Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Předběžná témata připravované výzvy v prioritě SSH Michal Pacvoň, Národní kontakt pro Sociální, ekonomické a humanitní vědy a pro oblast Věda ve společnosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Předběžná témata připravované výzvy v prioritě SSH Michal Pacvoň, Národní kontakt pro Sociální, ekonomické a humanitní vědy a pro oblast Věda ve společnosti."— Transkript prezentace:

1 Předběžná témata připravované výzvy v prioritě SSH Michal Pacvoň, Národní kontakt pro Sociální, ekonomické a humanitní vědy a pro oblast Věda ve společnosti pacvon@tc.cz Tel: 234 006 110

2 Výzvy priority SSH 2010 Výzva FP7-SSH-2011, LCP, SCP, CSA, SICA Datum vyhlášení výzev: 20. července 2010 Celkový rozpočet 85 M€ Uzávěrka: 2. února 2011 Velké projekty 6,5 M€ Malé projekty 2,7 M€ SICA 3 M€ Sociální platformy 3 M€

3 Velké projekty Multidisciplinární přístup – pokrytí všech dimenzí Foresightová dimenze Stock-taking Větší volnost při formulaci projektu Dobré pokrytí Evropy – větší počet partnerů Rozpočet od 6,5 M€, horní hranice neomezena Velké nároky na management a komunikaci uvnitř projektu

4 Témata pro velké projekty 1. Evropa směřující k novým cestám ekonomického růstu a sociálního vývoje Potřeba hluboké transformace socio-ekonomického systému, hledání nového paradigmatu „socioekologického přechodu“, „EU 2020“ – deficity, politiky (makroek., fiskální atd.), proměna role výzkumu, technologie a spotřební vzorce… 2. Ekonomické, sociální a politické podmínky pro uspokojení světové potřeby potravin Zemědělství podceňováno od 80. let v rozvojových zemích, lepší produkce a lepší distribuce potravin, koordinace úsilí mezi členskými státy (MS), monitorování potřeb a distribuce; použití IP a GMOs v boji s hladem.

5 Témata pro velké projekty 4.1 Chudoba v rozvojovém kontextu (SICA) Širší pojetí chudoby zahrnující také choroby, délku života, přístup ke vzdělání, diskriminaci, přístup k vodě, nezaměstnanost atd. Nutnost multidisciplinárního výzkumu, podpora tvorby politického prostoru v rozvojových zemích, scénáře rozvojového paradigmatu po roce 2015, architektura mezinárodní pomoci – identifikovat její slabiny a silné stránky, životní prostředí, migrace do měst, technologická propast, politická dimenze chudoby. 4.2 Proměna konceptu hranic Hranice – prostředek regulace i faktor vyvolávající napětí. Propustnost hranic novými technologiemi. Výzkum by měl zkoumat proces vytváření, přetváření a překračování hranic v komparativním a historickém kontextu. Identifikovat a vysvětlit různé významy a prožívání hranic. Vztah hranice- svrchovanost-územní celistvost. Praktiky a vnímání překračování hranic. Vztah hranic a produkce a šíření poznatků. Proměna hranic a jejich vnímání v EU. Nové způsoby mapování hranic (využití antropologických a psychologických vhledů).

6 Témata pro velké projekty 4.2 Proměna konceptu hranic Hranice – prostředek regulace i faktor vyvolávající napětí. Propustnost hranic novými technologiemi. Výzkum by měl zkoumat proces vytváření, přetváření a překračování hranic v komparativním a historickém kontextu. Identifikovat a vysvětlit různé významy a prožívání hranic. Vztah hranice- svrchovanost-územní celistvost. Praktiky a vnímání překračování hranic. Vztah hranic a produkce a šíření poznatků. Proměna hranic a jejich vnímání v EU. Nové způsoby mapování hranic (využití antropologických a psychologických vhledů). 5. Kultury korupce a rezistence vůči korupci v soukromé a veřejné sféře Rozmanité formy korupce, souvislosti v kulturním a historickém kontextu. Komparativní výzkum – historický, sociální, právní, antropologický a politický rozsahu a povahy korupce a faktorů přispívajících k jejímu objevování a šíření. Analýza protikorupční legislativy, srovnání institucí a nástrojů. Komparativní výzkum kultur korupce ve světě. Profesionální etika a procedury transparentnosti, sociologický výzkum veřejného vnímání korupce a jejího vlivu na chování a postoje. Výzkum genderové dimenze.

7 Malé a střední projekty 1.1) Celoživotní vzdělávání, vhodné schopnosti pro udržení lepších pracovních míst Vzdělání = lepší platy a produktivita (?), důraz na neformální vzdělávání, skloubit individuální aspirace s ekonomickými a sociálními potřebami, jaké politiky nejlepší pro inovace? 1.3) Nové inovační procesy včetně sociálních inovací Inovace prioritou politiky EU, 1. fáze identifikace vhodných oblastí, sociální inovace – metodologické principy a nástroje, sociální „podnikavost“ 2.1) Soudržnost ve střední a východní Evropě Velké regionální rozdíly v EU, radikální restrukturalizace 90. let zanechala nevyřešené jiné otázky (stárnutí populace, úbytek obyvatel, emigrace, chudoba některých skupin obyvatelstva). Zhodnocení, lekce z vývoje 1990-2009. Pragmatické možnosti pro střední a východní Evropu do roku 2020.

