Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PODPORA NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI seminář 9. dubna 2010 zasedací sál Zastupitelstva Libereckého kraje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PODPORA NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI seminář 9. dubna 2010 zasedací sál Zastupitelstva Libereckého kraje."— Transkript prezentace:

1 PODPORA NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI seminář 9. dubna 2010 zasedací sál Zastupitelstva Libereckého kraje

2 & CÍL GLOBÁLNÍHO GRANTU PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ POSÍLENÍ INFORMOVANOSTI O NABÍDCE DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

3 2. 1. SPECIFICKÉ CÍLE GLOBÁLNÍHO GRANTU PODPOŘIT KVALITU A ROZSAH NABÍDKY V OBLASTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PODPOŘIT PROVÁZANNOST DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ S POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍM

4 PODPOROVANÉ AKTIVITY V 2. VÝZVĚ

5 PODPOROVANÉ AKTIVITY  PODPORA PROVÁZANOSTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ S POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍM VYTVÁŘENÍM VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ  vytváření vzdělávacích programů ve vazbě na Národní soustavu kvalifikací (dílčí kvalifikace)  vytváření modulů navazujících na obory vzdělání poskytované školami – rozvoj vzdělávací nabídky v návaznosti na vzdělávací programy (RVP, ŠVP)  vytváření vzdělávacích modulů a studijních opor pro kurzy celoživotního vzdělávání

6 PODPOROVANÉ AKTIVITY  PODPORA VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY V OBLASTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ – ROZVOJ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH VE ŠKOLÁCH A DALŠÍ VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍCH  rozvoj nabídky dalšího vzdělávání směřující ke konkurenceschopnosti  vytváření vzdělávací nabídky v návaznosti na potřeby zaměstnavatelů daného regionu  žadatelé prokáží a doloží, že zaměření aktivit projektu odpovídá konkrétním potřebám konkrétních zaměstnavatelů

7 PODPOROVANÉ AKTIVITY  ROZVOJ SÍTÍ A PARTNERSTVÍ SUBJEKTŮ PŮSOBÍCÍCH V OBLASTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ  vzájemná spolupráce vzdělávacích institucí pro další vzdělávání  spolupráce vzdělávacích institucí a sociálních partnerů  partnerství privátního sektoru a škol  rozvoj a poskytování poradenských služeb

8 PODPOROVANÉ AKTIVITY  PORADENSTVÍ A METODICKÁ POMOC PŘI ZAVÁDĚNÍ MODERNÍCH A INOVATIVNÍCH VZDĚLÁVACÍCH TECHNOLOGIÍ A METOD (PRO ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ V OBLASTI SPECIALIZAČNÍHO A DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ)  Podpora vzniku e-learningových kurzů  Zavádění interaktivních pomůcek do vzdělávání  Tvorba metodik

9 NEVYHLÁŠENÁ AKTIVITA  VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ, LEKTORŮ, ŘÍDÍCÍCH A ORGANIZAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A DALŠÍCH VZDĚLÁVACÍCH A PORADENSKÝCH STŘEDISEK působících v oblasti specializačního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj  rozšíření kvalifikace vzdělavatelů účastníků dalšího vzdělávání  vzdělávání poradců v oblasti dalšího vzdělávání MD.č.13  Pedagogové, lektoři a další se podílí na realizaci projektu (jsou členy realizačního týmu a placeni v rámci kapitoly 1. Osobní náklady). Pro tyto osoby platí, že se mohou účastnit různých vzdělávacích kurzů, které potřebují k rozšíření svých vědomostí. Tyto nabyté znalosti však musí využívat při vytváření vzdělávacích programů, které vznikají v rámci realizace projektu.

10 SPECIFIKACE AKTIVIT příloha č. 6 výzvy metodický dopis č. 13

11 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělávací aktivity, které nejsou počátečním vzděláváním, tj. předškolním vzděláváním, základním vzděláváním, střední vzděláváním, vzděláváním v konzervatoři a vyšším odborným vzděláváním, uskutečňovaném v mateřských školách, základních školách, středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách, a studiem v akreditovaných studijních programech uskutečňovaných vysokými školami nebo jejich součástmi.

12 NEPODPOROVATELNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Podnikové / firemní (specifické) vzdělávání V PO 3 oblasti podpory 3.2 není podporováno firemní/podnikové (specifické) vzdělávání, ani tvorba vzdělávacích programů pro tento druh vzdělávání. Občanské vzdělávání Vytváří širší předpoklady pro kultivaci člověka jako občana, pro jeho adaptaci na měnící se společenské a politické podmínky, slouží k urychlení a dotváření socializace a občanské hodnotové orientace. Zahrnuje problematiku etickou, estetickou, právní, ekologickou, všeobecně vzdělávací, zdravotnickou, tělovýchovnou, filozofickou, náboženskou, politickou, občanskou a sociální. Občanské vzdělávání není v oblasti podpory 3.2 podporovanou aktivitou. Zájmové vzdělávání Vytváří širší předpoklady pro kultivaci osobnosti na základě jejích zájmů, uspokojuje vzdělávací potřeby v souladu s osobním zaměřením. Dotváří osobnost a její hodnotovou orientaci a umožňuje seberealizaci ve volném čase. Zájmové vzdělávání není v oblasti podpory 3.2 podporovanou aktivitou.

