Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva Právní aspekty poskytování zdravotní péče MUDr. Mgr. Jolana Těšinová 1. LF UK v Praze.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva Právní aspekty poskytování zdravotní péče MUDr. Mgr. Jolana Těšinová 1. LF UK v Praze."— Transkript prezentace:

1 Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva Právní aspekty poskytování zdravotní péče MUDr. Mgr. Jolana Těšinová 1. LF UK v Praze

2 ,,Non salus, sed voluntas aegroti suprema lex.'' Nikoliv prospěch, ale vůle nemocného je (pro lékaře) nejvyšším příkazem.

3 Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně (2001)

4 Hierarchie právních předpisů Ústavní zákony a mezinárodní smlouvy Listina základních práv a svobod Mezinárodní smlouvy přijaté dle čl. 10 ústavy Zákony obecné, speciální Podzákonné právní předpisy nařízení vlády, vyhlášky

5 Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování - č. 372/2011 Sb. Zákon o specifických zdravotních službách - č. 373/2011 Sb. Zákon o zdravotnické záchranné službě - č. 374/2011 Sb. účinnost od 1. 4. 2012

6 Vyhláška o zdravotnické dokumentaci č. 98/2012 Sb.

7 Historické mezníky ve vnímání práva ve zdravotnictví Zákon o péči o zdraví lidu (1966) Etický kodex Práva pacientů CEK MZ (1992) Etický kodex ČLK (1996) Úmluva o lidských právech a biomedicíně (2001) Novela zákona o péči o zdraví lidu (2007) Zákon o zdravotních službách (2012) Nový občanský zákoník (2014)

8 ,,Každý je povinen ctít svobodné rozhodnutí člověka žít podle svého.“ §81 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

9 Terminologie Právní osobnost způsobilost mít v mezích právního řádu práva a povinnosti Svéprávnost způsobilost právně jednat Osoba fyzická, právnická

10 Osoba blízká Příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle zákona o registrovaném partnerství Jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní Má se ta to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí

11 Informovaný souhlas

12 Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho svobodným a informovaným souhlasem, nestanoví-li zákon jinak.

13 Informovaný souhlas Poskytovatel je povinen zajistit, aby byl pacient informován o zdravotním stavu a o navrženém individuálním léčebném postupu a všech jeho změnách. Informace o zdravotním stavu je pacientovi sdělena při přijetí do péče a dále vždy, je-li to s ohledem na poskytované zdravotní služby nebo zdravotní stav pacienta účelné.

14 Souhlas pacienta Svobodný Srozumitelný Kvalifikovaný Informovaný

15 Poučení pacienta Příčina a původ nemoci (stadium, předpokládaný vývoj) Účel, povaha, předpokládaný přínos, možné důsledky a rizika Jiné možnosti poskytnutí zdravotních služeb (vhodnost, přínos, rizika) Další potřebná léčba Omezení a doporučení ve způsobu života s ohledem na zdravotní stav

16 Poučení pacienta Možnost vzdát se podání informace o zdravotním stavu Možnost určit osoby, kterým budou informace podány Možnost vyslovit zákaz o podávání informací o zdravotním stavu

17 Právo vzdát se podání informace Pacient se může vzdát podání informace o svém zdravotním stavu, popřípadě může určit, které osobě má být podána Záznam – součást zdravotnické dokumentace Nelze akceptovat v případě infekční nemoci nebo jiné nemoci ohrožující zdraví nebo život jiných osob

18 Právo pacienta Pacient nebo osoba určená pacientem má právo klást otázky vztahující se k jeho zdravotnímu stavu, které musí být srozumitelně zodpovězeny

19 Forma souhlasu Konkludentní (mlčky) Ústní Písemná

20 Ústní souhlas Ošetřující zdravotnický pracovník provede záznam do zdravotnické dokumentace o tom, že byla informace o zdravotním stavu pacientovi podána

