Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Návrhy operačních programů 2007-2013 Oponentura a doporučení k návrhům NRP a NSRR 2007-2013 realizované neziskovým sektorem a informační kampaň pro neziskový.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Návrhy operačních programů 2007-2013 Oponentura a doporučení k návrhům NRP a NSRR 2007-2013 realizované neziskovým sektorem a informační kampaň pro neziskový."— Transkript prezentace:

1 Návrhy operačních programů 2007-2013 Oponentura a doporučení k návrhům NRP a NSRR 2007-2013 realizované neziskovým sektorem a informační kampaň pro neziskový sektor Projekt je hrazený z prostředků technické pomoci dle opatření 5.2 "Technická pomoc CSF" SROP Zadavatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor Rámce podpory Společenství www.cpkp.cz/regiony www.asociacenno.cz/regiony prezentace pro kulaté stoly Miroslav Parvonič

2 Oponentura a doporučení k návrhům NRP a NSRR 2007-2013 realizované neziskovým sektorem a informační kampaň pro neziskový sektor Projekt je hrazený z prostředků technické pomoci dle opatření 5.2 "Technická pomoc CSF" SROP Zadavatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor Rámce podpory Společenství www.cpkp.cz/regiony www.asociacenno.cz/regiony Cíl Konvergence OP Doprava (ERDF + FS) Infrastruktura OP Životní prostředí (ERDF + FS) OP Podnikání a inovace (ERDF) Podnikání OP Výzkum, vývoj a inovace (ERDF) OP RLZ a zaměstnanost (ESF) Lidské zdroje OP Vzdělávání (ESF) 7 x regionální OP (ERDF) Regionální intervence Integrovaný OP (ERDF) OP Technická pomoc (ERDF) Cíl 1

3 Globální cíl vytvořit podmínky pro zajištění rozvoje kvalitní dopravy podle principů udržitelného rozvoje. Specifické cíle 1.výstavba a modernizace sítě TEN-T a sítí navazujících, 2.výstavba a modernizace regionálních sítí drážní dopravy; 3.výstavba a rozvoj dálniční sítě a sítě silnic I. třídy mimo TEN-T, 4.zlepšování kvality dopravy a ochrany životního prostředí z hlediska problematiky dopravy; 5.výstavba a modernizace důležitých dopravních spojení na území hl. m. Prahy. Oponentura a doporučení k návrhům NRP a NSRR 2007-2013 realizované neziskovým sektorem a informační kampaň pro neziskový sektor Projekt je hrazený z prostředků technické pomoci dle opatření 5.2 "Technická pomoc CSF" SROP Zadavatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor Rámce podpory Společenství www.cpkp.cz/regiony www.asociacenno.cz/regiony OP Doprava

4 Globální cíl ochrana a zlepšování kvality životního prostředí jako základního principu udržitelného rozvoje se zaměřením na plnění požadavků právních předpisů ES v oblasti životního prostředí. Specifické cíle 1.vodní hospodářství a protipovodňová ochrana 2.ovzduší a hluk 3.využití obnovitelných zdrojů energie, 4.odpady, obaly a staré zátěže, 5.environmentální rizika, omezování průmyslového znečištění a zlepšení životního prostředí urbanizované krajiny 6.příroda a krajina 7.environmentální vzdělávání, poradenství a osvěta Oponentura a doporučení k návrhům NRP a NSRR 2007-2013 realizované neziskovým sektorem a informační kampaň pro neziskový sektor Projekt je hrazený z prostředků technické pomoci dle opatření 5.2 "Technická pomoc CSF" SROP Zadavatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor Rámce podpory Společenství www.cpkp.cz/regiony www.asociacenno.cz/regiony OP Životní prostředí

5 Globální cíl zvýšení konkurenceschopnosti sektoru průmyslu a podnikání, udržení přitažlivosti České republiky, regionů a měst pro investory, podpora inovací, stimulace poptávky po výsledcích VaV komercializaci výsledků VaV, podpory podnikatelského ducha a růstu hospodářství založeného na znalostech pomocí kapacit pro zavádění nových technologií a inovovaných výrobků, včetně nových informačních a komunikačních technologií. Oponentura a doporučení k návrhům NRP a NSRR 2007-2013 realizované neziskovým sektorem a informační kampaň pro neziskový sektor Projekt je hrazený z prostředků technické pomoci dle opatření 5.2 "Technická pomoc CSF" SROP Zadavatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor Rámce podpory Společenství www.cpkp.cz/regiony www.asociacenno.cz/regiony OP Podnikání a inovace

