Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální a strukturální politika Mgr. Oldřich Hájek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální a strukturální politika Mgr. Oldřich Hájek."— Transkript prezentace:

1 Regionální a strukturální politika Mgr. Oldřich Hájek

2 Regionální a strukturální politika Dnešní témata Etapy regionální politiky EU Formy předvstupní pomoci kandidátským státům ISPA PHARE SAPPARD Cíle evropské regionální politiky 2000 – 2006 3 Formy poskytování pomoci 4 Iniciativy společenství

3 Regionální a strukturální politika Historie a vývoj Regionální politiky v EU 5 základních etap RP: 1958 – 1973 1974 – 1985 1986 – 1993 1994 – 1999 2000 – 2006

4 Regionální a strukturální politika Historie a vývoj Regionální politiky v EU 1. období 1958 – 1973 Počátky evropské integrace Vysoká homogenita regionů a ekonomik Negativními výjimkami pouze některé regiony ve Francii, Itálii a ostrovy „vládne“ neoklasická ek. teorie, společný trh a mobilita výrobních faktorů bude automaticky vyrovnávat reg. disparity 1958 začala fungovat Evropská investiční banka

5 Regionální a strukturální politika Historie a vývoj Regionální politiky v EU 2. období 1974 – 1985 Toto období je charakteristické zvýšením míry heterogenity mezi členskými státy a růstem disparit mezi regiony 1973 „západní rozšíření“ o Velkou Británii, Irsko a Dánsko Nastávají ekonomické problémy a strukturální krize zejména ve starých průmyslových regionech 1974 založen „Evropský fond reg. rozvoje“ Objevují se první projekty přeshraniční spolupráce Deset nejvyššíchDeset nejnižších Region (země) % % Vnitřní Londýn (GB)315 Vojvodství Lublinské (PL) 32 Brusel hl. m. (BE)234 Vojvodství Podkarpatské (PL) 33 Lucembursko (LUX)213 Vojvodství Varmiň sko-mazurské (PL) 34 Hamburk (DE)188 Vojvodství Podleské (PL) 35 Île de France (FR)176 Vojvodství Svatokřížské (PL) 36 Vídeň (AT)174 Észak Magyaroszág (HU) 37 Berkshire, Buckinghamshire & Oxfordshire (GB) 162 Vojvodství Opolské (PL) 37 Samosprávná provincie Bolzano (IT) 160Eszag-Alföld (HU)38 Stockholm (SWE)158 Východní Slovensko (SK) 39 Horní Bavorsko (DE)158Lotyšsko (LV)39

6 Regionální a strukturální politika Historie a vývoj Regionální politiky v EU 3. období 1986 – 1993 1986 schválen Jednotný evropský akt, který, který stanovil úkol dokončení Společného vnitřního trhu k 1.1. 1993. Společný vnitřní trh prohloubí regionální disparity, což si vyvolá potřebu silnější regionální politiky Jižní rozšíření 1981 Řecko a 1986 Španělsko a Portugalsko 1988 provedena reforma regionální politiky. Byly definovány principy strukturální politiky, koncentrace na vybrané Cíle, programování, doplňkovost, partnerství, monitorování a evaluace

7 Regionální a strukturální politika Historie a vývoj Regionální politiky v EU 4. období 1994 – 1999 1.11.1994 vstoupila v platnost Maastrichská smlouva, ve které byla zakotvena PHSS EU Celkový objem finančních prostředků činil 200 mld. €, přičemž 185 ml. € na Strukturální fondy a 15 mld. € na Kohezní fond 1995 vznik šestého cíle pro severské regiony Finska a Švédska Podpora rozvoje a strukturálních změn regionů s extrémně nízkým zalidněním Vznikly 2 nové fondy Kohezní fond – pro Špan., Portugalsko, Řecko a Irsko Finanční nástroj pro podporu rybolovu 1994 dokument Evropa2000+

8 Regionální a strukturální politika Historie a vývoj Regionální politiky v EU 5. období 2000 – 2006 Zvýšení transparentnosti intervencí Posílen princip koncentrace Místo 6(7) Cílů existují jen 3 Cíle 3 Iniciativy společenství a 4 formy pomoci a) Iniciativy členských států b) Iniciativy Společenství c) Inovační opatření a technická pomoc Od roku 2000 pro kandidátské země vytvořeny fondy předvstupní pomoci Region % Česká republika 67,6 Praha 152,8 Střední Čechy 55,3 Jihozápad 61,1 Severzápad 53,9 Severovýchod 56,7 Jihovýchod 59,8 Střední Morava 52,4 Moravskoslezsko 56,5

