Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY"— Transkript prezentace:

1 ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

2 Odklad povinné školní docházky je vymezen školským zákonem
Odklad povinné školní docházky je vymezen školským zákonem. § 37 Odklad povinné školní docházky (1) Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

3 (2) Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky. (3) Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok. (4) Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3, doporučí zároveň zákonnému zástupci dítěte vzdělávání dítěte v přípravné třídě základní školy nebo v posledním ročníku mateřské školy, pokud lze předpokládat, že toto vzdělávání vyrovná vývoj dítěte.

4 Školsky nezralé dítě Za nezralé se považuje dítě, které má nedostatky v určité oblasti (oblastech) vývoje, ale jeho rozumová úroveň odpovídá širší normě. Je-li dítě výrazně podprůměrné, odklad povinné školní docházky problém zpravidla nevyřeší.

5 Příčiny školní nezralosti
nedostatky v somatickém vývoji, různé zdravotní problémy opožděný vývoj, nerovnoměrný vývoj schopností či funkcí zanedbávání dítěte málo podnětné rodinné prostředí nevhodný styl rodinné výchovy neuroticismus

6 Časté projevy školní nezralosti
opožděný vývoj percepčně motorických funkcí nezvládnutí řeči na určité úrovni problémy s koncentrací pozornosti zvýšená únava, nápadný útlum, nezájem o nové podněty neklid, sklony k negativismu, vzdorovitost špatné navazování sociálních kontaktů, závislost na rodičích, přecitlivělost, bázlivost nevyhraněná lateralita

7 Nejčastější příčiny odkladu povinné školní docházky
kolísavá nebo krátkodobá koncentrace pozornosti problémy v oblasti grafomotoriky, méně rozvinutá jemná motorika, nevyzrálá vizuomotorická koordinace problémy v oblasti řeči nevyzrálé zrakové a sluchové vnímání nedostatečná úroveň znalostí problémy v navazování sociálních kontaktů pomalé pracovní tempo

8 Důsledky předčasného nástupu dítěte do ZŠ
dítě nedosahuje výsledků odpovídajících jeho schopnostem bývá přetěžované, dříve se unaví, vyčerpá je nepozorné, hravé, ruší ostatní je zakřiknuté, lhostejné, úzkostné bývá častěji nemocné ztrácí sebedůvěru, vidí samo sebe jako neúspěšné, méněcenné (negativní sebepojetí) poruchy chování – negativismus, zvýšená agresivita mohou se objevit neurotické příznaky (ranní zvracení, bolesti hlavy, břicha) či neurózy (pomočování, tiky, mutismus, školní fobie) problém se začleňováním do kolektivu, dítě často stojí na jeho okraji

9 Přípravné třídy základní školy
Tyto třídy jsou zřizovány pro sociálně znevýhodněné děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a pro děti s odkladem povinné školní docházky. Počet dětí ve třídě: 7 – 15 O zařazení dítěte rozhoduje ředitel/ka školy na žádost zákonného zástupce a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení. Obsah vzdělávání se řídí Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Časový rozsah vzdělávání je určen počtem vyučovacích hodin stanovených RVP pro základní vzdělávání pro ročník (18 – 22 hodin). Vzdělávání probíhá na základě individuálních vzdělávacích plánů.

10 Zdroje Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Říčan,P., Krejčířová D.: Dětská klinická psychologie. Praha, Grada 1995. Vágnerová, M.: Vývojová psychologie. Dětství, dospělost, stáří. Praha, Portál 2000.


Stáhnout ppt "ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY"

Podobné prezentace


Reklamy Google