Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1. setkání pracovní skupiny projektu MOS obcí v územním obvodu ORP Chomutov Místo: Chomutov Dne: 24. 6. 2014, 10:00 hod. Š KOLSTVÍ – PROJEKT MOS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1. setkání pracovní skupiny projektu MOS obcí v územním obvodu ORP Chomutov Místo: Chomutov Dne: 24. 6. 2014, 10:00 hod. Š KOLSTVÍ – PROJEKT MOS."— Transkript prezentace:

1 1. setkání pracovní skupiny projektu MOS obcí v územním obvodu ORP Chomutov Místo: Chomutov Dne: 24. 6. 2014, 10:00 hod. Š KOLSTVÍ – PROJEKT MOS

2 Cíl první schůzky pracovní skupiny Dohoda s partnery na výstupech analýz Finalizace SWOT analýzy Cíl druhé schůzky pracovní skupiny Varianty řešení První návrhy opatření Cíl třetí schůzky pracovní skupiny Finální návrhy opatření Projektové záměry Š KOLSTVÍ – PROJEKT MOS

3 Program setkání Zhodnocení dílčích výstupů analytické části Rozbor silných a slabých stránek Rozbor příležitostí a hrozeb Analýza cílových skupin Debata o současném stavu a potřebách obcí v ORP Chomutov Návrhy variantních řešení Š KOLSTVÍ – PROJEKT MOS

4 Stručné zhodnocení dílčích výstupů analýz Ing. Blanka Hvozdová, pracovník pro analýzy a strategie Ing. Lenka Kynčilová, koordinátor projektu

5 Š KOLSTVÍ – PROJEKT MOS Představení projektu Kontext a cíl –Projekt je zpracován na základě smlouvy o spolupráci se SMOČR. –Cílem je posílení meziobecní spolupráce v rámci ORP. Účel strategie –Vymezit možnosti spolupráce mezi obcemi v 5 oblastech: školství, sociální služby, odpadové hospodářství, doprava a volitelné téma. Uživatelé strategie –Obce správního obvodu, jejich obyvatelé, organizace obcí, mikroregiony, MAS, ziskový i neziskový sektor.

6 Správní obvod ORP Chomutov Charakteristiky řešeného území: Počet obyvatel: 81786 Rozloha: 48 608 ha Počet obcí: 25 Města: Chomutov, Jirkov, Výslunní Obce: Bílence, Blatno, Boleboř, Březno, Černovice, Droužkovice, Hora Sv. Šebestiána, Hrušovany, Kalek, Křimov, Málkov, Místo, Nezabylice, Otvice, Pesvice, Spořice, Strupčice, Údlice, Vrskmaň, Všehrdy, Všestudy, Vysoká Pec

7 ŠKOLSTVÍ – ZŠ a MŠ v ORP Typ Počet obcí KapacitaVolná místa Jesle1300 MŠ14278968 ZŠ895472323

8 Vyhodnocení dotazníku č. 1 první část dotazníkového šetření formou řízeného rozhovoru proběhla u všech 25 obcí ORP a 1 DSO Oblasti, ve kterých se daří spolupráce se sousedními obcemi

9 Oblasti, ve kterých se naopak nedaří spolupráce se sousedními obcemi Největší bariéry meziobecní spolupráce

10 Oblasti dle vašeho názoru vhodné pro meziobecní spolupráci

11 Vyhodnocení dotazníku č. 2 druhá část dotazníkového šetření formou vyplňování online proběhla u 15 obcí ORP Oblasti, ve kterých obce spatřují největší výhody spolupráce

12 Jakým způsobem, by podle Vás měl stát finančně podporovat meziobecní spolupráci Co považujete za nejdůležitější faktor z hlediska organizačního a institucionálního, aby mohla vzniknout fungující spolupráce

13 Na jakou skupinu občanů se v současné době zaměřují aktivity vaší obce

14 Jaké jsou největší problémy U jakých témat v oblasti školství by v oblasti školství Vaše obec mohla najít shodu s jinou obcí, a bylo by účelné spolupracovat

15 Š KOLSTVÍ – PROJEKT MOS Rozbor silných a slabých stránek v oblasti školství ORP Chomutov

16 Š KOLSTVÍ – PROJEKT MOS Silné stránky: dostatečná kapacita MŠ a ZŠ geografická poloha – blízkost hranic s Německem probíhající proces rekonstrukce sportovišť a hřišť při školách – využití pro veřejnost spolupráce s NNO Slabé stránky: vyšší koncentrace osob ohrožených sociálním vyloučením nedostatečná kapacita jeslí nedostatečná vzdělanostní a sociální připravenost dětí v návaznosti na přechod do ZŠ a následně SŠ vysoké náklady na údržbu budov a venkovních prostor školy nedostatečné podmínky a vybavení učeben a sportovišť pro zajištění speciálních vzdělávacích programů nedostatečná integrita (vlastenectví) obyvatel k území