6 Specifické cíle 1.Zlepšování podnikatelské infrastruktury 2.Podpora spolupráce firem, univerzit a výzkumných institucí 3.Rozvíjení firemní infrastruktury pro VaV 4.Zavádění technických a netechnických inovací 5.Zavádění nových technologií a procesů 6.Vytváření a zlepšování služeb pro podnikání 7.Podpora rozvoje služeb a lidských zdrojů pro VaV 8.Rozvoj internacionalizace podniků 9.Rozvoj lidských zdrojů v podnicích 10.Podpora podnikavosti, zakládání a rozvoje firem 11.Efektivní využívání energií Oponentura a doporučení k návrhům NRP a NSRR 2007-2013 realizované neziskovým sektorem a informační kampaň pro neziskový sektor Projekt je hrazený z prostředků technické pomoci dle opatření 5.2 "Technická pomoc CSF" SROP Zadavatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor Rámce podpory Společenství www.cpkp.cz/regiony www.asociacenno.cz/regiony OP Podnikání a inovace

7 Globální cíl vytváření pracovních míst prostřednictvím podpory činností založeným na znalostech, zejména zvýšením investic do výzkumu a vývoje a jeho infrastruktury, podporou nabídky inovací navazujících na výsledky výzkumu a vývoje a usnadněním přístupu k financím pomocí grantových a částečně i negrantových nástrojů tak, aby byla podpořena nabídka výsledků VaV ze strany vysokých škol, výzkumných institucí a dalších subjektů. Oponentura a doporučení k návrhům NRP a NSRR 2007-2013 realizované neziskovým sektorem a informační kampaň pro neziskový sektor Projekt je hrazený z prostředků technické pomoci dle opatření 5.2 "Technická pomoc CSF" SROP Zadavatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor Rámce podpory Společenství www.cpkp.cz/regiony www.asociacenno.cz/regiony OP Výzkum, vývoj a inovace

8 Specifické cíle 1.Rozvoj kapacit ve výzkumu a vývoji 2.Zefektivnění vzdělávání a zpřístupnění znalostí potřebných pro výzkum, vývoj a inovace, zajištění horizontální mobility mezi výzkumnými/vysokoškolskými institucemi a inovujícími podniky. 3.Založení center/pólů excelence 4.Posílení spolupráce mezi podniky a mezi podniky a výzkumnými/vysokoškolskými institucemi 5.Podpora činnosti MSP v oblasti výzkumu a vývoje a inovací 6.Podpora ekologických a netechnických inovací 7.Podpora cílených informací o výzkumu, vývoji a inovacích pro inovující podniky a pro výzkumné/vysokoškolské instituce Oponentura a doporučení k návrhům NRP a NSRR 2007-2013 realizované neziskovým sektorem a informační kampaň pro neziskový sektor Projekt je hrazený z prostředků technické pomoci dle opatření 5.2 "Technická pomoc CSF" SROP Zadavatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor Rámce podpory Společenství www.cpkp.cz/regiony www.asociacenno.cz/regiony OP Výzkum, vývoj a inovace

9 Globální cíl zvyšování zaměstnanosti a hospodářského růstu prostřednictvím rozvoje efektivního a flexibilního trhu práce, kvalifikované a konkurenceschopné pracovní síly a integrace sociálně vyloučených skupin obyvatelstva. Oponentura a doporučení k návrhům NRP a NSRR 2007-2013 realizované neziskovým sektorem a informační kampaň pro neziskový sektor Projekt je hrazený z prostředků technické pomoci dle opatření 5.2 "Technická pomoc CSF" SROP Zadavatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor Rámce podpory Společenství www.cpkp.cz/regiony www.asociacenno.cz/regiony OP Rozvoj lidských zdrojů a zaměstnanost