13 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1.Analýza potřeb organizace / jednotlivců 2.Formulování cílů 3.Zpracování návrhu vzdělávacího programu 4.Zpracování vzdělávacího programu 5.Pilotní ověření/realizace vzdělávacích akcí pro lektory/poradce

14 PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ  Pro veškeré projekty tvořící nový či inovovaný produkt je doporučeno pilotní ověření všech nově vytvořených/inovovaných modulů.  Pilotní kurz se musí uskutečnit v daném kraji a není možné jej zpoplatnit. Maximální počet účastníků pilotáže je 30 osob. Pilotáž nesmí suplovat běžné kurzy, přičemž je vyloučeno ověřovat tentýž modul ve stejné verzi více než jedenkrát.  Pokud je v plánu projektu více fází pilotáže, pak je nutné specifikovat výstup z jednotlivých běhů pilotáže. Pokud jde o opakující se pilotáže, které jsou prakticky „školením“, pak se jedná o nezpůsobilé výdaje.  V rámci pilotáže není možné vydávat certifikáty o složení zkoušek. Účastníkům pilotáže je možné vydat pouze potvrzení o absolvování pilotního kurzu.  Pilotáž může být uvedena jako klíčová aktivita. Žadatel je povinen již v projektové žádosti vymezit rozsah práce lektora a rozsah samotné pilotáže

15 AKREDITACE, ZKOUŠKY A DÍLČÍ KVALIFIKACE  Akreditace  Zkoušky  v případě lektorů  v případě účastníků dalšího vzdělávání  Dílčí kvalifikace

16 ZAHRANIČNÍ STÁŽE  Zahraniční cesty či stáže mohou být do projektu zahrnuty pouze v případě, že nebude možné dané informace/poznatky získat jiným způsobem. Žadatel musí v klíčových aktivitách projektu přesně popsat kam, na jak dlouho, kdo a proč se dané akce musí účastnit, včetně uvedení přínosu zahraniční cesty/stáže pro výstupy projektu. Pracovní aktivity během pobytu v zahraničí (vzdělávání/přednáška/výměna zkušeností apod.) musí trvat alespoň 6 hodin denně. Tato podmínka neplatí v den příjezdu a den odjezdu. Popis konkrétních odborných aktivit, které budou na dané zahraniční cestě/ stáži účastníkem vykonávány, je rovněž nezbytný. Doplňkové aktivity (kulturní, společenské, poznávací aktivity apod.) nejsou povoleny. Zahraniční cesty se mohou zúčastnit pouze zástupci cílové skupiny a členové realizačního týmu se vztahem k cílové skupině nebo k vytváření výstupů (metodik, programů apod). Zahraniční cesty se nemohou zúčastnit členové realizačního týmu, kteří se podílejí pouze na administrativním řízení projektu.

17 CÍLOVÉ SKUPINY MONITOROVACÍ INDIKÁTORY OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ

18 CÍLOVÉ SKUPINY  lektoři  pracovníci vzdělávacích institucí  účastníci dalšího vzdělávání (musí být definováni s ohledem na uplatnitelnost na trhu práce a aktivity pro tuto cílovou skupinu musí směrovat ke zvyšování konkurenceschopnosti)

19 Cílové skupiny  lektoři MD.č.13 Lektor dalšího vzdělávání-vzdělavatel, který řídí výukový proces účastníka dalšího vzdělávání

20 Cílové skupiny  pracovníci vzdělávacích institucí MD.č.13 Pracovník vzdělávací instituce – pedagog, lektor, řídící a organizační pracovník školy či jiných vzdělávacích a poradenských středisek působících v oblasti dalšího vzdělávání.

21 Cílové skupiny  účastníci dalšího vzdělávání MD.č.13  Účastník dalšího vzdělávání (ÚDV) – osoba účastnící se dalšího vzdělávání (dle definice dalšího vzdělávání). Jedná se osobu věkem v rozmezí 16 – 64 let.  V oblasti podpory 3.2 není za účastníka dalšího vzdělávání považován:  účastník občanského vzdělávání,  účastník zájmového (sociokulturního) vzdělávání  účastník dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků  Cizinci - občané EU mohou být cílovou skupinou, ostatní cizinci mohou být cílovou skupinou pouze tehdy, pokud mají trvalé bydliště na území daného kraje nebo zde mají pravidelné pracoviště. (nachází se zde místo výkonu jejich práce) a jejich podíl v celkovém počtu účastníků v kurzech nepřesáhne 49 %.

