Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Změny energetického právního rámce pro fungování ČEPS, a.s. JUDr. Mgr. Vratislav Košťál vedoucí odboru Právní služby, ČEPS, a.s. (ve spolupráci s Mgr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Změny energetického právního rámce pro fungování ČEPS, a.s. JUDr. Mgr. Vratislav Košťál vedoucí odboru Právní služby, ČEPS, a.s. (ve spolupráci s Mgr."— Transkript prezentace:

1 Změny energetického právního rámce pro fungování ČEPS, a.s. JUDr. Mgr. Vratislav Košťál vedoucí odboru Právní služby, ČEPS, a.s. (ve spolupráci s Mgr. Danielou Kalinovou, právničkou ČEPS, a.s.) vypracováno pro účely 5. ročníku konference DONE, s.r.o. na téma „Fungování energetických trhů v ČR a EU“

2 Obsah  I. Liberalizační smršť po evropsku potřetí  II. Třetí směrnice a ČEPS, a.s. („ČEPS“)  III. Druhé nařízení a ČEPS  IV. Bruselská představa o záchraně klimatu  V. Česká cesta aneb novelizace EZ  VI. Shrnutí

3 Liberalizační smršť po evropsku potřetí (I) časové zasazení Stupňovité prohlubování soutěže  První liberalizační generace 1996  Druhá sada liberalizačních předpisů 2003  Třetí liberalizační balíček 2009 – ruší 2.balíček  … Další osud 3. balíčku: Z veřejnění v Úředním věstníku Schválení Radou ES/EU Nabytí platnosti Nabytí účinnosti nařízení Konec implementační lhůty - směrnice 20 dní 18 měsíců

4 Liberalizační smršť po evropsku potřetí (II) obsah třetího balíčku Třetí balíček Třetí směrnice elektro Druhé nařízení elektro Nařízení ACER Třetí směrnice plyn Druhé nařízení plyn

5 Třetí směrnice a ČEPS (I) základní cíle Třetí směrnice  Vytvoření jednotného vnitřního trhu s elektřinou a posílení hospodářské soutěže mezi členskými státy vytvořením EVROPSKÉ PROPOJENÉ SÍTĚ –Zjednodušení a zefektivnění přeshraničního obchodu elektřinou –Zajištění investic do nových výrobních kapacit –Posílení regionální spolupráce PPS a regulátorů –Důslednější oddělení přenosu elektřiny od komoditně fixovaných činností –Posílení práv spotřebitelů v energetice –Vyšší kvalita služeb v elektroenergetice

6 Třetí směrnice a ČEPS (II) striktnější oddělení provozovatelů od výroby a obchodu  Přípustnost třech konceptů: 1.Těžká varianta = vlastnické oddělení (ownership unbundling) –síť i její provoz v rukách PPS –PPS vlastnicky oddělen od výroby a obchodu s elektřinou 2.Střední varianta = ISO (nezávislý systémový provozovatel) –síť vlastní vertikálně integrovaný podnik (koncern) –provoz sítě zabezpečuje koncernově odlišný PPS –vlastník sítě funkčně a právně oddělen od zbytku koncernu –složité vztahy vlastník x PPS (zvl. investice) 3. Lehká varianta = ITO (nezávislý provozovatel přenosové soustavy) –síť vlastní i provozuje vertikálně integrovaný podnik (koncern) –četné záruky nezávislosti PPS v pozici ITO omezující sdílení koncernové identity a sdílených služeb –výrazná dozorová/rozhodovací role národního regulátora Časové omezení – fixace přípustnosti volby mezi koncepty k určitým datům; zpětná volba možná není

7 Třetí směrnice a ČEPS (III) zesílená regionální spolupráce RRegionální spolupráce PPS: – p– použití 1 či více integrovaných IT systémů: –k–kontrola bezpečnosti sítí –p–přidělování přeshraničních kapacit RRegionální spolupráce regulátorů: –p–poskytování informací a konzultací –p–podpora sbližování právního a regulačního rámce –r–respektování pravidel nastavených Agenturou a Komisí (rámcové pokyny o vzájemné spolupráci regulátorů) –p–podpora vzniku společných burz pro obchodování elektřinou –k–koordinace při vypracování kodexů sítí PPS CCíl: větší integrace regionů jako předstupeň pro integraci vyšší úrovně

