Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktuální otázky správy a údržby silnic pozemních komunikací, silniční zeleň Jihlava 20.4. 2016 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktuální otázky správy a údržby silnic pozemních komunikací, silniční zeleň Jihlava 20.4. 2016 1."— Transkript prezentace:

1 Aktuální otázky správy a údržby silnic pozemních komunikací, silniční zeleň Jihlava 20.4. 2016 1

2 . ZÁKON č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník § 1017 (1) Má-li pro to vlastník pozemku rozumný důvod, může požadovat, aby se soused zdržel sázení stromů v těsné blízkosti společné hranice pozemků, a vysadil-li je nebo nechal-li je vzrůst, aby je odstranil. Nestanoví- li jiný právní předpis nebo neplyne-li z místních zvyklostí něco jiného, platí pro stromy dorůstající obvykle výšky přesahující 3 m jako přípustná vzdálenost od společné hranice pozemků 3 m a pro ostatní stromy 1,5 m. (2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, je-li na sousedním pozemku les nebo sad, tvoří-li stromy rozhradu nebo jedná-li se o strom zvlášť chráněný podle jiného právního předpisu. 2

3 Kácení a náhradní výsadba. Od 1.11. 2015 do 31.3. 2016 bylo pokáceno u silnic druhých a třetích tříd v Kraji Vysočina 1 535 ks stromů. Jedná se o stromy nebezpečné, prosychající, zdraví a majetek ohrožující. V ojedinělých případech se odstraňují stromy v rámci rekonstrukcí silnic či mostů (dle projektů). Také se projevil loňský suchý rok, a to velkým napadením smrků kůrovcem (16 %). Dále jsou ohroženy jeřáby (28 %) a ovocné stromy - švestka, třešeň, jabloň (22 %), které jsou krátkověké a jsou náchylné na bakteriální spálu růžovitých. Jasany trpí nekrózou (4%). Náhradní výsadba kopíruje pokácené stromy množstvím i druhovou skladbou. Bohužel některé stromy se už nevrací ke komunikacím (účinek NOZ) a sází se na obecní pozemky. 3

4 Porovnání kácení a náhradní výsadby Povolené kácenínáhradní výsadba Smrk16 %8 % Jeřáb28 %14 % Švestka, třešeň, jabloň22 %38 % Javor, jasan12 %17 % Lípa, bříza9 %18 % Jíva, olše, líska, topol, akát9 %3 % ostatní4 %2 % Celkem1 535 ks1 510 ks 4

5 Grafické vyjádření kácení a náhradní výsadby 5

6 Revitalizace alejí Vysočiny Projekty spolufinancované z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) Prioritní osa 6 – Dotace pro zlepšování stavu přírody a krajiny Oblast podpory 6.3 Obnova krajinných struktur

7 Geneze projektů  KSÚSV spravuje téměř 250 000 stromů rostoucích na silničních pozemcích Kraje Vysočina jako doprovodná silniční vegetace  příležitost využívat externí zdroje financování – EU dotace z OPŽP (až 90% způsobilých výdajů)  zlepšení mediálního obrazu KSÚSV – plošné kácení v minulosti  odpovědný přístup vlastníka/správce komunikací - provozní bezpečnost jako základní parametr pro výběr úseků (alejí a stromořadí)  zachování typického krajinného rázu Vysočiny 7

8 Co lze hradit z dotace z OPŽP ? projektovou přípravu (projektová dokumentace, vypracování žádosti o dotaci, náklady na výběrové řízení, odborné posudky) do výše 5% přímých realizačních výdajů kácení, řezy na stromech, vazby stromů v korunách, nové výsadby, frézování pařezů; vše do výše 90% celkových způsobilých výdajů náklady na technický dozor investora do výše 3% přímých realizačních výdajů náklady na publicitu projektu v plné výši veškeré výdaje musí být vynaloženy dle Pravidel OPŽP 8

9 Projektová příprava na KSÚSV vytipování vhodných úseků, zpracování projektových dokumentací a podání žádosti o dotaci (službově) hlavní kritéria výběru úseků - vyřešené majetkové vztahy (žadatel o dotaci=vlastník/správce pozemku), počet stromů 100 a víc (nákladovost projektu) zpracovatelé projektových dokumentací – odbornost a zkušenost s projektováním v OPŽP žádost o dotaci a následně dotační management (službově) - firma se zkušenostmi s čerpáním finančních prostředků z 6. prioritní osy OPŽP, reference 9

