Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Elektroenergetika – legislativa, cenová rozhodnutí ERÚ, požadavky na změny pro rok 2013 Petr Matuszek Seminář SVSE Brno 30. října 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Elektroenergetika – legislativa, cenová rozhodnutí ERÚ, požadavky na změny pro rok 2013 Petr Matuszek Seminář SVSE Brno 30. října 2012."— Transkript prezentace:

1 1 Elektroenergetika – legislativa, cenová rozhodnutí ERÚ, požadavky na změny pro rok 2013 Petr Matuszek Seminář SVSE Brno 30. října 2012

2 2 Obsah Úvod Připomínky SVSE Závěr

3 3 Okruhy řešení v roce 2012: Okruhy řešení v roce 2012:  Pravidla trhu s energiemi  Cenová rozhodnutí ERÚ  Zákon o podporovaných zdrojích energie Úvod (1)

4 44 Úvod (2) Zdroj: EGÚ Brno

5 5 Úvod (3) Zdroj: ERU

6 6 Připomínky SVSE (1) Politika klimatických změn Náklady vyplývající z politiky klimatických změn se rozhodujícím vlivem podílejí na růstu cen elektřiny a v současnosti představují více než jednu třetinu celkové ceny. Zásadní problém!

7 7 Připomínky SVSE (2) Politika klimatických změn Ponechat příspěvek na OZE ve stávající výši a deficit pokrýt z prostředků státního rozpočtu. Vícenáklady způsobené provozem OZE vyčíslit a přiřadit jejich původcům. Zavést model odstupňovaných úlev pro energeticky intenzivní průmysl.

8 8 Připomínky SVSE (3 Připomínky SVSE (3) Vyhláška č. 541/2005 Sb. – o pravidlech trhu s elektřinou - Povinnost provozovatele LDS uzavřít samostatnou smlouvu na distribuci Provozovatelé RDS vyžadují po provozovatelích LDS uzavření samostatných smluv na distribuci s tím, že nepřipouštějí existenci dosud platných smluv o sdružených dodávkách; současně jsou požadovány 3 zálohové platby ve výši 90%. Návrh: - Umožnit provozovateli LDS uzavírat smlouvy o sdružených dodávkách s příslušným obchodníkem. - Z PPDS vypustit ustanovení o zálohových platbách. Domníváme se, že v tomto případě se jedná o zásah do dvoustranných obchodních vztahů a zákazník je znevýhodněn.

9 9 Připomínky SVSE (4) Vyhláška č. 541/2005 Sb. – o pravidlech trhu s elektřinou – §5, odstavec (14) Návrh: přidat nové písmeno e) Poskytovateli podpůrných služeb v případě, že dojde k překročení sjednané rezervované kapacity v přímé souvislosti s poskytováním podpůrných služeb, se překročení rezervované kapacity nehodnotí a je osvobozen od jakékoliv platby za překročení sjednané rezervované kapacity. Zdůvodnění: Poskytovatel podpůrné služby přispívá k udržení rovnováhy v elektrizační soustavě a vyžadovat platbu za překročení rezervované kapacity ze strany distribuční soustavy v době aktivace je nekorektní.

10 10 Připomínky SVSE (5) Vyhláška č. 51/2006 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, §7, odst. 3 Znění: Žadatel hradí zálohu na podíl na oprávněných nákladech podle přílohy č. 6, a to ve výši 50 % z hodnoty podílu na oprávněných nákladech. Žadatel uhradí zálohu na podíl na oprávněných nákladech do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy o připojení nebo smlouvy o smlouvě budoucí o připojení. Smlouva o smlouvě budoucí o připojení se uzavírá zpravidla tehdy, pokud připojení zařízení žadatele vyžaduje stavebně technická opatření v PS nebo DS, jejichž realizace vyžaduje rozhodnutí o umístění stavby nebo územní souhlas podle stavebního zákona. Návrh: Doplnit odstavec o větu: Pokud dojde v průběhu stavebního řízení či v přípravě stavby ke zrušení záměru, bude uhrazený podíl vrácen žadateli. Zdůvodnění: Legislativa by měla být v souladu s praxí, kdy je tento způsob využíván.

