Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NOVÁ NÁBOŽENSKÁ HNUTÍ MGR. MICHAL OBLOUK. SEKTA/NNH -menšinová skupina vydělená z náboženského, politického nebo ideologického směru -skupina lidí, která.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NOVÁ NÁBOŽENSKÁ HNUTÍ MGR. MICHAL OBLOUK. SEKTA/NNH -menšinová skupina vydělená z náboženského, politického nebo ideologického směru -skupina lidí, která."— Transkript prezentace:

1 NOVÁ NÁBOŽENSKÁ HNUTÍ MGR. MICHAL OBLOUK

2 SEKTA/NNH -menšinová skupina vydělená z náboženského, politického nebo ideologického směru -skupina lidí, která zneužívá poselství Bible nebo jiné nauky či norem daných člověku k ovládnutí lidské psychiky a duševnímu zotročení -náboženská skupina, která se oddělila od mateřské skupiny ve snaze zreformovat původní učení nebo praxi -relativně malá a nová náboženská skupina, která se vymyká pojetí křesťanství -termín používaný pro různé novodobé skupiny spojené s náboženstvím -většinou odpovídají na potřeby společnosti -vznikají často z nespokojenosti s převládajícím společenským kodexem -do povědomí veřejnosti se často dostávají s nějakou „negativní“ událostí -vztah společnosti a NNH je často vypjatý a má různou intenzitu a charakter

3 ZNAKY SEKT 1)autoritářství – panovačné vedení, charismatický vůdce, který vyžaduje naprostou věrnost a oddanost 2)opozičnost – sekty jsou většinou v protikladu k hodnotové orientaci a životní praxi převládající kultury 3)výlučnost – považují se za „jediné“, které mají pravdu 4)uzavřenost vůči světu - fungují jako přísně strukturované autokratické skupiny, řídí duchovní záležitosti i drobnosti každodenního života svých členů 5)subjektivnost – kladou důraz na emocionální prožitky a zkušenosti svých členů, snižují hodnotu vzdělání, mají tendenci k fanatismu 6)pocit pronásledování – vyvolávají ho u svých členů, tendence k semknutosti 7)důraz na sankce – vyžadují přizpůsobení se zavedeným praktikám, manipulují se strachem a obviňováním 8)esoteričnost – tajnůstkářství a utajování 9)systematické lhaní, selekce informací 10)ukazuje navenek svou vřelost, nově příchozím slibuje různé výhody 11)stává se novou rodinou, organizuje sňatky, děti patří celé skupině, ženy jsou podřízené, zvláštní vztah k sexualitě 12)často projevují radikální tendence

4 KLASIFIKACE NNH 1) hnutí vycházející z křesťanství Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů Svědkové Jehovovi Církev sjednocení 2) hnutí vycházející z judaismu – Rastafariánství 3) hnutí vycházející z hinduismu - Hare Krišna 4) hnutí vycházejí z okultismu Satanismus, čarodějnictví, woodoo Hnutí grálu Kulty UFO 4) nábožensko-psychoterapeutická hnutí Scientologická církev

5 MORMONI -Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů -zakladatel: Joseph Smith, USA, 1830 -centrum: Salt Lake City, Utah -přes 15 miliónů členů -považuje se za obnovenou původní církev založenou Kristem a za jedinou církev na světě, která má v současnosti kněžskou pravomoc od Boha - náboženské obřady všech ostatních tradic považuje za neúčinné a falešné -odvozuje svou víru ze 4 knih - Bible, Kniha Mormonova, kterou podle božského zjevení přeložil ze zlatých desek předaných andělem Moronim prorok Joseph Smith, Nauka a smlouvy a Drahocenná perla -církev povzbuzuje mladé muže ve věku od 19 let, aby sloužili dvouletou misii na plný úvazek -nejdůležitější je rodina (každý pondělní večer rodiny pořádají ve svém domově tzv. rodinný domácí večer) -nepijí alkohol, kávu, černý a zelený čaj, nekouří a nepoužívají ani žádné jiné drogy, zákaz tetování, zákon cudnosti, křest je možné přijmout, když je člověku alespoň osm let -v minulosti praktikovali mnohoženství -církev není v žádné zemi placena z veřejných rozpočtů, každý člen daruje 10 % ze svého příjmu

