Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2. Seminář krajských S3 manažerů Praha, 26. června 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2. Seminář krajských S3 manažerů Praha, 26. června 2013."— Transkript prezentace:

1 2. Seminář krajských S3 manažerů Praha, 26. června 2013

2 Vývoj přípravy programového období 2014-2020 + S3

3 Cíle a obsah OP výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní cíl Urychlit strukturální posun ČR směrem ke znalostní ekonomice poháněné lidským kapitálem prostřednictvím investic do rozvoje základů znalostní ekonomiky Vize Znalostní ekonomika založená na: 1) Zvýšení kvality vzdělávání a lidských zdrojů 2) Zvýšení produkce kvalitních výsledků výzkumu a jejich transformace do inovací a konkurenční výhody českých firem 3) Využití regionálních konkurenčních výhod prostřednictvím tzv. inteligentní specializace

4 Co chceme změnit?  Rozvoj národního inovačního systému je vnímán jako hlavní pilíř konkurenceschopnosti ČR v budoucnosti  Rozvoj systému závisí především na: Vzdělávacím systému Podnikatelském duchu a podnikavosti lidí a jejich schopnosti inovovat Vysoce kvalitním výzkumu a vývoji (základní zdroj nových poznatků a základ kvalitního terciárního vzdělávání). Podnikatelském prostředí a struktuře průmyslu Inovační výkonnost členských států EU (IUS 2013)

5 Provazba se strategií EU 2020 a ET 2020 Zvyšování kvality vzdělávání Inteligentní růst – rozvoj ekonomiky založené na znalostech a inovacích Růst podporující začlenění – ekonomika s vysokou zaměstnaností, vyznačující se hospodářskou, sociální a územní soudržností Realizovat celoživotní učení a mobilitu Zvýšit kvalitu a efektivitu ve vzdělávání a odborné přípravě Podporovat rovnost, sociální soudržnost a aktivní občanství Zlepšit kreativitu a inovace, vč. podnikání, na všech úrovních vzdělávání a odborné přípravy Udržitelný růst – konkurenceschopná ekonomika založená na ekologii a efektivním využití zdrojů Zvyšování výkonnosti VaV Evropa 2020 Priority ET 2020 Strategické cíle OP VVV

6 Struktura prioritních os OP VVV PO 1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum PO 2 Rozvoj podmínek pro využití výzkumu jako zdroje dlouhodobé konkurenční výhody PO 4 Podpora celoživotního učení a rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání PO 3 Rozvoj vysokých škol PO 5 Technická pomoc

7 Prioritní osa 1 – Posilování kapacit pro kvalitní veřejný výzkum (ERDF) Tematický cíl: 1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Investiční priorita: Posilování výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu Specifické cíle odpovídající dané investiční prioritě: 1. Posílit excelenci ve výzkumu 2. Zlepšit podmínky pro kvalitní výzkum na VŠ a výuku spojenou s výzkumem

8 Prioritní osa 1 – Posilování kapacit pro kvalitní veřejný výzkum (ERDF) Hlavní cílové skupiny:  studenti VŠ  akademičtí a ostatní pracovníci VŠ  pracovníci výzkumných organizací  pracovníci veřejné správy v oblasti VaVaI  pracovníci médií Určení typů příjemců, kteří budou podporováni:  vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb.  veřejné výzkumné instituce dle zákona č. 341/2005 Sb.  další výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb.  orgány státní správy  orgány regionální a obecní samosprávy  odborné a vědecké knihovny  muzea  soukromé podniky, včetně zahraničních, v rámci 10% flexibility

9 Prioritní osa 2 – Rozvoj prostředí pro využití výzkumu jako zdroje dlouhodobé konkurenční výhody (ERDF) Tematický cíl: 1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Investiční priorita: Podpora podnikových investic do inovací a výzkumu a vytvářením vazeb a součinnosti mezi podniky, středisky výzkumu a vývoje a vysokoškolským vzděláváním, zejména vývoje produktů a služeb, přenosu technologií, sociálních inovací a aplikací veřejných služeb, stimulace poptávky, vytváření sítí, klastrů a otevřených inovací prostřednictvím inteligentní specializace, podpora technického a aplikovaného výzkumu, pilotních linek, opatření k včasnému ověřování produktů, schopností vyspělé výroby a prvovýroby v oblasti klíčových technologií a šíření technologií pro všeobecné použití. Specifické cíle odpovídající dané investiční prioritě: 1.Posílit orientaci výzkumu na prioritní oblasti společenských výzev včetně průřezových technologií 2.Zvýšit spolupráci výzkumných organizací s aplikační sférou vedoucí k efektivnímu využití výsledků výzkumu v praxi 3.Iniciovat a rozvinout proces inteligentní specializace v regionech