11 11 Připomínky SVSE (6) Vyhláška č. 51/2006 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, §7 Návrh na doplnění textu v odstavci (8): Pokud po dobu 60 měsíců od termínu poslední změny rezervovaného příkonu nedošlo ke sjednání rezervované kapacity, nebo nebyl skutečně dosažený maximální odběr ve výši alespoň 90 % rezervovaného příkonu, nebo u LDS alespoň ve výši 80%, má provozovatel nadřazené distribuční soustavy právo snížit hodnotu rezervovaného příkonu na hodnotu, která je dána nejvyšší sjednanou velikostí rezervované kapacity nebo nejvyšším skutečně dosaženým maximálním odběrem (vyšší z obou hodnot) v období 60 měsíců od poslední změny rezervovaného příkonu. Zdůvodnění: Provozovatelé LDS jsou v komplikovanější situaci. Platí to obzvláště v případech, kdy vlastní spotřeba LDS je minoritní, nebo do LDS pracuje zdroj významného výkonu.

12 12 Připomínky SVSE (7) ERÚ č. 5/2011, bod (3.18.)Překročení RK Cenové rozhodnutí ERÚ č. 5/2011, bod (3.18.) – Překročení RKNávrh: Cena za překročení rezervované kapacity podle bodu (3.15.) se neuplatňuje u výrobce druhé kategorie v případě krátkodobého zvýšení odběru z distribuční soustavy z důvodu výpadku dodávky z výrobny elektřiny v součtu maximálně 48 obchodních hodin za měsíc, pokud se nedohodne s provozovatelem příslušné distribuční soustavy jinak. Výpadek v dodávce z výrobny elektřiny výrobce druhé kategorie průkazně dokládá provozovateli distribuční soustavy nejpozději druhý pracovní den následujícího kalendářního měsíce. V tomto případě se překročení rezervované kapacity nehodnotí a výrobce 2. kategorie je osvobozen od jakékoliv platby za překročení sjednané rezervované kapacity.Zdůvodnění: Výpadek nevyvolá zvýšené náklady na straně RDS, protože platba za RK je mezi regionálními distributory řešena pevnou měsíční platbou (viz bod 3.30.).

13 13 Připomínky SVSE (8) ERÚ č. 5/2011, bod (3.25.) Cenové rozhodnutí ERÚ č. 5/2011, bod (3.25.)Návrh: Platbu za překročení rezervovaného příkonu podle tohoto ustanovení nehradí odběratel, u kterého byla hodnota rezervovaného příkonu v odběrném místě snížena v souladu s vyhláškou o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, pokud provozovatel distribuční soustavy odběratele o snížení rezervovaného příkonu neinformoval v dostatečném předstihu, alespoň 3 měsíce předem. Zdůvodnění: Dnešní stav je právně vágní, není jasně definována povinnost PDS informovat předem. Jsou známy případy, kdy PDS informuje až po snížení příkonu a následně zasílá penalizace.

14 14 Připomínky SVSE (9) ERÚ č. 5/2011 – Změna počtu pásem přirážek účiníku Cenové rozhodnutí ERÚ č. 5/2011 – Změna počtu pásem přirážek účiníkuNávrh: Doporučujeme snížení počtu pásem přirážek. Zjednodušení celého systému.

15 15 Připomínky SVSE (10) Decentrální výrobaNávrh: Požadujeme podporu uplatňovat. Požadujeme podporu uplatňovat. U OZE, kterým vznikne nárok na podporu decentrální výroby, by však podpora neměla být vyplacena, resp. o tuto částku by měla být snížena základní sazba podpory OZE U OZE, kterým vznikne nárok na podporu decentrální výroby, by však podpora neměla být vyplacena, resp. o tuto částku by měla být snížena základní sazba podpory OZE (kumulace podpor). Zdůvodnění: Základním principem podpory OZE je patnáctiletá návratnost. Tento princip musí být zachován i v případě souběhu podpor z různých titulů. Podporu nad rámec 15-leté návratnosti lze považovat za podporu nedovolenou.

16 16 Závěr Je nezbytně nutné sazování oprávněných zájmů spotřebitelů, pokračovat v prosazování oprávněných zájmů spotřebitelů, nedopustit další snižování konkurenceschopnosti českého průmyslu. nedopustit další snižování konkurenceschopnosti českého průmyslu.

17 17 Děkuji za pozornost e-mail: pmatuszek@et.trz.cz tel.: 558 532 070


Stáhnout ppt "1 Elektroenergetika – legislativa, cenová rozhodnutí ERÚ, požadavky na změny pro rok 2013 Petr Matuszek Seminář SVSE Brno 30. října 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google