6 SVĚDKOVÉ JEHOVOVI -celosvětová náboženská společnost, která vznikla v USA v 70. letech 19. století -celkový počet svědků Jehovových byl v roce 2014 na světě cca 20 milionů -jsou si jistí, že všechna proroctví z Bible se dosud splnila a že čekáme na splnění těch posledních a můžeme tomu důvěřovat -nepovažují Ježíše Krista za Boha, ale za Božího Syna, neslaví Vánoce a jiné svátky, nepoužívají žádné symboly, ani kříž a jiné předměty k uctívání, věří, že křesťanství by mělo být způsobem života -jsou známí misijní a publikační činností, duchovními a morálními zásadami, vylučováním členů nežijících dle zásad organizace – s lidmi, kteří byli vyloučeni nebo z organizace odešli, je zakázáno se stýkat a mluvit s nimi, dovolen není ani pozdrav -odmítají transfuze krve, neúčastní se politického života ani válečných konfliktů -zdarma šíří časopisy Probuďte se! a Strážná věž

7 CÍRKEV SJEDNOCENÍ -Společenství Ducha Svatého pro sjednocení světového křesťanství -zakladatel: Son-mjong Mun, 1954, Jižní Korea -působí celosvětově - nejvíce se rozšířila v Jižní Koreji a Japonsku, počet členů je odhadován na zhruba 3 milióny -hlásí se k odkazu křesťanství, vychází z učení reverenda Muna obsaženém v knize Boží Princip, který je chápán jako „nové vyjádření pravdy“ -Mun tvrdí, že se o Velikonocích roku 1936 usilovně modlil na stráni jedné hory a zjevil se mu Ježíš, ten mu řekl, že byl vyvolen, aby se stal jeho nástupcem a dokončil dílo, které Ježíš započal, tedy vytvoření Božího království na zemi -zisk - vlastnictví podílů v obchodních společnostech -provozuje celosvětovou evangelizační činnost, zejména v USA a Jižní Koreji -je obviňována z totalitních praktik a ekonomického využívání členů, objevily se zprávy o možném užití psychické manipulace nebo vymývání mozků členů -hromadné svatby - mezirasové, mezinárodní a mezikulturní manželství je podle stoupenců nejlepší cestou ke světovému míru

8 ADVENTISTÉ SEDMÉHO DNE -vznik: 1863 -patří mezi nejrychleji rostoucí církve na světě, v roce 2015 počet členů církve přesáhl 19 milionů -měřítkem jejich života je Boží slovo – Bible -očekávají druhý příchod Ježíše Krista -světí sobotu na oslavu Božího stvořitelského díla -teologie navazuje na protestantské směry v USA v 19. století -významnou roli při formování církve sehrála Ellen G. Whiteová (1827 - 1915) - adventisté věří, že byla prorocky inspirovaná, vnesla do adventismu důraz na harmonický životní styl a zdravou životosprávu -adventisté se angažují ve veřejném životě - založili a řídí humanitární organizaci ADRA

9 RASTAFARIÁNSTVÍ -náboženské hnutí -pochází z Jamajky -vzniklo ve 30. letech 20. století -kombinuje prvky židovství a křesťanství, částečně islámu -vyznavači by neměli požívat alkohol či maso -odhaduje se, že až 60 % občanů Jamajky částečně ctí rastafariánství, přičemž skuteční rastafariáni tvoří asi jen 1 % jamajské populace -vychází z předpokladu, že černošští obyvatelé Ameriky a přilehlých karibských ostrovů, kteří sem byli zavlečeni jako otroci, jsou přímí potomci krále Šalomouna a královny ze Sáby - považují se za jeden ze ztracených izraelských kmenů -etiopský císař Haile Selassie je považován za inkarnaci boha Jaha a černého mesiáše, který v soudný den vyvede všechen africký lid ze zkaženého světa hříchu Babylónu, do vysněné zaslíbené země – Etiopie -důležitou součástí hnutí a formou jeho šíření je hudební styl reggae (Bob Marley) a kouření marihuany -nabádá k všeobecnému míru, harmonii, lásce a sjednocení