22 Monitorovací indikátory Vybírají se všechny MI stanovené výzvou: - u relevantních MI žadatel uvede plánovanou hodnotu a datum dosažení hodnoty (nejpozději do data ukončení realizace projektu) - u nerelevantních MI = 0  06.4310 Počet nově vytvořených/ inovovaných produktů z toho  06.43.12 Počet nově vytvořených/ inovovaných produktů s komponentou ŽP  06.43.13 Počet nově vytvořených/ inovovaných produktů s komponentou ICT  06.13.00 Počet podpořených osob- účastníků jednotlivých akcí  06.46.00 Počet úspěšně podpořených osob z toho  07.46.01 muže  07.46.02 ženy

23 Monitorovací indikátory  Indikátor: Počet nově vytvořených/ inovovaných produktů (Vyjadřuje počet nově vytvořených nebo inovovaných produktů, tj. produktů, ve kterých změny v jejich cílech, obsahu, metodách nebo formách zvýší jejich kvalitu).  Produkt = výstup projektu, který může být dále cíleně využíván pro účely vzdělávání  Př. vzdělávací programy, moduly, studijní materiály, e-learningové kurzy, učební pomůcky  V projektu vytvořen soubor věcí - např. 50 prac. listů k určitému předmětu, - 20 variant zkušebních testů k určitému předmětu  Vykazuje se jako 1 soubor, tedy 1 produkt

24 Monitorovací indikátory  Indikátor: Počet nově vytvořených/ inovovaných produktů s komponentou ŽP (Produkty s komponentou životního prostředí se sledují v případě, když celkový počet nově vytvořených/inovovaných produktů, ve kterých je problematice ŽP věnován tématický celek v rozsahu minimálně 15% výuky) - nelze zahrnout přípravu vzdělávajícího

25 Monitorovací indikátory Indikátor: Počet nově vytvořených/ inovovaných produktů s komponentou ICT (cílová skupina musí být seznamována a zdokonalována ve schopnostech a dovednostech týkajících se ICT v rámci tématického celku, který je realizován min. po dobu 40 hodin (za celou dobu realizace projektu) Do 40 hodin se nezapočítává:  příprava vzdělávajícího  opakované uskutečnění programu, kurzu, modulu (nelze sčítat odučené hodiny při opakování programu, kurzu, modulu)  paralelní výuka pro různé cílové skupiny (kurz probíhající ve více třídách) Produkt s komponentou ICT není:  Použití ICT pouze jako nástroje nebo prostředku, např. výukové materiály v elektronické verzi (př. pracovní listy)  ICT využito pouze jako nástroj ke zpracování výstupů z kurzu či činnosti na PC bez předchozí systematické výuky

26 Monitorovací indikátory  Indikátor: Počet podpořených osob- účastníků jednotlivých akcí (Vyjadřuje počet osob, které v rámci projektu získají jakoukoliv formu podpory. Podporou se rozumí jakákoliv aktivita financovaná z rozpočtu projektu, ze které mají cílové skupiny prospěch, může mít formu např. vzdělávacího kurzu, stáže, odborné konzultace, poradenství, odborné praxe atd.).

27 Monitorovací indikátory  Indikátor: Počet úspěšně podpořených osob z toho muži ženy (Vyjadřují počet osob, které předepsaným způsobem úspěšně ukončili vzdělávací program s podporou OP VK) Žadatel/příjemce má povinnost sledovat a vykazovat indikátory v členění dle pohlaví muži, ženy Tyto MI jsou pouze orientační, jejich nenaplnění není sankcionovatelné.

28 Výčet oprávněných žadatelů  vzdělávací instituce...  vysoké školy...  nestátní neziskové organizace...  hospodářská komora...  města, obce a svazky obcí...

29 Podmínky k předkládání žádostí o finanční podporu na grantové projekty  sídlo žadatele je na území České republiky  žadatel je přímo zodpovědný za přípravu a řízení projektu a nepůsobí pouze jako prostředník  není v úpadku  splňuje podmínky bezdlužnosti vůči veřejné správě a zdravotním pojišťovnám  podnikající subjekt nebo nest. nezisk. organizace byly založeny dříve než před dvěma lety od data odevzdání žádostí  podnikající subjekt nebo nestátní nezisková organizace musejí být zřízeny nebo založeny za účelem vzdělávání v hlavní činnosti, nebo vzdělávání je předmět jejich vedlejší činnosti

30 Partnerství - kritéria oprávněnosti partnera  právnická osoba (pozor – mají-li osoby stejné IČ, nejedná se o partnerství)  sídlo partnera je na území České republiky  není v úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení(insolvenční zákon)  splňuje podmínky bezdlužnosti vůči veřejné správě a zdravotním pojišťovnám  partner splňuje veškeré podmínky jako oprávněný žadatel

31 Typy partnerů  partner s finančním příspěvkem (přijímá prostřednictvím příjemce část finanční podpory na realizaci věcných projektových aktivit)  partner bez finančního příspěvku (podílí se na realizaci věcných aktivit projektu, např. formou konzultací, odborné garance apod., není mu poskytován žádný finanční příspěvěk za účast na realizaci projektu).

