Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komunitní plánování v kvalitě místní Agendy 21 ve Zdravém městě Vsetín PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, DOBRÁ PRAXE ZDRAVÝCH MĚST aneb ZDRAVÁ MĚSTA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komunitní plánování v kvalitě místní Agendy 21 ve Zdravém městě Vsetín PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, DOBRÁ PRAXE ZDRAVÝCH MĚST aneb ZDRAVÁ MĚSTA."— Transkript prezentace:

1 Komunitní plánování v kvalitě místní Agendy 21 ve Zdravém městě Vsetín PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, DOBRÁ PRAXE ZDRAVÝCH MĚST aneb ZDRAVÁ MĚSTA VE ZDRAVÉM KRAJI Brno, 3. června 2009 JUDr. Lubomír Gajdušek a Ing. Petr Kozel, Zdravé město Vsetín

2 Specifika Vsetína  Město přenechalo poskytování soc. služeb NNO, kterým vytváří podmínky pro kvalitní činnost  Proces KPSSP probíhá v celém území ORP Vsetín  Proces KPSSP začleněn pod realizaci MA 21 ve Vsetíně

3 Město Vsetín a podpora sociální oblasti:  Dotace na nájemné za nebytové prostory pronajaté městem  Sociální grant na soc. služby  Velký a malý grant mj. na související služby a volný čas  Podpora Komunitního plánování soc. služeb a péče

4 Aktuální problémy:  Nedostatek vhodných prostor pro poskytování sociálních a souvisejících služeb ve městě  Nedostatek financí na pokrytí potřebných služeb i přes vysokou částku přidělovanou městem (17% financí jde z města, v r. 2009 tj. 11,3 mil. Kč mimo vlastní složku TSP)  Velké investiční náklady na rekonstrukce objektů pro poskytování soc. služeb (město ve spolupráci s NNO – Diakonie, Domov)  Finanční nejistota v jednotlivých letech (absence záruky dlouhodobého financování soc. služeb)

5 KPSS a definice výchozího rámce sociální začleňování (pro účely zákona o soc. službách) proces, který zajišťuje, že osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené dosáhnou příležitostí a možností, které jim napomáhají plně se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný Pramen: § 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

6 Princip síťování uvnitř cílových skupin

7 1 Příprava prostředí 2 Organi zační struktury 3 Analýza Potřeb občanů 4 Informa ční systém 5 Tvorba Návrhu plánu v ustave ných skupinách 6 Příprava Procesu konzultací 7 Vedení procesu konzultací 8 Tvorba Finální Verze plánu 9 Imple mentace plánu 10 Kontrolní Mechan. efektivita 10 kroků Komunitního plánování Dle CKP UnL

8 Jednoduchá manažerská organizační struktura jako klíč k úspěšnému procesu a jeho udržitelnosti Rada města Vsetín Sociální komise Rady města Vsetín Komise Agendy 21 a Projektu Zdravé město Koordinační skupina Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s. Osoby se zdravotním postižením Senioři Ohrožené skupiny a Rodina Etnické menšiny

9 Komunitní plánování sociálních služeb a péče na Vsetínsku Statistika:  Celkem periodicky zapojeno cca 32 organizací cca 32 organizací 76 účastníků PS (65 osob) 76 účastníků PS (65 osob)  Zapojování uživatelů (veřejnosti) na vzorku 304 lidí (1,1% populace) na vzorku 304 lidí (1,1% populace)  Připomínkovací proces plánu – došlo 148 připomínek, 130 bylo zapracováno připomínek, 130 bylo zapracováno  výsledný KPSSP – 28 cílů, 87 opatření

10 Co se daří v KPSSP na Vsetínsku  Zapojení uživatelů služeb  Realizace neformálních kampaní (popularizace sociální problematiky)  Finance „rozdělují“ pracovní skupiny  Vlastní ukazatele pro vyhodnocování dle typů služeb  Spolupráce poskytovatelů služeb a péče

11 Neformální kampaně jako sběr informací a šíření osvěty  Den bez bariér pro OZP  Den seniorů pro S  Den rodin pro OSaR  Kampaň Společně pro EM

12 Výstupy KPSSP:  Komunitní plán sociálních služeb a péče  Katalog poskytovatelů sociálních služeb  Přístup radnice k sociálním službám  Mapa poskytovatelů soc. služeb ve Vsetíně  Katalog sociálních služeb  Letáky atd…

13 Akční realizační plány KP Cíl a opatření Senioři Název projektu, programu, služby Název organizace Předpokládané činnosti a finanční zajištění plnění cílů a opatření v roce 2008 prům.poč.kl ientů rozpoče t města ostatní zdroje ČR (Úřad práce,MPS V, Kraje) jiné zdroje(zahr aniční,nad ace,klienti) Progra my EU Celke m Cíl 1, Opatření 1.1 Cíl 1, Opatření 1.2 Cíl 1, Opatření 1.3 Cíl 2, Opatření 2.1

14 Plán je možné považovat za efektivní tehdy, jestliže dosáhne svých cílů při vynaložení přiměřených nákladů a je vícezdrojově financován. Plán musí být v souladu s ostatními dokumenty, zejména se strategickým plánem

15 Strategickými prioritami města jsou:  Pracovní příležitosti  Dostupné bydlení  Příležitosti k využití volného času  Zdravé a půvabné město  Bezpečné město Bezpečné město Vsetín, srdce Valašska – příjemné město k životu,práci a zábavě; město usilující o zvyšování kvality života při respektování udržitelného rozvoje Pracovní příležitosti Dostupné bydlení Příležitosti k využití volného času Zdravé a půvabné město Vize: Priority:

16 Od sociální inkluze k udržitelnému rozvoji VÝSTUPY OBOU SYSTÉMŮ: Kvalita služeb a kvalita života  Zapojení celkové veřejnosti do řešení problémů  Zapojení podnikatelské veřejnosti pro naplňování KPP a tvorby strategie  Širší partnerství od NNO ke všem skupinám veřejnosti  Sociální oblast jako vstupní prvek pro priorizaci vlivů v hodnocení UR  Sociální pilíř na špici obou podpůrných

17 Děkujeme za pozornost! JUDr. Lubomír Gajdušek Město Vsetín Tel.: 571 491 312, 731 517 755 E-mail: lubomir.gajdusek@mestovsetin.cz lubomir.gajdusek@mestovsetin.cz W: www.mestovsetin.cz Ing. Petr Kozel, Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s. Tel.: 571 491 551, 739 529 448 E-mail: petr.kozel@mestovsetin.cz petr.kozel@mestovsetin.cz W: www.spkp.cz


Stáhnout ppt "Komunitní plánování v kvalitě místní Agendy 21 ve Zdravém městě Vsetín PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, DOBRÁ PRAXE ZDRAVÝCH MĚST aneb ZDRAVÁ MĚSTA."

Podobné prezentace


Reklamy Google