Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Renesanční politické teorie. Předrenesanční politické myšlení  12. století – do společenského života Evropy se promítly velké změny spjaté s ekonomickými.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Renesanční politické teorie. Předrenesanční politické myšlení  12. století – do společenského života Evropy se promítly velké změny spjaté s ekonomickými."— Transkript prezentace:

1 Renesanční politické teorie

2 Předrenesanční politické myšlení  12. století – do společenského života Evropy se promítly velké změny spjaté s ekonomickými pohyby, s obrozením antického myšlenkového bohatství  Vysvětlení leží v Itálii tehdy plné vzmáhajících se městských států  Polovina 13. století – lid si vynutil rozhodující vliv na komunální zákonodárství a politická moc přešla do rukou obchodníků a řemeslníků

3 Dante Alighieri (1265 – 1321)  Studoval antické, italské a provensálské básnictví a filozofii  Aktivně se zapojil do politického života ve Florencii  Po sporu s papežem Bonifácem VIII. žil až do smrti ve vyhnanství

4 Dante Alighieri  Jeden z nejvýznamnějších italských básníků  Významně přispěl také k vývoji jazykovědy a italského jazyka a k vývoji politické filozofie  Jeho největším dílem je Božská komedie  Spis De monarchia (O jediné vládě) patří mezi základní, klasická díla z oblasti státovědy

5 Dante Alighieri – De monarchia  Obhajuje vytvoření jedné křesťanské říše – jen ta může zaručit mír a spravedlnost  Říše nevznikají z vůle lidí, ale z vůle boží  Staví se proti tradičnímu názoru, že světský suverén je podřízen církevní jurisdikci – vládu přijímá panovník přímo z rukou božích bez zprostředkování papeže  Uznává jistou povýšenost moci duchovní nad světskou  Působení církve omezuje na duchovní oblast – nemá působit politicky

6 Marsilius z Padovy (1275 – 1342)  studoval medicínu v rodné Itálii  byl rektorem univerzity v Paříži

7 Marsilius z Padovy  Italský učenec pozdního středověku, který se hluboce účastnil politiky své doby – jeho teorie je protiteokratická  Ve sporech mezi papežem Janem XXII. a císařem Ludvíkem IV. Bavorem stál na straně císaře  Jako odměnu za své služby byl jmenován milánským arcibiskupem (ačkoliv byl laik)  Nejvýznamnějším dílem je spis Defensor pacis (Obránce míru) – jedno z nejvýznamnějších politických a náboženských děl, která vznikla během 14. století

8 Marsilius z Padovy – humanizace státu  Bezprostřední příčinou světské vlády jsou lidé (vzdálenou příčinou je stále Bůh)  Stát je světská instituce, výtvor lidské vůle, zařízení, jehož posláním je zajišťovat jednotlivcům dobrý život  Papež i duchovenstvo se musí podřídit celému národu i panovníkovi  Stát se zakládá na vůli poddaných – zdrojem státní moci je lid  Zásadu suverenity lidu pokládá za základ všech druhů vlády

9 Marsilius z Padovy – suverenita lidu  Lid může výkon státní moci svěřit jednotlivcům volbou  Vláda je legitimní, pokud se zakládá na volbě  Vládce je lidu zodpovědný a může být lidem souzen  Církev je orgánem státu, církevní funkcionáři jsou funkcionáři státu  Církev pokládá za duchovní stát, papež je zmocněncem křesťanů

10 Renesanční politické myšlení  Moderní zkoumání politiky  Na úkor šlechty posiluje vliv měšťanstvo  Postavení člověka se mění – pozemský život není jen příprava na posmrtný život, je třeba využít všech možností, které dává  Konec universalismu – rozkol v církvi, národní státy, národní jazyky

11 Niccolo Machiavelli (1469 – 1527)  Italský politik  Diplomat  Spisovatel  Historik  Vojenský teoretik

12 Niccolo Machiavelli  1498 – stává se kancléřem Florentské republiky  Navázal kontakt s hlavami států a odhalil praktické fungování evropské politiky  1512 – po návratu Medicejů k moci byl zatčen a poslán do vyhnanství  Po svém politickém pádu napsal dva slavné spisy ­ Vladař a Rozpravy o prvních deseti knihách Tita Livia.  Obě svá nejdůležitější díla věnuje vzestupu a úpadku států – „patologii“ států

13 Machiavelli – teorie politiky  Rady a pokyny politikům spojuje zásada, že politika není vázána zákony morálky  K dosažení praktických politických cílů je dovoleno používat i mravně pochybné prostředky – účel světí prostředky – jediným kritériem je efektivita, účinnost  Používání nemorálních prostředků v politice ospravedlňuje tím, že lidé jsou špatní  Od lidí se dá očekávat spíš zlo – k dobrému musí být vedeni nebo i donucováni