10 Specifické cíle 1.Zvýšení adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů prostřednictvím vývoje a realizace systémů a strategií pro odborné vzdělávání pracovníků s cílem zvýšit investice podniků do vzdělávání a zvýšit účast zaměstnanců na odborném vzdělávání, podpora vývoje systémů pro předvídání hospodářských změn. 2.Zlepšení přístupu k zaměstnání a prevence nezaměstnanosti, zejména dlouhodobé a nezaměstnanosti obtížně umístitelných skupin, prostřednictvím realizace aktivních politik na trhu práce a rozvoje nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. 3.Posílení integrace osob ohrožených sociálním vyloučením, rozvoj institucí a kvality služeb zaměřených na sociální integraci a odstraňování bariér znesnadňujících účast na trhu práce, včetně diskriminace podle pohlaví. 4.Podpora celoživotního učení prostřednictvím zvyšování dostupnosti a kvality nabídky dalšího profesního vzdělávání z hlediska potřeb znalostní společnosti a potřeb trhu práce. 5.Modernizace a posílení institucí na trhu práce s ohledem na potřebu efektivní realizace aktivní politiky zaměstnanosti a pružného trhu práce. Oponentura a doporučení k návrhům NRP a NSRR 2007-2013 realizované neziskovým sektorem a informační kampaň pro neziskový sektor Projekt je hrazený z prostředků technické pomoci dle opatření 5.2 "Technická pomoc CSF" SROP Zadavatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor Rámce podpory Společenství www.cpkp.cz/regiony www.asociacenno.cz/regiony OP Rozvoj lidských zdrojů a zaměstnanost

11 Globální cíl Zkvalitněním fungování vzdělávacího systému dosáhnout lepší připravenosti absolventů všech stupňů vzdělávání pro vstup na trh práce za současné minimalizace jakéhokoli typu znevýhodnění přístupu ke vzdělání, cestou otevření všech stupňů škol a rovněž spoluprací se zaměstnavateli a sociálními partnery umožnit přístup k celoživotnímu učení každému občanovi v kterékoliv fázi života. Oponentura a doporučení k návrhům NRP a NSRR 2007-2013 realizované neziskovým sektorem a informační kampaň pro neziskový sektor Projekt je hrazený z prostředků technické pomoci dle opatření 5.2 "Technická pomoc CSF" SROP Zadavatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor Rámce podpory Společenství www.cpkp.cz/regiony www.asociacenno.cz/regiony OP Vzdělávání

12 Specifické cíle 1.Modernizace vzdělávacích systémů počátečního a dalšího vzdělávání (zvýšení přístupu a prostupnosti, systematické zvyšování kvality a efektivity vzdělávání). 2.Vytvoření komplexního systému celoživotního učení (začlenění neformálního a informálního vzdělávání) a otevření vzdělávacího systému společnosti. 3.Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání všech v souladu se současnými požadavky praxe a v souladu s vývojem poznání. - Intervence směřující do vybavení škol, včetně kompenzačních pomůcek a bezbariérových přístupů, odpovídajících současnému vývoji, imperativu začleňující společnosti a moderním výukovým metodám. 4.Rozvoj lidského potenciálu ve výzkumu a vývoji - Podpora mladých vědeckých pracovníků, vzdělávání vědeckých pracovníků v manažerských a podnikatelských činnostech, spolupráce VŠ s regionálními institucemi VaV a podniky z praxe. Oponentura a doporučení k návrhům NRP a NSRR 2007-2013 realizované neziskovým sektorem a informační kampaň pro neziskový sektor Projekt je hrazený z prostředků technické pomoci dle opatření 5.2 "Technická pomoc CSF" SROP Zadavatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor Rámce podpory Společenství www.cpkp.cz/regiony www.asociacenno.cz/regiony OP Vzdělávání

13 Regionální OP Globální cíl urychlení rozvoje regionů ČR, na zvýšení jejich konkurenceschopnosti a atraktivity pro investice a na posílení kvality života obyvatel, při respektování vyváženého a udržitelného rozvoje regionů vycházející z využití jejich potenciálu. Oponentura a doporučení k návrhům NRP a NSRR 2007-2013 realizované neziskovým sektorem a informační kampaň pro neziskový sektor Projekt je hrazený z prostředků technické pomoci dle opatření 5.2 "Technická pomoc CSF" SROP Zadavatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor Rámce podpory Společenství www.cpkp.cz/regiony www.asociacenno.cz/regiony

