Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KOMÍNY Procesy vnitřní a dokončovací Ing. Miloslava Popenková, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KOMÍNY Procesy vnitřní a dokončovací Ing. Miloslava Popenková, CSc."— Transkript prezentace:

1

2 KOMÍNY Procesy vnitřní a dokončovací Ing. Miloslava Popenková, CSc.

3 2 Realizace komínů 1. Funkce komínů 2. Dělení komínů 3. Stavební připravenost objektu k realizaci komínů 4. Zásady provádění komínů 5. Kontrola jakosti komínů 6. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

4 3 1. Funkce komínů dle ČSN  Komín - vzhůru vedoucí konstrukce, odvádí plynné spaliny do volného ovzduší. Skládá se z jednoho nebo více komínových průduchů a komínového pláště s příslušnými vybíracími nebo vymetacími otvory a sopouchy, popř. z komínové vložky.  Požadavky z hlediska způsobilosti: mechanická pevnost a stabilita, bezpečný odvod spalin do ovzduší, požární bezpečnost objektu, hospodárný provoz spotřebičů paliv, hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost a ochrana uživatelů spotřebičů paliv, ochrana proti hluku, dále musí vyhovět požadavkům na úsporu energií a umožnit kontrolu a čištění komínových průduchů a kouřovodů

5 4 2. Dělení komínů (1/4) Podle EN se dělí a zároveň i zkouší podle těchto parametrů : teplota spalin v sopouchu, tlak spalin v průduchu komína, odolnost vůči vyhoření sazí, odolnost vůči kondenzátu spalin, odolnost vůči korozi, tepelný odpor komínové konstrukce, vzdálenost komínové konstrukce od hořlavých látek Podle ČSN se dělí podle: vztahu k objektu, počtu komínových průduchů, uspořádání komínových průduchů, druhu používaných paliv, tvaru průřezu komínových průduchů, plochy průřezu komínových průduchů, průběhu podélné osy komínového průduchu, druhu připojených spotřebičů paliv, technologie

6 5 2. Dělení komínů (2/4) komíny jednovrstvé a) cihelné b) z dílců c) monolitické d) s ochranným pouzdrem nejběžnějším typem komínů. Zavedením kapalných paliv (vznik požadavku na kyselinovzdornost vnitřní konstrukce komínového tělesa, zvýšené nároky na požární odolnost a statickou bezpečnost) => uplatňovat dvouvrstvý komínový systém

7 6 2. Dělení komínů (3/4) komíny vícevrstvé a) komíny s keramickými komínovými vložkami  bez odvětrání  s odvětráním b) komíny s kovovými vložkami  vyráběné klempířským způsobem  s nerezovou komínovou vložkou po délce svařovanou c) komíny s vložkami z jiných materiálů (vyráběné v zahraničí)

8 7 2. Dělení komínů (4/4) komíny přetlakové a) přetlakové komíny z plastů b) přetlakové komíny kovové komíny společné a) společné komíny s keramickou komínovou vložkou b) společné komíny kovové

9 8 3. Stavební připravenost objektu Komíny se obvykle realizují:  v rámci vnitřních prací před provedením omítek;  event. v rámci nosné konstrukce;  event. po realizaci obvodového pláště.

10 9 4. Zásady realizace 1. Jednovrstvé 2. Vícevrstvé 3. Přetlakové 4. Společné

11 10 Doplňkové prvky a) Vybírací otvory b) Kontrolní otvory c) Čistící otvory d) Vymetací otvory e) Kondenzační jímky f) Sopouchy

12 11 Doplňkové prvky - Vybírací otvory (1/4)  velikost otvorů se řídí velikostí průduchu: u průduchu úzkého a středního 120 mm x 250 mm u průduchu průlezného 450 mm x 600 mm  půdice vybíracího otvoru musí být min. 300 mm a max. 1000 mm nad podlahou, nadpraží vybíracího otvoru v komínovém plášti tl.  120 mm musí být směrem do komínového průduchu sešikmeno nebo zaobleno