9 Regionální a strukturální politika Předvstupní pomoc PHARE (Poland and hungary aid for reconstruction of economies) 1989, zpočátku jen pro Maďarsko a Polsko 2000, PHARE II – nástroj typu SF V ČR pro období 2000-2002 79mil. € ročně Prostředky poskytovány na základě NRP Podporovány zejména regiony NUTS 2 Severozápad (Úst, Kv) a Moravskoslezsko, každý z těchto regionů obdržel 16 mil. €

10 Regionální a strukturální politika Předvstupní pomoc PHARE Část financí od roku 1994 (asi 19 mil. € ročně) na CBC PHARE (Cross border cooperation) PHARE CBC financuje velké infraktrukturální projekty, asi 2 mil. € na projekt Součástí PHARE CBC je také Fond malých projektů, asi 10k-50k € na projekt

11 Regionální a strukturální politika Předvstupní pomoc ISPA (Instrument for structural policies for pre-accession) Zaměření na zlepšení infrastruktury ŽP a dopravy Od roku 2000 pro všechny kandidáty asi 1 mld. € ročně, max. podpora 75% (85%) projektu, studie i 100% HLAVNÍ PRIORITY ISPA 1. OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:  DODÁVKY PITNÉ VODY  ÚPRAVA ZNEČIŠTĚNÝCH VOD  LIKVIDACE PEVNÝCH ODPADŮ  ODSTRANĚNÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ 2. OBLAST DOPRAVY:  ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA  SILNIČNÍ INFRASTRUKTURA  PŘÍSTAVY  LETIŠTĚ

12 Regionální a strukturální politika Předvstupní pomoc SAPARD (Special action programme for agriculture and rural development) 2000 – 2006 pro kandidátské země vyčleněno 520 mil. € ročně Financování max. 75% na projekt, technická pomoc až 100%

13 Regionální a strukturální politika Předvstupní pomoc PRIORITY PRO VYUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z PROGRAMU SAPARD. INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH FAREM INVESTICE DO LESNICTVÍ (SOUKROMÝCH VLASTNÍKŮ LESA) ZDOKONALENÍ METOD PRO PODPORU ODBYTU VÝROBKŮ ZLEPŠENÍ STRUKTUR PRO KONTROLU JAKOSTI OBNOVA VESNIC A ZACHOVÁNÍ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ VENKOVA DIVERZIFIKACE EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ VE VENKOVSKÝCH OBLASTECH MODERNIZACE PŮDNÍCH REGISTRŮ ZÚRODŇOVÁNÍ PŮD ZAJIŠTĚNÍ VODNÍCH ZDROJŮ PRO ZEMĚDĚLSTVÍ TECHNICKÁ POMOC (STUDIE, PROPAGAČNÍ AKCE, INFORMACE, MONITOROVÁNÍ)

14 Regionální a strukturální politika 3 Cíle pomoci CÍL 1: PODPORA ROZVOJE A STRUKTURÁLNÍCH ZMĚN V ZAOSTÁVAJÍCÍCH REGIONECH JEDNÁ SE O NUTS II, HDP NEDOSÁHL 75% V RÁMCI CÍLE 1 BUDOU FINANCOVÁNY DVA SPECIÁLNÍ PROGRAMY – JEDEN PRO SEVERNÍ IRSKO, DRUHÝ PRO SEVERSKÉ REGIONY ŠVÉDSKA CÍL 1– spolufinancovatelné aktivity (výběr): PŘÍMÉ INVESTICE DO VÝROBY, KTERÉ POMÁHAJÍ UDRŽOVAT A VYTVÁŘET PRACOVNÍ MÍSTA PODPORA MSP – SLUŽBY PRO MSP ROZVOJ PODNIKATELSKÉ INFRASTRUKTURY PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A TECHNICKÝCH INOVACÍ OBNOVA ČÁSTÍ MĚST POSTIŽENÝCH KRIZÍ PODPORA PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

15 Regionální a strukturální politika 3 Cíle pomoci CÍL 1: MAX. 75% CELKOVÝCH NÁKLADŮ, MIN. 50% HRAZENO Z VĚŘEJNÝCH ZDROJŮ INVESTICE DO VÝROBNÍHO PROSTŘEDÍ: MAX. 35% V REGIONECH CÍLE 1 AVŠAK MAX. 15% V REGIONECH CÍLE 2 ČR ZÍSKÁ PRO ZKRÁCENÉ PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2004-2006: 2,3 MLD EUR TJ. ASI 70 MLD CZK Z EU KOFINANCOVÁNÍ V ČR ASI 18 MLD CZK