8 Třetí směrnice a ČEPS (IV) region převažujícího zájmu ČEPS – TSO transpower stromübertragungs gmbh MAVIR ZRt.

9 Třetí směrnice a ČEPS (V) změna postavení národních regulátorů  Výrazný nárůst pravomocí národních regulátorů: –pravomoc stanovovat účinné, přiměřené a odrazující sankce –spolupráce s ostatními národními regulátory –monitorovací pravomoci (investiční plány PPS, transparentnost, pravidla bezpečnosti a spolehlivosti sítě) –zvláštní pravomoci k ITO a ISO –zamezení křížovým dotacím mezi přenosem a obchodními činnostmi –spolupráce (vzájemné konzultace) s národním antimonopolním úřadem s cílem: a)zajištění výhod pro zákazníky b)podpory účinné hospodářské soutěže c)bezpečnosti dodávek d)zajištění trvale udržitelného rozvoje  Posílení nezávislosti – kolektivní vedení národních regulátorů  Posílení evropské konzistence – povinná spolupráce s Agenturou –provádění rozhodnutí Komise a Agentury

10 Třetí směrnice a ČEPS (VI) změna postavení PPS  odpovědnost za: –provoz, údržbu a rozvoj PS –zabezpečení dlouhodobé schopnosti soustavy uspokojovat přiměřenou poptávku po přenosu elektřiny –provozování PS s cílem dosažení konkurenčního, ekologicky udržitelného a bezpečného trhu s elektřinou – členské státy budou moci zabezpečit uložením tzv. PSO (bezpečnost dodávek, kvalita dodávek, ochrana ŽP) –dispečink výrobních zařízení –využití propojovacích přeshraničních vedení na základě objektivity a transparentnosti  povinnost PPS jednat tak, aby usnadnil integraci národního trhu s elektřinou do regionálních, resp. do vnitřního trhu ES/EU

11 Třetí směrnice a ČEPS (VII) odraz práv zákazníka vůči PPS  obecný vzkaz: zásadní posílení práv spotřebitelů energií, např.: –posílení práva na informace (jednotná kontaktní místa, Katalog práv spotřebitelů energií zpracovávaný Komisí ES/EU) –boj proti energetické chudobě (stát určí akční plány, sociální výhody apod.)  všichni zákazníci - právo na dodávky elektřiny od dodavatelů bez ohledu na místo jejich registrace (uznání zahraničních licencí na českém trhu)  institut energetického ombudsmana – určen k mimosoudnímu řešení sporů

12 Druhé nařízení a ČEPS (I) cíle  řízení režimu na mezinárodních profilech v rámci ES/EU  odstranění přetrvávající diskriminace přístupu k profilům  dosažení větší kooperace PPS: –rámcové pokyny Komise –kodexy pro přeshraniční výměny elektřiny –koordinované plánování rozvoje sítí, zejména v rámci regionů (každé 2 roky zveřejňují PPS regionální investiční plány) –ENTSO-E  dohled nad koordinací PPS – Agentura  větší transparentnost PPS při provozování sítí  podpora investic do propojovacích vedení  zvýšení bezpečnosti dodávek Hlavní cíl = posílení hospodářské soutěže vytvořením vnitřního velkoobchodního trhu s elektřinou

13 Druhé nařízení a ČEPS (II) kodexy pro přeshraniční přenos  určeny pouze pro přeshraniční přenos  dvojí druh kodexů: –přijímané Komisí ES/EU procesem komitologie (právně závazné) –přijímané ENTSO-E ve spolupráci s Agenturou (nezávazné)  dokumenty odvozené od rámcových pokynů Komise – nástroje nediskriminace a transparentnosti  povinně konzultovány s národními regulátory a všemi účastníky trhu ES/EU  kodexy sítě mají upravit zejména pravidla: –bezpečnosti a spolehlivosti –připojení –TPA –pro postupy v případě nouze –transparentnosti –řízení přetížení a přidělování kapacit aj.

14 Druhé nařízení a ČEPS (III) ENTSO-E formálně EEvropská síť certifikovaných PPS ssvé úkoly plní v souladu s pravidly ochrany hospodářské soutěže nnení orgánem ES/EU iinterně se předpokládají regionální substruktury kkontrolována ze strany Agentury úúlohy ENTSO-E: –z–zásadní role při vypracování kodexů sítě a jejich změn –m–monitoring plnění kodexů sítě a rámcových pokynů –k–každé 2 roky zveřejňuje nezávazný desetiletý plán rozvoje sítě –p–přijímá společné nástroje provozování sítě k zajištění koordinace provozu sítě aj.