14 Specifické cíle a)modernizace technické infrastruktury zvyšující přitažlivost regionu pro investice při zohledňování ochrany životního prostředí, b)zvýšení prosperity regionu vytvářením prostředí pro rozvoj malých a středních podniků včetně prostředí pro inovace a vytváření nových pracovních příležitostí, c)zvýšení podílu cestovního ruchu na hospodářské prosperitě regionu a na vytváření pracovních příležitostí, d)modernizaci a zlepšení podmínek pro obyvatele ve městech a na venkově, související s rozvojem hmotného prostředí, lidských zdrojů, kultury a volnočasových aktivit, přispívajících ke zvýšení atraktivity těchto území pro hospodářský rozvoj. Oponentura a doporučení k návrhům NRP a NSRR 2007-2013 realizované neziskovým sektorem a informační kampaň pro neziskový sektor Projekt je hrazený z prostředků technické pomoci dle opatření 5.2 "Technická pomoc CSF" SROP Zadavatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor Rámce podpory Společenství www.cpkp.cz/regiony www.asociacenno.cz/regiony Regionální OP

15 Globální cíl vytvořit optimální, prorůstově orientované zázemí infrastruktury a služeb pro místní a regionální ekonomiku tak, aby se otevřela jednotnému trhu, došlo k posílení konkurenceschopnosti a růstu zaměstnanosti, a to prostřednictvím efektivního využití rozvojového potenciálu regionů, modernizací veřejné správy a podporou integrovaného přístupu v rozvoji vybraných městských lokalit. Specifické cíle 1.zvýšit kvalitu práce veřejné správy a zkvalitnit veřejné služby 2.lepší využití rozvojového potenciálu a posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v oblasti cestovního ruchu, aktivizace kulturních rozvojových zdrojů cestovního ruchu 3.aktivizace regionálního potenciálu - integrované projekty Oponentura a doporučení k návrhům NRP a NSRR 2007-2013 realizované neziskovým sektorem a informační kampaň pro neziskový sektor Projekt je hrazený z prostředků technické pomoci dle opatření 5.2 "Technická pomoc CSF" SROP Zadavatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor Rámce podpory Společenství www.cpkp.cz/regiony www.asociacenno.cz/regiony Integrovaný OP

16 Vymezení Prostředky technické pomoci budou určeny na výdaje spojené s jednáními Monitorovacího výboru NRPS, Poradního výboru NRPS a jiných pracovních skupin na úrovni NRPS, se zpracováním studií a zpráv o postupu realizace politiky hospodářské a sociální soudržnosti v ČR a provozem informačního systému. Oponentura a doporučení k návrhům NRP a NSRR 2007-2013 realizované neziskovým sektorem a informační kampaň pro neziskový sektor Projekt je hrazený z prostředků technické pomoci dle opatření 5.2 "Technická pomoc CSF" SROP Zadavatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor Rámce podpory Společenství www.cpkp.cz/regiony www.asociacenno.cz/regiony OP Technická pomoc

17 Oponentura a doporučení k návrhům NRP a NSRR 2007-2013 realizované neziskovým sektorem a informační kampaň pro neziskový sektor Projekt je hrazený z prostředků technické pomoci dle opatření 5.2 "Technická pomoc CSF" SROP Zadavatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor Rámce podpory Společenství www.cpkp.cz/regiony www.asociacenno.cz/regiony Cíl 2 Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost Praha – 2x OP

18 Globální cíl zvýšení konkurenceschopnosti Prahy jako dynamické metropole členské země EU prostřednictvím odstranění rozvojových bariér a slabin regionu, zkvalitněním městského prostředí, zlepšením dostupnosti dopravních a telekomunikačních služeb a rozvinutím inovačního potenciálu města. Specifické cíle 1.Zlepšení dostupnosti dopravních a telekomunikačních služeb a zkvalitnění životního prostředí 2.Zvýšení konkurenceschopnosti Prahy rozvojem a efektivním využitím svého inovačního potenciálu Oponentura a doporučení k návrhům NRP a NSRR 2007-2013 realizované neziskovým sektorem a informační kampaň pro neziskový sektor Projekt je hrazený z prostředků technické pomoci dle opatření 5.2 "Technická pomoc CSF" SROP Zadavatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor Rámce podpory Společenství www.cpkp.cz/regiony www.asociacenno.cz/regiony OP Praha - Konkurenceschopnost

