Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PŘÍSTUP SZPI KE KONTROLE ČERSTVÉHO OVOCE A ZELENINY OD 1.7.2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PŘÍSTUP SZPI KE KONTROLE ČERSTVÉHO OVOCE A ZELENINY OD 1.7.2009."— Transkript prezentace:

1 PŘÍSTUP SZPI KE KONTROLE ČERSTVÉHO OVOCE A ZELENINY OD 1.7.2009

2 ZMĚNA V PRÁVNÍCH PŘEDPISECH Od 1. 7. 2009 se použije nařízení (ES) č. 1221/2008 Nařízením (ES) č. 1221/2008 ze dne 5. prosince 2008, se s ohledem na obchodní normy mění nařízení (ES) č. 1580/2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96 a (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny

3 ZMĚNA V PRÁVNÍCH PŘEDPISECH V současné době je kontrola čerstvého ovoce a zeleniny prováděna v souladu s nařízením (ES) č. 1580/2007. Pro jednotlivé produkty jsou vydávány zvláštní obchodní normy, ve kterých jsou podrobně stanoveny požadavky na jakost, třídy jakosti, velikost, úpravu balení a označování. Tyto zvláštní obchodní normy jsou v současnosti začleněny do řady stávajících nařízení.

4 ZMĚNA V PRÁVNÍCH PŘEDPISECH V zájmu jasnosti budou od 1.7. všechny zvláštní obchodní normy sloučeny do nařízení (ES) č. 1580/2007. S ohledem na zkušenosti a v zájmu zjednodušení je rovněž vhodné zredukovat seznam produktů, na které se tyto zvláštní obchodní normy vztahují. Od 1.7. budou zvláštní obchodní normy platit pouze pro ty produkty, pro které se to jeví nezbytné na základě posouzení jejich významu, zejména s ohledem na produkty, se kterými se na základě údajů o obchodu ve Společenství i mimo něj obchoduje nejvíce.

5 OBCHODNÍ NORMY Od 1.7.2009 budou ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ NORMY platit pouze pro následujících 10 produktů: a) jablka f) hrušky b) citrusové plody g) jahody c) kiwi h) papriku zeleninovou d) salát, endivii kadeřavou i) rajčata letní a endivii zimní e) broskve a nektarinky j) stolní hrozny révy vinné

6 OBCHODNÍ NORMY Čl. 3 odst. 3 nařízení (ES) č. 1580/2007 uvádí: Odchylně od čl. 113a odst. 3 nařízení (ES) č. 1234/2007 mohou členské státy osvobodit od zvláštních obchodních norem: produkty nabízené k maloobchodnímu prodeji spotřebitelům pro jejich osobní spotřebu a označené nápisem „produkt určený ke zpracování“ nebo jakýmkoliv jiným rovnocenným nápisem a určené ke zpracování jinému než uvedenému v odst. 1 písm. a) bodu i)

7 OBCHODNÍ NORMY Možnost upuštění od zvláštních obchodních norem však nebyla doposud Českou republikou využita. SZPI bude tedy provádět kontrolu produktů určených ke zpracování (jablka na štrůdl, hrušky na kompot…) V SOULADU se zvláštními obchodními normami.

8 OBCHODNÍ NORMY Obsah zvláštních obchodních norem: I. DEFINICE PRODUKTU II. USTANOVENÍ O JAKOSTI (minimální požadavky jakosti, požadavky na zralost, třídy jakosti) III. USTANOVENÍ O VELIKOSTI IV. USTANOVENÍ O ODCHYLKÁCH (dovolené odchylky jakosti a velikosti u jednotlivých jakostních tříd) V. USTANOVENÍ O ÚPRAVĚ (jednotnost, balení,úprava) VI. USTANOVENÍ O OZNAČOVÁNÍ (identifikace balírny,druh produktu, původ produktu, obchodní specifikace = třída jakosti, velikost …)

9 OBCHODNÍ NORMY Ovoce a zelenina, na které se nebude vztahovat zvláštní obchodní norma, musí od 1.7.2009 nově splňovat VŠEOBECNOU OBCHODNÍ NORMU. Tato norma shrnuje charakteristiky pro odvětví ovoce a zeleniny: Ovoce a zelenina, které se mají spotřebiteli prodávat v čerstvém stavu, mohou být uváděny na trh pouze pokud jsou řádné a uspokojivé obchodní jakosti a pokud je uvedena země původu.

