Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Porušení pravidel OP LZZ Bc. Jana Hrazdilová Ing. Radek Rinn Podporujeme Vaši budoucnost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Porušení pravidel OP LZZ Bc. Jana Hrazdilová Ing. Radek Rinn Podporujeme Vaši budoucnost."— Transkript prezentace:

1 Porušení pravidel OP LZZ Bc. Jana Hrazdilová Ing. Radek Rinn www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Podporujeme Vaši budoucnost

2 Specifika ex-post financování Příjemci všechny výdaje hradí ze svých rozpočtů, ne ze zálohových plateb poskytnutých z „evropských prostředků“ Porušením pravidel ze strany příjemců před refundací daných prostředků nedochází ke zneužití prostředků poskytnutých z EU Po schválení žádosti o platbu jsou způsobilé prostředky ve výši 85 % vráceny příjemcům do jejich kapitoly jako příjmy Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

3 Nesrovnalost Jedná se o každé porušení podmínek, za kterých byly prostředky ES poskytnuty České republice, a každé porušení podmínek, za kterých byly tyto prostředky a prostředky národních veřejných rozpočtů dále poskytnuty příjemcům a subjektům čerpajícím příspěvek Podezření na nesrovnalost = stav, dokud není daná nesrovnalost odpovědným orgánem potvrzena Porušení rozpočtové kázně = neoprávněné použití poskytnutých prostředků (poskytnutých = refundovaných) Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

4 Nesrovnalost Příklady: Provedení podstatné změny bez schválení poskytovatele podpory Pochybení v provedení výběrového řízení (nesoulad s metodickým pokynem pro zadávaní zakázek OP LZZ, příp. porušení příslušného zákona) Zapojení nového člena RT bez schválení poskytovatelem podpory Neefektivní využití nákladů na realizační tým Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

5 Porušení před refundací výdajů Příjemce financovaný ex-post neoprávněně nakládal se „svými“ prostředky (ne s prostředky EU) Pracovníci OSF dané pochybení identifikují při administrativní kontrole MZ a ŽoP Výdaje, které jsou identifikované jako nezpůsobilé, jsou ze 100% kráceny, a nejsou tedy refundovány do kapitoly příjemců V případě, kdy není možné konkrétní výši nezpůsobilých výdajů identifikovat, může dojít k odnětí veškerých prostředků Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

6 Porušení po refundaci výdajů Příjemce financovaný ex-post neoprávněně nakládal prostředky EU ve chvíli, kdy mu tyto prostředky byly refundovány do kapitoly rozpočtu K tomuto případu dochází tedy po schválení MZ a ŽoP s danými výdaji Pracovníci OSF dané pochybení identifikují při kontrole na místě, případně při administrativní kontrole další MZ a ŽoP OSF zasílá na ŘO dokument „hlášení podezření na nesrovnalost“ Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

7 Porušení po refundaci výdajů ŘO danou nesrovnalost posoudí a pokud nesrovnalost potvrdí, dané podklady jsou zaslány příslušnému FÚ, který danou věc dále posuzuje a vyčísluje sankce a odvody pro příjemce V případě porušení VŘ, které je v režimu zákona o veřejných zakázkách, je informován ÚOHS Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

8 Postup OSF Snaha OSF daná pochybení identifikovat včas, aby nebyl příjemce vystaven kontrole FU V případě, že je posuzování způsobilosti výdajů časově náročné (např. u VŘ), je možné MZ a ŽoP schválit s tím, že dané prostředky jsou z výše ŽoP vyjmuté: –Při potvrzení pochybení příjemce dané prostředky již nenárokuje, příp. jsou ze strany OSF zkráceny i v následující ŽoP –Při vyvrácení pochybení příjemce dané prostředky zahrne do následující MZ a ŽoP. Tyto prostředky poté budou ze strany OSF schváleny Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