10 HARE KRIŠNA -Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny -její kořeny jsou ve védské tradici -vaišnavské hnutí, které v roce 1966 založil v USA A. C. Bhaktivédánta Svámí Prabhupáda -veřejnosti je známo zejména díky průvodům v ulicích měst se zpěvem mahámantry a tancem -hlavním pramenem ke studiu je Bhagavadgíta v překladu samotného Prabhupády doplněném o jeho komentáře vycházející z komentářů předchozích guruů -Krišna je Nejvyšší Pán, Nejvyšší božstvo, osobní Bůh a je všemocný, vševědoucí a věčný -všichni členové se věnují bhakti-józe -každý člen je povinen vzdát se masa, ryb, vajec, čaje, kávy, tabáku, alkoholu a ostatních drog, hazardu, sex je povolen pouze manželům a za účelem plození dětí

11 SATANISMUS -kult „padlého anděla“ Satana (Antikrist), který je ztělesněním zla -Satan je zlý vzbouřený démon, který je nepřítelem Boha a pokušitelem lidstva, jako protivník se objevuje ve vztahu k Ježíši Kristu -v průběhu věků se vyvíjel, první forma satanismu = lidové čarodějnictví -v současné době působí mnoho rozličných skupin - nejpočetnější skupinu tvoří přívrženci LaVeyova satanismu (Církev Satanova), jenž vznikl roku 1969, kdy Anton Szandor LaVey napsal Satanskou bibli -odmítá křesťanství, podporuje požitkářský způsob života, neuznává božstva, pouze člověka jako boha (každý je bůh sám pro sebe a sám sobě rozkazuje a ovládá svůj život), neprovádí žádné člověku či zvířeti nebezpečné rituály, jeho vyznavači neznesvěcují hřbitovy, nenabádá k žádným trestným činům -příznivci satanismu používají různé symboly, nejčastějšími jsou bafomet (obrácený pentagram s hlavou kozla), samotný pentagram, číslo 666 (číslo šelmy) a Petrův Kříž (obrácený kříž) -nejvíce ovlivňuje metalovou hudbu, satanistické motivy lze nalézt i v literatuře, postava Satana se často objevuje v hororech

12 WICCA -moderní náboženství, vychází ze starých pohanských kultů a z čarodějnictví -Wiccané uctívají přírodu a Matku Zemi -věřící nemají žádné posvátné texty ani dogmata, podle kterých by se měli chovat - jedinou podmínkou a povinností je konání dobra a dělání věcí s čistými úmysly a moudrostí -ústřední posvátný a tajný spis - Kniha stínů -uznává dvě božstva - Boha a Bohyni, kteří mají tajná jména, jež se předávají z učitele na žáka v rámci zasvěcení -během roku slaví 8 velkých svátků (sabaty) a dvanáct až třináct úplňků (esbaty) -tradice mystérií, není otevřená veřejnosti - za utajenou součást se považuje zejména Kniha stínů, významy symboliky, přesná podoba rituálů, způsob provedení rituálů, není dovoleno sdělovat jména členů covenu - utajení je ritualizováno přísahou v rámci iniciačního obřadu a je striktně vyžadováno

13 VESMÍRNÍ LIDÉ -sekta Andělé Světla -termín používaný Ivem A. Bendou pro označení údajných mimozemských bytostí, které pozemšťanům nezištně a láskyplně pomáhají -historie skupiny začala u Miloslavy Drskové, pracovnice v kravíně, která začala komunikovat s Plejáďany v roce 1995 pod vlivem učení Michaela Hesemanna - o dva roky později se setkala s Ivem A. Bendou, kterému se podařilo navázat první kontakt 1. září 1997, poté spolu začali vydávat zprávy s poselstvím od mimozemských civilizací -Ivo A. Benda sepsal 10 knih „Rozhovory s Poučením od Mých Přátel z Vesmíru“, vydal několik videonahrávek s údajnými záběry přistání mimozemské civilizace na Zemi a přelety vesmírných lodí -světelní pracovníci organizují nepravidelné přednášky po celé ČR, svoji ideu šíří mezi lidi většinou formou reklamních letáčků, výlepů na veřejných prostranstvích a pronajatých billboardů -na svých www stránkách iniciují petice odsuzující čipy RFID a protispamový zákon, bojují za zrušení peněz a strašidel