21 Písemný souhlas Písemná forma souhlasu se vyžaduje, pokud tak stanoví jiný právní předpis (např. transplantační zákon, zákon o specifických zdravotních službách, NOZ) nebo pokud tak s ohledem na charakter poskytovaných zdravotních služeb určí poskytovatel

22 Odvolání souhlasu Pacient může svůj souhlas s poskytnutím zdravotních služeb odvolat Odvolání není účinné, pokud již bylo započato provádění zdravotního výkonu, jehož přerušení může způsobit vážné poškození zdraví nebo ohrožení života pacienta

23 Terapeutické privilegium Zadržení informace o nepříznivé diagnóze nebo prognóze Pouze po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu Existence důvodného předpokladu způsobení závažné újmy na zdraví pacienta při jejím sdělení

24 Zástupný souhlas

25 Zástupný souhlas osob určených Pacient může při přijetí do péče určit osoby, které mohou být informovány o jeho zdravotním stavu a zda tyto osoby mohou v případech vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb. záznam podepsaný pacientem a zdravotnickým pracovníkem je součástí zdravotnické dokumentace

26 Podmínky zástupného souhlasu Pacient nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav vyslovit souhlas s poskytováním zdravotních služeb a nejde o zdravotní služby, které lze poskytnout bez souhlasu

27 Zástupný souhlas dalších osob Není-li osoba určená pacientem nebo není-li dosažitelná, vyžaduje se souhlas manžela nebo registrovaného partnera, rodiče, jiné osoby blízké způsobilé k právním úkonům, pokud je známa

28 Poskytování zdravotní péče nezletilým osobám

29 Ochrana zdraví a života dítěte je zcela relevantním důvodem pro zásah do rodičovských práv… …nelze připustit, aby rodiče přijímali opatření škodlivá pro zdraví nebo rozvoj dítěte… (nález ÚS sp.zn.III. 459/03)

30 Zletilost a přiznání svéprávnosti Plně svéprávným se člověk stává zletilostí - zletilosti se nabývá dovršením osmnáctého roku věku Před nabytím zletilosti se plné svéprávnosti nabývá přiznáním svéprávnosti nebo uzavřením manželství

31 Informovaný souhlas nezletilých osob Nezletilému pacientovi se zdravotní služby poskytují se souhlasem jeho zákonného zástupce s výjimkou případů, kdy lze zdravotní služby poskytovat bez souhlasu.

32 Názor nezletilého Při poskytování zdravotních služeb nezletilému pacientovi je třeba zjistit názor na poskytnutí zamýšlených zdravotních služeb, jestliže je to přiměřené rozumové a volní vyspělosti jeho věku. Tento názor musí být zohledněn jako faktor, jehož závaznost narůstá úměrně s věkem a stupněm rozumové a volní vyspělosti nezletilého pacienta.

33 Informovaný souhlas nezletilého Pro vyslovení souhlasu s poskytnutím zdravotních služeb nezletilému pacientovi se použijí právní předpisy upravující způsobilost fyzických osob k právním úkonům s tím, že nezletilému pacientovi lze zamýšlené zdravotní služby poskytnout na základě jeho souhlasu, jestliže je provedení takového úkonu přiměřené jeho rozumové a volní vyspělosti odpovídající jeho věku.

34 Zákon o rodině Běžné lékařské výkony – předpoklad, že rodič, jedná v souladu s vůlí druhého rodiče Závažné lékařské výkony – ověřit, že projev vůle zastupujícího rodiče je též výrazem vůle druhého rodiče

35 Péče bez souhlasu zákonného zástupce Nezletilému pacientovi lze poskytnout neodkladnou péči bez souhlasu zákonného zástupce jde-li o zdravotní služby nezbytné k záchraně života nebo zamezení vážného poškození zdraví, v případě léčby vážné duševní poruchy ohrožující zdraví pacienta, pokud je podezření na týrání, zneužívání nebo zanedbávání

36 Péče bez souhlasu zákonného zástupce Bez souhlasu zákonného zástupce lze poskytnout též jiné zdravotní služby, stanoví-li tak zákon o ochraně veřejného zdraví.