9 Kontrola na místě Probíhá u všech projektů na základě stavu projektu dle MZ či náhodným výběrem poskytovatelem podpory Porovnává se skutečný stav se stavem deklarovaným (obsahuje i kontrolu dokladů) Kontrolu mohou provádět pouze pověření pracovníci Oznámení kontroly předem (většinou) Povinnost umožnit vstup na místo realizace projektu včetně přístupu k veškeré projektové dokumentaci Je v zájmu příjemce, aby měl zdokladované veškeré kroky v projektu, plnění MI, plnění KA atp. Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

10 Vybrané náležitosti dokladování I Veškeré výdaje projektu musí být zaúčtovány v oddělené účetní evidence pro projekt!!! (Výpis z odd. účetní evidence předkládán při kontrolách na místě.) Mzdové výdaje Při každém nárokování výdaje: Výkaz práce Sestava „Rozpis mzdových nákladů“ Doklad o úhradě zákonných odvodů a mezd (výpis z BÚ popř. čestné prohlášení) Při kontrole na místě: Pracovní smlouvy, popř. DPP/DPČ Pracovní náplň Mzdové listy, výplatní pásky Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

11 Vybrané náležitosti dokladování II Nákup služeb Účetní/daňové doklady Doklady o zaplacení – výpis z bankovního účtu, pokladní doklady Předávací protokol Doklady k výběrovému řízení/objednávky, smlouvy Smlouvy o pronájmu Nákup zařízení a vybavení protokol o zařazení majetku do užívání s označením zaměstnanců, kteří majetek užívají, výpis z analytické evidence (sestavy majetku) Účetní/ daňové doklady Doklady o zaplacení – výpis z bankovního účtu, pokladní doklady Dodavatelské smlouvy, objednávky, faktury Doklady k výběrovému řízení/objednávky Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

12 Vybrané náležitosti dokladování III Cestovné Při každém nárokování výdaje: Rozpis cestovních náhrad (příloha č. 6 MZ) Při kontrole na místě: Vyúčtované cestovní příkazy Objednávky, faktury - ubytování Jízdenky, popř. jiný doklad nahrazující jízdenku Režijní náklady Doložit metodiku výpočtu alikvótní části nákladů připadajících pro projekt. (například metry čtverečné týkající se projektu oproti celkové míře celému úřadu apod. Nedílnou součástí je i mapa s označením využívaných prostor pro projekt.) Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

13 Finanční část – oblasti s nejčastějšími chybami Rozpis mzdových nákladů (nesouhlasí Rozpis s pracovním výkazem, překročení položek rozpočtu) Přehled čerpání způsobilých výdajů (nerozpoložkovaný přehled čerpání, přehled nesouhlasí se soupiskou a s rozpočtem) Chyby v pracovních výkazech (nevyplněny všechny položky) Dvojité nárokování dovolené a nemocenské. Chybný rozpočet projektu (přečíslovaný rozpočet, ponížený rozpočet) Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz

14 Finanční část – problémové oblasti Změny rozpočtu – Změna jednotkových mzdových nákladů v průběhu realizace na jedné položce rozpočtu. Změny jednotkových nákladů u energii (Spojení více jednotek do období dle faktury) Investice – nutno prověřit rozpočty Datum zdanitelného plnění vs. Datum úhrady Rozpis mzdových nákladů (převody DPČ na DPP a naopak), položka Jiné neodvádí se z nich odvody Položka 1.4. Jiné osobní náklady Křížové financování Doporučené příručky Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz

15 Povinnosti po ukončení projektu Datum ukončení realizace projektu uvedené v PA Příjemce je povinen v rámci udržitelnosti poskytnout vytvořené produkty i 5 let po ukončení projektu (např. e-learningové moduly atp.) Nutnost uchovávat veškeré dokumenty související s projektem 10 let po jeho ukončení Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

16 Děkujeme za pozornost Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz


Stáhnout ppt "Porušení pravidel OP LZZ Bc. Jana Hrazdilová Ing. Radek Rinn Podporujeme Vaši budoucnost."

Podobné prezentace


Reklamy Google