15 Druhé nařízení a ČEPS (IV) parametry současného neformálního ENTSO-E Shromáždění Assembly Představenstvo Board Sekretariát Market Frameworks Committee Legal and Regulatory Group System Operation Committee System Development Committee neformální ENTSO-E vytvořeno: 19.12.2008 členy: 42 provozovatelů přenosových soustav ze 34 zemí právní forma: mezinárodní nezisková organizace podle belgického práva vnitřní organizační struktura:

16 Druhé nařízení a ČEPS (V) Agentura a její kompetence  nezávislá instituce ES/EU s vlastní rozpočtovou kapitolou  Kompetence Agentury: –radí ostatním orgánům ES/EU k jejich žádosti –monitoruje, koordinuje a kontroluje ENTSO-E a ENTSO-G: –poskytuje stanoviska k jejich vnitřním dokumentům, ročním programům činnosti, desetiletému plánu rozvoje –monitoruje plnění jejich úkolů –informuje ostatní orgány ES/EU o nikoliv řádném plnění jejich funkcí –spolupracuje na tvorbě rámcových pokynů a kodexů sítě –sleduje a analyzuje provádění kodexů sítě –sleduje provádění desetiletých plánů rozvoje a úroveň regionální spolupráce –koordinuje a podporuje spolupráci národních regulátorů a vytváří rámec této spolupráce –předkládá k žádosti Komise doporučení pro účastníky trhu a národní regulátory –poskytuje na žádost národních regulátorů stanoviska, zda je jimi přijaté rozhodnutí v souladu s 3. balíčkem –rozhoduje o otázkách TPA: - pakliže se dotčení regulátoři nemohou v určené lhůtě dohodnout a k jejich společné žádosti –rozhoduje o technických otázkách v případech podle Třetí směrnice –může rozhodovat o vynětí z TPA u nových přeshraničních propojů

17 Bruselská představa o záchraně klimatu (I) klimaticko-energetický balíček  platnost balíčku: 26.6.2009  implementační lhůta: 5.12.2010  právní předpisy tvořící balíček:  stanovení právně závazných cílů, podle nichž: –emise skleníkových plynů do r. 2020 sníženy na úroveň 20% a nižší (oproti hodnotám v r. 1990) –podíl energie z obnovitelných zdrojů zvýšen o 20% (oproti hodnotám v r. 1990) –energetická účinnost zvýšena o 20% –má být zvýšen podíl biopaliv v pohonných hmotách do r. 2020 o 10% Cíle: vyšší bezpečnost dodávek, konkurenceschopnost a ochrana klimatu Klimaticko- energetický balíček Směrnice podpory OZE Směrnice - obchod s emisními povolenkami Směrnice - obchod s emisními povolenkami Směrnice o geologickém skladování CO 2 2 rozhodnutí: -vzor národního akčního plánu -o snížení emisí skleníkových plynů 2 rozhodnutí: -vzor národního akčního plánu -o snížení emisí skleníkových plynů

18 Bruselská představa o záchraně klimatu (II) směrnice o podpoře využívání energie z OZE  stanoví závazné cíle pro jednotlivé členské státy ohledně zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie v energetické skladbě  zavádí „národní akční plány pro energii z OZ“ – stanoví cíle členských států pro podíly energie z OZ v dopravě a při výrobě elektřiny, vytápění a chlazení v r. 2020  nutí členské státy k redukci administrativních překážek pro využívání OZE + má dále usnadnit preferenční přístup OZE k sítím BOHUŽEL NEPŘINÁŠÍ ADEKVÁTNÍ A KONKRÉTNÍ (pouze rámcové – čl. 16/1) ŘEŠENÍ I PRO VÝSTAVBU SAMOTNÝCH SÍTÍ K PŘENOSU/DISTRIBUCI ELEKTŘINY Z OZE (SRN – již řeší na vlastní pěst)! HROZBA pro ČEPS!

19 Česká cesta aneb novelizace EZ (I) parametry novely EZ  přijata po téměř třech letech příprav  účinnost od začátku července 2009 (4. nebo 5. 7.2009)  neodráží požadavky Třetí směrnice; někdy je dokonce v rozporu s textem Třetí směrnice  přináší v zásadě vyšší míru regulace v energetice jako celku  posiluje kompetence ERÚ  nedůsledně odstraňuje nedůvodné rozdíly mezi a povinnostmi provozovatelů v energetice (např. závaznost kodexů, přístup na pozemky, odpovědnost za škodu v případě poruch apod.)  přes vynaloženou snahu neodstraňuje interpretační problémy, zejména ve vztahu k úpravě typových smluv

20 Česká cesta aneb novelizace EZ (II) nové pravomoci ERÚ  nově ERÚ dbá o ochranu „oprávněných zájmů držitelů licencí, jejichž činnost podléhá regulaci“ – tedy i ČEPS (§17/3 EZ)  rozšíření kompetence rozhodování sporů (§17/5 písm. a)-d) EZ), včetně možnosti ERÚ fungovat jako rozhodce (spory ze smluvních vztahů mezi držiteli licencí, resp. se zákazníky)  nově pravomoc stanovovat řády provozovatelů  nově spolupráce s jinými regulačními orgány států ES/EU, resp. s Komisí v rámci výkonu jejich pravomocí  nově spolupráce se subjekty hájícími práva spotřebitelů energií  nově pravomoc rozhodnout o regulaci cen dalších činností vykonávaných PPS, jestliže je to nezbytné k zajištění: –spolehlivého a bezpečného provozu ES nebo –nediskriminačního přístupu účastníků trhu do ES