37 Poskytování zdravotní péče osobám omezeným ve svéprávnosti

38 Omezení svéprávnosti Omezit svéprávnost člověka může jen soud (nejdéle na tři roky) Soud může omezit svéprávnost člověka v rozsahu, v jakém člověk není pro duševní poruchu, která není jen přechodná, schopen právně jednat, a vymezí rozsah, v jakém způsobilost člověka samostatně právně jednat omezil Soud jmenuje takovému člověka opatrovníka

39 Informovaný souhlas osob omezených ve svéprávnosti Informovaný souhlas uděluje soudem ustanovený opatrovník Výjimkou jsou případy poskytování zdravotních služeb bez souhlasu Poučení pacienta způsobem zohledňujícím rozumovou vyspělost a aktuální schopnost informaci porozumět

40 Informovaný souhlas osob omezených ve svéprávnosti Má-li být zasaženo do integrity osoby, která není plně svéprávná, a která zákroku vážně odporuje, třebaže opatrovník se zákrokem souhlasí, nelze zákrok provést bez souhlasu soudu

41 Odmítnutí zdravotní péče

42 Diagnóza není více než právo … … právo pacienta nebýt léčen je silnější než povinnost lékaře léčit … (nález ÚS sp.zn.IV. 639/2000)

43 Dříve vyslovené přání Pacient může pro případ, kdy by se dostal do takového stavu, ve kterém nebude schopen vylovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb a způsobem jejich poskytnutí, tento souhlas nebo nesouhlas předem vyslovit.

44 Dříve vyslovené přání Poskytovatel bude brát zřetel na dříve vyslovené přání pacienta, má-li ho k dispozici, a to za podmínky, že pacient je v takovém zdravotním stavu, kdy není schopen vyslovit nový souhlas nebo nesouhlas, má písemnou forma, je opatřeno úředně ověřeným podpisem,

45 Poučení pacienta Bude respektováno jen takové dříve vyslovené přání, které bude učiněno na základě písemného poučení pacienta o důsledcích jeho rozhodnutí, a to lékařem v oboru všeobecné praktické lékařství, u něhož je pacient registrován nebo jiným ošetřujícím lékařem v oboru zdravotní péče, s níž dříve vyslovené přání souvisí.

46 Dříve vyslovené přání Pacient může učinit dříve vyslovené přání též při přijetí do péče nebo v průběhu hospitalizace pro poskytování zdravotních služeb zajišťovaných poskytovatelem záznam do zdravotnické dokumentace, podpis pacienta, zdravotnického pracovníka a svědka

47 Dříve vyslovené přání Není třeba respektovat, pokud od doby jeho vyslovení došlo v poskytování zdravotních služeb k takovému vývoji, že lze důvodně předpokládat, že by pacient vyslovil souhlas s jejich poskytnutím

48 Dříve vyslovené přání Nelze respektovat, pokud nabádá k takovým postupům,jejichž výsledkem je aktivní způsobení smrti, byly v době, kdy poskytovatel neměl k dispozici dříve vyslovené přání, započaty takové zdravotní výkony, jejichž přerušení by vedlo k aktivnímu způsobení smrti.

49 Dříve vyslovené přání Nelze respektovat, pokud by jeho splnění mohlo ohrozit jiné osoby. Nelze uplatnit u nezletilých osob a osob omezených ve svéprávnosti.

50 Písemné prohlášení o odmítnutí zdravotních služeb (revers) Pacientovi, kterému byla podána informace o zdravotním stavu, a který odmítá vyslovit souhlas (nejde-li o případ péče bez souhlasu) je opakovaně podána informace o jeho zdravotním stavu v rozsahu a způsobem, ze kterého je zřejmé, že neposkytnutí může vážně poškodit jeho zdraví nebo ohrozit život.

