Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OCHRANA SPOTŘEBITELE V PRÁVU EU VŠFS Praha 2016. JEDNOTNÝ VNITŘNÍ TRH EU Od 1. ledna 1993 umožňuje EU v rámci vnitřního trhu volný pohyb zboží, volný.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OCHRANA SPOTŘEBITELE V PRÁVU EU VŠFS Praha 2016. JEDNOTNÝ VNITŘNÍ TRH EU Od 1. ledna 1993 umožňuje EU v rámci vnitřního trhu volný pohyb zboží, volný."— Transkript prezentace:

1 OCHRANA SPOTŘEBITELE V PRÁVU EU VŠFS Praha 2016

2 JEDNOTNÝ VNITŘNÍ TRH EU Od 1. ledna 1993 umožňuje EU v rámci vnitřního trhu volný pohyb zboží, volný pohyb osob volný pohyb služeb volný pohyb kapitálu a plateb + otevření hranic uvnitř EU /od 1997 Schengenské smlouvy součástí práva EU) Občanům poskytuje výhody volného přijímání služeb, nakupování zboží v kterémkoliv státu EU Pro ochranu občanů jako SPOTŘEBITELŮ z hlediska svých práv, právo EU směrnicemi HARMONIZUJE potřebnou národní právní úpravu

3 OBLASTI OCHRANY SPOTŘEBITELE ochrana bezpečnosti a zdraví ochrana ekonomických zájmů informovanost - právo na informace právo sdružovat se na ochranu svých zájmů

4 1) chránit spotřebitele před závažnými riziky (život a zdraví) 2) poskytovat spotřebiteli dostatečné informace (aby se mohli rozhodnout, zda a které zboží si koupí) 3) zajistit řešení případných konfliktů s prodejci (reklamace, zrušení smlouvy) 4) aktualizovat práva spotřebitelů (zejména s ohledem na ekonomickou a sociální situaci: potraviny, energetika, finanční, dopravní a digitální trhy) H LAVNÍ CÍLE OCHRANY SPOTŘEBITELE V EU

5 1) právní předpisy v oblasti spotřebitele – snaha dosáhnout jednotnosti (úprava prodeje zboží, služeb kdekoliv v EU) kamenné prodejny, on-line prodejny 2) rovné podmínky pro podniky + zákaz nekalých obchodních praktik (soutěžní právo 3) řešení sporů (rozhodčí řízení) 4) snížení zdravotních a bezpečnostních rizik v rámci EU 5) ochrana „ohrožených skupin“ – děti, starší osoby (nekalé obchodní praktiky) C ÍLE OCHRANY V PRÁVU EU

6 V EŘEJNOPRÁVNÍ OCHRANA SPOTŘEBITELE Ochrana bezpečnosti a zdraví spotřebitele Obecné zájmy Odpovědnost za výrobek Směrnice 85/374/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se odpovědnosti za vadné výrobky princip objektivní odpovědnosti vztahující se na evropské výrobce (možnost zprostit se odpolednosti) Všeobecná bezpečnost výrobků Směrnice 2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků Povinnosti výrobců a distributorů Systém včasného varování (RAPEX)  Veřejná podpora

7 V EŘEJNOPRÁVNÍ OCHRANA SPOTŘEBITELE Bezpečnost potravin nařízení EP a Rady (ES) 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva Zřízen Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) Úprava označování potravinových výrobků. nařízení EP a Rady EU č. 1169/2011 o označování potravin, jejich obchodní úpravě a reklamě na potraviny Opatření proti kontaminaci potravin nařízení Rady (EHS) č. 315/93, kterým se stanoví postupy Společenství pro kontrolu kontaminujících látek v potravinách nařízení Komise Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1881/2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách  Veřejná podpora

8 V EŘEJNOPRÁVNÍ OCHRANA SPOTŘEBITELE legislativní předpisy týkající se nových potravin Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne 25. listopadu 2015 o nových potravinách potraviny které se v EU ve významné míře nepoužívaly k lidské spotřebě, musí být před vstupem na trh Unie posouzeny z hlediska bezpečnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech Zajistit dostupnost přesných informací, které spotřebitelům umožní využívat svobodné volby Uvádění GM potravin a krmiv na trh EU je povoleno pouze po vědeckém zhodnocení všech rizik, která mohou představovat pro lidské zdraví a zdraví zvířat a popřípadě pro životní prostředí Administraci žádostí dle Nařízení v ČR zajišťuje Mze  Veřejná podpora