21 Česká cesta aneb novelizace EZ (III) role auditorů a nerealizovaná Rada ERÚ  nově mají auditoři povinnost uvést ve zprávě auditora při ověřování účetní závěrky „křížové subvence mezi jednotlivými licencovanými činnostmi“…či ve vztahu k jiným podnikatelským činnostem…, které vedou k diskriminaci? (§ 20/4 EZ)  z návrhu novely EZ vypadl institut Rady ERÚ, který měl být zárukou nezávislosti ERÚ - požadavek 3. liberalizačního balíčku (zde: rada, představenstvo či nejvyšší vedení)

22 Česká cesta aneb novelizace EZ (IV) postavení PPS  nově povinnost spolupráce s provozovateli propojených přenosových soustav za účelem spolehlivého provozu, obnovy a rozvoje přenosové soustavy  nové právo PPS uplatnit na trhu s elektřinou povinně vykoupenou elektřinu z obnovitelných zdrojů  § 98/14 EZ – přechodná ustanovení původního znění EZ – nová povinnost dodatečného zápisu „existujících věcných břemen“ (tedy těch VB, které EZ sám co do jejich existence uznává a která již evidentně byla zřízena/vznikla)  „nová“ povinnost (§11/1 písm. l EZ ) zajistit, aby výkon licencované činnosti subkontrahenty byl v souladu s povinnostmi držitele licence (outsourcing)

23 Česká cesta aneb novelizace EZ (V) k pravidlům provozování přenosové soustavy (Kodexu)  obsahové náležitosti Kodexu do budoucna určuje ERÚ vyhláškou  nejasný vztah mezi vnitrostátním „ Kodexem PPS“ a kodexy pro přeshraniční přenosy předpokládanými 3. liberalizačním balíčkem  nejasná je míra závaznosti Kodexu pro PPS a pro jednotlivé účastníky trhu s elektřinou; novela EZ se pokouší zavést obecnou závaznost Kodexu, nicméně formální nedostatky tohoto konceptu – Kodex závazný jen na základě uzavřené smlouvy a relativně pro její účastníky

24 Česká cesta aneb novelizace EZ (VI) k nové úpravě smluvních typů  relativní neplatnost u chybějících obsahových náležitostí vybraných smluv jen ve „prospěch“ zákazníka  ve srovnání s právem ES/EU jsou jako spotřebitelé – domácnosti chráněny např. i velké společnosti v pozici zákazníků; proč jsou jako domácnosti chráněni i podnikatelé?  zůstává zachována paralelní koncepce neúplných úprav zvláštních smluvních typů energetického zákona vůči obchodnímu a občanskému zákoníku; nedošlo tedy k odbourání právní nejistoty ohledně obsahových náležitostí předmětných smluvních typů  § 96 odst. 3 EZ – smluvní typy navíc použitelné jen tehdy, pokud z EZ či povahy věci nevyplývá něco jiného…

25 Shrnutí dopady nové legislativy nejen do činnosti ČEPS  turbulentní prostředí s minimem právní jistoty a nemožností tvorby praxe a solidní úrovně právního vědomí (účelová devalvace práva) –právo má fungovat jako konzervační instrument osvědčené praxe  vysoké nároky na adaptabilitu a flexibilitu účastníků trhu s energiemi i státních a nadstátních orgánů aplikujících právo  vyšší míra regulace energetického podnikání a nárůst regulačních kompetencí regulačních orgánů – vzestup vlivu státu a orgánů ES/EU  překotnost a neprověřenost navržených změn – „testování za pochodu“ a bez průběžných vyhodnocení přínosu  pro ČEPS řada nových povinností: –složitá spolupráce v rámci ENTSO-E –posílená spolupráce s Agenturou, ERÚ, ÚOHS a Komisí –zesílená regionální spolupráce (PL, D, A, SK, SLO, HU) – příprava kodexů sítě pro přeshraniční propoje i pro vnitrostátní provoz –výraznější požadavky na transparentnost informací –další záruky nediskriminace  neprovázanost podpory obnovitelných zdrojů a výstavby sítí!

26 Děkuji za vaši pozornost! JUDr. Mgr. Vratislav Košťál vedoucí odboru Právní služby ČEPS, a.s. Elektrárenská 774/2 101 52 Praha 10 tel.: +420 211 044 816 mobil: +420 725 779 822 e-mail: kostalv@ceps.cz


Stáhnout ppt "Změny energetického právního rámce pro fungování ČEPS, a.s. JUDr. Mgr. Vratislav Košťál vedoucí odboru Právní služby, ČEPS, a.s. (ve spolupráci s Mgr."

Podobné prezentace


Reklamy Google