Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

S eminář k výběrovému řízení na poskytování peněžních prostředků v oblasti sociální péče na rok 2016 6.10.2015 od 9.00 hod., zasedací místnost č. 306,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "S eminář k výběrovému řízení na poskytování peněžních prostředků v oblasti sociální péče na rok 2016 6.10.2015 od 9.00 hod., zasedací místnost č. 306,"— Transkript prezentace:

1 S eminář k výběrovému řízení na poskytování peněžních prostředků v oblasti sociální péče na rok 2016 6.10.2015 od 9.00 hod., zasedací místnost č. 306, Nová radnice

2 Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO na rok 2016 Program schválen zastupitelstvem 9.9.2015 www.ostrava.czwww.ostrava.cz v sekci Dotace – kompletní přehled všech dotačních oblastí

3 Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO na rok 2016 1. Obecná část = Všeobecné podmínky, společná pro všechny dotační oblasti, vymezuje podmínky VŘ, seznamuje s průběhem VŘ, pokyny a kontakty pro příjem žádostí 2. Speciální část pro oblast sociální péče (kód SVZV/SP) = Specifikace podmínek dotační oblasti, kritéria hodnocení, témata podpory, povinné přílohy

4 Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO na rok 2016 kódy tělovýchova a sportKSV/TV volný časKSV/VČ vrcholový sportKSV/VS podpora osob s handicapemSVZV/H prevence kriminalitySVZV/PK protidrogová prevenceSVZV/PP sociální péčeSVZV/SP školstvíSVZV/ŠKOL zdravotnictví SVZV/ZDRAV NELZE PODÁVAT ŽÁDOSTI S TOTOŽNÝMI PROJEKTY DO RŮZNÝCH DOTAČNÍCH OBLASTÍ!!!

5 Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO na rok 2016 Obecná část – podmínky výběrové řízení na podporu projektů peněžní prostředky=dotace, příspěvky PO SMO podpora projektů – na území města, v souladu se strategiemi a prioritami, reprezentující město, se vztahem k Ostravě předpokladem poskytnutí peněžních prostředků je vyrovnání veškerých závazků

6 Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO na rok 2016 Obecná část – podmínky peněžní prostředky nelze poskytnout, pokud by byla překročena hranice podpory de minimis na poskytnutí peněžních prostředků není právní nárok požadovaná výše musí být v žádosti zaokrouhlena na celé tisícikoruny s úspěšnými žadateli bude uzavřena veřejnoprávní smlouva s účelem použití, splátkovým kalendářem a povinnostmi příjemce

7 Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO na rok 2016 Obecná část – podmínky informování o změnách (identifikační údaje, statutární zástupce, nájemní smlouvy, změny v registračních údajích, smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon) poskytnuté peněžní prostředky jsou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě program a poskytnutí peněžních prostředků se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů průběžný monitoring projektu

8 Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO na rok 2016 Obecná část – průběh VŘ lhůty ve speciálních částech administrativu zajišťují odbory MMO nesplňuje-li žádost podmínky, bude vyřazena z VŘ posuzuje komise nebo pracovní skupina rady města Ostravy, dále také PS KP rozhoduje ZM na návrh RM nejpozději do 4/2016

9 Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO na rok 2016 Obecná část – příjem žádostí ŽÁDOST elektronický formulář odeslat do databáze odevzdat v jednom podepsaném originále s povinnými přílohami

10 Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO na rok 2016 Obecná část – příjem žádostí PODÁNÍ odeslat do datové schránky ID: 5zubv7w osobně doručit na podatelnu magistrátu zaslat doporučeně na adresu: Magistrát města Ostravy Prokešovo náměstí 8 729 30 Ostrava

11 Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO na rok 2016 Obecná část – příjem žádostí OZNAČENÍ OBÁLKY název příslušné dotační oblasti včetně kódu plné jméno (název) žadatele a adresou text "Neotvírat – žádost o poskytnutí peněžních prostředků"

12 Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO na rok 2016 Obecná část – informace a kontakty úřední deska, webové stránky, regionální tisk výsledky do 15 dnů od rozhodnutí orgánů obce kód oblastikontaktní osobatelefone-mail KSV/TV1,2 KSV/TV3,5 KSV/TV4 Mgr. Jaromír Navrátil PaedDr. Lenka Kavanová Šárka Böhmerová 599 443 457 599 443 085 599 443 083 jnavratil@ostrava.cz lkavanova@ostrava.cz sbohmerova@ostrava.cz KSV/VČŠárka Böhmerová599 443 083 sbohmerova@ostrava.cz KSV/VSMgr. Ivana Pavlasová599 443 093 ipavlasova@ostrava.cz SVZV/HIng. Petra Teichmannová599 443 819 pteichmannova@ostrava.cz SVZV/PKMgr. Tomáš Zmija599 443 860 tzmija@ostrava.cz SVZV/PPMgr. Štěpán Vozárik599 443 860 svozarik@ostrava.cz SVZV/SP Mgr. Jana Müllerová Mgr. Pavla Šimoňáková 599 443 820 jmullerova@ostrava.cz psimonakova@ostrava.cz SVZV/ŠKOLIng. Martina Kuchyňková599 444 264 mkuchynkova@ostrava.cz SVZV/ZDRAVBc. Michal Sněhota599 443 867msnehota@ostrava.cz

13 Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO na rok 2016 Speciální část – účel registrované sociální služby a související aktivity zajišťované pro občany města Ostravy sociální služby (poskytované v souladu se zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. související aktivity −podpora dobrovolnictví na území města Ostravy −aktivizační činnosti pro rodiny s dětmi (zejména rodiny s dětmi v agendě SPOD) a pro osoby ohrožené sociálním vyloučením

