Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MGR. JIŘÍ BOZDĚCH Ekonomická, finanční, právní a insolvenční andragogika určená lektorům, poradcům a dalším účastníkům vzdělávání - CZ.1.07/3.2.11/02.0094.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MGR. JIŘÍ BOZDĚCH Ekonomická, finanční, právní a insolvenční andragogika určená lektorům, poradcům a dalším účastníkům vzdělávání - CZ.1.07/3.2.11/02.0094."— Transkript prezentace:

1 MGR. JIŘÍ BOZDĚCH Ekonomická, finanční, právní a insolvenční andragogika určená lektorům, poradcům a dalším účastníkům vzdělávání - CZ.1.07/3.2.11/02.0094 Vzdělávací program: Právní aspekty insolvence pro lektory EXKURS DO OBČANSKÉHO, OBCHODNÍHO, SPRÁVNÍHO A PROCESNÍHO PRÁVA 25. 9. 2013

2 Základní pojmy občanského práva Funkce práva - působit na uspořádání společenských vztahů Občanské právo - hmotné - právo procesní- soudní - správní

3 Právní stát - funkce: zákonnost právní jistota přiměřenost práva

4 Dělení práva - soukromému - rovnost - veřejné - nadřazenost státu

5 Skupiny OP - občanské právo obecné - občanské právo zvláštní (právo obchodní, pracovní, rodinné)

6 Základní zásady občanského práva zásada „rovnosti účastníků“ zásada, že „smlouvy se mají dodržovat“, zásada „nikoho nepoškozovat“ zásady „ochrany dobré víry“ zásada „zákony nepůsobí zpětně“, zásada prevence

7 Prameny občanského práva zákony nařízení vlády vyhlášky ministerstev nebo jiných úřadů

8 Způsobilost k právům být subjektem práv a povinností - osoby fyzické - osoby právnické.

9 Způsobilost k právním úkonům činit právní úkony

10 Zastoupení zastoupení zákonné zastoupení na základě plné moci.

11 Právní úkony svobodně vážně srozumitelně určitě

12 Forma ústně písemně mlčky

13 Uzavírání smluv nabídka přijetí nabídky

14 Zrušení smlouvy dohodou odstoupením výpovědí

15 Smluvní typy kupní darovací nájemní o půjčce o dílo pracovní smlouva pojistná smlouva cestovní smlouvy

16 Věcná práva působí (chrání) proti všem Druhy: - právo vlastnické - právo držby - věcná práva k věci cizí

17 Pojem vlastnictví Dělení: movité a nemovité dělitelné a nedělitelné jednotlivé i hromadné nemovitosti a věci movité.

18 Obsah vlastnického práva držet věc užívat a požívat její plody a užitky s věcí nakládat

19 Typy vlastnictví výlučné spoluvlastnictví společné jmění manželů

20 Vznik vlastnictví převodem přechodem zhotovením věci rozhodnutím

21 Nemovitosti zásada materiální publicity vklad vlastnického práva záznam vlastnického práva omezení vlastnického práva

22 Zástavní právo funkce - zajišťovací - uhrazovací vznik: - smlouvou - z rozhodnutí soudu nebo státního orgánu zánik: - zánikem zajišťované pohledávky - dohodou, event. vzdáním se - zánikem zástavy - zpeněžením zástavy v dražbě

23 Věcná břemena vlastníku jiné nemovitosti osobností věcné břemeno

24 Závazky Základní principy: vztahy mezi dvěma nebo více konkrétními subjekty na ostatní subjekty nemá vliv

25 Obsah dát konat strpět něčeho se zdržet.

26 Závazky podle práva - občanskoprávní - obchodní - pracovněprávní, ze zákona o rodině, atd.

27 Dělení závazky ze smluv závazky z porušení právní povinnosti - odpovědnost za škodu - prodlení - bezdůvodné obohacení závazky z jiných právních důvodů - kvazikontrakty - kvazidelikty - závazky také vznikají z úřadního rozhodnutí

28 Změny závazkových vztahů subjekt závazku obsah závazku

29 Zajištění závazků zástavní právo zadržovací právo ručení bankovní záruka jistota uznání dluhu smluvní pokuta

30 Promlčení právo nezanikne není soudní ochrana prekluze promlčecí lhůta

31 Základní smluvní typy pojmenované nepojmenované

32 Pojmenované kupní smlouva směnná smlouva darovací smlouva smlouva o dílo smlouva o půjčce smlouva o výpůjčce nájemní smlouva příkazní smlouva smlouva o úschově smlouva o ubytování smlouva o přepravě Zprostředkovatelská smlouva, atd.