14 HNUTÍ GRÁLU -náboženská organizace, volné společenství lidí, kteří přijali vědění Poselství Grálu a chtějí podle něj žít -učení vychází z knihy Poselství Grálu, spisu německého autora Oskara Ernsta Bernhardta (1875 – 1941) -kniha = soubor 168 Abd-ru-shinových přednášek, autor se vyjadřuje k základním otázkám života a uspořádání světa -kniha pojednává na mnoha místech o Bohu, popisuje tři zákony, ve kterých lidé žijí, jež by měli znát (zákon tíže, přitažlivosti stejnorodého a zpětného působení) a vysvětluje, jak by se měli lidé chovat, aby žili ve shodě s Boží vůlí -centrem je rakouské město Schwaz -obsahuje prvky esoteriky, zabývá se i legendou o Svatém Grálu

15 SCIENTOLOGIE -náboženská církev založená na myšlenkách amerického spisovatele L. R. Hubbarda -studiem scientologie má člověk získat vlastní nesmrtelnost a přetnout koloběh zrození a smrti, filozofie tvrdí, že je možné lokalizovat neoptimální jednání člověka a s pomocí speciálních technik (dianetika) odstranit toto jednání, které komplikuje jinak skryté možnosti člověka (duše) -zakladatelem je americký spisovatel sci-fi L. Ron Hubbard, který v roce 1950 vydal základní knihu Dianetika: Moderní věda o duševním zdraví -scientologové mají asi milión členů na celém světě, mezi veřejnými představiteli je např. Tom Cruise a John Travolta -organizace je činná v oblasti kurzů managementu, komunikace, bojuje proti drogám, zaměřuje se na rehabilitaci kriminální osobnosti, šíří znalosti lidských práv, odhaluje psychiatrické zneužívání -bývá obviňována z brainwashingu – vymývání mozků

16 ZDROJE http://cs.wikipedia.org/wiki/Sekta http://cs.wikipedia.org/wiki/Mormoni http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Bdkov%C3%A9_Jehovovi http://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrkev_sjednocen%C3%AD http://cs.wikipedia.org/wiki/Satanismus http://cs.wikipedia.org/wiki/Scientologie http://aldoaseattle.blogspot.cz/2008/11/mormoni-la-forza-del-gruppo.html http://www.i-novojicinsko.cz/svedci-jehovovi-2769 http://www.6dbs.org/2011/01/crippled-world-full-moon-je-sektarsky.html http://www.lastura.cz/duchovno/mantry/hare_krisna.html http://www.prirodni-matrace.cz/nazory-lekaru/scientologie https://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%A1_n%C3%A1bo%C5%BEensk%C3%A1_hnut%C3%AD https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_nov%C3%BDch_n%C3%A1bo%C5%BEensk%C3%BDch_hnut%C3%AD https://cs.wikipedia.org/wiki/Adventist%C3%A9_sedm%C3%A9ho_dne https://cs.wikipedia.org/wiki/Ellen_G._Whiteov%C3%A1 https://cs.wikipedia.org/wiki/Hnut%C3%AD_gr%C3%A1lu https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_spole%C4%8Dnost_pro_v%C4%9Bdom%C3%AD_Kr%C5%A1ny https://cs.wikipedia.org/wiki/Rastafari%C3%A1nstv%C3%AD https://cs.wikipedia.org/wiki/Vesm%C3%ADrn%C3%AD_lid%C3%A9 https://cs.wikipedia.org/wiki/Wicca https://cs.wikipedia.org/wiki/Anton_Szandor_LaVey https://cs.wikipedia.org/wiki/LaVey%C5%AFv_satanismus


Stáhnout ppt "NOVÁ NÁBOŽENSKÁ HNUTÍ MGR. MICHAL OBLOUK. SEKTA/NNH -menšinová skupina vydělená z náboženského, politického nebo ideologického směru -skupina lidí, která."

Podobné prezentace


Reklamy Google