14 Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO na rok 2016 Speciální část – finanční rámec předpokládaný objem pro dotační oblast sociální péče činí 35 mil. Kč víceleté dotace 2015-2018 (44 580 tis. Kč) maximální výše podpory projektu je 3 mil. Kč

15 Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO na rok 2016 Speciální část – způsobilí žadatelé právnické i fyzické osoby s výjimkou příspěvkových organizací SMO a MSK, městských obvodů a jimi zřízených příspěvkových organizací výkon činnosti v oblasti sociálních služeb či souvisejících aktivit 1 rok

16 Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO na rok 2016 Speciální část – lhůta pro podání žádosti žádost lze podat v době od 14.10.2015 do 30.10.2015 v případě nevyčerpání peněžních prostředků v řádném kole a odůvodněné potřebě bude v termínu od 1.7.2016 do 15.7.2016 vyhlášeno další kolo VŘ z dalšího kola budou vyřazeny žádosti, které v řádném kole nedosáhly minimálního počtu bodů a jsou totožné

17 Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO na rok 2016 Speciální část – podmínky v souladu s podmínkami programu, 4.KP, aktuálními potřebami žádost se vytváří prostřednictvím informačního systému Portex prvožadatel musí požádat o zpřístupnění systému

18 Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO na rok 2016 Speciální část – podmínky POVINNÉ PŘÍLOHY doklady o právní osobnosti (stanovy/výpis z rejstříku, jmenování zástupce, IČO, DIČ, kopie o založení účtu) rozhodnutí o registraci sociální služby v platném znění žádost o dotaci ze státního rozpočtu doklad o získané akreditaci

19 Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO na rok 2016 Speciální část – podmínky POVINNÉ PŘÍLOHY doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor sdělení o úhradách čestné prohlášení žadatele k podpoře malého rozsahu vyjádření úřadu městského obvodu u služeb dle § 65 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

20 Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO na rok 2016 Speciální část – neuznatelné náklady výdaje investičního charakteru náklady na pohoštění – rauty, dary potraviny (s výjimkou odměn pro děti/klienty a poskytnutí stravy v rámci služby krizové pomoci) platby jiným právnickým nebo fyzickým osobám, které se nepodílejí na přípravě a realizaci projektu

21 Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO na rok 2016 Speciální část – neuznatelné náklady leasingové splátky, úroky z úvěrů a půjček a jakékoliv finanční závazky smluvní pokuty, penále, úroky z prodlení či jakékoliv jiné majetkové sankce, daně, zdravotní a sociální pojištění odpisy z majetku finanční příspěvek zaměstnavatele na stravování zaměstnanců (včetně stravenek)

22 Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO na rok 2016 Speciální část – neuznatelné náklady cestovní náhrady zahraniční pracovní cesty náhrady jízdních výdajů při použití soukromého vozidla zaměstnanců náklady na realizaci akcí konaných mimo území České republiky vzájemný zápočet závazků a pohledávek náklady z DPČ a DPP u zaměstnanců, u kterých si organizace vyúčtovává mzdové náklady na tutéž pracovní pozici

23 Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO na rok 2016 Speciální část – kritéria hodnocení Formální náležitosti 10 bodů Hodnocení služby/aktivity v praxi 20 bodů Potřebnost projektu/služby 20 bodů Cílová skupina 5 bodů Dostupnost služby/aktivity pro uživatele 5 bodů Realizace služby/aktivity 5 bodů Financování a rozpočet projektu 20 bodů Výstupy projektu 5 bodů Specifická kritéria dle oblasti podpory 10 bodů

24 Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO na rok 2016 Speciální část – kritéria hodnocení maximální počet bodů 100 projekt bude doporučen k podpoře při dosažení minimálně 51 bodů

25 Harmonogram VŘ na rok 2016 30.10.2015 uzávěrka pro podání žádostí 11-12/2015 kontrola, administrace a hodnocení přihlášených projektů vč. hodnocení v PS KP, zpracování podkladů pro komisi sociální RM 12/2015 projednání návrhů dotací na r. 2016 v komisi sociální RM první čtvrtletí/2016 předložení návrhů dotací orgánům SMO 2 – 5/2016 kontrola vyúčtování dotací za 2015, postupné uzavírání smluv na r. 2016

26 Kontakty pro dotační výběrové řízení v oblasti sociální péče kód SVZV/SP Mgr. Jana Müllerová tel. 599 443 820 jmullerova@ostrava.cz jmullerova@ostrava.cz (cíl. skupiny: SENIOŘI, OBČANÉ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM, DĚTI A RODINA, OBČANÉ OHROŽENÍ SOC. VYLOUČENÍM A SV) Mgr. Pavla Šimoňáková tel. 599 443 820 psimonakova@ostrava.cz psimonakova@ostrava.cz (cíl. skupiny: OBČANÉ S DUŠEVNÍM ONEM. A PSYCHOSOC. OBTÍŽEMI, OBČ. SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM, OBČANÉ S MENTÁLNÍM, TĚL. A KOMB. POSTIŽENÍM, ROMSKÉ ETNIKUM, PREVENCE KRIMINALITY A PP)

27 pro vyúčtování dotací (odd. ekonomické) Ing. Daniela Štěrbová tel. 599 443 811, dsterbova@ostrava.cz dsterbova@ostrava.cz Ing. Alena Blažejová tel. 599 443 837, ablazejova@ostrava.cz ablazejova@ostrava.cz Další kontaktní osoby za SVZV/SP

28 Děkuji za pozornost!!!


Stáhnout ppt "S eminář k výběrovému řízení na poskytování peněžních prostředků v oblasti sociální péče na rok 2016 6.10.2015 od 9.00 hod., zasedací místnost č. 306,"

Podobné prezentace


Reklamy Google