16 Regionální a strukturální politika 3 Cíle pomoci CÍL 2: PODPORA EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ KONVERZE STRUKTURÁLNĚ POSTIŽENÝCH REGIONŮ REGIONY CÍLE 2 VYMEZUJE OBVYKLE NA ÚROVNI NUTS III CÍL 2 – podpora regionů: A. PRŮMYSLOVÝCH (STARÝ PRŮMYSLOVÝ REGION) B. ZEMĚDĚLSKÝCH, VENKOVSKÝCH (RURÁLNÍCH) C. MĚSTSKÝCH (URBÁNNÍCH) D. RYBÁŘSKÝCH E. SOUSEDÍCÍCH S REGIONY CÍLE 1

17 Regionální a strukturální politika 3 Cíle pomoci CÍL 2 – oblast podpory : INVESTICE DO VÝROBY REGENERACE BROWNFIELDS, REHABILITACE PŮDY, BUDOV PODPORA MSP REKVALIFIKACE – ADAPTACE PRACOVNÍCH SIL NA ZMĚNĚNÉ PODMÍNKY PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE MAXIMÁLNĚ VŠAK 50% CELKOVÝCH NÁKLADŮ

18 Regionální a strukturální politika 3 Cíle pomoci TYPY AKTIVIT SPOLUFINANCOVATELNÝCH V RÁMCI CÍLE 3: PODPORA SYSTÉMU (ODBORNÉHO) ŠKOLSTVÍ, ROZVOJ VZDĚLÁVACÍHO SYSTÉMU PODPORA SYSTÉMU AKTIVNÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI – NAPŘ. INFORMAČNÍ SYSTÉMY REKVALIFIKACE A KURZY CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MAX. 50% CELKOVÝCH NÁKLADŮ.

19 Regionální a strukturální politika 3 Cíle pomoci CÍL 3: ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ – PODPORA ZMĚN A MODERNIZACE POLITIK A SYSTÉMŮ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ, REKVALIFIKACÍ A ZAMĚSTNANOSTI JEDNÁ SE O HORIZONTÁLNÍ (PLOŠNÝ) CÍL – PODPORU MOHOU ZÍSKAT VŠECHNY REGIONY (KROMĚ REGIONŮ CÍLE 1 – ZDE JE PODPOROVÁNA VŽDY PRIORITNÍ OSA PODPORA LIDSKÝCH ZDROJŮ V REGIONECH CÍLE 1 FINANCOVÁNA Z ESF). TENTO CÍL JE PROVÁZÁN S EVROPSKOU STRATEGIÍ ZAMĚSTNANOSTÍ

20 Regionální a strukturální politika 3 formy poskytování pomoci A) INICIATIVY ČLENSKÝCH STÁTŮ, B) INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ, C) INOVAČNÍ OPATŘENÍ A TECHNICKÁ POMOC

21 Regionální a strukturální politika 4 Iniciativy společenství INTERREG (ERDF) ZÁMĚREM JE FINANČNĚ PODPOROVAT, A TAKTO STIMULOVAT PŘESHRANIČNÍ, NADNÁRODNÍ A MEZIREGIONÁLNÍ KOOPERACE LEADER+ (EAGGF) JE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ, FINANCOVANÁ Z PODPŮRNÉ SEKCE EAGGF, ZAMĚŘENÁ NA PODPORU LOKÁLNÍCH INICIATIV ZA ÚČELEM ROZVOJE VENKOVA. EQUAL (ESF) JE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ, FINANCOVÁNA Z ESF, PODPORUJÍCÍ NADNÁRODNÍ SPOLUPRÁCI ZAMĚŘENOU NA BOJ SE VŠEMI FORMAMI DISKRIMINACE A NEROVNOSTÍ NA TRHU PRÁCE. URBAN (ERDF) JE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ, FINANCOVANÁ Z ERDF, ZAMĚŘENÁ NA PODPORU EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ REGENERACE MĚST A PŘÍMĚSTSKÝCH OBLASTÍ POSTIŽENÝCH KRIZÍ

22 Regionální a strukturální politika Inovační opatření a technická pomoc JSOU TŘETÍ FORMOU POMOCI ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ JSOU NA KTERÉ BYLO PRO OBDOBÍ 2000 – 2006 VYČLENĚNO 1.258 MLD. €, COŽ JE 0,65% PROSTŘEDKŮ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ INOVAČNÍ AKTIVITY ZAHRNUJÍ STUDIE, PILOTNÍ PROJEKTY TECHNICKÁ POMOC ZAHRNUJE REALIZACI PŘÍPRAVNÝCH, MONITOROVACÍCH, VYHODNOCOVACÍCH A KONTROLNÍCH OPATŘENÍ NEZBYTNÝCH PRO HLADKOU IMPLEMENTACI NAŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍCH SE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ


Stáhnout ppt "Regionální a strukturální politika Mgr. Oldřich Hájek."

Podobné prezentace


Reklamy Google