51 Písemné prohlášení o odmítnutí (revers) Jestliže pacient i nadále odmítá vyslovit souhlas, učiní o tom písemné prohlášení (revers).

52 Vyhláška o zdravotnické dokumentaci Záznam o odmítnutí poskytnutí zdravotních služeb (revers) údaj o zdravotním stavu pacienta údaj o možných následcích odmítnutí záznam vyjádření pacienta, že mu údaje byly vysvětleny, … písemné prohlášení o odmítnutí místo, datum, podpisy

53 Záznam za přítomnosti svědka Pacient se nemůže vzhledem k zdravotnímu stavu podepsat Pacient odmítá revers podepsat Záznam s uvedením důvodu, pro který se pacient nepodepsal Podpisy svědka a zdravotnického pracovníka

54 Svévolné opuštění zdravotnického zařízení Poskytovatel je povinen informovat osobu určenou pacientem (případně další stanovené osoby), že pacient svévolně opustil zdravotnické zařízení lůžkové péče a Policii České republiky, a to v případech, kdy přerušením poskytování zdravotních služeb je vážně ohroženo zdraví nebo život pacienta nebo třetích osob.

55 Odmítnutí nebo ukončení zdravotních služeb poskytovatelem

56 Odmítnutí přijetí pacienta do péče Překročení únosného pracovního zatížení Provozní důvody, personální zabezpečení nebo technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení Není pojištěncem zdravotní pojišťovny, se kterou má poskytovatel uzavřenou smlouvu

57 Odmítnutí přijetí pacienta do péče – nelze uplatnit Neodkladná péče Porod Ochrana veřejného zdraví nebo ochrana zdraví při práci Krizové situace Ochranné léčení nařízené soudem Návaznost zdravotní péče Vězeňskou službou

58 Ukončení péče o pacienta Prokazatelné předání pacienta s jeho souhlasem do péče jiného poskytovatele Pominou důvody pro poskytování zdravotních služeb (vyrozumění osoby zajišťující další péči) Pacient vysloví nesouhlas s poskytováním veškerých zdravotních služeb

59 Ukončení péče o pacienta Pacient závažným způsobem omezuje práva ostatních, úmyslně a soustavně nedodržuje navržený individuální léčebný postup, neřídí se vnitřním řádem Přestal poskytovat součinnost nezbytnou pro další poskytování zdravotních služeb Nelze uplatnit pokud by mohlo dojít k bezprostřednímu ohrožení života nebo vážnému poškození zdraví pacienta!

60 Povinnost poskytovatele Poskytovatel vydá o odmítnutí přijetí do péče nebo o ukončení péče pacientovi písemnou zprávu, ve které je uveden důvod odmítnutí nebo ukončení. Stejně se postupuje v případě odmítnutí z důvodu tzv. výhrady svědomí

61 Výhrada svědomí Zdravotnický pracovník může odmítnout poskytnutí zdravotních služeb pacientovi v případě, že by jejich poskytnutí odporovalo jeho svědomí nebo náboženskému vyznání.

62 Poskytování zdravotní péče bez souhlasu pacienta nebo zákonného zástupce

63 Souhlas s hospitalizací Souhlas s hospitalizací musí být vždy v písemné formě!

64 Hospitalizace bez souhlasu pacienta Pacienta lze bez jeho souhlasu hospitalizovat ochranné léčení, vyšetření zdravotního stavu ochrana veřejného zdraví duševní porucha, návykové látky stav krajní nouze

65 Hospitalizace bez souhlasu pacienta Pacienta lze bez jeho souhlasu hospitalizovat, jestliže ohrožuje bezprostředně a závažným způsobem sebe nebo své okolí a jeví známky duševní poruchy nebo touto poruchou trpí nebo je pod vlivem návykové látky, pokud hrozbu pro pacienta nebo jeho okolí nelze odvrátit jinak.