9 V EŘEJNOPRÁVNÍ OCHRANA SPOTŘEBITELE „ hygienický balíček “ : nařízení EP a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, nařízení EP a Rady (ES) č. 853/2004 kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu, metoda HACCP - analýza rizik a stanovení kritických kontrolních bodů Systém kritických bodů - zajišťuje preventivní a systematický přístup k včasné identifikaci nebezpečí zdravotní závadnosti přímá zodpovědnost příslušných článků potravinového řetězce za hygienu potravin  Veřejná podpora

10 Cílem je harmonizovat právní rámec soukromoprávních zájmů samotných spotřebitelů zejména ekonomické zájmy spotřebitele Spolupráce členských zemí (výměna informací ad.) při zavádění jednotného standardu ochrany Sada 16 směrnic upravujících různé aspekty ochrany zájmů spotřebitele PRÁVNÍ ÚPRAVA K OCHRANĚ EKONOMICKÝCH ZÁJMŮ SPOTŘEBITELE V EU

11 Cíl vysoká úroveň ochrany spotřebitele v EU přispět k řádnému fungování vnitřního trhu sblížením právních a správních předpisů ČS týkajících se smluv uzavíraných mezi spotřebiteli a obchodníky nahrazuje směrnici 85/577/EHS o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory a směrnici 97/7/ES o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku S MĚRNICE 2011/83/EU, O PRÁVECH SPOTŘEBITELŮ

12 původní směrnice stanoví pouze minimální úroveň harmonizace pravidel na ochranu spotřebitele, směrnice o právech spotřebitelů je v zásadě směrnicí obsahující úplnou harmonizaci S MĚRNICE 2011/83/EU, O PRÁVECH SPOTŘEBITELŮ - POKRAČOVÁNÍ

13  1) poskytuje jednotný soubor základních pravidel pro smlouvy uzavřené na dálku a smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory  2) posiluje ochranu spotřebitelů například zavedením přísnějších požadavků na informace poskytované před uzavřením smlouvy  3) jednotné lhůty pro odstoupení od smlouvy  4) snižuje i náklady pro přeshraniční obchodníky, pro něž jednotná pravidla v celé EU povedou ke snížení nákladů na zajištění souladu. S MĚRNICE 2011/83/EU, O PRÁVECH SPOTŘEBITELŮ - POKRAČOVÁNÍ

14 Nevztahuje se: na smlouvy o finančních službách včetně pojištění a investic na sociální služby a služby zdravotní péče hazardní hry souborné služby pro cesty, smlouvy o dočasném užívání ubytovacího zařízení (timesharing) a související rekreační služby S MĚRNICE 2011/83/EU, O PRÁVECH SPOTŘEBITELŮ - POKRAČOVÁNÍ

15  1) smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory obchodníka ( smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory);  2) smlouvy uzavřené prostřednictvím komunikace na dálku (internet, telefon apod.) ( smlouvy uzavřené na dálku)  3) jiné smlouvy než smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory (dále jen „smlouvy uzavřené v obchodních prostorách“) D ĚLENÍ SMLUV PODLE SMĚRNICE O SPOTŘEBITELÍCH

16 4) kupní smlouvy 5) smlouvy o poskytování služeb; 6) smlouvy na dodání digitálního obsahu, který není poskytnut na hmotném nosiči (dále jen: „ smlouvy týkající se online digitálního obsahu“)  Chybí úprava, která by např. pokryla práva kupujícího v případě vadného digitálního obsahu. 7) smlouvy týkající se dodávek vody, plynu nebo elektřiny, které nejsou prodávány v omezeném objemu nebo ve stanoveném množství, nebo tepla z dálkového vytápění (dále jen „ smlouvy na dodávky veřejných služeb“) D ALŠÍ DĚLENÍ SMLUV - POKRAČOVÁNÍ

17 směrnice 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách, která vyžaduje, aby výzva ke koupi obsahovala některé informace, nejsou-li patrné ze souvislosti nákupu směrnice o právech spotřebitelů zahrnuje veškeré požadavky na informace ODKAZ NA SMĚRNICI O NEKALÝCH OBCH. PRAKTIKÁCH

