Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do filozofie 1/Filozofie 1 Mgr. Marek Timko, Ph.D. 6 Raná scholastika 10.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do filozofie 1/Filozofie 1 Mgr. Marek Timko, Ph.D. 6 Raná scholastika 10."— Transkript prezentace:

1 Úvod do filozofie 1/Filozofie 1 Mgr. Marek Timko, Ph.D. 6 Raná scholastika 10

2 Scholastika - vláda Karla I. Velikého (742 – 814), francký král a 1. středověký římský císař → „karolinská renesance“; - jednota vědy a filosofie, latina; - scholastika → „školní nauka“; - rozumové zdůvodnění víry (filosofie jako „služka teologie“); - dialektická metoda: „pro“ a „proti“; - raná scholastika → „spor o univerzálie“!

3 Realismus vs. nominalismus - realismus → obecné má vyšší skutečnost než jednotlivé (příklon k Platónovi); - nominalismus → skutečné jsou jenom jednotliviny, obecné pojmy se nevyskytují ve skutečnosti, ale jenom v našem intelektu, jsou jenom jmény (z lat. nomen) – příklon k Aristotelovi.

4 Jan Scotus Eriugena (asi 810–877) - irský filosof a teolog, „první otec scholastiky“; - představitel realismu, vliv novoplatonismu.; - posmrtně obviněn s panteismu; Dílo: O rozdělení přírody. - pravé náboženství je pravou filosofií: veškerá pochybnost týkající se víry může a má být vyvrácena filosofií → velká důležitost rozumu! - světové dění začíná i končí Bohem.

5 4 druhy přírody 1. nestvořená a tvořící – Bůh; 2. stvořená a tvořící – božské myšlenky (ideje); 3. stvořená a netvořící – jednotliviny; 4. nestvořená a netvořící – návrat k Bohu (Bůh jako finální příčina).

6 Anselm z Canterbury (1033 –1109) - italský opat, arcibiskup v Canterbury, teolog a filosof, člen řádu sv. Benedikta; - v r. 1720 ho papež Klement XI. jmenoval „učitelem církve“; - myšlení musí být podřízené víře, bez víry není správného poznání → „Věřím, abych rozuměl.“ (Credo, ut intelligam!)

7 Ontologický důkaz Boží existence Bůh je ta nejdokonalejší bytost (i pojem), jakou lze vůbec myslet. Kdyby však existovala pouze v naší mysli, bylo by možné myslet bytost ještě dokona- lejší, jež by existovala i ve skutečnosti – což je ale logický spor. Problém: Z pojmu nějaké věci (v tomto případě z pojmu Boha jako toho nejvyššího, co lze myslet) je odvozen důkaz její reálné existence.

8 Jean Roscelin neboli Roscellinus (cca 1050 – cca 1125) - francouzský teolog, předchůdce nominalismu; - skutečné jsou jen jednotlivé osoby a věci, obecné pojmy, druhy a rody (např. „člověk“) jsou jen slova, jež žádnou skutečnost neoznačují!

9 Pierre Abélard (1079 – 1142) - enfant terrible 12. st.; - studoval u Roscellina, Viléma z Champeaux i u Anselma z Laonu (všechny naštval, všichni ho vyhodili!). Dílo: Sic et non (Ano a ne); Historia calamitatum mearum (Historie mých pohrom).

10 - ve vztahu k problému univerzálií zastával (střední) pozici konceptualismu → univerzálie jsou myšlené představy, neexistují ani nezávisle na jednotlivinách, ale nejsou ani nahodilými jmény (flatus vocis). - obecné pojmy reálně neexistují, ale nejsou ani pouhým zvukem slova (flatus vocis), ale jakožto "jména" (nominis) jsou především výrazem "řeči„ (sermo). Obecným je tedy vztah mezi znakem a tím, co označuje (tj. označované).

11 Dobro a zlo… - dobro a zlo nejsou hodnoty samy o sobě (ale pouze 2 způsoby bytí); - záměr (úmysl) je důležitější než čin → jenom Bůh ví o našich záměrech, jenom on nás může soudit! „Dobrý skutek pochází z dobrého úmyslu.“

12 Ibn Síná neboli Avicenna (980 – 1037) - lékař („otec moderní medicíny“) a filosof; - narozen v Turkestánu; - velký vliv Aristotela! - zabýval se vztahem Boha a přírody → látka je věčná, Bůh je nehybný hybatel, z něho proudící formy se uskutečňují v látce. - problém univerzálií: v božském rozumu jsou „před“ věcmi, vzhledem k ztělesnění ve skutečnosti jsou „ve“ věcech, v hlavách lidí (jako pojmy) jsou „po“ věcech.

13 Ibn Rušd neboli Averroes (1126 –1198) - arabský filosof (narozen v španěl. Cordobě), zvaný „Komentátor“; Dílo: Velké komentáře, Střední komentáře, Souhrn. Tři typy mluvčích: 1. filosofové – mluví mezi sebou, 2. teologové – mluví k žákům, 3. kněží – mluví k prostému lidu.

14 2 základní myšlenky 1. nezrození universa – Bůh a universum existují věčně (tedy mimo čas a prostor). Není žádné „před“ a ani „po“. 2. mezi Koránem a filosofií neexistuje žádný rozpor. (Navíc: popírá nesmrtelnost jednotlivé duše, je nadosobní duch je nesmrtelný! Konat dobro je potřeba vůči němu samotnému → odmítání představy pekla, očistce a ráje!)

15 Moše ben Majmon neboli Maimonides (1135 – 1204) - rabín, židovský filosof a lékař; - syntéza aristotelských, arabských a židovských vlivů; - filosofie a náboženství jsou jen dvěma formami pravdy, hloubka víry je závislá na hloubce filosofického poznání; - Bůh je jednoduchá esence, vypovídat lze jenom o jeho činnosti (ne o jeho vlastnostech)! - svět byl stvořen ze svobodné Boží vůle → cílem je člověk!

16 Člověk a Bůh… - nezdokonalené duše nemohou dosáhnout poznání Boha, a tedy ani nesmrtelnosti (intelektualizace náboženství). - k dosažení nesmrtelnosti stačí i minimum poznání, jež shrnul ve 13 článcích víry (viz další „slajd“) →

17 13 článků víry (podle žida Maimonida): 1. Bůh existuje 2. Bůh je jeden 3. Bůh je netělesný 4. Bůh je věčný 5. Jedině Bůh sám může být uctíván 6. Proroctví zaznamenaná v Bibli jsou pravdivá 7. Mojžíš byl největším prorokem Izraele 8. Tóra je božského původu 9. Tóra je neměnná a nezměnitelná 10. Bůh je vševědoucí 11. Bůh trestá a odměňuje v posmrtném životě 12. Mesiáš jistě přijde 13. Nastane vzkříšení mrtvých

18 A na závěr…


Stáhnout ppt "Úvod do filozofie 1/Filozofie 1 Mgr. Marek Timko, Ph.D. 6 Raná scholastika 10."

Podobné prezentace


Reklamy Google