Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Individuální další vzdělávání Cesta ke konkurenceschopnosti občana ve společnosti IDV – CEKOS Individual Training – Way to The Competitiveness of The Citizen.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Individuální další vzdělávání Cesta ke konkurenceschopnosti občana ve společnosti IDV – CEKOS Individual Training – Way to The Competitiveness of The Citizen."— Transkript prezentace:

1 Individuální další vzdělávání Cesta ke konkurenceschopnosti občana ve společnosti IDV – CEKOS Individual Training – Way to The Competitiveness of The Citizen in Society

2 Individuální další vzdělávání Ipn - individuální projekt národní  Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost  Prioritní osa 3, oblast podpory 3.1  celkové způsobilé náklady projektu 899 930 830,00 Kč  předpokládané datum zahájení projektu: 1.02.2012  předpokládané datum ukončení projektu: 30.06.2015

3 Projekt vychází ze strategických dokumentů, studií a jednání s odbornou veřejností:  Sdělení Komise z roku 2001 Uskutečnění evropského prostoru celoživotního vzdělávání  Usnesení Rady z roku 2002 o celoživotním vzdělávání  Implementační plán strategie celoživotního učení  Prováděcí dokument OP VK - SWOT analýza OP VK  Studie proveditelnosti PIVO  Jednání s odbornou veřejností

4 Odůvodnění potřebnosti  národní program reforem  klíčový činitel osobního růstu a společenského začlenění  zvýšení konkurenceschopnosti v osobním životě a na trhu práce  rovnoměrná distribuce vzdělávání

5 Nosný cíl projektu  nedostatečná informovanost a motivace  cenová nedostupnost  osobní překážky  překážky související s poskytovateli - úroveň podpory vzdělávání, povaha výsledků vzdělávání odstranění překážek v distribuci vzdělávání osob s nejnižší pravděpodobností účasti na vzdělávání :

6 Globální a specifické cíle projektu  zvýšení konkurenceschopnost jednotlivců ve společnosti a na trhu práce  podpora vzdělávání jednotlivců  usnadnění individuálního přístupu k dalšímu vzdělávání  zvýšení a podpora kvality obecných a odborných kompetencí  posílení aktivního postoje jednotlivců k dalšímu vzdělávání  prohloubení obecné informovanosti o možnostech vzdělávání

7 Přidaná hodnota projektu - inovativnost -  zaměření na jednotlivce - občana  vytvoření uceleného systému e-learningového vzdělávání dostupného pro cílovou skupinu.  tvorba vzdělávacích, propagačních a informačních materiálů ve znakové řeči.  první realizace v tomto rozsahu v ČR s cílovou skupinou jednotlivec o výstupní evaluační studie z pilotního projektu bude využita pro další monitorovací období.

8 Obsah projektu  usnadnění individuálního přístupu jednotlivcům – občanům ČR spadajících do cíle Konvergence k dalšímu vzdělávání  zvýšení motivace a stimulace poptávky  podpořit vzdělávání a konkurenceschopnost jednotlivců ve společnosti a trhu práce  prohloubit obecnou informovanost o významu a možnostech dalšího vzdělávání

9 Cílové skupiny Jednotlivci - občané spadající do cíle Konvergence s trvalým pobytem na území ČR

10 Klíčové aktivity 1. Propagace a stimulace individuálního dalšího vzdělávání 2. E-learningový systém vzdělávání 3. Zapojení knihoven a škol 4. Vztah občana k médiím 5. Občanská práva a povinnosti 6. Všeobecná finanční gramotnost 7. Finance a občan - pro znevýhodněné skupiny osob 8. Aktivní občanství a participace občanů na veřejném dění 9. Rozvoj sociálních kompetencí 10. Zdravý životní styl 11. Závěrečná evaluační studie

11 KA 1 - KA 1 - Propagace a stimulace individuálního dalšího vzdělávání  stimulovat poptávku  prohloubení obecné informovanosti  zabezpečení a realizace účinné propagace  zajištění veřejně dostatečně dostupných informací o projektu

12 KA 2 - KA 2 - E-learningový systém vzdělávání o vyvinutí E-learningového systému vzdělávání o kompletní administrace pomocí E-learning aplikace o modulární skladba vzdělání o využití školiteli i studujícími nezávisle na presenčním školení o E-learningové podpory vzdělávání budou obsahovat výukový materiál všech modulů

13 KA 3 – KA 3 – Zapojení knihoven a škol  v čase i prostoru svobodný a neomezený přístup ke vzdělávání.  početná skupina obyvatel, která nemá bezprostřední přístup k internetu  odstranění bariéry poskytnutím PC pro knihovny školy a jejich údržbu a správu.