19 Globální cíl zvyšování zaměstnanosti a hospodářského růstu pražské ekonomiky prostřednictvím rozvoje efektivního a flexibilního trhu práce, kvalifikované a konkurenceschopné pracovní síly, využití výzkumně- vývojového potenciálu regionu a integrace sociálně vyloučených skupin obyvatelstva. Oponentura a doporučení k návrhům NRP a NSRR 2007-2013 realizované neziskovým sektorem a informační kampaň pro neziskový sektor Projekt je hrazený z prostředků technické pomoci dle opatření 5.2 "Technická pomoc CSF" SROP Zadavatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor Rámce podpory Společenství www.cpkp.cz/regiony www.asociacenno.cz/regiony OP Praha - Adaptabilita

20 Specifické cíle 1.Zvýšení adaptability pracovníků a zaměstnavatelů prostřednictvím zvyšování účasti zaměstnanců na odborném vzdělávání a investic podniků do vzdělávání, rozvoj a využití pražského inovačního potenciálu. 2.Zlepšení přístupu k zaměstnání a prevence nezaměstnanosti, zejména dlouhodobé a nezaměstnanosti obtížně umístitelných skupin, prostřednictvím realizace aktivních politik na trhu práce a rozvoje nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. 3.Posílení integrace osob ohrožených sociálním vyloučením, rozvoj institucí a kvality služeb zaměřených na sociální integraci a odstraňování bariér znesnadňujících účast na trhu práce, včetně diskriminace podle pohlaví. 4.Podpora celoživotního učení prostřednictvím zvyšováním dostupnosti a kvality nabídky vzdělávání z hlediska potřeb znalostní společnosti a potřeb trhu práce. 5.Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb s ohledem na reformy a řádnou správu věcí veřejných. 6.Podpora mezinárodní spolupráce v rámci rozvoje lidských zdrojů Oponentura a doporučení k návrhům NRP a NSRR 2007-2013 realizované neziskovým sektorem a informační kampaň pro neziskový sektor Projekt je hrazený z prostředků technické pomoci dle opatření 5.2 "Technická pomoc CSF" SROP Zadavatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor Rámce podpory Společenství www.cpkp.cz/regiony www.asociacenno.cz/regiony OP Praha - Adaptabilita

21 Oponentura a doporučení k návrhům NRP a NSRR 2007-2013 realizované neziskovým sektorem a informační kampaň pro neziskový sektor Projekt je hrazený z prostředků technické pomoci dle opatření 5.2 "Technická pomoc CSF" SROP Zadavatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor Rámce podpory Společenství www.cpkp.cz/regiony www.asociacenno.cz/regiony Cíl 3 Cíl Evropská územní spolupráce 5 +1 +1

22 Globální cíl podpora hospodářské a sociální integrace příhraničních území prostřednictvím odstraňování přetrvávajících bariér a posilování jejich rozvojového potenciálu. Specifické cíle 1.rozvoj místního podnikatelského prostředí a rozvoj cestovního ruchu v příhraničí; 2.posilování dostupnosti dopravy a informačních a komunikačních sítí; 3.ochrana životního prostředí, podpora obnovitelných zdrojů energie, předcházení vzniku ekologických a technologických rizik; 4.rozvoje měst a venkova; 5.rozvoj spolupráce, podpora vzdělání, výzkumu a vývoje, kultury, podpora integrace trhu práce a sociálního zařazení a podpora malých místních iniciativ, socioekonomických aktivit s cílem podpořit projekty typu „ people to people“. Oponentura a doporučení k návrhům NRP a NSRR 2007-2013 realizované neziskovým sektorem a informační kampaň pro neziskový sektor Projekt je hrazený z prostředků technické pomoci dle opatření 5.2 "Technická pomoc CSF" SROP Zadavatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor Rámce podpory Společenství www.cpkp.cz/regiony www.asociacenno.cz/regiony OP Přeshraniční spolupráce