10 OBCHODNÍ NORMY Existuje však výjímka v dodržení všeobecné obchodní normy: Čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1580/2007: odchylně od čl. 113a odst. 3 nařízení (ES) č. 1234/2007 se dodržení všeobecné obchodní normy nevyžaduje u: a) i) produktů určených k průmyslovému zpracování – za předpokladu, že jsou produkty zřetelně označeny nápisem „určeno ke zpracování“ ii) produktů určených k použití jako krmivo pro zvířata či jinému nepotravinářskému využití – za předpokladu, že produkty jsou zřetelně označeny nápisem „k použití jako krmivo pro zvířata“

11 OBCHODNÍ NORMY d) produktů, které byly okrájeny či nařezány a jsou tak vhodné „k přímému požití“ či „použití v kuchyni“. U produktů určených k průmyslovému zpracování u produktů určených jako krmivo pro zvířata a u produktů, které byly okrájeny či nařezány se tedy dodržení všeobecné obchodní normy nevyžaduje. Tyto produkty budou hodnoceny dle nařízení (ES) č. 178/2002.

12 OBCHODNÍ NORMY Obsah všeobecné obchodní normy: 1. Minimální požadavky na jakost 2. Minimální požadavky na zralost 3. Odchylky 4. Označování země původu produktu

13 PŘÍSTUP SZPI KE KONTROLE OVOCE A ZELENINY 1. Kontrola produktů se zvláštní obchodní normou 1.1.Kontrola jakosti 1.2. Kontrola označování 2. Kontrola produktů se všeobecnou obchodní normou 2.1. Kontrola jakosti 2.2. Kontrola označování

14 PŘÍSTUP SZPI KE KONTROLE OVOCE A ZELENINY 1. Kontrola produktů se zvláštní obchodní normou Produkty, pro které budou platit zvláštní obchodní normy, musí být na trh uváděny v souladu s těmito normami. Konkrétně se jedná o : jablka, citrusové plody, hrušky, jahody, kiwi, broskve a nektarinky, stolní hrozny révy vinné, papriku zeleninovou, rajčata, salát, endivii kadeřavou letní a endivii zimní.

15 PŘÍSTUP SZPI KE KONTROLE OVOCE A ZELENINY 1.1.Kontrola jakosti včetně zjištění plísně a hniloby Jakost – produkt musí splňovat požadavky uvedené v jednotlivých třídách jakosti, která je deklarována Zralost – pokud je ve zvláštní obchodní normě definována (citrusy, kiwi, broskve a nektarinky, stolní hrozny révy vinné) Velikost – produkt musí splňovat požadavky stanovené ve zvláštní obchodní normě

16 PŘÍSTUP SZPI KE KONTROLE OVOCE A ZELENINY 1.Kontrola produktů se zvláštní obchodní normou 1.2. Kontrola označování Označování na obale Balení: samostatně zabalená šarže, včetně obsahu. Účelem balení je snadná manipulace a doprava množství prodejních jednotek nebo volných či uspořádaných produktů, aby se tak předešlo jejich poškození v důsledku fyzické manipulace a dopravy. Kontejnery pro silniční, železniční, lodní a leteckou přepravu se nepokládají za balení.

17 PŘÍSTUP SZPI KE KONTROLE OVOCE A ZELENINY Maloobchodní balení: samostatně zabalená šarže, včetně obsahu. Účelem maloobchodního balení je vytvořit prodejní jednotku pro konečného uživatele nebo spotřebitele v místě nákupu Hotová balení: hotová balení jsou maloobchodní balení, která zcela nebo částečně uzavírají zboží, avšak způsobem, kdy obsah nelze změnit bez otevření nebo změny obalu. Ochranné fólie obalující jednotlivé produkty se nepovažují za hotové balení.

