Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

14.5.2014Energetický seminář ČEZ - prodej Praha. 1) Náhled HK ČR na energetiku ČR. HK ČR považuje energetiku za jeden z nejdůležitějších rezortů našeho.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "14.5.2014Energetický seminář ČEZ - prodej Praha. 1) Náhled HK ČR na energetiku ČR. HK ČR považuje energetiku za jeden z nejdůležitějších rezortů našeho."— Transkript prezentace:

1 14.5.2014Energetický seminář ČEZ - prodej Praha

2 1) Náhled HK ČR na energetiku ČR. HK ČR považuje energetiku za jeden z nejdůležitějších rezortů našeho hospodářství. Energetika přímo ovlivňuje jak ekonomiku naší země, tak i životní úroveň obyvatel. HK ČR vědoma si důležitosti tohoto rezortu, ustavila v roce 2007 svoji energetickou sekci.

3 Na energetiku jsou koncovými odběrateli kladeny především následující požadavky: Kvalita, dostupnost a bezpečnost dodávek energie Cenová dostupnost energie Vliv na životní prostředí Státní bezpečnost

4 2) Dopady cen energie do podnikatelského prostředí. Kromě dalších požadavků na energie je jejich cenová dostupnost jedním z nejdůležitějších ukazatelů a požadavků. Díky přetrvávající nekoncepčnosti a nesystémovosti, dochází ke značným názorovým a legislativním výkyvům, které se negativně odráží v cenách energie. Mohu zde jmenovat problěmatiku průměrné podpory OZE, otázka dalšího využívání PEZ, emisní povolenky, jaderná energetika a její možný rozvoj a další. Tím dochází ke snížení konkurenceschopnosti našich firem.

5 Pro názornost uvádím několik zajímavých grafů, ze kterých je patrno, jaké postavení naše energetika z pohledu cen energie má v rámci EU. Zdroj: SVSE

6

7

8 Velmi názorný příklad našeho nesystémového postupu v případě podpory OZE- fotovoltaických elektráren, je možné spatřit na následujícím grafu. Energeticky intenzivní průmysl Zdroj: SVSE

9 Zatížení domácností v ČR cenami energie v letech 2008 až 2012 ukazuje následující graf: EU CZ č.3 Zdroj: SVSE

10 Z uvedené prezentace vyplývá, že v ČR jsou pro průmysl jedny z nejvyšších celkových cen elektřiny v rámci EU. Obdobně je tomu i u cen pro obyvatelstvo ve skupině států s nižší kupní silou obyvatel. Toto zdražení cen způsobuje především vysoká regulovaná složka elektřiny.

11 3) Koncepce dalšího vývoje energetiky v ČR HK ČR považuje koncepčnost naší energetiky za velmi významný prvek. Za koncepčnost prezentovanou v SEK z roku 2004, nám byla vyslovena pochvala Mezinárodní energetickou agenturou. Stávající stav je však dle názoru HK ČR nevyhovující a přes snahy několika vlád ČR se SEK nepodařilo aktualizovat. Kromě nutnosti její aktualizace, jsme přesvědčeni, že SEK musí mít formu zákona. Je nepředstavitelné, že současný stav umožňuje vládě ČR tuto koncepci měnit třeba i v průběhu volebního období.

12 V současné chaotické době si můžeme klást otázku, zda je vůbec možné takovou koncepci vytvořit. Je pravdou, že to nejtěžší na energetické koncepci je stanovit předpokládané spotřeby energie, zejména v horizontu 10 a více let. Vše ostatní je pouze politickým zadáním vlády ČR a šikovným softwarem. Další prodlužování schválení ASEK Vládou ČR nám může v budoucnosti způsobit fatální problémy.

13 Z důvodu značného množství interních a externích vlivů by SEK měla obsahovat především základní cíle a požadavky na naši energetiku. Měla by umožňovat operativně reagovat na vznikající stavy a naznačovat variantní řešení. Rozhodně by se měla zabývat i možným, principiálním řešením krizových stavů v oblasti energetické bilance.

14 Jak dál v již probíhajících procesech legislativního charakteru? Nadále podporovat úspory energií a to především cestou podpory inovací a výzkumu. Zajistit návrat k lisabonské strategii a zajistit další upevňování konkurenceschopnosti našeho průmyslu.

15 Energetika je veřejnou službou a jako taková by měla napomáhat ke zvyšování životní úrovně obyvatelstva a rozvoji podnikání a ne je snižovat.

16 Je nutné nadále prohlubovat úzkou spolupráci mezi členskými zeměmi EU. Přijímaná opatření jednou zemí nesmí způsobovat problémy ostatním členům EU. Jako názorný příklad mohu uvést neúměrnou podporu OZE v sousedním Německu. Mohutná výstavba větrných elektráren, nezajištěnost přenosové kapacity a negativní vliv na naší přenosovou soustavu.

17 Tolik diskutované podpory OZE by měly být prioritně orientovány do výzkumu, s cílem dosažení konkurenceschopnosti OZE oproti ostatním energetickým komoditám.

18 Jaderná energetika a teplárenství jsou neoddělitelnou součástí naší energetiky a je potřeba k nim přistupovat velmi odpovědně, s ohledem na energetické potřeby našeho státu. Výstavba dalších jaderných bloků je velmi nákladná a časově zdlouhavá záležitost. Obejdeme se bez nich po roce 2030?

19 Energetické využívání odpadu je záležitostí, kterou bude v dalších letech potřeba také řešit, a to především s využitím systému CZT. Stávající systém skládkování je neefektivní a ohrožující životní prostředí.

20 Před naší energetikou stojí do budoucích let mnoho náročných úkolů. Chci věřit, že vláda ČR bude k jejich splnění přispívat velmi zodpovědně, a že tak zajistí vytvoření dobrých podmínek pro další růst životní úrovně v ČR. HK ČR je připravena se na plnění těchto úkolů podílet.

21 Zpracoval Ing. Václav Hrabák Předseda energetické sekce HK ČR www.komora.cz mobil 603 499 690 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "14.5.2014Energetický seminář ČEZ - prodej Praha. 1) Náhled HK ČR na energetiku ČR. HK ČR považuje energetiku za jeden z nejdůležitějších rezortů našeho."

Podobné prezentace


Reklamy Google