23 Česko - polská spolupráce Priorita I. Podpora infrastruktury přeshraničního významu 1. Doprava a komunikace, 2. Životní prostředí a integrované záchranné systémy. Priorita II. Podpora infrastruktury cestovního ruchu a podnikání Priorita III. Rozvoj místních společností v přeshraniční oblasti 1. Podnikání, kooperace podniků, 2. Struktury a sítě, 3. Územní kooperace- spolupráce venkova a měst, 4. Kultura, výměna mládeže, 5. Fond mikroprojektů, 6. Cestovní ruch. Priorita IV. Technická pomoc Oponentura a doporučení k návrhům NRP a NSRR 2007-2013 realizované neziskovým sektorem a informační kampaň pro neziskový sektor Projekt je hrazený z prostředků technické pomoci dle opatření 5.2 "Technická pomoc CSF" SROP Zadavatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor Rámce podpory Společenství www.cpkp.cz/regiony www.asociacenno.cz/regiony OP Přeshraniční spolupráce

24 Česko-saská spolupráce Priorita I. Rozvoj hospodářství a CR, podpora spolupráce hospodářské sféry a vědy 1. Rozvoj hospodářství a podpora spolupráce, 2. Rozvoj cestovního ruchu. Priorita II. Zlepšení infrastruktury a situace životního prostředí 1. Zlepšení situace v dopravě ve společném pohraničí, 2. Zlepšení situace životního prostředí, ochrany přírody a péče o krajinu, 3. Přístup k informačním a komunikačním sítím. Priorita III. Lidské zdroje, socio-kulturní rozvoj a spolupráce 1. Vzdělání a kvalifikace, 2. Zdraví a sociální oblast, 3. Umění a kultura, 4. Spolupráce (v rámci tohoto opatření také FMP). Priorita IV. Technická pomoc Oponentura a doporučení k návrhům NRP a NSRR 2007-2013 realizované neziskovým sektorem a informační kampaň pro neziskový sektor Projekt je hrazený z prostředků technické pomoci dle opatření 5.2 "Technická pomoc CSF" SROP Zadavatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor Rámce podpory Společenství www.cpkp.cz/regiony www.asociacenno.cz/regiony OP Přeshraniční spolupráce

25 Česko-slovenská spolupráce Priorita I. podpora sociální interakce 1. Neinvestiční projekty zaměřené na vzdělávání, 2. Rozvoj společných kulturních a společenských aktivit, 3. Propagace regionu, 4. Rozvoj trhu práce (mohlo by být zařazeno do priority pro rozvoj podnikání, pokud bude), studie, analýzy, 5. Síťování, 6. Fond mikroprojektů. Priorita II. Rozvoj přeshraniční dopravní infrastruktury a infrastruktury CR a životního prostředí 1. Neinvestiční projekty, 2. Dopravní infrastruktura s přeshraničním efektem, 3. Rozvoj infrastruktury CR, 4. Zpřístupnění objektů CR, 5. Ekoturismus, 6. Infrastruktura ŽP s přeshraničním dopadem (čističky, nakládání s odpady, obnovitelná energie, využívání energií, ochrana ovzduší, zmírnění emisí, ochrana přírodních zdrojů). Priorita III. Podpora podnikání a zvyšování kvalifikace - diskutováno s regiony Priorita IV. Technická pomoc Oponentura a doporučení k návrhům NRP a NSRR 2007-2013 realizované neziskovým sektorem a informační kampaň pro neziskový sektor Projekt je hrazený z prostředků technické pomoci dle opatření 5.2 "Technická pomoc CSF" SROP Zadavatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor Rámce podpory Společenství www.cpkp.cz/regiony www.asociacenno.cz/regiony OP Přeshraniční spolupráce

