Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sektorový operační program ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Rozvoj regionu Jihomoravského kraje Znojmo 13. května 2003 Mgr. Pavel Vicherek, MPSV ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sektorový operační program ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Rozvoj regionu Jihomoravského kraje Znojmo 13. května 2003 Mgr. Pavel Vicherek, MPSV ČR."— Transkript prezentace:

1 Sektorový operační program ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Rozvoj regionu Jihomoravského kraje Znojmo 13. května 2003 Mgr. Pavel Vicherek, MPSV ČR

2 Stručná historie přípravy dokumentu prosinec 1999 - pilotní verze SOP RLZ červen 2001 - aktualizovaná verze podzim 2001 – vytvořena pracovní skupina pro konečnou aktualizaci dokumentu červen 2002 - první meziverze srpen 2002 - druhá meziverze podzim 2002 - příprava konečné verze

3 Současný stav dokumentu listopad 2002 - vnitřní připomínkové řízení prosinec 2002 - vnější připomínkové řízení, veřejné projednání leden 2003 - zapracování ex-ante hodnocení leden 2003 - schválení vládou ČR (usnesení č. 100/2003) březen 2003 - odeslání dokumentu ke schválení EK

4 Sektorový operační program Rozvoj lidských zdrojů Geografické pokrytí všechny regiony spadající pod Cíl 1 Monofondový program financování z Evropského sociálního fondu, národní spolufinancování 25%

5 Sektorový operační program Rozvoj lidských zdrojů Ministerstvo práce a sociálních věcí Partneři: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo životního prostředí Regiony Sociální partneři Nestátní neziskové organizace

6 Struktura SOP RLZ (358,930 mil. EUR) Rozčleněn do 4 kapitol: 1.Popis ekonomické a sociální situace v ČR v oblasti RLZ 2.Popis rozvojové strategie – prioritní oblasti, popis a opatření 3.Finanční rámec 2004 – 2006 4.Řízení, implementace a hodnocení

7 Globální cíl ________________________ Vysoká a stabilní úroveň zaměstnanosti, založená na kvalifikované a flexibilní pracovní síle, integraci sociálně vyloučených skupin obyvatelstva a konkurenceschopnosti podniků, při respektování principů udržitelného rozvoje

8 Strategické cíle ________________________ Rozvoj pružného trhu práce, který přispívá ke snížení a prevenci nezaměstnanosti a zvýšení zaměstnatelnosti osob, jimž hrozí vyloučení z trhu práce Snížení počtu a podílu osob ohrožených sociální exkluzí prostřednictvím integrovaného přístupu a odstraňování bariér znesnadňujících účast na trhu práce, včetně diskriminace podle pohlaví Rozvoj celoživotního učení prostřednictvím zvyšování kvality nabídky vzdělávání z hlediska potřeb znalostní společnosti a prostřednictvím rozšiřování účasti všech subjektů v procesu vzdělávání Rozvoj kvalifikované pracovní síly, konkurenceschopnosti podniků, rozšiřování nabídky pracovních příležitostí v rozvojových odvětvích a posílení environmentálního přístupu

9 Horizontální témata Rovné příležitosti Udržitelný rozvoj Informační společnost Podpora místním iniciativám

10 Priorita 1: Aktivní politika zaměstnanosti (104,090 mil. Eur) Opatření 1.1. Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání Opatření 1.2. Modernizace veřejných služeb zaměstnanosti

11 Priorita 2 : Sociální integrace a rovnost příležitostí (50,250 mil. Eur) Opatření 2.1. Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí Opatření 2.2. Rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce

12 Priorita 3 : Rozvoj celoživotního učení (127,061 mil. Eur) Opatření 3.1. Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních Opatření 3.2. Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje Opatření 3.3 Podpora státních struktur a systému pro zajištění rozvoje lidských zdrojů v oblasti školního vzdělávání Opatření 3.4. Rozvoj dalšího profesního vzdělávání

13 Priorita 4 : Adaptabilita a podnikání (59,582 mil. Eur) Opatření 4.1. Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek, podpora konkurenceschopnosti Opatření 4.2. Rozvoj lidských zdrojů v průmyslu Opatření 4.3. Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta a zapojení občanů v ochraně životního prostředí Opatření 4.4. Příprava lidských zdrojů pro cestovní ruch

14 Priorita 5 : Technická pomoc (17,947 mil. Eur) Opatření 5.1. Podpora řízení, implementace, monitorování a kontroly operací OP RLZ Opatření 5.2. Ostatní oprávněné činnosti

15 Implementace Opatření OP RLZ Odpovědnost 1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 3.4; 4.1 MPSV 3.1;3.2;3.3 MŠMT 4.2 MPO 4.3 MŽP 4.4 MMR

16 Orgány řízení SOP RLZ Řídící orgán Ministerstvo práce a sociálních věcí Platební orgán Ministerstvo financí Monitorovací výbor bude sestaven na principu partnerství

17 Další součásti Přílohy Ex-ante hodnocení SEA Programový dodatek

18 Popisuje, jak bude řídící orgán ve spolupráci s partnerskými ministerstvy implementovat strategii a priority OP RLZ Popisuje podrobněji jednotlivá opatření OP RLZ a stanoví finanční alokace, monitorovací ukazatele a kvantifikované cíle na úrovni těchto opatření Podrobněji popisuje systém řízení, implementace, monitorování, kontroly a hodnocení OP RLZ. Důležitou součástí jsou opatření k zajištění propagace a publicity programu a popis způsobu výměny dat o realizaci programu s Evropskou komisí (EK).

19 Programový dodatek Podrobný popis opatření Cílové skupiny Globální a specifické cíle Cílové skupiny příjemců pomoci Rozsah činností pro cílové skupiny Implementační uspořádání

20 Kontaktní adresy www.mpsv.cz PhDr. Iva Šolcová – ředitelka odboru pro řízení pomoci z ESF, MPSV ČR, Na Poříčním Právu 1,128 00 Praha 2, telefon 2 2192 2847, e_mail : iva.solcova@mpsv.cziva.solcova@mpsv.cz Mgr. Pavel Vicherek-oddělení pro řízení OP RLZ, pracovníkproNUTS II-Jihovýchod, MPSV ČR, Úřad práce Brno- venkov, Šujanovo náměstí 3, 602 00 Brno, telefon 543 160 330, e-mail pavel.vicherek@up.mpsv.cz


Stáhnout ppt "Sektorový operační program ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Rozvoj regionu Jihomoravského kraje Znojmo 13. května 2003 Mgr. Pavel Vicherek, MPSV ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google