8 Malé a střední projekty 2.2) Boj s chudobou v Evropě: hlavní otázka lidské důstojnosti a sociální soudržnosti V roce 2006 16 % EU-27 žilo pod prahem chudoby. 2010 rokem boje proti chudobě. Zlepšení na trhu práce v letech 2000-2008 příliš nepomohlo nejchudším. Krize situaci zhoršuje. Zhodnotit politiky boje proti chudobě, praktické rady pro budoucí léta. Sociálně inovativní praktiky a participativní přístup. 3.) Kriminální chování a politické odpovědi v EU Bezpečnost a kriminalita stále klíčovým faktorem v politických i sociálních debatách. Faktory nových typů deviantního chování, nové trendy kriminalizace v Evropě, vypracování inovativních evropských politik.

9 Malé a střední projekty 4.1) Transatlantické vztahy v kontextu architektury globálního vládnutí a vztahu s jinými mocnostmi Vztahy USA-EU v minulosti klíčové. Výzkum by měl osvětlit, jak se oba regiony vzájemně vztahují k sobě i k jiným regionům. Role pojmů vedení (leadership), formy spolupráce a rivality, Implikace bližší spolupráce pro globální architekturu vládnutí. Směřování k širší a inkluzivnější architektuře. 4.2) Spojení rurálních oblastí a městy v subsaharské Africe Multidisciplinární výzkum, využití půdy a zemědělství, jek se aktéři v zemědělství přizpůsobují změně prostředí, dopad změn na lokální populace, produkty a využívání půdy. Často velmi nízká kvalita služeb ve městech, jak města odpovídají na potřeby nově přišedších obyvatel; pokrýt alespoň 3 oblasti (venkov- město) východní, střední a západní Afriky.

10 Malé a střední projekty 5.1) Vláda práva a spravedlnosti v mnohaúrovňovém systému vládnutí „Integrace skrze právo“ součástí rozvoje EU. Multidisciplinární výzkum – právo, sociologie, politologie, historie atd. – dopady Lisabonské smlouvy na identitu EU s ohledem na její právní identitu a dopad na práci EU a MS. Stockholmský program. Interakce rozhodování na úrovni EU, multinárodní úrovni a národních úrovních – jak ovlivňuje legitimnost a účinnost rozhodnutí EU? Pohled občana. 5.2) Antropologie evropské integrace EU utváří životy občanů skrze instituce, programy, normy atd. – každodenní povědomí o tomto utváření je však zkresleno národními kontexty. Důležitou roli v procesu integrace hrají národní a lokální kultury. Multidisciplinární perspektiva - proměna každodenního života a její vnímání. Např. ERASMUS, Euro.

11 Malé a střední projekty 5.3) Dohled a výzvy pro demokracii a otevřenou společnost Dvě strany dohledu. Otevřenost demokratických společností zároveň zranitelností. Jak dohled ovlivňuje demokratickou společnost a její hodnoty. Jak zasahuje mezilidské vztahy. Nové formy strachu. Jak podpořit společenskou resilienci. 6.1) Prohlubování zelené ekonomiky – za HDP (koordinační akce) Cílem koordinovanost evropských výzkumných aktivit na poli oficiálních statistik zejména v oblastech „za HDP“, Stieglitzova zpráva. Posbírat a zhodnotit zásadní výsledky probíhajících a skončených projektů, identifikovat a vyvinout ukazatele charakterizující „zelený rozměr“ statistik.

12 Koordinační a podpůrné akce 1)Zasíťování diseminačních aktivit mezinárodních organizací zabývajících se transferem technologií Podpořit šíření výsledků mezinárodních organizací, možnosti lepší koordinace s EU,identifikovat a zhodnotit klíčové výstupy z projektů v oblasti transferu technologií 1)Zasíťování a využití SSH projektů a jejich výsledků pomocí informačních technologií Zhodnotit možnosti nových technologií, jak můžou pomoci SSH projektům, jak můžou pomoci přenášet výsledky, open access, navázat kontakt s SSH infrastrukturami 3) Vývoj kariéry a vzorce u absolventů SSH VŠ Studie pokrývající alespoň 12 evropských zemí (musí pokrývat ty velké) a celou škálu oborů SSH

13 Malé a střední projekty 6.3) Zhodnocení dopadu politik EU Sociální dopad slabou stránkou hodnotících procesů probíhajících v EU. Cíl: vytvořit celistvější rámec analýz ohledně typologie sociálních dopadů, ukazatele a metody aplikovatelné na politiky EU a na inovace včetně sociálních. Vědecká podpora měření a zhodnocení účinnosti politik EU. 7.1) Budoucnost ERA Foresight na podporu identifikace velkých výzev a odpovídajících priorit výzkumu a v oblasti inovací. „Stock-taking“ existujících foresightů na národní úrovni a srovnání s mezinárodními foresighty.

14 Sociální platformy 1)Inovativní sociální služby Sociální služby (zdravotní péče, vzdělávání a sociální systém) narážejí na problém s výdaji. Výzkumná agenta – zhodnotit různé přístupy a jejich aplikovatelnost v různých částech Evropy. 2) Myšlenkové vlastnictví (IP) Regulace s významnými dopady na ekonomiku, vědu, technologii a inovace. Nástroj nebo bariéra (open access)? Agenda by měla stanovit výzkumné priority na podporu rozvoje IP politik.

15 ERA-NETy 1)Snížení a zhodnocení poptávky po lécích Identifikace výzkumných priorit v této oblasti – cílem hledání možností omezení poptávky po lécích, spolupráce s výzkumnými centry mimo Evropu 2) Prolínání kultur ERA-Net plus. Dějiny a definice kultury, prolínání kultur a kreativita; role politik v koexistenci kultur, role různých aktivit (sport, hudba) v možném překonání kulturních rozdílů, role EU v podpoře politik podporujících prolínání kultur

16 Děkuji Vám za pozornost!


Stáhnout ppt "Předběžná témata připravované výzvy v prioritě SSH Michal Pacvoň, Národní kontakt pro Sociální, ekonomické a humanitní vědy a pro oblast Věda ve společnosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google