Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávací oblast:Ekonomické vzdělávání Tematická oblast:Podnik a podnikání Název vyučovací oblasti:Insolvence, konkurz, exekuce Ročník / obor studia:II.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávací oblast:Ekonomické vzdělávání Tematická oblast:Podnik a podnikání Název vyučovací oblasti:Insolvence, konkurz, exekuce Ročník / obor studia:II."— Transkript prezentace:

1 Vzdělávací oblast:Ekonomické vzdělávání Tematická oblast:Podnik a podnikání Název vyučovací oblasti:Insolvence, konkurz, exekuce Ročník / obor studia:II. – III. r./ Hotelnictví a turismus Vypracoval:Ing. Kovač Lukáš Škola: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice (do 31.08.2012 – SŠHGS) Ověřeno : I. a II. pololetí šk. r. 2012/2013 DUM 618 Klíčová slova: Úpadek, platební neschopnost, insolvence, konkurz, exekuce. Anotace: Výkladová prezentace pro podporu výuky předmětu ekonomika.

2 Insolvence, konkurz, exekuce

3 Úpadek a jeho řešení Úpadek neboli též bankrot je právem definovaná neschopnost dlužníka platit své splatné závazky (dluhy) více věřitelům. Dlužník je v úpadku, jestliže je předlužený, pokud je právnickou osobou nebo podnikatelem. Způsoby řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka jsou: konkurs, reorganizace, oddlužení, zvláštní způsoby řešení úpadku, nepatrný konkurs, řešení úpadku finančních institucí.

4 Platební neschopnost Platební neschopnost neboli insolvence je neschopnost dlužníka splácet své dluhy a tak dostát svým závazkům i přes snahu dlužníka splácet svůj dluh věřiteli. Situace, kdy dlužník je platebně neschopný - není schopen hradit své závazky zcela či z části delší dobu než 3 měsíce po splatnosti, může být řešena: výkonem rozhodnutí soudu, exekučním řízením, řešením úpadku - insolvenčním řízením.

5 Insolvenční řízení Insolvenční řízení je obecně jakékoliv zvláštní soudní řízení, jehož předmětem je projednání úpadku a jeho řízení. V ČR se pojmem insolvenční řízení rozumí v současnosti řízení podle insolvenčního zákona. Insolvenční zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) se vztahuje na řešení úpadku a hrozícího úpadku dlužníka v rámci soudního řízení tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím úpadkem, k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Insolvenční zákon se aplikuje na řešení úpadku všech fyzických i právnických osob, podnikatelů i nepodnikatelů,

6 Konkurz Konkurs je v českém právu jedním ze způsobů řešení majetkového úpadku, předlužení firmy. Jde o způsob řešení úpadku spočívající v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů zásadně poměrně uspokojeny z výnosu zpeněžení majetkové podstaty s tím, že neuspokojené pohledávky nebo jejich části nezanikají. Konkurs je upraven v zákoně č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

7 Konkurzní řízení O prohlášení konkursu rozhoduje insolvenční soud na návrh věřitele nebo i dlužníka. Po prohlášení konkursu se dlužník označuje stále jako dlužník a na jeho právním postavení se v zásadě nic nemění. Prohlášením konkursu však přechází oprávnění nakládat s jeho majetkem na soudem ustanoveného insolvenčního správce, který má za úkol jej zpeněžit v dražbě nebo i jiným způsobem a uspokojit tak pohledávky věřitelů, stejně jako náklady konkursu. Majetkovou podstatu tvoří veškerý majetek dlužníka. Konkurs končí zrušením ze strany insolvenčního soudu, pokud však majetek dlužníka, podnikatele, k uspokojení věřitelů nepostačoval, následuje poté jeho zánik výmazem z obchodního rejstříku.

8 Exekuce Exekuce neboli vykonávací řízení je nucený výkon exekučního titulu. Exekuce spočívá většinou ve vymožení peněžité částky od povinného (dlužníka) pro oprávněného (věřitele), případně v donucení ke splnění jiné povinnosti. V České republice se rozlišují výkony rozhodnutí, které provádějí soudy samy a exekuce, které provádí samostatní soudní exekutoři. Kromě toho své vlastní exekuce mohou provádět i finanční úřady a další správní úřady.

9 Základní typy vykonávacího řízení Soudní výkon rozhodnutí, jedná se například o výkon rozhodnutí: srážky ze mzdy, přikázání pohledávky, správa nemovitosti, odebrání věci, apod. Soudní výkon rozhodnutí končí především vymožením pohledávky oprávněného a nákladů tohoto výkonu Exekuce prováděna soudním exekutorem, Exekuci provede ten soudní exekutor, kterého v exekučním návrhu označí oprávněný a který je zapsán v rejstříku zahájených exekucí, Soudní exekutor může v jedné věci zvolit více druhů exekuce zároveň, pro každý z nich pak vydá zvláštní exekuční příkaz. Exekuce může být provedena srážkami ze mzdy a jiných příjmů, přikázáním pohledávky, prodejem movitých věcí a nemovitostí, postižením podniku, zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech, správou nemovitosti, pozastavením řidičského oprávnění…

10 Základní typy vykonávacího řízení Daňová exekuce Daňová exekuce slouží pouze k vymáhání daňových nedoplatků a nedoplatků na pokutách, udělených v daňovém řízení. Vymáhajícím orgánem a zároveň v pozici oprávněného je správce daně, tedy finanční úřad. O zahájení daňové exekuce rozhodne z úřední povinnosti správce daně a to tak, že vydá vlastní daňový exekuční příkaz, který může znít na provedení exekuce přikázáním pohledávky, srážkou ze mzdy nebo jiného příjmu, prodejem movitých věcí, prodejem nemovitostí nebo postižením jiných majetkových práv.

11 Základní typy vykonávacího řízení Správní exekuce, Návrh na zahájení správní exekuce se podává k exekučnímu správnímu orgánu, kterým je většinou obecní úřad obce s rozšířenou působností, případně jiný obecní úřad, krajský úřad nebo i jiný správní úřad. Provedení správní exekuce se liší podle toho, zda je vymáháno peněžité plnění, nebo nepeněžité. Pro exekuci peněžitého plnění se použije stejný postup, jako u exekuce daňové. O provedení exekuce nepeněžitého plnění rozhodne exekuční správní orgán vydáním vlastního správního exekučního příkazu

12 Kontrolní otázky Vysvětlete podstatu úpadku firmy. Vyjmenujte způsoby řešení úpadku. Vysvětlete pojmy platební schopnost a neschopnost. Popište podstatu konkurzního řízení. Co je to exekuce a kdo ji provádí?

13 Použitá literatura ŠVARCOVÁ, Jena. Ekonomie stručný přehled: Teorie a praxe aktuálně a v souvislostech. 1. vyd. Zlín: CEED nakladatelství, 2002, 279 s. ISBN 80-902- 5526-4 http://insolvencni-zakon.justice.cz/ http://www.ekcr.cz/ http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Apadek http://cs.wikipedia.org/wiki/Exekuce


Stáhnout ppt "Vzdělávací oblast:Ekonomické vzdělávání Tematická oblast:Podnik a podnikání Název vyučovací oblasti:Insolvence, konkurz, exekuce Ročník / obor studia:II."

Podobné prezentace


Reklamy Google