66 Stav nouze Pacienta lze hospitalizovat a bez jeho souhlasu mu poskytnout neodkladnou péči, a to v případě kdy zdravotní stav neumožňuje pacientovi tento souhlas vyslovit; tím není dotčeno dříve vyslovené přání přání

67 Omezovací prostředky Úchop pacienta Omezení pacienta v pohybu ochrannými pásy nebo kurty Umístění pacienta v síťovém lůžku Uzavření v místnosti Ochranný kabátek nebo vesta zamezující pohybu horních končetin Psychofarmaka, popř. jiná léčiva podávána parenterálně vhodná k omezení pohybu

68 Omezovací prostředky Účelem použití odvracení bezprostředního ohrožení života, zdraví nebo bezpečnosti pacienta nebo jiných osob Použití pouze po dobu, po kterou trvají důvody jejich užití Srozumitelná informace pacientovi o důvodech použití Dohled zdravotnických pracovníků, indikace lékařem nebo dodatečné potvrzení indikace Záznam do zdravotnické dokumentace

69 Oznamovací povinnost soudu Poskytovatel oznámí soudu do 24 hodin hospitalizaci pacienta bez souhlasu, odvolání souhlasu pacientem při existenci důvodů pro hospitalizaci bez souhlasu, dodatečné omezení pacienta, který byl hospitalizován na základě souhlasu, ve volném pohybu nebo styku s vnějším světem až v průběhu léčení (vyjma úchopu)

70 Oznamovací povinnost soudu Hospitalizace pacienta a dodatečné omezení pacienta se soudu neoznamuje, jestliže byl souhlas ve lhůtě do 24 hodin prokazatelným způsobem dodatečně vysloven.

71 Specifická práva a povinnosti pacienta

72 Práva pacienta Právo na volbu poskytovatele oprávněného k poskytnutí zdravotních služeb odpovídající zdravotním potřebám Právo na úctu, důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování zdravotních služeb Právo znát jména zdravotnických pracovníků a jiných pracovníků přímo zúčastněných na poskytování zdravotních služeb

73 Práva pacienta Právo na konzultační služby od jiného poskytovatele, než který mu poskytuje zdravotní služby

74 Práva pacienta Právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce popřípadě osoby určené zákonným zástupcem Právo na přítomnost osoby blízké nebo osoby určené pacientem Odmítnutí přítomnosti osob přímo nezúčastněných na poskytování péče a připravujících se na výkon povolání

75 Omezení práv pacientů – vnitřní řád Poskytování zdravotních služeb Práva ostatních pacientů Vybavení zdravotnického zařízení

76 Povinnosti pacienta Dodržovat navržený individuální léčebný postup Řídit se vnitřním řádem Uhradit cenu poskytnutých zdrav. služeb Pravdivě informovat ošetřujícího zdravotnického pracovníka o zdravotním stavu, včetně infekčních nemocí, užívání léčiv aj skutečnostech Nepožívat alkohol nebo jiné návykové látky

77 Práva a povinnosti zdravotnického pracovníka

78 Povinnosti zdravotnického pracovníka Poskytovat zdravotní služby na základě získané způsobilosti na náležité odborné úrovni Řídit se etickými principy Poskytovat neprodleně odbornou první pomoc Plnit další povinnosti stanovené zákonem

79 Práva zdravotnického pracovníka Získat od pacienta informace o závažných skutečnostech týkajících se jeho zdravotního stavu včetně infekčních chorob Neposkytnout zdravotní služby v případě, že by došlo při jejich poskytování k přímému ohrožení jeho života nebo k vážnému ohrožení jeho zdraví Výhrada svědomí

80 Děkuji za pozornost. MUDr. Mgr. Jolana Těšinová Společnost medicínského práva o.s. Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. LF UK v Praze jolana.tesinova@health.cz www.medicinskepravo.cz


Stáhnout ppt "Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva Právní aspekty poskytování zdravotní péče MUDr. Mgr. Jolana Těšinová 1. LF UK v Praze."

Podobné prezentace


Reklamy Google