18 PŘÍSTUP SZPI KE KONTROLE OVOCE A ZELENINY Označování 10 produktů, pro které od 1.7. existují zvláštní obchodní normy, musí být v souladu s požadavky těchto zvláštních obchodních norem: Identifikace : jméno a adresa balírny/odesílatele (identifikační symbol balírny v návaznosti na „balírna/odesílatel“, adresou prodejce v návaznosti na označení „baleno pro…“) Druh produktu: např. „jablka“ není- li obsah viditelný z vnějšku, název odrůdy (vyžaduje-li to norma), u maloobchodního balení obsahující směs odrůd název všech odrůd v balení

19 PŘÍSTUP SZPI KE KONTROLE OVOCE A ZELENINY Původ produktu: země původu a případně pěstitelská oblast - u maloobchodního balení, které obsahuje směs odrůd např. jablek různého původu, musí být vedle názvu příslušné odrůdy uvedena také země původu (vyžaduje-li to norma) Obchodní specifikace: jakost a další požadavky stanovené v jednotlivých zvláštních obchodních normách U hotově baleného zboží musí být kromě výše uvedených údajů vyznačena i čistá hmotnost. V případě produktů prodávaných na kusy není potřeba hmotnost uvádět, pokud je počet kusů viditelný a lehce spočitatelný nebo je počet kusů vyznačen na štítku

20 PŘÍSTUP SZPI KE KONTROLE OVOCE A ZELENINY Uvádění čisté hmotnosti na maloobchodních obalech: Pokud výrobce označí hmotnost balení nápisem „Hmotnost:“, musí skutečná hmotnost odpovídat hmotnosti deklarované bez záporné odchylky, což vyplývá z §5 vyhlášky 113/2005Sb. Povinnost PPP je pak stanovena v §6 odst. 1 písm. c) zákona č. 110/1997 Sb. příp. 7 písm. c) téhož zákona. Výjimku tvoří suché skořápkové plody, pro které jsou v příloze 10 vyhlášky č. 157/2003 Sb. uvedeny přípustné záporné odchylky spotřebitelského balení

21 PŘÍSTUP SZPI KE KONTROLE OVOCE A ZELENINY Uvádění čisté hmotnosti na maloobchodních obalech: Pokud se výrobce rozhodne potravinu označovat symbolem „e“ budou se odchylky řídit vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu č. 328/2000 Sb., o způsobu zhotovení některých druhů hotově baleného zboží, jehož množství se vyjadřuje v jednotkách hmotnosti nebo objemu

22 PŘÍSTUP SZPI KE KONTROLE OVOCE A ZELENINY Údaje pro označování ve fázi maloobchodního prodeje pro produkty se zvláštní obchodní normou Pokud bude produkt nabízen k prodeji v nepůvodním obalu nebo jako volně ložené zboží, je prodejce povinen vystavit v těsné blízkosti zboží zřetelné a čitelné údaje uvádějící : zemi původu jakost odrůdu či tržní druh (je-li stanoven)

23 PŘÍSTUP SZPI KE KONTROLE OVOCE A ZELENINY 2. Kontrola produktů se všeobecnou obchodní normou Všeobecnou obchodní normu musí splňovat všechny produkty v odvětví čerstvé ovoce a zelenina, s výjimkou výše uvedených 10, pro které platí zvláštní obchodní normy. 2.1. Kontrola jakosti Minimální požadavky na jakost: ovoce a zelenina musí splňovat minimální požadavky na jakost, v každé šarži se povoluje odchylka ve výši 10% početních nebo hmotnostních produktů, které minimální požadavky nesplňují.