14 Machiavelli – teorie státu  Základem státu jsou dobré zákony a dobré vojsko  Stát je světská a laická instituce, do níž Bůh svou vůlí nezasahuje  Představitelem svrchovanosti státu je lid nebo kníže  Jeho teorie odpovídá spíše absolutistické knížecí vládě, přesto oceňuje republiku  Za nejlepší formu považuje republiku, ve které nikdo nezíská přílišnou moc  Jeho stát je stát politický, nikoli právní (hlavním úkolem je boj proti vnitřnímu a vnějšímu nepříteli)

15 Machiavellismus  Označení pragmatického a cynického jednání v politice  Politika se odehrává v reálném světě a nikoliv ve světě morálním  Ve 20. století na tyto myšlenky navázali:  Mussolini („Násilí je morálnější než kompromis.“)  Hitler („Neuznávám v politice žádný morální zákon. Politika je hra, ve které je dovolen každý trik.“)

16 Jean Bodin (1530 – 1596)  Francouzský právník, filosof, politik a politolog  Člen francouzského Sněmu a profesor práva v Toulouse

17 Jean Bodin – dílo  Zakládá politickou vědu ve Francii  Byl jedním z ideologů, kteří vystoupili na obranu královského absolutismu.  Patřil k prvním autorům, kteří v právní vědě uplatnili historickou a srovnávací metodu  Snažil se cílevědomě vytvořit ucelenou teorii státu  Své názory a představy vyložil v zásadním díle Six Livres de la République (Šest knih o státu)

18 Jean Bodin – suverenita moci  Považuje za základ státu rodinu – moc rodiny se omezuje na správu soukromého majetku  Naproti tomu státní moc se musí starat o společné záležitosti rodin a spravovat veřejný majetek  Stát je mocenským výtvorem – není výsledkem smlouvy, mravních úvah nebo božské inspirace  O státu lze hovořit jedině tehdy, existuje-li suverénní moc  Moc panovníka musí být absolutní – panovník nepodléhá zákonům (legibus solutus), nicméně podléhá přírodnímu i božskému zákonu

19 Jean Bodin – výkon moci  Bodin rozlišuje zákon jako panovníkův příkaz a právo jako to, co je spravedlivé.  Panovník má například dodržovat smlouvy, i když jsou v zájmu druhého, má si poddané získat, ne vládnout strachem.  Z pevného rámce přirozeného a Božího zákona také vyplývá, že otroctví je špatné  Občané mají svá nezadatelná práva, totiž svobodu a právo na majetek. Soukromý majetek je podle Božího i přirozeného zákona, takže panovník nemůže ukládat daně jak chce.

20 Jean Bodin – teorie práva  Spis Výklad univerzálního práva je jasným pokusem o racionalizaci a formalizaci práva.  Novým prvkem je odlišení práva a zákona  Právo je spravedlivé a dobré bez příkazu, zákony vycházejí z výkonu suverenity toho, kdo přikazuje  Zákony tedy nejsou ničím jiným než rozkazy suveréna  Je to jasné rozlišení přirozeného a lidského práva

21 Monarchomachové („tyranobijci“)  Představují protiklad Bodinovy teorie  Odpůrci samovlády, tyranie  Tyranem je ten, kdo omezuje náboženskou svobodu  Najdeme je mezi protestanty i katolíky  Zmocní-li se tyran vlády, je právem a povinností poddaných jej svrhnout

22 Monarchomachové – význam  Teorie suverenity lidu – lidem se ovšem rozumí jen šlechta a měšťané  Předchůdci novodobých teorií společenské smlouvy – vladař získává moc na základě dohody s „lidem“  Koncept přirozených práv – právo na odpor  Stoupenci stavovského státu – dělba moci, kontrola krále stavovským sněmem

23 Johanes Althusius (1557 – 1638)  Vypracoval nauku o přirozeném právu, která byla stoicko-křesťansky orientovaná a opírala se o kalvinismus. Přirozený zákon vede člověka ke sdružování s ostatními.  Panovník vládne se souhlasem lidu a pokud nedbá na přirozená práva člověka (právo na svobodu) a porušuje platné zákony země, ztrácí oprávnění vládnout a lze jej sesadit.  Stát je federací měst a krajů – teorie decentralizace  Požaduje subsidiaritu – výkon moci na nejnižší úrovni

24 Katoličtí monarchomachové  Zejména španělští (Francisco de Vitoria, Francisco Suarez)  Tyranem jsou protestantští panovníci (zejména anglický král)  Papež má právo zasahovat do světských věcí (sesadit panovníka)  Vznik mezinárodního práva – kolonizace  Obrana domorodých obyvatel kolonií – rovnost lidí  Přirozené právo jako zásady zdravého rozumu


Stáhnout ppt "Renesanční politické teorie. Předrenesanční politické myšlení  12. století – do společenského života Evropy se promítly velké změny spjaté s ekonomickými."

Podobné prezentace


Reklamy Google