spolufinancování ROPů rozhodnutí vlády zrušit spolufinancování ROPů ve výši 7,5 procenta ze státního rozpočtu - dopis předsedů VRR vládě Výzvy v ROP SČ výzvy do konce období, resp. do 2015 – kontinuální s maximálním limitem 120 – 150% alokace, ukončení výzvy bude oznámeno 2 měsíce před skončením příjmu žádostí

15 Podzimní výzvy R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 15 Schváleny VRR Vypsány jako kontinuální Příjem žádostí bude zastaven při 120% alokace

16 Podzimní výzvy – 54 a 55 Přehled alokovaných prostředků na podzimní výzvy 2010 R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 16 Výzva č.Oblast podpory a zaměření výzvyAlokace Min. přípustná výše CZV na 1 projekt Max. celková výše dotace z ROP SČ Max. výše podpory z rozpočtu RR - % CZV Příjemci podpory Udržitelné formy veřejné dopravy - (podporován typ projektů: 1.P+R, B+R, cyklodoprava - cyklostezky) ,- Kč ,- Kč ,- Kč (P+R, B+R), není stanovena 60% - P+R 80% B+R 80% cyklo Středočeský kraj, Obce, podle zákona č.128/2000 Sb., Organizace zřizované nebo zakládané Středočeským krajem, Organizace zřizované nebo zakládané obcemi, podle §23 a dalších zákona č. 250/2000 Sb., Dobrovolné svazky obcí, podle §46 a dalších zákona č. 128/2000 Sb Podnikatelská infrastruktura CR (všechny podporované aktivity, ubytování (ubytovací kapacity) bude podporováno dle Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení ČR, do třídy Standard ***) ,- Kč ,- Kč ,- Kč Podnikatelé, podle § 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, kteří splňují definici malého a středního podniku, vykonávají podnikatelskou činnost min. 2 roky a podnikají v oblasti CR, Podnikatelé, podle § 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, kteří splňují definici malého a středního podniku, podnikají v oblasti CR a mají podnikatelskou historii kratší než 2 roky (pouze u projektů realizovaných v obcích nad obyv.)

17 Podzimní výzvy – 56 a 57 Výzva č. Oblast podpory a zaměření výzvy Alokace Min. přípustná výše CZV na 1 projekt Max. celková výše dotace z ROP SČ Max. výše podpory z rozpočtu RR - % CZV Příjemci podpory Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje ,- Kč ,- KčNení stanovena80 Středočeský kraj a organizace jím zřízené a založené Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje ,- Kč ,- Kč ,- Kč80 Obce, podle zákona č.128/2000 Sb. o obcích, Organizace zřizované nebo zakládané obcemi, podle §23 a dalších zákona č. 250/2000 Sb., Dobrovolné svazky obcí, podle §46 a dalších zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, Zájmová sdružení právnických osob, podle §20 až § 20i občanského zákoníku, Hospodářská komora ČR a její sloužky, podle §3 zákona č. 301/1992Sb., Veřejné výzkumné instituce podle zákona č. 341/2005 Sb. R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 17

18 Fondy EU po roce 2013 Střední Čechy v období 2014 – 2021: Cíl 1 nebo cíl 2? Centrální nebo regionální úroveň programu? –zkušenosti v ČR –zkušenosti v Itálii, Španělsku Priority čerpání evropských fondů –inovace –boj se nezaměstnaností –změna klimatu R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 18

19 Děkuji za pozornost JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. Ředitel Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy tel.: /10/2010 Mnichovo Hradiště


Stáhnout ppt "AKTUÁLNÍ VÝVOJ V ROP SČ 05/10/2010 Mnichovo Hradiště JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google