32 UDRŽITELNOST  podle pravidel stanovených Evropským společenstvím je příjemce povinen zajistit, aby aktivity a výstupy, které budou v rámci projektu podpořeny, byly udržovány ještě pět let po skončení financování z OP VK. Bližší pravidla udržitelnosti stanoví Příručka pro žadatele v kapitole 6.4 Udržitelnost projektu.  kontroly udržení výstupů ze strany příslušných institucí (Liberecký kraj; MŠMT; Evropská komise )

33 HODNOCENÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ

34 VĚCNÉ HODNOCENÍ

35 1. Zdůvodnění potřebnosti realizace projektu18 Zdůvodnění záměru a jeho vazba na danou Oblast podpory - analýza potřeb cílových skupin - přiměřenost projektu – doba trvání, počet členů projekt. týmu, četnost aktivit 10 Potřebnost a očekávaný přínos projektu pro cílovou skupinu Hodnotí se: - dopad projektu na cílovou skupinu a jak projekt přispívá k řešení jejích problémů - zlepšení postavení cílových skupiny po skončení projektu 8

36 VĚCNÉ HODNOCENÍ 2. Cílová skupina10 Vymezení a přiměřenost cílových skupin Hodnotí se: - podrobné definování a charakteristika cílové skupiny - přiměřenost velikosti cílové skupiny vzhledem ke kapacitě žadatele - zkušenosti žadatele s prací s cílovou skupinou 5 Způsob zapojení cílových skupin - způsob výběru členů cílových skupin - způsob propagace vedoucí k upoutání pozornosti cílových skupin 5

37 VĚCNÉ HODNOCENÍ 3. Popis realizace projektu18 Klíčové aktivity a stadia realizace - hodnotí se, zda harmonogram projektu odpovídá potřebám cílových skupin + inovativnost 9 Připravenost na možná rizika a jejich řešení - prokázat povědomí o možnosti vzniku rizik + jejich eliminace 2 Předchozí zkušenosti žadatele s řízením či realizací obdobných projektů 2 Publicita - kde + jak bude projekt propagován 2 Udržitelnost projektu po skončení financování z OP VK - jednoznačné a věrohodné prokázání udržitelnosti 3

38 VĚCNÉ HODNOCENÍ 4. Finanční řízení20 Přiměřenost rozpočtu vzhledem k cílům a obsahu projektu (velikost cílové skupiny, délka trvání projektu, obsah klíčových aktivit) 8 Provázanost rozpočtu s klíčovými aktivitami projektu - přiměřenost výdajů na jednotlivé klíčové aktivity (efektivita) 8 Nastavení vnitřního kontrolního systému - kontrolní mechanismy + opatření v projektovém týmu 4

39 VĚCNÉ HODNOCENÍ 5. Výsledky a výstupy15 Kvantifikace výsledků a výstupů - uvedení závazných hodnot MI (př. počet podpořených osob) 5 Způsob zajištění plánovaných výsledků a výstupů - mechanismy dosažení MI (př. partner přestane spolupracovat, přihlásí se malý počet osob, …) 5 Monitorování projektu - statistiky, prezenční listiny, docházkové listy 5

40 VĚCNÉ HODNOCENÍ 6. Horizontální témata (nesmí mít negativní dopad) 4 Aktivity podporující rovné příležitosti - dopad projektu na ženy, muže, etnické menšiny 2 Aktivity podporující udržitelný rozvoj - omezování negativních vlivů působících na ŽP 2

41 VĚCNÉ HODNOCENÍ 7. Specifické požadavky15 Provázanost vzdělávacích programů s počátečním vzděláváním 5 Zaměření vzdělávacích programů na technické nebo přírodovědné obory 5 Uplatňování vzdělávacích programů založených na rozvoji kompetencí (programy založené na praktickém vzdělávání, zkušenostním učení, činnostním učení apod.) 4 Synergie s ostatními OP1


Stáhnout ppt "PODPORA NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI seminář 9. dubna 2010 zasedací sál Zastupitelstva Libereckého kraje."

Podobné prezentace


Reklamy Google