26 Česko-bavorská spolupráce Budou vytvořeny pravděpodobně tři věcné priority a technická pomoc. V každé prioritě je stanoveno hlavní těžiště aktivit. Priorita I. - těžiště cestovní ruch Priorita II. – těžiště doprava – přeshraniční dopravní obslužnost, hraniční přechody Priorita III – těžiště lidské zdroje - výměny škol, jazykové pobyty Priorita IV. Technická pomoc Oponentura a doporučení k návrhům NRP a NSRR 2007-2013 realizované neziskovým sektorem a informační kampaň pro neziskový sektor Projekt je hrazený z prostředků technické pomoci dle opatření 5.2 "Technická pomoc CSF" SROP Zadavatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor Rámce podpory Společenství www.cpkp.cz/regiony www.asociacenno.cz/regiony OP Přeshraniční spolupráce

27 Česko-rakouská spolupráce Návrh priorit dosud nebyl stanoven. Oponentura a doporučení k návrhům NRP a NSRR 2007-2013 realizované neziskovým sektorem a informační kampaň pro neziskový sektor Projekt je hrazený z prostředků technické pomoci dle opatření 5.2 "Technická pomoc CSF" SROP Zadavatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor Rámce podpory Společenství www.cpkp.cz/regiony www.asociacenno.cz/regiony OP Přeshraniční spolupráce

28 -Operační program bude společný pro všechny účastnící se členské státy prostoru CADSES (středoevropské, jaderské, podunajské a jihovýchodní evropské území). -Nadnárodní spolupráce bude zaměřena na strategické priority jako jsou věda a výzkum, informační společnost, dostupnost, životní prostředí, prevence rizik a integrované hospodaření s vodou. Konkrétní vymezení priorit bude definováno v Operačním programu. Oponentura a doporučení k návrhům NRP a NSRR 2007-2013 realizované neziskovým sektorem a informační kampaň pro neziskový sektor Projekt je hrazený z prostředků technické pomoci dle opatření 5.2 "Technická pomoc CSF" SROP Zadavatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor Rámce podpory Společenství www.cpkp.cz/regiony www.asociacenno.cz/regiony OP Nadnárodní spolupráce

29 -Tento Operační program bude společný pro všechny členské státy. -Podpora meziregionální spolupráce pak bude směřovat do regionálních programů výměny informací a zkušeností, spolupráce a vytváření sítí s regiony v jiných členských zemích. Konkrétní vymezení spolupráce bude definováno v Operačním programu. Oponentura a doporučení k návrhům NRP a NSRR 2007-2013 realizované neziskovým sektorem a informační kampaň pro neziskový sektor Projekt je hrazený z prostředků technické pomoci dle opatření 5.2 "Technická pomoc CSF" SROP Zadavatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor Rámce podpory Společenství www.cpkp.cz/regiony www.asociacenno.cz/regiony OP Meziregionální spolupráce

30 Oponentura a doporučení k návrhům NRP a NSRR 2007-2013 realizované neziskovým sektorem a informační kampaň pro neziskový sektor Projekt je hrazený z prostředků technické pomoci dle opatření 5.2 "Technická pomoc CSF" SROP Zadavatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor Rámce podpory Společenství www.cpkp.cz/regiony www.asociacenno.cz/regiony Cíl Konvergence OP Doprava (ERDF + FS)20 % OP Životní prostředí (ERDF + FS)20 % OP Podnikání a inovace (ERDF)12 % OP Výzkum, vývoj a inovace (ERDF)6 % OP RLZ a zaměstnanost (ESF)10 % OP Vzdělávání (ESF)10 % 7 x regionální OP (ERDF)12 % Integrovaný OP (ERDF)8 % OP Technická pomoc (ERDF)2 % Návrh finančních alokací - Cíl 1

31 Děkuji za pozornost Miroslav Parvonič alternát člena ŘKV – Rada vlády pro NNO Miroslav Parvonič, CpKP, miroslav.parvonic@cpkp.cz Oponentura a doporučení k návrhům NRP a NSRR 2007-2013 realizované neziskovým sektorem a informační kampaň pro neziskový sektor Projekt je hrazený z prostředků technické pomoci dle opatření 5.2 "Technická pomoc CSF" SROP Zadavatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor Rámce podpory Společenství www.cpkp.cz/regiony www.asociacenno.cz/regiony


Stáhnout ppt "Návrhy operačních programů 2007-2013 Oponentura a doporučení k návrhům NRP a NSRR 2007-2013 realizované neziskovým sektorem a informační kampaň pro neziskový."

Podobné prezentace


Reklamy Google