24 PŘÍSTUP SZPI KE KONTROLE OVOCE A ZELENINY Tato odchylka se však nevztahuje na produkt napadený hnilobou nebo postižený zhoršením jakosti do té míry, že je nezpůsobilý ke spotřebě. Minimální požadavky na zralost: produkty musí být dostatečně vyvinuté, uspokojivá zralost, produkty mohou pokračovat v procesu zrání 2.2. Kontrola označování označení země původu druh produktu dle obecného právního předpisu (Zákon 110/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

25 PŘÍSTUP SZPI KE KONTROLE OVOCE A ZELENINY U hotově baleného zboží musí být kromě výše uvedených údajů vyznačena i čistá hmotnost.V případě produktů prodávaných na kusy není potřeba hmotnost uvádět, pokud je počet kusů viditelný a lehce spočitatelný nebo je počet kusů vyznačen na štítku Údaje pro označování ve fázi maloobchodního prodeje pro produkty se všeobecnou obchodní normou: Pokud bude produkt nabízen k prodeji v nepůvodním obalu nebo jako volně ložené zboží, je prodejce povinen vystavit v těsné blízkosti zboží zřetelné a čitelné údaje uvádějící : zemi původu druh produktu

26 PŘÍSTUP SZPI KE KONTROLE OVOCE A ZELENINY SMĚSI Uvádění balíčků o čisté hmotnosti nepřesahující 5 kg, které obsahují směsi různých druhů ovoce a zeleniny, na trh se povoluje za předpokladu, že: a) produkty jsou jednotné kvality a každý dotčený produkt splňuje příslušnou zvláštní obchodní normu, nebo všeobecnou obchodní normu, pokud pro konkrétní produkt neexistuje zvláštní obchodní norma b) balení je náležitě označeno v souladu s touto kapitolou

27 PŘÍSTUP SZPI KE KONTROLE OVOCE A ZELENINY c) směs není takové povahy, aby uvedla spotřebitele v omyl Pokud ovoce a zelenina ve směsi pochází z více členských států nebo ze třetí země, mohou být názvy zemí původu nahrazeny podle potřeby jedním z následujících označení: a) "směs ovoce a zeleniny z ES" b) "směs ovoce a zeleniny nepocházející z ES" c) "směs ovoce a zeleniny pocházející z ES i mimo ES"

28 PŘÍSTUP SZPI KE KONTROLE OVOCE A ZELENINY ZÁVĚR: snížení počtu zvláštních obchodních norem ze současných 36 na 10 vznik všeobecné obchodní normy pro všechny ostatní produkty v odvětví ovoce a zeleniny nabízené produkty musí být ve shodě s obchodními normami

29 PŘÍSTUP SZPI KE KONTROLE OVOCE A ZELENINY Označování na obale u produktů se zvláštní obchodní normou: identifikace balírny/odesílatele, druh produktu, původ produktu, obchodní specifikace Označování volně loženého zboží či zboží v nepůvodním obale, pro které platí zvláštní obchodní norma: země původu, třída jakosti, odrůda či tržní druh Označování produktů se všeobecnou obchodní normou: vždy země původu a druh produktu

30 PŘÍSTUP SZPI KE KONTROLE OVOCE A ZELENINY Označení hotově baleného zboží: kromě údajů vyžadovaných obchodními normami musí být uvedena i čistá hmotnost nebo počet kusů, pokud není lehce spočitatelný zvenku Označení směsí: - u maloobchodní balení, ve kterém je více odrůd jednoho druhu se musí u každé odrůdy uvést země původu (pokud tak vyžaduje zvláštní obchodní norma)

31 PŘÍSTUP SZPI KE KONTROLE OVOCE A ZELENINY - u směsí různých druhů ovoce a zeleniny mohou být názvy zemí původu nahrazeny jedním z výrazů: „směs ovoce a zeleniny z ES„ „směs ovoce a zeleniny nepocházející z ES“ „směs ovoce a zeleniny pocházející z ES i mimo ES“


Stáhnout ppt "PŘÍSTUP SZPI KE KONTROLE ČERSTVÉHO OVOCE A ZELENINY OD 1.7.2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google