Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Problematika Úřadu práce v kontextu poskytovatelů sociálních služeb 18. února 2014 Mgr. Jana Marie Landová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Problematika Úřadu práce v kontextu poskytovatelů sociálních služeb 18. února 2014 Mgr. Jana Marie Landová."— Transkript prezentace:

1 Problematika Úřadu práce v kontextu poskytovatelů sociálních služeb 18. února 2014 Mgr. Jana Marie Landová

2 Inspekce poskytování sociálních služeb  Novelou zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách došlo od 1. 1. 2012 ke změnám v oblasti inspekce poskytování sociálních služeb.  Inspekci poskytování sociálních služeb od 1. 1. 2012 provádí krajské pobočky Úřadu práce ČR (v letech 2007 – 2011 krajské úřady a MPSV ČR).

3 Od 1.ledna 2012  Přechod inspekcí sociálních služeb pod Úřad práce ČR – krajské pobočky  Z počtu 45 inspektorů krajských úřadů přešlo 10 inspektorů na ÚP ČR.

4  Na agendu inspekce bylo v rámci převodu agendy z KÚ a MPSV na ÚP ČR alokováno 48 pracovních míst. Na konci roku 2012 bylo na krajských pobočkách ÚP ČR zaměstnáno na pozici „inspektor sociálních služeb“ 43 osob. V průběhu roku byli přijati noví zaměstnanci, a k 31. 12. 2013 bylo zaměstnáno na krajských pobočkách ÚP ČR 46 inspektorů sociálních služeb.  Všichni inspektoři sociálních služeb absolvovali vzdělávací program pro inspektory, který započal v únoru 2013 a v prosinci úspěšně obhájili portfolio. Vzdělávací program byl rozčleněn, jak na teoretickou část tak na část praktickou.

5  Ustanovení § 98, odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů umožňuje zapojovat do inspekčních týmů specializované odborníky. Tito odborníci byli členy inspekčních týmů při 298 inspekcí, (tj. 61,5 %) všech realizovaných inspekcí. V 92 případech (tj. 19 %) se inspekce zúčastnili 2 specializovaní odborníci, v jednom případě se zúčastnili 3 specializovaní odborníci, v ostatních případech 205 inspekcí (tj. 42,3 %) do inspekčního týmu byl zapojen jeden specializovaný odborník.

6 Inspektoři vykonali v období roků 2012 – 2013 tyto typy inspekcí:  Základní inspekce, které jsou prováděny v zúženém rozsahu předmětu kontroly. Cílem je identifikovat nejzávažnější nedostatky v poskytování sociální služby. Jsou stanovena pravidla na stanovení předmětu kontroly.  Základních inspekcích bylo vykonáno 358.

7 Inspektoři vykonali v období roků 2012 – 2013 tyto typy inspekcí:  Hloubkové inspekce jsou prováděny v plném rozsahu předmětu kontroly (§ 88 a 89 zákona, Standardy kvality sociálních služeb, § 91, odst. 2. zákona a ustanovení § 73 – 77 zákona).  Těchto inspekcí bylo provedeno 20.  Následné inspekce jsou kontrolou uložených opatření k odstranění nedostatků zjištěných nedostatků.  Krajské pobočky ÚPČR vykonaly 106 inspekcí tohoto typu.

8 Správní řízení a správní delikty  Jestliže inspekční zpráva obsahuje důkazy o podezření ze spáchání správního deliktu, je povinností krajské pobočky ÚP ČR zahájit správní řízení. Na základě rozhodnutí o spáchání správního deliktu je oprávněn kontrolní orgán uložit pokutu. V roce 20 12 a 2013 bylo zahájeno 20 správních řízení a ve 14 případech byly uloženy pokuty.  Nejvíce správních deliktů bylo uloženo za uzavření smlouvy, která neobsahovala náležitosti smlouvy podle § 91 odst. 2) a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a neplnění stanovených opatření ve stanovené lhůtě nebo nepodání zprávy o jejich plnění.

9  Inspekce se zaměřovaly především na pobytové sociální služby (40% kontrolovaných druhů sociálních služeb), z důvodu vysokého rizika ohrožení práv klientů.  Absolutně nejvíce kontrol bylo provedeno v domovech seniorů a v domovech se zvláštním režimem, dále v pečovatelské službě.  Prioritou kontroly pobytových služeb, kde je vysoké riziko ohrožení práv klientů, trvá.

10 Vykonané inspekce k 31. 12. 2013  K 31. 12. 2013 bylo v České republice 5547 sociálních služeb, bylo celkem realizováno 1643 inspekcí. Celkově bylo od účinnosti zákona zkontrolováno 29,6 % registrovaných sociálních služeb.  V roce 2013 bylo provedeno 345 inspekcí, to je nejvíce vykonaných inspekcí od účinnosti zákona.

11 Průběh inspekce Průběh inspekce se řídí zejména  Ustanovením § 97 – 99 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů  Vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách (standardy kvality sociálních služeb)  Zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

12 Nový kontrolní řád Změna oproti zákonu o státní kontrole spočívá v předložení pověření:  Kontrolní řád uvádí:  předložení pověření ke kontrole kontrolované osobě nebo jiné osobě, která kontrolované osobě dodává nebo dodala zboží nebo ho od ní odebrala či odebírá, koná nebo konala pro ní práce, anebo ji poskytuje nebo poskytovala služby nebo její služby využívala či využívá, případně se na této činnosti podílí nebo podílela (dále jen „povinná osoba“), jež je přítomna na místě kontroly.

13 Nový kontrolní řád Dalším rozdílem je seznámení poskytovatele sociálních služeb s Protokolem o inspekci:  Na rozdíl od zákona o státní kontrole nevyžaduje kontrolní řád seznámení kontrolované osoby s protokolem o inspekci, které by kontrolovaná osoba stvrzovala svým podpisem, ale využívá se obecné úpravy doručování ve správním řádu, včetně doručování na místě, či doručování elektronického, včetně datových schránek, přičemž okamžikem seznámení kontrolované osoby s protokolem o inspekci je den doručení protokolu o inspekci, a to včetně případného uplatnění fikce doručení či doručení na místě kontrolované osobě.

14 Dotazy? Děkuji za pozornost jana.landova@uradprace.cz


Stáhnout ppt "Problematika Úřadu práce v kontextu poskytovatelů sociálních služeb 18. února 2014 Mgr. Jana Marie Landová."

Podobné prezentace


Reklamy Google