10 Prioritní osa 2 – Rozvoj prostředí pro využití výzkumu jako zdroje dlouhodobé konkurenční výhody (ERDF) Určení typů příjemců, kteří budou podporováni:  vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb.  veřejné výzkumné instituce dle zákona č. 341/2005 Sb.  další výzkumné organizace dle zákona č. 130/2002 Sb.  subjekty státní správy a územní samosprávy (v případě PCP), přímo řízené organizace a organizační složky státu  další soukromoprávní subjekty (zejména oborová sdružení, asociace, organizace pověřené tvorbou a implementací S3 v regionech apod.)  podniky  příspěvkové organizace  nestátní neziskové organizace Hlavní cílové skupiny:  pracovníci výzkumných organizací  studenti VŠ  pracovníci VŠ  veřejné výzkumné instituce  podniky  subjekty územní samosprávy  nestátní neziskové organizace  organizační složky státu

11 Prioritní osa 3 – Rozvoj vysokých škol (ESF) Tematický cíl: 10. Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení Investiční priorita: Zlepšování kvality, účinnosti a otevřenosti terciárního a rovnocenného vzdělávání, aby se zvýšila účast a úrovně dosaženého vzdělání Specifické cíle odpovídající dané investiční prioritě: 1. Zvýšení kvality vzdělávání na VŠ a jeho relevance pro potřeby trhu práce 2. Zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami a ze socio- ekonomicky znevýhodněných skupin na vysokoškolském vzdělávání, snížení studijní neúspěšnosti 3. Zatraktivnit celoživotní vzdělávání na vysokých školách a zvýšit účast, zejména v rámci dospělé populace 4. Nastavení a rozvoj systému hodnocení a zabezpečení kvality a strategického řízení VŠ

12 Prioritní osa 3 – Rozvoj vysokých škol (ERDF) Tematický cíl: 10. Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení Investiční priorita: Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu Specifické cíle odpovídající dané investiční prioritě: 1. Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na vysokých školách za účelem profilace vysokých škol, zlepšení přístupu znevýhodněných skupin a zvýšení otevřenosti vysokých škol pro potřeby celoživotního vzdělávání

13 Prioritní osa 3 – Rozvoj vysokých škol (ERDF/ESF) Určení typů příjemců, kteří budou podporováni:  vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb.  veřejné výzkumné instituce dle zákona č. 341/2005 Sb. (v roli partnera projektu)  další výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb. (v roli partnera projektu). Hlavní cílové skupiny:  studenti VŠ  účastníci celoživotního vzdělávání  žáci ZŠ a SŠ (v případě vytvářených partnerství VŠ nebo institucí VaV s příslušnými školami), zájemci o studium na VŠ  akademičtí a ostatní pracovníci VŠ  pracovníci výzkumných organizací

14 Prioritní osa 4 – Podpora celoživotního učení a rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání (ESF) Tematický cíl: 10. Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení Investiční priorita: Předcházení předčasnému ukončování školní docházky a jeho omezování, podpora rovného přístupu ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Specifické cíle odpovídající dané investiční prioritě: 1. Rozvoj inkluzívního vzdělávání 2. Zvýšení kvality a otevřenosti předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ 3. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích 4. Rozvoj systému hodnocení kvality a strategického řízení ve vzdělávání 5. Zkvalitnění pregraduální přípravy pedagogických pracovníků 6. Zvyšování kvality odborného vzdělávání včetně posílení jeho relevance pro trh práce

15 Prioritní osa 4 – Podpora celoživotního učení a rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání (ESF) Určení typů příjemců, kteří budou podporováni:  školy a školská zařízení  OSS a OPŘO  nestátní neziskové organizace  vysoké školy  kraje  právnické osoby působící ve vzdělávání, v kariérovém poradenství (na úrovni systému, sociálního partnerství, přímého vzdělávání nebo výzkumu)  zřizovatelé škol a školských zařízení  dobrovolné svazky obcí  zaměstnavatelé Hlavní cílové skupiny:  děti a žáci, studenti VOŠ  studenti VŠ (budoucí pedagogičtí pracovníci)  akademičtí pracovníci vzdělávající budoucí pedagogické pracovníky  pedagogičtí pracovníci  rodiče dětí a žáků  zaměstnanci veřejné správy působící ve vzdělávání nebo ovlivňující vzdělávání  pracovníci organizací působících ve vzdělávání a poradenství

16 Harmonogram přípravy OP VVV – předpoklad do 30. 6. 2013  předložení nové verze programu MMR do 30. 9. 2013  předložení návrhu programu MMR do 31. 10. 2013  předložení úplného návrhu Dohody o partnerství (MMR) do 30. 11. 2013  předložení návrhu operačního programu vládě ČR (MŠMT) následně: předložení EK

17 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "2. Seminář krajských S3 manažerů Praha, 26. června 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google