14 KA 4 - KA 4 - Vztah občana k médiím  a) e-learningové moduly a navazující prezenční vzdělávací aktivity podporující práci s moderními nástroji informačních technologií ve vazbě na cíl KA a zdůvodnění potřebnost Používání služeb e-Governmentu Elektronický podpis Řešení životních a běžných situací na Internetu Seberealizace v prostředí Internetu Práce s elektronickými médii a aplikacemi  b) workshopy a osvětové aktivity pro širokou veřejnost práce s digitálními technologiemi

15 KA5 - Občanská práva a povinnosti KA5 - Občanská práva a povinnosti  série krátkých workshopů pro veřejnost zejména na téma občan a jeho práva v konkrétních situacích  e-learningové kurzy základních informací v oblasti základných práv občana ochrany autorských práv, osobnostních a majetkových bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pracovního, rodinného a občanského práva  informační kampaň občanů o významu aktivního přístupu k obhajobě svých práv, k získávání informací o svých právech, především v oblastech běžného každodenního života  rozvoj teoretických i praktických znalosti  posílit informovanost cílových skupin o vztahu občana a úřadů včetně dovednosti využití moderních komunikačních technologií (e-government).

16 KA 6 – Všeobecná finanční gramotnost  základní dovednosti finanční gramotnosti  rozšíření dovednosti finanční gramotnosti  finanční gramotnost pro rozvoj podnikatelství  finanční gramotnost pro pokročilé

17 KA7 – KA7 – Finance a občan - pro znevýhodněné skupiny osob  základy finanční gramotnosti v praxi  rizika a příležitosti držby peněz  finanční gramotnost pro rozvoj podnikatelství  Víte, jak učinit správná finanční rozhodnutí?  řízení financí pro rodiny a živnostníky  finance ještě efektivněji aneb Co nám poradci neřeknou  více druhů příjmů aneb Finanční jistota

18 KA 8 - KA 8 - Aktivní občanství a participace občanů na veřejném dění  série workshopů ve vazbě na e-learning pro veřejnost zejména na témata: Obrana proti negativním zásahům do veřejného prostoru (např. korupce, zneužívání moci úřady...); Zásady participace a demokratického jednání a kompetence umožňující podíl na veřejném dění; Možnosti legitimního protestu.  pro zástupce bytových družstev a společenství vlastníků kurz se zaměřením na procesy demokratického jednání a rozhodování  cílené kampaně o významu aktivního a informovaného přístupu k případům negativních zásahů do veřejného prostoru (například korupce, zneužívání moci, vandalismus apod.) a možnostem legitimního protestu

19 KA9 – KA9 – Rozvoj sociálních kompetencí  certifikovaný vzdělávací modul a metodika pro poradce, zaměřený na občanské vzdělávání v oblasti sociální legislativy a v oblasti rozvoje sociálních kompetencí  certifikovaný vzdělávací modul a metodika pro občany z široké veřejnosti, především však občany považované za jedince slabší či za jedince bez přístupu k rovnému a nediskriminačnímu přístup k lidským právům  e-learningové moduly a doprovodné aktivity na webu pro občany  mezinárodní seminář vyškolených poradců za účelem předávání zkušeností, znalostí a dovedností v dané oblasti.

20 KA10 – KA10 – Zdravý životní styl  stravování  fyziologie  psychika

21 Rizika projektu  řízení projektu a projektového týmu  nečekané změny zákona a nečekané změny v kompetencích MŠMT  nízká motivace cílové skupiny  výběrová řízení

22 Opatření na eliminaci (odstranění rizik)  propracovaná kampaň  vymezení projektových rolí a zodpovědnosti  průběžná evaluace zpětných vazeb a informací  preference a zřetel na kvalitu, preciznost zpracování, procesování výběrového řízení a jejich legálnost

23 Prostor pro dotazy

24 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Individuální další vzdělávání Cesta ke konkurenceschopnosti občana ve společnosti IDV – CEKOS Individual Training – Way to The Competitiveness of The Citizen."

Podobné prezentace


Reklamy Google