13 12 Doplňkové prvky - Vybírací otvory (2/4)  vybírací otvory u komínů se dvěma řadami komínových průduchů mají ústit na jinou stranu komína, nelze – li toto dodržet mohou ústit na stejnou stranu, avšak u nejvzdálenějších komínových průduchů musí být ústí vybíracích otvorů min. 300 mm nad podlahou, vybírací otvory bližších řad ústí nad nimi tak, aby byl dodržen požadavek na min. tl. přepážky 140 mm  spojovat dva nebo několik komínových průduchů společným vybíracím otvorem se nepřipouští

14 13 Doplňkové prvky - Vybírací otvory (3/4)  podlaha kolem vybíracích otvorů musí být nehořlavá do vzdálenosti min. 600 mm  do vzdálenosti 300 mm od vybíracích otvorů musí mít přilehlá konstrukce nesnadno hořlavou povrchovou úpravu

15 14 Doplňkové prvky - Vybírací otvory (4/4)

16 15 Doplňkové prvky - Kontrolní otvory  musí umožňovat kontrolu příp. čištění průduchu, musí být uzavřen jednoduchými komínový - mi dvířky z nehořlavého materiálu  min. velikost kontrolního otvoru je 120 mm x 200 mm

17 16 Doplňkové prvky - Čistící otvory o velikost vymetacího otvoru je závislá na velikosti průřezu průduchu a musí být min. u průduchu úzkého 120 mm x 250 mm u průduchu středního 200 mm x 300 mm u průduchu průlezného 450 mm x 600 mm o čistící otvory musí být přístupné a uzavřeny komín. dvířky

18 17 Doplňkové prvky - Vymetací otvory  musí být min. 120 mm x 150 mm a jeho půdice musí být min. 800 mm a max. 1 200 mm nad podlahou, která do vzdálenosti min. 600 mm musí být nehořlavá,  uzavření otvoru dvojitými komínovými dvířky z nehoř - lavých materiálů

19 18 Doplňkové prvky - Kondenzační jímky (1/2)  vícevrstvého komína pro spotřebiče na plynná paliva nemá mít menší světlý průřez než průduch komína a výšku nesmí mít menší než 150 mm u komína úzkého, 250 mm u komína středního a průlezného,  realizací jímky musí být umožněna kontrola průduchu komína a odvodu kondenzátu spalin,  umístění jímky je zpravidla pod sopouchem nebo v úrovni půdice. V komínovém plášti musí být v tomto případě proveden kontrolní otvor a jímka musí být vyjímatelná,  kondenzáty spalin z kondenzační jímky jsou vypouštěny výpustným ventilem nebo odváděny hadičkou do nádoby na shromažďování kondenzátu event. do kanalizace

20 19 Doplňkové prvky - Kondenzační jímky (2/2)

21 20 Doplňkové prvky – Sopouchy (1/2)  poloha sopouchu se řídí tloušťkou komínového pláště, tj. je-li max. 250 mm sopouch musí být vodorovný, je-li tl.  250 mm musí sopouch směrem k průduchu komína stoupat ve sklonu min. 10%  plochy sopouchu musí být zahlazené, hrany ústí musí být sešikmené nebo zaoblené  při zaústění více sopouchů do jednoho průduchu musí být jejich vzájemná svislá vzdálenost  300 mm

22 21 Doplňkové prvky – Sopouchy (2/2)  sopouch s ochranným pouzdrem nesmí přesahovat přes vnitřní povrch komínového pláště, při osazení sopouchu bez ochranného pouzdra musí být na vnější povrch komínového pláště osazena komínová zděř  sopouch bez připojeného spotřebiče musí být uzavřen nehořlavou ucpávkou


Stáhnout ppt "KOMÍNY Procesy vnitřní a dokončovací Ing. Miloslava Popenková, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google