Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přijímací řízení, výjimky z počtu žáků KÚ LK 13. 8. 2012 Ing. Eva Kotková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přijímací řízení, výjimky z počtu žáků KÚ LK 13. 8. 2012 Ing. Eva Kotková."— Transkript prezentace:

1 Přijímací řízení, výjimky z počtu žáků KÚ LK 13. 8. 2012 Ing. Eva Kotková

2 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA…  zákon č. 561/2004 Sb.  472/2011 Sb.  platný od 30. 12. 2011  účinnost od 1. 1. 2012  vyhláška č. 671/2004 Sb. (o organizaci přijímacího řízení)  86/2012 Sb.  platná a účinná od 20. 3. 2012  zákon č. 500/2004 Sb.  227/2009 Sb.  účinný od 24. 7. 2009

3 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA…  změny související s přijímacím řízením  počet přihlášek  rozhodnutí  zápisový lístek  „autoremedura“  informace MŠMT č. j. 41 118/2011 – 20  web MŠMT  výklad ke změnám v ŠZ

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO SŠ…  § 59 až 63 ŠZ  kritéria přijímacího řízení, předpokládaný počet přijímaných uchazečů a termíny přijímací zkoušky, je-li stanovena  vyhlášení do 31. 1. aktuálního roku, resp. do 30. 10.  dálkový přístup  www.edulk.cz

5 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO SŠ…

6

7 přihlášku podává  zletilý uchazeč  zákonný zástupce nezletilého uchazeče  ředitel zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy  2 přihlášky pro první kolo přijímacího řízení do denní formy  nejméně 2 termíny pro konání PZ v 1. kole  pozvánka k PZ 14 dní před termínem zkoušky  termíny zkoušek – od 22. 4. do 30. 4., resp. od 2. 1. do 15. 1.

8 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO SŠ…  ředitel školy ukončí hodnocení do 3 pracovních dnů po termínu PZ  není-li PZ stanovena, výsledky oznámí až v termínu stanoveném vyhláškou  výsledky  ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů  nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům odešle rozhodnutí o nepřijetí

9 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO SŠ…  na rozhodování o přijetí a nepřijetí se vztahuje správní řád  rozhodnutí „o přijetí“  se oznamují zveřejněním seznamu  uchazeči mají přiděleno registrační číslo  výsledek řízení u každého uchazeče  veřejně přístupné místo ve škole  způsobem umožňujícím dálkový přístup (ZŠ, SŠ a VOŠ)  zveřejnění po dobu 15 dnů  datum zveřejnění  poučení o právních následcích neodevzdání ZL  zveřejnění = OZNÁNENÍ

10 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO SŠ…  rozhodnutí „o nepřijetí“  do vlastních rukou  pokud nelze doručit, ukládá se na dobu 5 pracovních dnů, pak se povařuje za doručené  odvolání  do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí (popř. oznámení)

11 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO SŠ…  § 62  tento způsob vyhlášení výsledků se vztahuje i na přijímání do oborů vzdělání s TZ  výsledek obdrží uchazeči do 15. 2. 2012

12 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO SŠ…  další kola přijímacího řízení  k naplnění předpokládaného stavu  odpadá povinnost stanovit 2 termíny  termín PZ stanovuje ředitel školy, 14 dní po vyhlášení  pozvánku zasílá nejpozději 7 pracovních dnů před termínem PZ  ředitel školy oznámí neprodleně krajskému úřadu počet volných míst, krajský úřad zveřejní údaje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 60 odst. 22)  www.edulk.cz

13 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO SŠ…  kritéria (§ 60 odst. 13)  hodnocení na vysvědčení  výsledky TZ nebo PZ  další skutečnosti osvědčující dovednosti a schopnosti  „jednotné přijímací zkoušky“  stanovená ředitelem (např. rovnost bodů, preference lepší známky z matematiky, apod.)

14  zápisový lístek  potvrzení úmyslu vzdělávat se v dané střední škole  žáci ZŠ obdrží v základní škole  ostatním vydá krajský úřad příslušný dle místa trvalého pobytu  cizincům dle místa pobytu na území ČR, popř. sídla školy  kú ověří totožnost  NEuplatňují jej uchazeči o nástavbové studium, zkrácené studium a uchazeči v ostatních formách než je denní  ZL se uplatňuje do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí o přijetí  ZL lze uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, kde je přijat na základě odvolání PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO SŠ…

15  zpětvzetí ZL se ruší  výjimka=odvolání  dokladem pro vydání ZL je rozhodnutí  není rozhodující, ve kterém kole byl uchazeč na základě odvolání přijat

16 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO SŠ…  Autoremedura  uchazeči, kteří splnili podmínky přijímacího řízení  nebyli přijati  volná místa díky neodevzdání ZL od přijatých uchazečů  ředitel se řídí pořadím uchazečům  je zrušena povinnost ZŠ vydávat výstupní hodnocení

17 INFORMACE O PŘ…  www.edulk.cz www.edulk.cz  www.cermat.cz www.cermat.cz  www.msmt.cz www.msmt.cz  weby škol  metodické materiály  stručný průvodce PŘ – text  komiks  metodická pomoc při PŘ  náležitosti odvolání  dny otevřených dveří na SŠ – souhrn  přehled oborů středních a vyšších odborných škol pro šk. rok 2012/2013 v LK

18 VÝJIMKY Z POČTU ŽÁKŮ SŠ…  § 23 odst. 5 ŠZ  navýšení počtu žáků až o 4  § 66 odst. 2 a následující  přestup žáka  vyhláška č. 13/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů  § 2 odst. 4  nejvyšší počet žáků ve třídě je 30  Směrnice Rady LK č. 7/2005 pro navýšení počtu žáků ve třídách SŠ zřizovaných LK  upřesňuje podmínky

19 VÝJIMKY Z POČTU ŽÁKŮ SŠ…  RK pověřila rozhodováním výjimek náměstka pro resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu  Co předložit?  žádost a vyjádření ředitele školy (jméno žáka, obor vzdělání, ročník, třída, počet žáků ve třídě, resp. navýšení, souhlas s ohledem na kapacitu oboru a školy, kontaktní údaje na zákonné zástupce, resp. zletilého žadatele)  žádost uchazeče, resp. zákonného zástupce  doložení důvodů přestupu (stěhování, opakování ročníku, …)  doklad, že je žadatel skutečně žákem jiné SŠ

20 Děkuji za pozornost kontakt: eva.kotkova@kraj-lbc.cz 485 226 231


Stáhnout ppt "Přijímací řízení, výjimky z počtu žáků KÚ LK 13. 8. 2012 Ing. Eva Kotková."

Podobné prezentace


Reklamy Google