Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odklad povinné školní docházky je vymezen školským zákonem. § 37 Odklad povinné školní docházky (1) Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odklad povinné školní docházky je vymezen školským zákonem. § 37 Odklad povinné školní docházky (1) Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně."— Transkript prezentace:

1

2 Odklad povinné školní docházky je vymezen školským zákonem. § 37 Odklad povinné školní docházky (1) Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

3 (2) Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky. (3) Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok. (4) Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3, doporučí zároveň zákonnému zástupci dítěte vzdělávání dítěte v přípravné třídě základní školy nebo v posledním ročníku mateřské školy, pokud lze předpokládat, že toto vzdělávání vyrovná vývoj dítěte.

4  Za nezralé se považuje dítě, které má nedostatky v určité oblasti (oblastech) vývoje, ale jeho rozumová úroveň odpovídá širší normě.  Je-li dítě výrazně podprůměrné, odklad povinné školní docházky problém zpravidla nevyřeší.

5  nedostatky v somatickém vývoji, různé zdravotní problémy  opožděný vývoj, nerovnoměrný vývoj schopností či funkcí  zanedbávání dítěte  málo podnětné rodinné prostředí  nevhodný styl rodinné výchovy  neuroticismus

6  opožděný vývoj percepčně motorických funkcí  nezvládnutí řeči na určité úrovni  problémy s koncentrací pozornosti  zvýšená únava, nápadný útlum, nezájem o nové podněty  neklid, sklony k negativismu, vzdorovitost  špatné navazování sociálních kontaktů, závislost na rodičích, přecitlivělost, bázlivost  nevyhraněná lateralita

7  kolísavá nebo krátkodobá koncentrace pozornosti  problémy v oblasti grafomotoriky, méně rozvinutá jemná motorika, nevyzrálá vizuomotorická koordinace  problémy v oblasti řeči  nevyzrálé zrakové a sluchové vnímání  nedostatečná úroveň znalostí  problémy v navazování sociálních kontaktů  pomalé pracovní tempo

8  dítě nedosahuje výsledků odpovídajících jeho schopnostem  bývá přetěžované, dříve se unaví, vyčerpá  je nepozorné, hravé, ruší ostatní  je zakřiknuté, lhostejné, úzkostné  bývá častěji nemocné  ztrácí sebedůvěru, vidí samo sebe jako neúspěšné, méněcenné (negativní sebepojetí)  poruchy chování – negativismus, zvýšená agresivita  mohou se objevit neurotické příznaky (ranní zvracení, bolesti hlavy, břicha) či neurózy (pomočování, tiky, mutismus, školní fobie)  problém se začleňováním do kolektivu, dítě často stojí na jeho okraji

9  Tyto třídy jsou zřizovány pro sociálně znevýhodněné děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a pro děti s odkladem povinné školní docházky.  Počet dětí ve třídě: 7 – 15  O zařazení dítěte rozhoduje ředitel/ka školy na žádost zákonného zástupce a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.  Obsah vzdělávání se řídí Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.  Časový rozsah vzdělávání je určen počtem vyučovacích hodin stanovených RVP pro základní vzdělávání pro 1. ročník (18 – 22 hodin).  Vzdělávání probíhá na základě individuálních vzdělávacích plánů.

10  Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).  Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.  Říčan,P., Krejčířová D.: Dětská klinická psychologie. Praha, Grada 1995.  Vágnerová, M.: Vývojová psychologie. Dětství, dospělost, stáří. Praha, Portál 2000.


Stáhnout ppt "Odklad povinné školní docházky je vymezen školským zákonem. § 37 Odklad povinné školní docházky (1) Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně."

Podobné prezentace


Reklamy Google