33 Spotřebitelské smlouvy na jedné straně spotřebitel a na straně druhé dodavatel (podnikatel) ochrana spotřebitele

34 Odpovědnost za škodu obecná zvláštní

35 Podmínky odpovědnosti za škody protiprávní jednání vznik škody příčinná souvislost mezi protiprávním jednáním a vznikem škody

36 Druhy škod skutečná ušlý zisk škoda na zdraví

37 Bezdůvodné obohacení plnění bez právního důvodu plnění z neplatného právního úkonu plnění z právního důvodu, který odpadl prospěch získaný z nepoctivých zdrojů plnění za jiného

38 Dědické právo přechod práv a závazků zůstavitele na dědice okamžikem smrti zůstavitele Dědění: ze závěti ze zákona

39 Exkurz do obchodního práva právní postavení podnikatelů Prameny - obchodní zákoník - obchodní zvyklosti

40 Podnikání soustavná činnost za účelem dosažení zisku Podnikatel: - zápis z obchodním rejstříku - živnostenské oprávnění - jiné než živnostenské podnikání - osoba provozující zemědělskou výrobu

41 Živnostenské a jiné podnikání Druhy živností: - volné živnosti - řemeslné - vázané živnosti - koncese

42 Jiné než živnostenské podnikání banky lékaři advokáti notáři pojišťovny telekomunikace energetika výsledky duševní tvůrčí činnosti

43 Obchodní společnosti a družstva právnické osoby založené za účelem podnikání účelové sdružení osob a kapitálu vznik - zápisem do obchodního rejstříku družstva – právnické osoby nejen za účelem podnikání

44 Právní formy obchodních společností veřejná obchodní společnost komanditní společnost akciovou společnost společnost s ručením omezeným Společníci osoby fyzické právnické

45 Obchodní závazky vztahy mezi podnikateli relativní obchody absolutní obchody absolutní neobchod

46 Směnky zajištění peněžitých závazků cenný papír abstraktním zkráceném směnečném řízení

47 Exkurz do práva správního veřejné právo správa věcí veřejných ve veřejném zájmu upravuje působnost výkonné moci ve státě a činnost státu Dělení: - hmotné - procesní stavební právo, právo životního prostředí, finanční právo, atd., procesní norma: správní řád a soudní řád správní

48 Správní orgány orgán státní správy organizační jednotka státu součást výkonné moci

49 Správní orgány ústřední orgány - ministerstva - celní úřady - finanční úřady - správa sociálního zabezpečení - živnostenské úřady - úřady práce - katastrální úřady - stavební úřady - matriční úřady přenesená působnost

50 Správní řízení založení, změna nebo zrušení práva a povinnosti konkrétní osoby

51 Exkurz do práva procesního občanský soudní řád

52 Soudní soustava okresní krajské vrchní Nejvyšší soud

53 Soudní řízení občanské soudní řízení trestní řízení soudní soudní řízení správní řízení před Ústavním soudem

54 Druhy soudních žalob sporná - na plnění - určovací - statusové nesporná

55 Poskytování právní pomoci a zastupování před soudy a správními orgány Role advokáta a notáře Mimosoudní vymáhání pohledávek Mediace


Stáhnout ppt "MGR. JIŘÍ BOZDĚCH Ekonomická, finanční, právní a insolvenční andragogika určená lektorům, poradcům a dalším účastníkům vzdělávání - CZ.1.07/3.2.11/02.0094."

Podobné prezentace


Reklamy Google