10 Projektový cyklus (žádost o dotaci, realizace, udržitelnost) Žádost o dotaci (příprava projektu/podání žádosti, min. 4-5 měsíců) žádost vypracována v IS systému OPŽP BENE-FILL přílohou žádosti rozhodnutí a stanoviska dotčených orgánů státní správy; rozhodnutí musí být opatřena doložkou nabytí právní moci (např. povolení ke kácení) Realizace projektů (výběr zhotovitele a vlastní realizace; min 10 měsíců) zhotovitel akce vybrán v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. technický dozor investora zajišťován službově (do 3% přímých realizačních výdajů hrazen z dotace) dotační management (službově) – komunikace s poskytovatelem, řešení projektových změn, monitorovací zprávy, podání žádosti o platbu, závěrečné vyhodnocení akce Udržitelnost projektů 10 let po ukončení realizace musí být zachován stav, dosažený realizací projektu archivace veškeré dokumentace po dobu 10 let 10

11 Rentabilita a efektivita projektů, výhody a nevýhody čerpání v OPŽP malé projekty (do 1 mil. Kč celkových výdajů) vyžadují téměř stejný objem administrace jako projekty za 5 či více mil. Kč => preferovat vetší projekty efektivní administrace projektu vyžaduje zkušenost s dotačním managementem v OPŽP => výhodnost dodávky této služby podáním žádosti o dotaci práce na projektu nekončí, ale začíná (výběrové řízení, vlastní realizace, kontrola poskytovatelem, podání žádosti o platbu, závěrečné vyhodnocení akce, udržitelnost 10 let) projekty z OPŽP na KSÚSV administrovány službově s výjimkou zadávacích řízení; 1 zaměstnanec KSÚSV zajišťuje přímou komunikaci s externím subjektem a dohlíží na plnění smluvních podmínek proces schválení dotace od podání žádosti je velmi pomalý (0,5 roku a více) administrace je rozsáhlá (obdoba jiných dotačních titulů z EU) => řešením je dodávka této služby výše dotace (až 90%) je výraznou úsporou provozních výdajů 11

12 Zakončené projekty OPŽP Projekt „Revitalizace alejí a stromořadí ve správě KSÚSV, p.o. – 1. etapa“ (zakončeno v září 2010) žadatel – Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o. v rámci 2 alejí odborně ošetřeno celkem 302 stromů pomocí řezů a vazeb v korunách pokáceno 23 stromů, vysázeno 38 stromů v rámci náhradní výsadby celkové výdaje projektu* 2 675 310 Kč celkové způsobilé výdaje projektu2 555 310 Kč vyplacená výše dotace 2 164 958 Kč vlastní podíl žadatele 390 352 Kč * zahrnuje veškeré výdaje projektu, včetně nezpůsobilých, např. náklady na dotační management apod. 12

13 Realizované projekty OPŽP na KSÚSV 13 Realizace byla ukončena koncem roku 2012. Příprava žádostí o platbu.

14 Realizované projekty OPŽP II. etapa Revitalizace alejí Vysočiny 14 Finanční rekapitulace II. etapy: příspěvek z fondu Evropské unie 3 523 780 Kč vč. DPH příspěvek Státního fondu životního prostředí 195 766 Kč vč. DPH příspěvek Krajské správy a údržby silnic Vysočiny 391 530 Kč vč. DPH Na pamětních deskách jsou uvedeny pouze uznatelné náklady na projektů, není zde zahrnut:  dotační management** 670 000 Kč vč. DPH*  doplatky při převýšení limitu 3% u TDI 10 000 Kč vč. DPH*  doplatky při převýšení limitu 5% u projektové přípravy 360 000 Kč vč. DPH*  práce zaměstnanců KSÚSV spočívající v:  přípravě podkladů pro přihlášení projektů do OPŽP  přípravě výběrových řízení na: o zhotovitele o technický dozor investora o dotační management  kontrole průběhu realizace a následné fakturace *pozn.: Uvedené hodnoty jsou orientační, přesné údaje budou známy po vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. ** pozn. : Náklady na dotační management stouply, když bylo zřizovatelem zrušeno výběrové řízení. Zřizovatel nepostupoval konzistentně s žadatelem a poskytovatelem dotace a na jeho požadavek byla realizace zadána jako nadlimitní veřejná zakázka složená z šesti částí namísto původních osmi zakázek malého rozsahu.

15 Probíhající projekty OPŽP na KSÚSV 15  Probíhá příprava zadávací dokumentace pro realizaci všech projektů.  Předpokládáme, že realizace proběhne od srpna do poloviny listopadu (kvůli kácení, které je možné jen během vegetačního klidu).

16 Probíhající projekty OPŽP na KSÚSV 16 Žádosti byly podány v listopadu 2012. SFŽP žádosti akceptoval koncem března 2013, čekáme na vyhodnocení našich žádostí. 29. 3. 2103 vypsal Státní fond životního prostředí v oblasti obnovy krajinných struktur (6.3) mimořádnou výzvu. Uzávěrka příjmu žádostí je 31. 5. 2013. Dle informací SFŽP lze v roce 2013 pouze očekávat vypisování mimořádných výzev.

17 Děkuji za pozornost Ing. Jan Míka ředitel organizace 17


Stáhnout ppt "Aktuální otázky správy a údržby silnic pozemních komunikací, silniční zeleň Jihlava 20.4. 2016 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google