17 Š KOLSTVÍ – PROJEKT MOS Rozbor příležitostí a hrozeb v oblasti školství ORP Chomutov

18 Š KOLSTVÍ – PROJEKT MOS Příležitosti: zkvalitnění vzdělanostní struktury obyvatelstva podpora manuálních dovedností již od předškolního věku rozvoj celoživotního vzdělávání a propojenosti vzdělávání využívání dotačních titulů rozvoj spolupráce obcí a dalších zřizovatelů škol, vč. mezinárodní spolupráce Hrozby: demografický vývoj – porodnost, stárnutí obyvatelstva, úbytek obyvatel struktura obyvatelstva (sociálně slabé skupiny) vzdělanostní struktura (absence VŠ, odliv mozků) časté a nekoncepční změny legislativy nedostatek financí na údržbu a opravy nedostatek financí pro zaplacení kvalitních pracovníků ve školství

19 Š KOLSTVÍ – PROJEKT MOS Analýza cílových skupin v oblasti školství ORP Chomutov

20 Š KOLSTVÍ – PROJEKT MOS Návrhy variantních řešení problémů a potřeb v území

21 ŠKOLSTVÍ - Výstupy z analytických částí Identifikované problémy: nerovnoměrné rozmístění škol nedostatečná kapacita jeslí (1 jesle v Chomutově) vyšší požadavky rodičů k umístění dětí mladších 3 let do školních zařízení nedostatečné podmínky a vybavení učeben a sportovišť pro zajištění speciálních vzdělávacích programů Příležitosti: celoživotní vzdělávání (územní a mezistupňová propojenost) společné využívání meziobecní a mezinárodní spolupráce k čerpání dotačních prostředků rozvoj mateřských center, prorodinná politika bezpečná cesta do škol (dopravní obslužnost, škol. autobus, cyklo) provázanost nabídky volnočasových aktivit

22 Š KOLSTVÍ – PROJEKT MOS Varianty řešení problémů a potřeb: –Varianta č. 1: Nastavení pravidel meziobecní spolupráce ORP na úseku vzdělávání Rozvoj meziobecní spolupráce – pravidelná setkávání zástupců obcí (práva a povinnosti zřizovatelů, efektivní využití fin. prostředků, kapacit škol) Pravidelná setkávání vedení škol – společná řešení při řízení škol, přenosy dobré praxe, reakce na změny legislativy Zapojení všech škol do předmětových komisí Rozšíření možnosti využití spolupráce v národních i mezinárodních projektech –Varianta č. 2: Podpora manuálních dovedností Udržení stávající činnosti na té úrovni, která byla nastavena, rozšířit je v rámci meziobecní spolupráce do ostatních obecních škol, zapojit žáky do stejného systému, kdy poznávají výuku na středních školách Usnadnění přechodu mezi školami a nasměrování žáků k budoucímu povolání Propojení meziobecní spolupráce, příhraniční i mezinárodní spolupráce

23 Š KOLSTVÍ – PROJEKT MOS Harmonogram dalších prací PRACOVNÍ SKUPINA : 24.6.2014 (út) 10:00 hod. Š KOLSTVÍ -------------------------------------------------------------------------- 8.7.2014 (út) 10:00 hod. Š KOLSTVÍ

24 Harmonogram dalších prací do 30. září 2014 ANALYTICKÁ ČÁST ( vč. VOLITELNÉ TÉMA ) do 20. prosince 2014 DOKUMENT S TRATEGIE ( NÁVRH - VŠECH 5 TÉMAT ) do 31. března 2015 DOKUMENT S TRATEGIE ( ČISTOPIS ELEKTRONICKY ) do 15. dubna 2015 DOKUMENT S TRATEGIE ( ČISTOPIS V LISTINNÉ PODOBĚ ) ------------------------------------------------------------------------------ 2. SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ OBCÍ do 30. dubna 2015

25 INFORMACE A PODKLADY K PROJEKTU od 15. 6. 2014 budou informace k projektu ke stažení na www.chomutov-mesto.czwww.chomutov-mesto.cz

26 Děkujeme za Vaši aktivní spolupráci


Stáhnout ppt "1. setkání pracovní skupiny projektu MOS obcí v územním obvodu ORP Chomutov Místo: Chomutov Dne: 24. 6. 2014, 10:00 hod. Š KOLSTVÍ – PROJEKT MOS."

Podobné prezentace


Reklamy Google