18 Nekalé praktiky: nerespektují požadavky náležité profesionální praxe pravděpodobně naruší zásadně ekonomické chování průměrného spotřebitele SMĚRNICE O NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIKÁCH

19 Specifická ochrana: děti, staří lidé Klamavé kroky- např. informace o povaha výrobku, dostupnost výrobku, přínosy, rizika, složení, původ, očekávané výsledky jeho použití nutnost servisu, náhradní díly, výměny nebo opravy…) SMĚRNICE O NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIKÁCH

20 Směrnice č. 2006/114/ES o klamavé a srovnávací reklamě klamavá reklama - pojem : může klamat spotřebitele, ovlivňovat jeho ekonomické chování – vlastnosti zboží, výrobce atd. může poškozovat jiného soutěžitele reklama, která klame, se zakazuje S MĚRNICE O KLAMAVÉ A SROVNÁVACÍ REKLAMĚ

21 Srovnávací reklama: výslovně nebo přímo označuje zboží či služby nabízené jiným soutěžitelem podmínky přípustnosti: není klamavá srovnává srovnatelné zboží nebo služby objektivně srovnává charakteristický rys zboží (služby) neznevažuje ochrannou známku jiného soutěžitele S MĚRNICE O KLAMAVÉ A SROVNÁVACÍ REKLAMĚ

22 OCHRANA HOSPODÁŘSKÝCH ZÁJMŮ SPOTŘEBITELŮ podomní obchody (směrnice 1985 o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory) spotřebitelský úvěr (směrnice 1987 o sbližování předpisů členských států týkajících se spotřebitelského úvěru, změna 1990) služby pro cestování (směrnice 1990 o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy) nepřiměřené podmínky ve spotřebitelských smlouvách (směrnice 1993 o nekalých ustanoveních ve spotřebitelských smlouvách)

23 SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR Zdroje úpravy Směrnice Rady 87/102/EHS, o sblížení právních a správních předpisů členských států o spotřebitelském úvěru; Zákon 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru. Přínosy pro spotřebitele povinně písemná forma smlouvy; definice roční procentní sazby a povinnost ji uvádět ve smlouvě i reklamě; možnost rychlejšího splacení úvěru.

24 SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR - TŘI KLÍČOVÁ PRÁVA právo před uzavřením smlouvy požadovat základní informace v jednoznačném standardizovaném formátu (tzv. Evropském standardizovaném informačním formuláři) právo odstoupit od úvěrové smlouvy do 14 kalendářních dnů od jejího podpisu právo splatit spotřebitelský úvěr kdykoli dříve, než bylo stanoveno při podpisu úvěrové smlouvy  Veřejná podpora

25 U VÁDĚNÍ CEN Zdroje úpravy Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/6/ES, o ochraně spotřebitele při uvádění cen zboží nabízeného spotřebitelům; Zák. č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění Přínosy pro spotřebitele označování cenou za kus i cenou za jednotku; hlavní jednotky: kilogram, litr, metr, čtvereční metr, kubický metr.

26 S MLOUVY UZAVŘENÉ NA DÁLKU Zdroje úpravy Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, na ochranu spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku; Občanský zákoník č.89/2012 Sb. Přínosy pro spotřebitele povinnost prodávajících zveřejňovat informace o sobě i o zboží (službě); právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy- do 14 dní od uzavření smlouvy (pokud již nebylo dodáno).

27 S MLOUVY UZAVŘENÉ MIMO STÁLOU PROVOZOVNU Zdroje úpravy Směrnice Rady 85/577/EHS, na ochranu spotřebitele v případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory ; Občanský zákoník 89/2012 Sb. Přínosy pro spotřebitele informační povinnost dodavatelů, právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy do 14 dní.

28 K ONEC 1. ČÁSTI


Stáhnout ppt "OCHRANA SPOTŘEBITELE V PRÁVU EU VŠFS Praha 2016. JEDNOTNÝ VNITŘNÍ TRH EU Od 1. ledna 1993 umožňuje EU v rámci vnitřního trhu volný pohyb zboží, volný."

Podobné prezentace


Reklamy Google